Biểu đồ phân tích kĩ thuật ^vn30 

     
^vn30
Cập nhật giá...
C:1,090.4
O:1,081.7
H:1,090.9
L:1,077.7
Vol:141733828
Trang chủ