Biểu đồ phân tích kĩ thuật dmc 

     
dmc
Cập nhật giá...
C:62.5
O:63.8
H:65.5
L:62.5
Vol:7000
Trang chủ