Biểu đồ phân tích kĩ thuật elc 

     
elc
Cập nhật giá...
C:22.6
O:21.7
H:22.9
L:21.5
Vol:1386300
Trang chủ