Biểu đồ phân tích kĩ thuật kbc 

     
kbc
Cập nhật giá...
C:31.2
O:31
H:31.3
L:30.9
Vol:5968600
Trang chủ