Biểu đồ phân tích kĩ thuật pdr 

     
pdr
Cập nhật giá...
C:27
O:27.2
H:27.4
L:26.6
Vol:9558700
Trang chủ