Biểu đồ phân tích kĩ thuật qcg 

     
qcg
Cập nhật giá...
C:14.4
O:13.5
H:14.4
L:14.3
Vol:1527300
Trang chủ