Biểu đồ phân tích kĩ thuật sab 

     
sab
Cập nhật giá...
C:58.6
O:58.5
H:58.9
L:58.1
Vol:847400
Trang chủ