Biểu đồ phân tích kĩ thuật sgn 

     
sgn
Cập nhật giá...
C:72
O:71.3
H:72
L:70.9
Vol:19300
Trang chủ