Biểu đồ phân tích kĩ thuật shb 

     
shb
Cập nhật giá...
C:11.9
O:11.8
H:11.9
L:11.8
Vol:27245500
Trang chủ