Biểu đồ phân tích kĩ thuật vc3 

     
vc3
Cập nhật giá...
C:28.9
O:28.9
H:29
L:28.4
Vol:585700
Trang chủ