Biểu đồ phân tích kĩ thuật vpd 

     
vpd
Cập nhật giá...
C:28
O:28
H:28
L:27.5
Vol:3600
Trang chủ