Tổng Công ty IDICO – CTCP (idc)

39.3
-0.10
(-0.25%)

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 19/08/2022
06/09/2022
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 27/06/2022
19/08/2022
10/1
Phát hành thêm: 30,000,000 (71)

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

IDC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 29.999.929 cổ phiếu (19/08/2022 09:13)
IDC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 329.999.929 cp (07/07/2022 09:58)
Cổ tức bằng tiền 13/05/2022
10/06/2022
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 09/11/2021
25/11/2021
24%
2400 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,400 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 22/07/2020
06/08/2020
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP
Phát hành khác 04/05/2020
04/05/2020
Phát hành thêm: 108,000,000

IDC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 108.000.000 cổ phiếu (04/05/2020 14:08)
300,000,000
Cổ tức bằng tiền 11/11/2019
03/12/2019
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ tức bằng tiền 07/06/2019
10/07/2019
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Phát hành khác 01/04/2019
01/04/2019
Phát hành thêm: 136,694,500

IDC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 135.682.500 cổ phiếu (01/04/2019 10:24)

IDC: Ngày 10/12/2019, giao dịch đầu tiên 192.000.000 cổ phiếu niêm yết (29/11/2019 11:38)