Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (khg)

4.7
0.02
(0.43%)

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Phát hành khác 23/12/2022
23/12/2022
Phát hành thêm: 6,279,000

KHG: 23.12.2022, niêm yết bổ sung 6.279.000 cp (22/12/2022 13:32)
KHG: Số lượng cổ phiếu lưu hành là 449.435.205 cp (08/11/2022 09:58)
KHG: Đã phát hành 6.279.000 cp ESOP (08/11/2022 09:53)
Cổ phiếu thưởng 21/04/2022
17/05/2022
10/1
Phát hành thêm: 31,881,755

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
Cổ phiếu thưởng 21/04/2022
17/05/2022
100/29
Phát hành thêm: 92,457,089 (186)

Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:29


KHG: 17.5.2022, niêm yết bổ sung 124.338.658 cp (13/05/2022 18:34)
KHG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 443.156.205 cp (29/04/2022 10:34)
Phát hành khác 01/12/2021
01/12/2021
Phát hành thêm: 144,000,000

KHG: Đã phát hành 144.000.000 cp trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (01/12/2021 18:01)
KHG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 318.817.547 cp (01/12/2021 14:42)