Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (pvd)

20.3
0.05
(0.25%)

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng 05/08/2022
05/09/2022
10/1
Phát hành thêm: 50,576,681 (47485)

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

PVD: 5.9.2022, niêm yết bổ sung 50.529.196 cp (31/08/2022 13:35)
PVD: Đã phát hành 50.529.196 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 (17/08/2022 16:21)
PVD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 555.880.006 cp (17/08/2022 16:20)
Cổ phiếu thưởng 28/04/2022
09/05/2022
10/2
Phát hành thêm: 84,309,158 (88137)

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2

PVD: Đã phát hành 84.221.021 cp để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019-2020 (09/05/2022 17:14)
PVD:Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 505.350.810 cp (09/05/2022 17:13)
Cổ phiếu thưởng 29/07/2019
09/09/2019
10/1
Phát hành thêm: 38,326,616 (46987)

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

PVD: 9.9.2019, giao dịch 38.279.629 cp niêm yết bổ sung (03/09/2019 15:24)
PVD: 29.7.20109, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 10:1) (10/08/2019 10:12)
PVD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 421.129.789 cp (09/08/2019 15:11)
Cổ phiếu thưởng 08/11/2016
09/12/2016
10/1
Phát hành thêm: 34,846,626 (46725)

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2016

PVD: 09/12/2016, niêm yết 34.799.901 cp (08/12/2016 00:00)
PVD: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 382.850.160 cp (17/11/2016 17:38)
Cổ tức bằng tiền 15/07/2015
14/08/2015
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2015
Cổ phiếu thưởng 15/07/2015
18/08/2015
100/15
Phát hành thêm: 45,461,003 (68094)

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:15
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2015

-


PVD: 18.8.2015, niêm yết bổ sung 45.392.909 cp (17/08/2015 10:14)
Cổ tức bằng tiền 22/08/2014
17/09/2014
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2014
Cổ phiếu thưởng 22/08/2014
23/09/2014
10/1
Phát hành thêm: 27,552,870 (8215)

Trả cổ tức năm2013 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2014
--
PVD: 23.9.2014, niêm yết bổ sung 27.544.655 cổ phiếu (22/09/2014 09:30)

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 275.528.695 cổ phiếu ( Hai trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi lăm cổ phiếu)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 303.073.350 cổ phiếu ( Ba trăm lẻ một triệu không trăm bảy mươi ba nghìn ba trăm năm mươi cổ phiếu)
Mua cổ phiếu quỹ 22/07/2014
22/07/2014
KL cổ phiếu quỹ mua: 0

PVD: Đã thu hồi 36.450 cp ESOP làm cp quỹ (06/08/2014 15:22)
Mua cổ phiếu quỹ 18/07/2014
18/07/2014
KL cổ phiếu quỹ mua: -270,580

Thuong 270.580 cp quy cho CBCNV

So cp quy con lai 0
Cổ tức bằng tiền 02/12/2013
16/12/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2013
Cổ phiếu thưởng 02/12/2013
26/12/2013
10/1
Phát hành thêm: 25,023,764 (3284)

Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2013
--------

PVD: 26.12.2013, niêm yết bổ sung 25.020.480 cp

PVD: Số lượng cp có quyền biểu quyết đang lưu hành là 275.258.155 cp (24/12/2013 11:31)
Phát hành khác 21/11/2013
21/11/2013
Phát hành thêm: 2,000,000

PVD: Quyết định niêm yết bổ sung 2 triệu cổ phiếu

Ngày 19/11/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số về việc chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã CK: PVD) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu).

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/11/2013.

PVD: SL cp có quyền biểu quyết đang lưu hành là 250.237.635 cp
Mua cổ phiếu quỹ 31/10/2013
31/10/2013
KL cổ phiếu quỹ mua: -77,900

Thuong 77.900 cp quy cho CBCNV

So cp quy con lai 270.580
Phát hành khác 21/08/2013
21/08/2013
Phát hành thêm: 38,000,000

PVD: Niêm yết bổ sung 38.000.000 cổ phiếu PH riêng lẻ
Ngày 21/08/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 285/2013/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã CK: PVD) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
Ngày niêm yết có hiệu lực: 23/08/2013.
Cổ tức bằng tiền 21/09/2012
26/10/2012
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2012
Mua cổ phiếu quỹ 21/03/2012
21/03/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: 97,530

PVD: Đã mua 97.530 cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện từ 22/12/2011 đến 21/3/202
Mua cổ phiếu quỹ 28/02/2012
28/02/2012
KL cổ phiếu quỹ mua: -690,100

PVD: Sẽ dùng 690.100 cổ phiếu quỹ thưởng cho CBCNV
Tổng số lượng cổ phiếu khen thưởng là 690.100 cổ phiếu. Danh sách cán bộ công nhân viên được nhận thưởng do Tổng giám đốc quyết định.

Thời gian dự tính hoàn tất việc khen thưởng: khoảng tháng 1 đến tháng 2/2012 với mục đích khích lệ, động viên các cán bộ công nhân viên các cá nhân khác có sự đóng góp tích cực đã hoàn thành công tác được giao.
Mua cổ phiếu quỹ 30/11/2011
30/11/2011
KL cổ phiếu quỹ mua: 173,050

PVD: Đã mua 173.050 cổ phiếu quỹ
Thoi gian thuc hien tu 31/8/2011 đến 30/12/2011

Tổng số cp quỹ sau khi thực hiện: 941,050
Cổ tức bằng tiền 23/02/2011
22/03/2011
20%
2000 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011
Mua cổ phiếu quỹ 30/12/2010
30/12/2010
KL cổ phiếu quỹ mua: 58,950

PVD: Đã mua 58.950 cổ phiếu quỹ
Giao dịch từ ngày 30/09/2010 đến 30/12/2010
Mua cổ phiếu quỹ 24/09/2010
24/09/2010
KL cổ phiếu quỹ mua: 709,050

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã mua lại: 709.050 cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 18/12/2009
22/01/2010
3/1
Phát hành thêm: 52,627,930 (3504)

Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2009


04:57 PM PVD: 22/1-Giao dịch 52.624.426 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
Phát hành khác 20/10/2009
20/10/2009
Phát hành thêm: 25,716,285

PVD: 20/10-Chính thức giao dịch 25.716.285 cổ phiếu phát hành thêm
Cổ tức bằng tiền 03/12/2008
22/12/2008
25%
2500 đồng/cổ phiếu

Cổ tức đợt 1/2008, 2.500 đ/cp
Cổ tức bằng tiền 08/05/2008
30/05/2008
18.51%
1851 đồng/cổ phiếu

Cổ tức năm 2007, 1.851 đồng/cp
Cổ phiếu thưởng 08/05/2008
02/07/2008
100/20
Phát hành thêm: 22,027,946 (172)

Cổ tức năm 2007, 1.851 đồng/cp

04:28 PM PVD: Chính thức niêm yết bổ sung 22.027.774 cổ phiếu (HOSE)
Cổ phiếu thưởng 15/06/2007
17/07/2007
100/14
Phát hành thêm: 9,520,000 (270)

Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 100:14


- Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TP.HCM thông báo Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD) được niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại TTGDCK TP.HCM, số lượng 9.519.730 cổ phiếu, ngày chính thức giao dịch 17-7.
Phát hành khác 15/06/2007
09/08/2007
Phát hành thêm: 1,340,000

PVD: 9/8-Chính thức giao dịch 1,34 triệu cổ phiếu phát hành thêm
==========
Số lượng: 1.340.000 cổ phiếu (Một triệu ba trăm bốn mươi nghìn cổ phiếu)

Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết: 13.400.000.000 đồng (Mười ba tỷ bốn trăm triệu đồng).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 03/08/2007

Ngày chính thức giao dịch: 09/08/2007.
Phát hành hiện hữu 15/06/2007
27/08/2007
100/46
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 31,280,000

Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:46, 10000đ/CP
------------
Sáng nay (27/8): PVD giao dịch 31,2 triệu cổ phiếu phát hành thêm
Thứ hai, 27/8/2007, 09:00 GMT+7

(ATPvietnam.com) - Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo, sáng nay (27/8/2007), chính thức đưa vào giao dịch 31.280.000 cổ phiếu phát hành thêm của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling (mã chứng khoán PVD) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, với số cổ phiếu phát hành thêm, tổng số cổ phiếu PVD đang lưu hành trên sàn chứng khoán TP.HCM là 78.859.730 đơn vị.