BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Lọc   Làm mới
Tín hiệu:
Đã chọn: 0
Mua nhanh bán nhanh
Bắt đầu chu kì tăng
Cổ phiếu mạnh
Cổ phiếu siêu mạnh
SMA10
Giá vượt lên SMA(10)
127
Giá vượt xuống SMA(10)
296
Giá sắp vượt lên SMA(10)
304
Giá sắp vượt xuống SMA(10)
319
Giá tại SMA(10)
84
Giá < SMA(10)
714
Giá > SMA(10)
786
SMA20
Giá vượt lên SMA(20)
87
Giá vượt xuống SMA(20)
184
Giá sắp vượt lên SMA(20)
258
Giá sắp vượt xuống SMA(20)
267
Giá tại SMA(20)
52
Giá < SMA(20)
591
Giá > SMA(20)
945
SMA50
Giá vượt lên SMA(50)
78
Giá vượt xuống SMA(50)
126
Giá sắp vượt lên SMA(50)
194
Giá sắp vượt xuống SMA(50)
177
Giá tại SMA(50)
42
Giá < SMA(50)
724
Giá > SMA(50)
867
SMA100
Giá vượt lên SMA(100)
53
Giá vượt xuống SMA(100)
98
Giá sắp vượt lên SMA(100)
146
Giá sắp vượt xuống SMA(100)
120
Giá tại SMA(100)
29
Giá < SMA(100)
682
Giá > SMA(100)
922
SMA200
Giá vượt lên SMA(200)
39
Giá vượt xuống SMA(200)
56
Giá sắp vượt lên SMA(200)
99
Giá sắp vượt xuống SMA(200)
74
Giá tại SMA(200)
16
Giá < SMA(200)
710
Giá > SMA(200)
910
EMA10
Giá vượt lên EMA(10)
96
Giá vượt xuống EMA(10)
272
Giá sắp vượt lên EMA(10)
262
Giá sắp vượt xuống EMA(10)
442
Giá tại EMA(10)
82
Giá < EMA(10)
754
Giá > EMA(10)
874
EMA20
Giá vượt lên EMA(20)
73
Giá vượt xuống EMA(20)
201
Giá sắp vượt lên EMA(20)
202
Giá sắp vượt xuống EMA(20)
361
Giá tại EMA(20)
57
Giá < EMA(20)
691
Giá > EMA(20)
941
EMA30
Giá vượt lên EMA(30)
72
Giá vượt xuống EMA(30)
161
Giá sắp vượt lên EMA(30)
177
Giá sắp vượt xuống EMA(30)
313
Giá tại EMA(30)
47
Giá < EMA(30)
685
Giá > EMA(30)
948
EMA50
Giá vượt lên EMA(50)
60
Giá vượt xuống EMA(50)
126
Giá sắp vượt lên EMA(50)
175
Giá sắp vượt xuống EMA(50)
206
Giá tại EMA(50)
46
Giá < EMA(50)
719
Giá > EMA(50)
914
EMA60
Giá vượt lên EMA(60)
57
Giá vượt xuống EMA(60)
113
Giá sắp vượt lên EMA(60)
145
Giá sắp vượt xuống EMA(60)
196
Giá tại EMA(60)
40
Giá < EMA(60)
714
Giá > EMA(60)
924
BOLLINGER20
Giá bám dải Bollinger Trên
285
Giá bám dải Bollinger Dưới
316
Giá chạm dải Bollinger Trên
29
Giá chạm dải Bollinger Dưới
13
PSAR
PSAR đảo chiều tăng
96
PSAR đảo chiều giảm
189
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng
147
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm
233
Giá nằm trên PSAR
926
Giá nằm dưới PSAR
684
RSI14
RSI(14) Vượt lên 30
15
RSI(14) vượt xuống 30
26
RSI(14) sắp vượt lên 30
3
RSI(14) sắp vượt xuống 30
5
RSI(14) Tại 30
RSI(14) Vượt lên 70
60
RSI(14) vượt xuống 70
52
RSI(14) sắp vượt lên 70
14
RSI(14) sắp vượt xuống 70
8
RSI(14) Tại 70
6
RSI(14) < 30
136
RSI(14) > 70
259
RSI7
RSI(7) Vượt lên 30
29
RSI(7) vượt xuống 30
65
RSI(7) sắp vượt lên 30
2
RSI(7) sắp vượt xuống 30
14
RSI(7) Tại 30
3
RSI(7) Vượt lên 70
88
RSI(7) vượt xuống 70
154
RSI(7) sắp vượt lên 70
21
RSI(7) sắp vượt xuống 70
11
RSI(7) Tại 70
11
RSI(7) < 30
218
RSI(7) > 70
383
RSI21
RSI(21) Vượt lên 30
9
RSI(21) vượt xuống 30
17
RSI(21) sắp vượt lên 30
RSI(21) sắp vượt xuống 30
5
RSI(21) Tại 30
2
RSI(21) Vượt lên 70
27
RSI(21) vượt xuống 70
30
RSI(21) sắp vượt lên 70
17
RSI(21) sắp vượt xuống 70
8
RSI(21) Tại 70
4
RSI(21) < 30
109
RSI(21) > 70
189
MFI14
MFI(14) vượt lên 20
10
MFI(14) vượt xuống 20
3
MFI(14) sắp vượt lên 20
MFI(14) sắp vượt xuống 20
MFI(14) Tại 20
MFI(14) vượt lên 80
58
MFI(14) vượt xuống 80
132
MFI(14) sắp vượt lên 80
12
MFI(14) sắp vượt xuống 80
26
MFI(14) Tại 80
7
MFI(14) < 20
454
MFI(14) > 80
344
MFI7
MFI(7) vượt lên 20
24
MFI(7) vượt xuống 20
8
MFI(7) sắp vượt lên 20
MFI(7) sắp vượt xuống 20
MFI(7) Tại 20
MFI(7) vượt lên 80
84
MFI(7) vượt xuống 80
148
MFI(7) sắp vượt lên 80
16
MFI(7) sắp vượt xuống 80
23
MFI(7) Tại 80
7
MFI(7) < 20
557
MFI(7) > 80
345
MFI21
MFI(21) vượt lên 20
5
MFI(21) vượt xuống 20
2
MFI(21) sắp vượt lên 20
MFI(21) sắp vượt xuống 20
2
MFI(21) Tại 20
MFI(21) vượt lên 80
79
MFI(21) vượt xuống 80
65
MFI(21) sắp vượt lên 80
30
MFI(21) sắp vượt xuống 80
21
MFI(21) Tại 80
10
MFI(21) < 20
386
MFI(21) > 80
330
WILLIAM14
WILLIAM(14) vượt lên -80
54
WILLIAM(14) vượt xuống -80
140
WILLIAM(14) sắp vượt lên -80
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(14) Tại -80
WILLIAM(14) vượt lên -20
86
WILLIAM(14) vượt xuống -20
204
WILLIAM(14) sắp vượt lên -20
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(14) Tại -20
WILLIAM(14) < -80
264
WILLIAM(14) > -20
590
WILLIAM7
WILLIAM(7) vượt lên -80
58
WILLIAM(7) vượt xuống -80
204
WILLIAM(7) sắp vượt lên -80
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(7) Tại -80
WILLIAM(7) vượt lên -20
105
WILLIAM(7) vượt xuống -20
163
WILLIAM(7) sắp vượt lên -20
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(7) Tại -20
WILLIAM(7) < -80
313
WILLIAM(7) > -20
618
WILLIAM21
WILLIAM(21) vượt lên -80
34
WILLIAM(21) vượt xuống -80
102
WILLIAM(21) sắp vượt lên -80
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(21) Tại -80
WILLIAM(21) vượt lên -20
74
WILLIAM(21) vượt xuống -20
224
WILLIAM(21) sắp vượt lên -20
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(21) Tại -20
WILLIAM(21) < -80
237
WILLIAM(21) > -20
584
CCI14
CCI(14) vượt lên -100
40
CCI(14) vượt xuống -100
112
CCI(14) sắp vượt lên -100
CCI(14) sắp vượt xuống -100
CCI(14) Tại -100
CCI(14) vượt lên 100
129
CCI(14) vượt xuống 100
196
CCI(14) sắp vượt lên 100
3
CCI(14) sắp vượt xuống 100
CCI(14) Tại 100
2
CCI(14) < -100
294
CCI(14) > 100
306
CCI7
CCI(7) vượt lên -100
44
CCI(7) vượt xuống -100
251
CCI(7) sắp vượt lên -100
CCI(7) sắp vượt xuống -100
CCI(7) Tại -100
CCI(7) vượt lên 100
167
CCI(7) vượt xuống 100
88
CCI(7) sắp vượt lên 100
3
CCI(7) sắp vượt xuống 100
2
CCI(7) Tại 100
2
CCI(7) < -100
439
CCI(7) > 100
239
CCI21
CCI(21) vượt lên -100
29
CCI(21) vượt xuống -100
76
CCI(21) sắp vượt lên -100
CCI(21) sắp vượt xuống -100
CCI(21) Tại -100
CCI(21) vượt lên 100
94
CCI(21) vượt xuống 100
198
CCI(21) sắp vượt lên 100
5
CCI(21) sắp vượt xuống 100
11
CCI(21) Tại 100
4
CCI(21) < -100
226
CCI(21) > 100
343
STOCHASTIC14_5
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 20
58
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 20
135
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 20
4
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 20
9
STOCHASTIC(14,5) Tại 20
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 80
90
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 80
196
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 80
13
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 80
15
STOCHASTIC(14,5) Tại 80
3
STOCHASTIC(14_5) < 20
STOCHASTIC(14_5) > 80
1645
STOCHASTIC(14,5) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(14,5) %K vượt lên %D
STOCHASTIC7_3
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 20
59
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 20
196
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 20
8
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 20
18
STOCHASTIC(7,3) Tại 20
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 80
106
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 80
152
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 80
13
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 80
7
STOCHASTIC(7,3) Tại 80
7
STOCHASTIC(7_3) < 20
STOCHASTIC(7_3) > 80
1645
STOCHASTIC(7,3) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(7,3) %K vượt lên %D
ADX14
ADX(14) DI+ Vượt lên DI-
62
ADX(14) DI+ Vượt xuống DI-
126
ADX(14) DI+ sắp vượt lên DI-
108
ADX(14) DI+ sắp vượt xuống DI-
20
ADX(14) DI+ Tại DI-
10
ADX(14) DI+ phân kì DI-
ADX(14) DI+ hội tụ DI-
ADX(14) < 20
530
ADX(14) > 40
340
ADX7
ADX(7) DI+ Vượt lên DI-
76
ADX(7) DI+ Vượt xuống DI-
191
ADX(7) DI+ sắp vượt lên DI-
134
ADX(7) DI+ sắp vượt xuống DI-
18
ADX(7) DI+ Tại DI-
2
ADX(7) DI+ phân kì DI-
ADX(7) DI+ hội tụ DI-
ADX(7) < 20
270
ADX(7) > 40
702
ADX21
ADX(21) DI+ Vượt lên DI-
65
ADX(21) DI+ Vượt xuống DI-
102
ADX(21) DI+ sắp vượt lên DI-
95
ADX(21) DI+ sắp vượt xuống DI-
8
ADX(21) DI+ Tại DI-
10
ADX(21) DI+ phân kì DI-
ADX(21) DI+ hội tụ DI-
ADX(21) < 20
733
ADX(21) > 40
257
MACD
MACD(12,26,9) vượt lên EMA
61
MACD(12,26,9) vượt xuống EMA
122
MACD(12,26,9) sắp vượt lên EMA
3
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống EMA
10
MACD(12,26,9) tại EMA
MACD(12,26,9) vượt lên 0
77
MACD(12,26,9) vượt xuống 0
45
MACD(12,26,9) sắp vượt lên 0
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống 0
MACD(12,26,9) tại 0
MACD(12,26,9) và EMA phân kì
MACD(12,26,9) và EMA hội tụ
MACD(12,26,9) > 0
MACD(12,26,9) < 0
ICHIMOKU
Xuất hiện mây xanh
268
Xuất hiện mây đỏ
34
Giá vượt lên mây Kumo đỏ
Giá vượt xuống mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo đỏ
Giá vượt lên SMA(10)
Giá vượt xuống SMA(10)
Giá sắp vượt lên SMA(10)
Giá sắp vượt xuống SMA(10)
Giá tại SMA(10)
Giá < SMA(10)
Giá > SMA(10)
Giá vượt lên SMA(20)
Giá vượt xuống SMA(20)
Giá sắp vượt lên SMA(20)
Giá sắp vượt xuống SMA(20)
Giá tại SMA(20)
Giá < SMA(20)
Giá > SMA(20)
Giá vượt lên SMA(50)
Giá vượt xuống SMA(50)
Giá sắp vượt lên SMA(50)
Giá sắp vượt xuống SMA(50)
Giá tại SMA(50)
Giá < SMA(50)
Giá > SMA(50)
Giá vượt lên SMA(100)
Giá vượt xuống SMA(100)
Giá sắp vượt lên SMA(100)
Giá sắp vượt xuống SMA(100)
Giá tại SMA(100)
Giá < SMA(100)
Giá > SMA(100)
Giá vượt lên SMA(200)
Giá vượt xuống SMA(200)
Giá sắp vượt lên SMA(200)
Giá sắp vượt xuống SMA(200)
Giá tại SMA(200)
Giá < SMA(200)
Giá > SMA(200)
Giá vượt lên EMA(10)
Giá vượt xuống EMA(10)
Giá sắp vượt lên EMA(10)
Giá sắp vượt xuống EMA(10)
Giá tại EMA(10)
Giá < EMA(10)
Giá > EMA(10)
Giá vượt lên EMA(20)
Giá vượt xuống EMA(20)
Giá sắp vượt lên EMA(20)
Giá sắp vượt xuống EMA(20)
Giá tại EMA(20)
Giá < EMA(20)
Giá > EMA(20)
Giá vượt lên EMA(30)
Giá vượt xuống EMA(30)
Giá sắp vượt lên EMA(30)
Giá sắp vượt xuống EMA(30)
Giá tại EMA(30)
Giá < EMA(30)
Giá > EMA(30)
Giá vượt lên EMA(50)
Giá vượt xuống EMA(50)
Giá sắp vượt lên EMA(50)
Giá sắp vượt xuống EMA(50)
Giá tại EMA(50)
Giá < EMA(50)
Giá > EMA(50)
Giá vượt lên EMA(60)
Giá vượt xuống EMA(60)
Giá sắp vượt lên EMA(60)
Giá sắp vượt xuống EMA(60)
Giá tại EMA(60)
Giá < EMA(60)
Giá > EMA(60)
Giá bám dải Bollinger Trên
Giá bám dải Bollinger Dưới
Giá chạm dải Bollinger Trên
Giá chạm dải Bollinger Dưới
PSAR đảo chiều tăng
PSAR đảo chiều giảm
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm
Giá nằm trên PSAR
Giá nằm dưới PSAR
RSI(14) Vượt lên 30
RSI(14) vượt xuống 30
RSI(14) sắp vượt lên 30
RSI(14) sắp vượt xuống 30
RSI(14) Tại 30
RSI(14) Vượt lên 70
RSI(14) vượt xuống 70
RSI(14) sắp vượt lên 70
RSI(14) sắp vượt xuống 70
RSI(14) Tại 70
RSI(14) < 30
RSI(14) > 70
RSI(7) Vượt lên 30
RSI(7) vượt xuống 30
RSI(7) sắp vượt lên 30
RSI(7) sắp vượt xuống 30
RSI(7) Tại 30
RSI(7) Vượt lên 70
RSI(7) vượt xuống 70
RSI(7) sắp vượt lên 70
RSI(7) sắp vượt xuống 70
RSI(7) Tại 70
RSI(7) < 30
RSI(7) > 70
RSI(21) Vượt lên 30
RSI(21) vượt xuống 30
RSI(21) sắp vượt lên 30
RSI(21) sắp vượt xuống 30
RSI(21) Tại 30
RSI(21) Vượt lên 70
RSI(21) vượt xuống 70
RSI(21) sắp vượt lên 70
RSI(21) sắp vượt xuống 70
RSI(21) Tại 70
RSI(21) < 30
RSI(21) > 70
MFI(14) vượt lên 20
MFI(14) vượt xuống 20
MFI(14) sắp vượt lên 20
MFI(14) sắp vượt xuống 20
MFI(14) Tại 20
MFI(14) vượt lên 80
MFI(14) vượt xuống 80
MFI(14) sắp vượt lên 80
MFI(14) sắp vượt xuống 80
MFI(14) Tại 80
MFI(14) < 20
MFI(14) > 80
MFI(7) vượt lên 20
MFI(7) vượt xuống 20
MFI(7) sắp vượt lên 20
MFI(7) sắp vượt xuống 20
MFI(7) Tại 20
MFI(7) vượt lên 80
MFI(7) vượt xuống 80
MFI(7) sắp vượt lên 80
MFI(7) sắp vượt xuống 80
MFI(7) Tại 80
MFI(7) < 20
MFI(7) > 80
MFI(21) vượt lên 20
MFI(21) vượt xuống 20
MFI(21) sắp vượt lên 20
MFI(21) sắp vượt xuống 20
MFI(21) Tại 20
MFI(21) vượt lên 80
MFI(21) vượt xuống 80
MFI(21) sắp vượt lên 80
MFI(21) sắp vượt xuống 80
MFI(21) Tại 80
MFI(21) < 20
MFI(21) > 80
WILLIAM(14) vượt lên -80
WILLIAM(14) vượt xuống -80
WILLIAM(14) sắp vượt lên -80
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(14) Tại -80
WILLIAM(14) vượt lên -20
WILLIAM(14) vượt xuống -20
WILLIAM(14) sắp vượt lên -20
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(14) Tại -20
WILLIAM(14) < -80
WILLIAM(14) > -20
WILLIAM(7) vượt lên -80
WILLIAM(7) vượt xuống -80
WILLIAM(7) sắp vượt lên -80
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(7) Tại -80
WILLIAM(7) vượt lên -20
WILLIAM(7) vượt xuống -20
WILLIAM(7) sắp vượt lên -20
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(7) Tại -20
WILLIAM(7) < -80
WILLIAM(7) > -20
WILLIAM(21) vượt lên -80
WILLIAM(21) vượt xuống -80
WILLIAM(21) sắp vượt lên -80
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(21) Tại -80
WILLIAM(21) vượt lên -20
WILLIAM(21) vượt xuống -20
WILLIAM(21) sắp vượt lên -20
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(21) Tại -20
WILLIAM(21) < -80
WILLIAM(21) > -20
CCI(14) vượt lên -100
CCI(14) vượt xuống -100
CCI(14) sắp vượt lên -100
CCI(14) sắp vượt xuống -100
CCI(14) Tại -100
CCI(14) vượt lên 100
CCI(14) vượt xuống 100
CCI(14) sắp vượt lên 100
CCI(14) sắp vượt xuống 100
CCI(14) Tại 100
CCI(14) < -100
CCI(14) > 100
CCI(7) vượt lên -100
CCI(7) vượt xuống -100
CCI(7) sắp vượt lên -100
CCI(7) sắp vượt xuống -100
CCI(7) Tại -100
CCI(7) vượt lên 100
CCI(7) vượt xuống 100
CCI(7) sắp vượt lên 100
CCI(7) sắp vượt xuống 100
CCI(7) Tại 100
CCI(7) < -100
CCI(7) > 100
CCI(21) vượt lên -100
CCI(21) vượt xuống -100
CCI(21) sắp vượt lên -100
CCI(21) sắp vượt xuống -100
CCI(21) Tại -100
CCI(21) vượt lên 100
CCI(21) vượt xuống 100
CCI(21) sắp vượt lên 100
CCI(21) sắp vượt xuống 100
CCI(21) Tại 100
CCI(21) < -100
CCI(21) > 100
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 20
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 20
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 20
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 20
STOCHASTIC(14,5) Tại 20
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 80
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 80
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 80
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 80
STOCHASTIC(14,5) Tại 80
STOCHASTIC(14_5) < 20
STOCHASTIC(14_5) > 80
STOCHASTIC(14,5) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(14,5) %K vượt lên %D
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 20
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 20
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 20
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 20
STOCHASTIC(7,3) Tại 20
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 80
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 80
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 80
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 80
STOCHASTIC(7,3) Tại 80
STOCHASTIC(7_3) < 20
STOCHASTIC(7_3) > 80
STOCHASTIC(7,3) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(7,3) %K vượt lên %D
ADX(14) DI+ Vượt lên DI-
ADX(14) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(14) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(14) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(14) DI+ Tại DI-
ADX(14) DI+ phân kì DI-
ADX(14) DI+ hội tụ DI-
ADX(14) < 20
ADX(14) > 40
ADX(7) DI+ Vượt lên DI-
ADX(7) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(7) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(7) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(7) DI+ Tại DI-
ADX(7) DI+ phân kì DI-
ADX(7) DI+ hội tụ DI-
ADX(7) < 20
ADX(7) > 40
ADX(21) DI+ Vượt lên DI-
ADX(21) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(21) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(21) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(21) DI+ Tại DI-
ADX(21) DI+ phân kì DI-
ADX(21) DI+ hội tụ DI-
ADX(21) < 20
ADX(21) > 40
MACD(12,26,9) vượt lên EMA
MACD(12,26,9) vượt xuống EMA
MACD(12,26,9) sắp vượt lên EMA
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống EMA
MACD(12,26,9) tại EMA
MACD(12,26,9) vượt lên 0
MACD(12,26,9) vượt xuống 0
MACD(12,26,9) sắp vượt lên 0
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống 0
MACD(12,26,9) tại 0
MACD(12,26,9) và EMA phân kì
MACD(12,26,9) và EMA hội tụ
MACD(12,26,9) > 0
MACD(12,26,9) < 0
Xuất hiện mây xanh
Xuất hiện mây đỏ
Giá vượt lên mây Kumo đỏ
Giá vượt xuống mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo đỏ
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |