bộ lọc tín hiệu biểu đồ

Lọc
 • Tín hiệu mẫu
 • SMA
 • EMA
 • BOLLINGER
 • PSAR
 • RSI
 • MFI
 • WILLIAM
 • CCI
 • STOCHASTIC
 • ADX
 • MACD
 • ICHIMOKU
Mua nhanh bán nhanh
Bắt đầu chu kì tăng
Cổ phiếu mạnh
Cổ phiếu siêu mạnh
SMA10
Giá vượt lên SMA(10)
205
Giá vượt xuống SMA(10)
140
Giá sắp vượt lên SMA(10)
464
Giá sắp vượt xuống SMA(10)
170
Giá tại SMA(10)
145
Giá < SMA(10)
835
Giá > SMA(10)
706
SMA20
Giá vượt lên SMA(20)
128
Giá vượt xuống SMA(20)
129
Giá sắp vượt lên SMA(20)
357
Giá sắp vượt xuống SMA(20)
235
Giá tại SMA(20)
82
Giá < SMA(20)
824
Giá > SMA(20)
729
SMA50
Giá vượt lên SMA(50)
130
Giá vượt xuống SMA(50)
66
Giá sắp vượt lên SMA(50)
247
Giá sắp vượt xuống SMA(50)
139
Giá tại SMA(50)
57
Giá < SMA(50)
901
Giá > SMA(50)
697
SMA100
Giá vượt lên SMA(100)
79
Giá vượt xuống SMA(100)
58
Giá sắp vượt lên SMA(100)
168
Giá sắp vượt xuống SMA(100)
92
Giá tại SMA(100)
25
Giá < SMA(100)
1030
Giá > SMA(100)
580
SMA200
Giá vượt lên SMA(200)
57
Giá vượt xuống SMA(200)
59
Giá sắp vượt lên SMA(200)
123
Giá sắp vượt xuống SMA(200)
76
Giá tại SMA(200)
28
Giá < SMA(200)
899
Giá > SMA(200)
724
EMA10
Giá vượt lên EMA(10)
192
Giá vượt xuống EMA(10)
144
Giá sắp vượt lên EMA(10)
417
Giá sắp vượt xuống EMA(10)
256
Giá tại EMA(10)
147
Giá < EMA(10)
856
Giá > EMA(10)
771
EMA20
Giá vượt lên EMA(20)
150
Giá vượt xuống EMA(20)
115
Giá sắp vượt lên EMA(20)
320
Giá sắp vượt xuống EMA(20)
233
Giá tại EMA(20)
95
Giá < EMA(20)
867
Giá > EMA(20)
764
EMA30
Giá vượt lên EMA(30)
139
Giá vượt xuống EMA(30)
91
Giá sắp vượt lên EMA(30)
282
Giá sắp vượt xuống EMA(30)
196
Giá tại EMA(30)
80
Giá < EMA(30)
912
Giá > EMA(30)
721
EMA50
Giá vượt lên EMA(50)
99
Giá vượt xuống EMA(50)
76
Giá sắp vượt lên EMA(50)
233
Giá sắp vượt xuống EMA(50)
156
Giá tại EMA(50)
38
Giá < EMA(50)
993
Giá > EMA(50)
644
EMA60
Giá vượt lên EMA(60)
98
Giá vượt xuống EMA(60)
73
Giá sắp vượt lên EMA(60)
197
Giá sắp vượt xuống EMA(60)
136
Giá tại EMA(60)
28
Giá < EMA(60)
1007
Giá > EMA(60)
631
BOLLINGER20
Giá bám dải Bollinger Trên
125
Giá bám dải Bollinger Dưới
381
Giá chạm dải Bollinger Trên
19
Giá chạm dải Bollinger Dưới
26
PSAR
PSAR đảo chiều tăng
147
PSAR đảo chiều giảm
112
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng
205
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm
127
Giá nằm trên PSAR
668
Giá nằm dưới PSAR
936
RSI14
RSI(14) Vượt lên 30
16
RSI(14) vượt xuống 30
32
RSI(14) sắp vượt lên 30
2
RSI(14) sắp vượt xuống 30
5
RSI(14) Tại 30
3
RSI(14) Vượt lên 70
20
RSI(14) vượt xuống 70
23
RSI(14) sắp vượt lên 70
10
RSI(14) sắp vượt xuống 70
3
RSI(14) Tại 70
2
RSI(14) < 30
157
RSI(14) > 70
131
RSI7
RSI(7) Vượt lên 30
29
RSI(7) vượt xuống 30
78
RSI(7) sắp vượt lên 30
5
RSI(7) sắp vượt xuống 30
6
RSI(7) Tại 30
RSI(7) Vượt lên 70
59
RSI(7) vượt xuống 70
51
RSI(7) sắp vượt lên 70
13
RSI(7) sắp vượt xuống 70
4
RSI(7) Tại 70
2
RSI(7) < 30
241
RSI(7) > 70
210
RSI21
RSI(21) Vượt lên 30
13
RSI(21) vượt xuống 30
23
RSI(21) sắp vượt lên 30
2
RSI(21) sắp vượt xuống 30
4
RSI(21) Tại 30
RSI(21) Vượt lên 70
11
RSI(21) vượt xuống 70
20
RSI(21) sắp vượt lên 70
4
RSI(21) sắp vượt xuống 70
2
RSI(21) Tại 70
RSI(21) < 30
123
RSI(21) > 70
105
MFI14
MFI(14) vượt lên 20
15
MFI(14) vượt xuống 20
2
MFI(14) sắp vượt lên 20
MFI(14) sắp vượt xuống 20
MFI(14) Tại 20
MFI(14) vượt lên 80
75
MFI(14) vượt xuống 80
35
MFI(14) sắp vượt lên 80
17
MFI(14) sắp vượt xuống 80
18
MFI(14) Tại 80
8
MFI(14) < 20
382
MFI(14) > 80
260
MFI7
MFI(7) vượt lên 20
20
MFI(7) vượt xuống 20
4
MFI(7) sắp vượt lên 20
MFI(7) sắp vượt xuống 20
MFI(7) Tại 20
MFI(7) vượt lên 80
84
MFI(7) vượt xuống 80
52
MFI(7) sắp vượt lên 80
16
MFI(7) sắp vượt xuống 80
7
MFI(7) Tại 80
10
MFI(7) < 20
466
MFI(7) > 80
249
MFI21
MFI(21) vượt lên 20
13
MFI(21) vượt xuống 20
2
MFI(21) sắp vượt lên 20
MFI(21) sắp vượt xuống 20
MFI(21) Tại 20
MFI(21) vượt lên 80
46
MFI(21) vượt xuống 80
33
MFI(21) sắp vượt lên 80
23
MFI(21) sắp vượt xuống 80
6
MFI(21) Tại 80
11
MFI(21) < 20
334
MFI(21) > 80
231
WILLIAM14
WILLIAM(14) vượt lên -80
70
WILLIAM(14) vượt xuống -80
128
WILLIAM(14) sắp vượt lên -80
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(14) Tại -80
WILLIAM(14) vượt lên -20
100
WILLIAM(14) vượt xuống -20
91
WILLIAM(14) sắp vượt lên -20
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(14) Tại -20
WILLIAM(14) < -80
282
WILLIAM(14) > -20
456
WILLIAM7
WILLIAM(7) vượt lên -80
76
WILLIAM(7) vượt xuống -80
164
WILLIAM(7) sắp vượt lên -80
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(7) Tại -80
WILLIAM(7) vượt lên -20
154
WILLIAM(7) vượt xuống -20
120
WILLIAM(7) sắp vượt lên -20
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(7) Tại -20
WILLIAM(7) < -80
274
WILLIAM(7) > -20
545
WILLIAM21
WILLIAM(21) vượt lên -80
51
WILLIAM(21) vượt xuống -80
128
WILLIAM(21) sắp vượt lên -80
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(21) Tại -80
WILLIAM(21) vượt lên -20
76
WILLIAM(21) vượt xuống -20
96
WILLIAM(21) sắp vượt lên -20
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(21) Tại -20
WILLIAM(21) < -80
269
WILLIAM(21) > -20
448
CCI14
CCI(14) vượt lên -100
115
CCI(14) vượt xuống -100
115
CCI(14) sắp vượt lên -100
CCI(14) sắp vượt xuống -100
CCI(14) Tại -100
CCI(14) vượt lên 100
122
CCI(14) vượt xuống 100
47
CCI(14) sắp vượt lên 100
6
CCI(14) sắp vượt xuống 100
3
CCI(14) Tại 100
3
CCI(14) < -100
358
CCI(14) > 100
233
CCI7
CCI(7) vượt lên -100
54
CCI(7) vượt xuống -100
155
CCI(7) sắp vượt lên -100
CCI(7) sắp vượt xuống -100
CCI(7) Tại -100
CCI(7) vượt lên 100
175
CCI(7) vượt xuống 100
36
CCI(7) sắp vượt lên 100
10
CCI(7) sắp vượt xuống 100
4
CCI(7) Tại 100
4
CCI(7) < -100
338
CCI(7) > 100
228
CCI21
CCI(21) vượt lên -100
68
CCI(21) vượt xuống -100
132
CCI(21) sắp vượt lên -100
CCI(21) sắp vượt xuống -100
CCI(21) Tại -100
CCI(21) vượt lên 100
107
CCI(21) vượt xuống 100
34
CCI(21) sắp vượt lên 100
3
CCI(21) sắp vượt xuống 100
5
CCI(21) Tại 100
CCI(21) < -100
351
CCI(21) > 100
234
STOCHASTIC14_5
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 20
76
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 20
115
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 20
5
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 20
16
STOCHASTIC(14,5) Tại 20
2
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 80
105
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 80
76
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 80
17
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 80
4
STOCHASTIC(14,5) Tại 80
4
STOCHASTIC(14_5) < 20
STOCHASTIC(14_5) > 80
1645
STOCHASTIC(14,5) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(14,5) %K vượt lên %D
STOCHASTIC7_3
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 20
79
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 20
148
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 20
8
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 20
11
STOCHASTIC(7,3) Tại 20
4
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 80
156
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 80
101
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 80
18
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 80
3
STOCHASTIC(7,3) Tại 80
4
STOCHASTIC(7_3) < 20
STOCHASTIC(7_3) > 80
1645
STOCHASTIC(7,3) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(7,3) %K vượt lên %D
ADX14
ADX(14) DI+ Vượt lên DI-
102
ADX(14) DI+ Vượt xuống DI-
89
ADX(14) DI+ sắp vượt lên DI-
98
ADX(14) DI+ sắp vượt xuống DI-
15
ADX(14) DI+ Tại DI-
5
ADX(14) DI+ phân kì DI-
ADX(14) DI+ hội tụ DI-
ADX(14) < 20
611
ADX(14) > 40
360
ADX7
ADX(7) DI+ Vượt lên DI-
128
ADX(7) DI+ Vượt xuống DI-
126
ADX(7) DI+ sắp vượt lên DI-
137
ADX(7) DI+ sắp vượt xuống DI-
6
ADX(7) DI+ Tại DI-
5
ADX(7) DI+ phân kì DI-
ADX(7) DI+ hội tụ DI-
ADX(7) < 20
356
ADX(7) > 40
559
ADX21
ADX(21) DI+ Vượt lên DI-
85
ADX(21) DI+ Vượt xuống DI-
73
ADX(21) DI+ sắp vượt lên DI-
84
ADX(21) DI+ sắp vượt xuống DI-
13
ADX(21) DI+ Tại DI-
12
ADX(21) DI+ phân kì DI-
ADX(21) DI+ hội tụ DI-
ADX(21) < 20
754
ADX(21) > 40
300
MACD
MACD(12,26,9) vượt lên EMA
100
MACD(12,26,9) vượt xuống EMA
115
MACD(12,26,9) sắp vượt lên EMA
5
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống EMA
11
MACD(12,26,9) tại EMA
MACD(12,26,9) vượt lên 0
59
MACD(12,26,9) vượt xuống 0
59
MACD(12,26,9) sắp vượt lên 0
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống 0
MACD(12,26,9) tại 0
MACD(12,26,9) và EMA phân kì
MACD(12,26,9) và EMA hội tụ
MACD(12,26,9) > 0
MACD(12,26,9) < 0
ICHIMOKU
Xuất hiện mây xanh
273
Xuất hiện mây đỏ
43
Giá vượt lên mây Kumo đỏ
Giá vượt xuống mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo đỏ
Giá vượt lên SMA(10)
Giá vượt xuống SMA(10)
Giá sắp vượt lên SMA(10)
Giá sắp vượt xuống SMA(10)
Giá tại SMA(10)
Giá < SMA(10)
Giá > SMA(10)
Giá vượt lên SMA(20)
Giá vượt xuống SMA(20)
Giá sắp vượt lên SMA(20)
Giá sắp vượt xuống SMA(20)
Giá tại SMA(20)
Giá < SMA(20)
Giá > SMA(20)
Giá vượt lên SMA(50)
Giá vượt xuống SMA(50)
Giá sắp vượt lên SMA(50)
Giá sắp vượt xuống SMA(50)
Giá tại SMA(50)
Giá < SMA(50)
Giá > SMA(50)
Giá vượt lên SMA(100)
Giá vượt xuống SMA(100)
Giá sắp vượt lên SMA(100)
Giá sắp vượt xuống SMA(100)
Giá tại SMA(100)
Giá < SMA(100)
Giá > SMA(100)
Giá vượt lên SMA(200)
Giá vượt xuống SMA(200)
Giá sắp vượt lên SMA(200)
Giá sắp vượt xuống SMA(200)
Giá tại SMA(200)
Giá < SMA(200)
Giá > SMA(200)
Giá vượt lên EMA(10)
Giá vượt xuống EMA(10)
Giá sắp vượt lên EMA(10)
Giá sắp vượt xuống EMA(10)
Giá tại EMA(10)
Giá < EMA(10)
Giá > EMA(10)
Giá vượt lên EMA(20)
Giá vượt xuống EMA(20)
Giá sắp vượt lên EMA(20)
Giá sắp vượt xuống EMA(20)
Giá tại EMA(20)
Giá < EMA(20)
Giá > EMA(20)
Giá vượt lên EMA(30)
Giá vượt xuống EMA(30)
Giá sắp vượt lên EMA(30)
Giá sắp vượt xuống EMA(30)
Giá tại EMA(30)
Giá < EMA(30)
Giá > EMA(30)
Giá vượt lên EMA(50)
Giá vượt xuống EMA(50)
Giá sắp vượt lên EMA(50)
Giá sắp vượt xuống EMA(50)
Giá tại EMA(50)
Giá < EMA(50)
Giá > EMA(50)
Giá vượt lên EMA(60)
Giá vượt xuống EMA(60)
Giá sắp vượt lên EMA(60)
Giá sắp vượt xuống EMA(60)
Giá tại EMA(60)
Giá < EMA(60)
Giá > EMA(60)
Giá bám dải Bollinger Trên
Giá bám dải Bollinger Dưới
Giá chạm dải Bollinger Trên
Giá chạm dải Bollinger Dưới
PSAR đảo chiều tăng
PSAR đảo chiều giảm
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng
PSAR chuẩn bị đảo chiều giảm
Giá nằm trên PSAR
Giá nằm dưới PSAR
RSI(14) Vượt lên 30
RSI(14) vượt xuống 30
RSI(14) sắp vượt lên 30
RSI(14) sắp vượt xuống 30
RSI(14) Tại 30
RSI(14) Vượt lên 70
RSI(14) vượt xuống 70
RSI(14) sắp vượt lên 70
RSI(14) sắp vượt xuống 70
RSI(14) Tại 70
RSI(14) < 30
RSI(14) > 70
RSI(7) Vượt lên 30
RSI(7) vượt xuống 30
RSI(7) sắp vượt lên 30
RSI(7) sắp vượt xuống 30
RSI(7) Tại 30
RSI(7) Vượt lên 70
RSI(7) vượt xuống 70
RSI(7) sắp vượt lên 70
RSI(7) sắp vượt xuống 70
RSI(7) Tại 70
RSI(7) < 30
RSI(7) > 70
RSI(21) Vượt lên 30
RSI(21) vượt xuống 30
RSI(21) sắp vượt lên 30
RSI(21) sắp vượt xuống 30
RSI(21) Tại 30
RSI(21) Vượt lên 70
RSI(21) vượt xuống 70
RSI(21) sắp vượt lên 70
RSI(21) sắp vượt xuống 70
RSI(21) Tại 70
RSI(21) < 30
RSI(21) > 70
MFI(14) vượt lên 20
MFI(14) vượt xuống 20
MFI(14) sắp vượt lên 20
MFI(14) sắp vượt xuống 20
MFI(14) Tại 20
MFI(14) vượt lên 80
MFI(14) vượt xuống 80
MFI(14) sắp vượt lên 80
MFI(14) sắp vượt xuống 80
MFI(14) Tại 80
MFI(14) < 20
MFI(14) > 80
MFI(7) vượt lên 20
MFI(7) vượt xuống 20
MFI(7) sắp vượt lên 20
MFI(7) sắp vượt xuống 20
MFI(7) Tại 20
MFI(7) vượt lên 80
MFI(7) vượt xuống 80
MFI(7) sắp vượt lên 80
MFI(7) sắp vượt xuống 80
MFI(7) Tại 80
MFI(7) < 20
MFI(7) > 80
MFI(21) vượt lên 20
MFI(21) vượt xuống 20
MFI(21) sắp vượt lên 20
MFI(21) sắp vượt xuống 20
MFI(21) Tại 20
MFI(21) vượt lên 80
MFI(21) vượt xuống 80
MFI(21) sắp vượt lên 80
MFI(21) sắp vượt xuống 80
MFI(21) Tại 80
MFI(21) < 20
MFI(21) > 80
WILLIAM(14) vượt lên -80
WILLIAM(14) vượt xuống -80
WILLIAM(14) sắp vượt lên -80
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(14) Tại -80
WILLIAM(14) vượt lên -20
WILLIAM(14) vượt xuống -20
WILLIAM(14) sắp vượt lên -20
WILLIAM(14) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(14) Tại -20
WILLIAM(14) < -80
WILLIAM(14) > -20
WILLIAM(7) vượt lên -80
WILLIAM(7) vượt xuống -80
WILLIAM(7) sắp vượt lên -80
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(7) Tại -80
WILLIAM(7) vượt lên -20
WILLIAM(7) vượt xuống -20
WILLIAM(7) sắp vượt lên -20
WILLIAM(7) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(7) Tại -20
WILLIAM(7) < -80
WILLIAM(7) > -20
WILLIAM(21) vượt lên -80
WILLIAM(21) vượt xuống -80
WILLIAM(21) sắp vượt lên -80
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -80
WILLIAM(21) Tại -80
WILLIAM(21) vượt lên -20
WILLIAM(21) vượt xuống -20
WILLIAM(21) sắp vượt lên -20
WILLIAM(21) sắp vượt xuống -20
WILLIAM(21) Tại -20
WILLIAM(21) < -80
WILLIAM(21) > -20
CCI(14) vượt lên -100
CCI(14) vượt xuống -100
CCI(14) sắp vượt lên -100
CCI(14) sắp vượt xuống -100
CCI(14) Tại -100
CCI(14) vượt lên 100
CCI(14) vượt xuống 100
CCI(14) sắp vượt lên 100
CCI(14) sắp vượt xuống 100
CCI(14) Tại 100
CCI(14) < -100
CCI(14) > 100
CCI(7) vượt lên -100
CCI(7) vượt xuống -100
CCI(7) sắp vượt lên -100
CCI(7) sắp vượt xuống -100
CCI(7) Tại -100
CCI(7) vượt lên 100
CCI(7) vượt xuống 100
CCI(7) sắp vượt lên 100
CCI(7) sắp vượt xuống 100
CCI(7) Tại 100
CCI(7) < -100
CCI(7) > 100
CCI(21) vượt lên -100
CCI(21) vượt xuống -100
CCI(21) sắp vượt lên -100
CCI(21) sắp vượt xuống -100
CCI(21) Tại -100
CCI(21) vượt lên 100
CCI(21) vượt xuống 100
CCI(21) sắp vượt lên 100
CCI(21) sắp vượt xuống 100
CCI(21) Tại 100
CCI(21) < -100
CCI(21) > 100
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 20
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 20
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 20
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 20
STOCHASTIC(14,5) Tại 20
STOCHASTIC(14,5) vượt lên 80
STOCHASTIC(14,5) vượt xuống 80
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt lên 80
STOCHASTIC(14,5) sắp vượt xuống 80
STOCHASTIC(14,5) Tại 80
STOCHASTIC(14_5) < 20
STOCHASTIC(14_5) > 80
STOCHASTIC(14,5) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(14,5) %K vượt lên %D
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 20
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 20
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 20
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 20
STOCHASTIC(7,3) Tại 20
STOCHASTIC(7,3) vượt lên 80
STOCHASTIC(7,3) vượt xuống 80
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt lên 80
STOCHASTIC(7,3) sắp vượt xuống 80
STOCHASTIC(7,3) Tại 80
STOCHASTIC(7_3) < 20
STOCHASTIC(7_3) > 80
STOCHASTIC(7,3) %K vượt xuống %D
STOCHASTIC(7,3) %K vượt lên %D
ADX(14) DI+ Vượt lên DI-
ADX(14) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(14) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(14) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(14) DI+ Tại DI-
ADX(14) DI+ phân kì DI-
ADX(14) DI+ hội tụ DI-
ADX(14) < 20
ADX(14) > 40
ADX(7) DI+ Vượt lên DI-
ADX(7) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(7) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(7) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(7) DI+ Tại DI-
ADX(7) DI+ phân kì DI-
ADX(7) DI+ hội tụ DI-
ADX(7) < 20
ADX(7) > 40
ADX(21) DI+ Vượt lên DI-
ADX(21) DI+ Vượt xuống DI-
ADX(21) DI+ sắp vượt lên DI-
ADX(21) DI+ sắp vượt xuống DI-
ADX(21) DI+ Tại DI-
ADX(21) DI+ phân kì DI-
ADX(21) DI+ hội tụ DI-
ADX(21) < 20
ADX(21) > 40
MACD(12,26,9) vượt lên EMA
MACD(12,26,9) vượt xuống EMA
MACD(12,26,9) sắp vượt lên EMA
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống EMA
MACD(12,26,9) tại EMA
MACD(12,26,9) vượt lên 0
MACD(12,26,9) vượt xuống 0
MACD(12,26,9) sắp vượt lên 0
MACD(12,26,9) sắp vượt xuống 0
MACD(12,26,9) tại 0
MACD(12,26,9) và EMA phân kì
MACD(12,26,9) và EMA hội tụ
MACD(12,26,9) > 0
MACD(12,26,9) < 0
Xuất hiện mây xanh
Xuất hiện mây đỏ
Giá vượt lên mây Kumo đỏ
Giá vượt xuống mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo xanh
Giá nằm trong mây Kumo đỏ
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |