BỘ LỌC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS:
ROA:
ROE:
PE:
PS:
P/B:
VốnThịTrường:
Nợ/VốnCSH:
VốnCSH/TổngTàiSản:
BETA:
KLGDTB_30_Ngày:
GiáHiệnTại:
Điều kiện mẫu:
EPS >= 5K & PE <= 10 & ROE >= 15
PB <= 2X & Nợ/VốnCSH <= 30% & VốnCSH/TổngTàiSản <= 50%
BETA >= 2X & KLGDTB_30_Ngày >= 1.0000K
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |