Biểu đồ phân tích kĩ thuật l14 

     
l14
Cập nhật giá...
C:42.6
O:42
H:42.8
L:42.1
Vol:189300
Trang chủ