LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Hiển thị từ 1 đến 100 của 16,002
STT Mã CK Ngày GDKHQ Loại cổ tức Tỉ lệ Ghi chú
1 VTE 19/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 0.68%
5.60 (LC) - 0.068 (1) = 5.53 (O)
2 NBC 17/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
12.70 (LC) - 0.8 (1) = 11.90 (O)
3 CPC 14/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 18%
19.50 (LC) - 1.8 (1) = 17.70 (O)
4 CDH 13/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
2.90 (LC) - 0.5 (1) = 2.40 (O)
5 BSP 12/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
11.50 (LC) - 1 (1) = 10.50 (O)
6 SBR 12/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 2.19%
8 (LC) - 0.219 (1) = 7.78 (O)
7 TR1 11/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
15.50 (LC) - 1.5 (1) = 14 (O)
8 DRC 10/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
33.60 (LC) - 0.7 (1) = 32.90 (O)
9 WCS 07/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 16%
194.70 (LC) - 1.6 (1) = 193.10 (O)
10 NDC 06/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 25%
158 (LC) - 2.5 (1) = 155.50 (O)
11 CLW 05/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
34.45 (LC) - 1.2 (1) = 33.25 (O)
12 DHP 05/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
11.20 (LC) - 0.5 (1) = 10.70 (O)
13 EVE 05/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
14.10 (LC) - 0.5 (1) = 13.60 (O)
14 GND 05/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
30 (LC) - 1 (1) = 29 (O)
15 PLC 04/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
31.60 (LC) - 1.2 (1) = 30.40 (O)
16 VGL 03/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
21 (LC) - 1.5 (1) = 19.50 (O)
17 VWS 03/06/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
22.40 (LC) - 1 (1) = 21.40 (O)
18 BHK 31/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 9%
19.60 (LC) - 0.9 (1) = 18.70 (O)
19 CTW 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6.6%
22.90 (LC) - 0.66 (1) = 22.24 (O)
20 DTK 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 4%
12.70 (LC) - 0.4 (1) = 12.30 (O)
21 GLW 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 3%
11.10 (LC) - 0.3 (1) = 10.80 (O)
22 HTC 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
27.10 (LC) - 0.5 (1) = 26.60 (O)
23 KGM 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 3.75%
7.60 (LC) - 0.375 (1) = 7.23 (O)
24 NTP 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
59.20 (LC) - 1 (1) = 58.20 (O)
25 PGS 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
33.90 (LC) - 0.5 (1) = 33.40 (O)
26 SED 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
21.70 (LC) - 1.5 (1) = 20.20 (O)
27 SIV 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 14%
35.50 (LC) - 1.4 (1) = 34.10 (O)
28 TAW 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10.5%
11.30 (LC) - 1.05 (1) = 10.25 (O)
29 TMB 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
69.80 (LC) - 2 (1) = 67.80 (O)
30 TOW 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
21.80 (LC) - 1.5 (1) = 20.30 (O)
31 VAF 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
15.30 (LC) - 1 (1) = 14.30 (O)
32 VNX 30/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 150%
27 (LC) - 15 (1) = 12 (O)
33 BRR 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
18.80 (LC) - 0.7 (1) = 18.10 (O)
34 CCV 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 31.37%
35.10 (LC) - 3.137 (1) = 31.96 (O)
35 DTB 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10.7271%
11.50 (LC) - 1.07271 (1) = 10.43 (O)
36 DTP 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
127.50 (LC) - 1 (1) = 126.50 (O)
37 M10 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
20.90 (LC) - 0.5 (1) = 20.40 (O)
38 MND 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7.5%
10.70 (LC) - 0.75 (1) = 9.95 (O)
39 NLG 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 4.99%
45.90 (LC) - 0.499 (1) = 45.40 (O)
40 NVP 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 2.2%
7 (LC) - 0.22 (1) = 6.78 (O)
41 TVD 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 9%
14.20 (LC) - 0.9 (1) = 13.30 (O)
42 VFG 29/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
69.40 (LC) - 1 (1) = 68.40 (O)
43 CMN 28/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 26%
77.40 (LC) - 2.6 (1) = 74.80 (O)
44 HSP 28/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 11.4%
13.50 (LC) - 1.14 (1) = 12.36 (O)
45 MCF 28/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
11.10 (LC) - 1.2 (1) = 9.90 (O)
46 TDB 28/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
42.10 (LC) - 2 (1) = 40.10 (O)
47 TTN 28/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
14.20 (LC) - 0.7 (1) = 13.50 (O)
48 DAD 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
18.90 (LC) - 0.5 (1) = 18.40 (O)
49 HTI 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 16%
17.95 (LC) - 1.6 (1) = 16.35 (O)
50 HUG 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
34.50 (LC) - 0.5 (1) = 34 (O)
51 MDC 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
11.50 (LC) - 0.7 (1) = 10.80 (O)
52 PMC 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 41%
86.80 (LC) - 4.1 (1) = 82.70 (O)
53 SVI 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 26%
70.50 (LC) - 2.6 (1) = 67.90 (O)
54 THT 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
13.60 (LC) - 1 (1) = 12.60 (O)
55 V12 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
12.20 (LC) - 0.6 (1) = 11.60 (O)
56 VLB 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 9%
34.90 (LC) - 0.9 (1) = 34 (O)
57 VXT 27/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6.5%
15.70 (LC) - 0.65 (1) = 15.05 (O)
58 BSL 24/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
10.10 (LC) - 0.7 (1) = 9.40 (O)
59 GTS 24/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
10.40 (LC) - 0.8 (1) = 9.60 (O)
60 L10 24/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
22.40 (LC) - 1 (1) = 21.40 (O)
61 MCM 24/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
40.20 (LC) - 1 (1) = 39.20 (O)
62 VBC 24/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 18%
23.40 (LC) - 1.8 (1) = 21.60 (O)
63 ARM 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
31.80 (LC) - 1 (1) = 30.80 (O)
64 BBM 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 2%
10.70 (LC) - 0.2 (1) = 10.50 (O)
65 DNL 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
24.20 (LC) - 1 (1) = 23.20 (O)
66 HPG 23/05/2024 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)
31.30 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 28.45 (O)
67 IBD 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
9.60 (LC) - 0.6 (1) = 9 (O)
68 MBB 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
23.20 (LC) - 0.5 (1) = 22.70 (O)
69 MTP 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
13.10 (LC) - 1 (1) = 12.10 (O)
70 PJC 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
28 (LC) - 1.5 (1) = 26.50 (O)
71 QNU 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 3.86%
10 (LC) - 0.386 (1) = 9.61 (O)
72 SEP 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 17.2%
21.30 (LC) - 1.72 (1) = 19.58 (O)
73 SMB 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
38.25 (LC) - 1.5 (1) = 36.75 (O)
74 TTP 23/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 350%
157.10 (LC) - 35 (1) = 122.10 (O)
75 BSQ 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
19.50 (LC) - 1.5 (1) = 18 (O)
76 CST 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
24.80 (LC) - 2 (1) = 22.80 (O)
77 DCH 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 1%
10.10 (LC) - 0.1 (1) = 10 (O)
78 MTB 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 1%
9.90 (LC) - 0.1 (1) = 9.80 (O)
79 PHN 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
80 (LC) - 2 (1) = 78 (O)
80 PRC 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
22.50 (LC) - 1 (1) = 21.50 (O)
81 TIX 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12.5%
35.50 (LC) - 1.25 (1) = 34.25 (O)
82 TMC 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
9.40 (LC) - 0.6 (1) = 8.80 (O)
83 TQN 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15.23%
21.10 (LC) - 1.523 (1) = 19.58 (O)
84 UMC 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5.86%
10 (LC) - 0.586 (1) = 9.41 (O)
85 VGG 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 25%
41.10 (LC) - 2.5 (1) = 38.60 (O)
86 VPB 22/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
19.80 (LC) - 1 (1) = 18.80 (O)
87 CID 21/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 6.53%
13.40 (LC) - 0.653 (1) = 12.75 (O)
88 DAE 21/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
15.20 (LC) - 1.2 (1) = 14 (O)
89 FIC 21/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
12.50 (LC) - 0.5 (1) = 12 (O)
90 HDP 21/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
17.60 (LC) - 1.2 (1) = 16.40 (O)
91 HRB 21/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 30.5%
64.60 (LC) - 3.05 (1) = 61.55 (O)
92 REE 21/05/2024 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)
67.50 (LC) / 1 + 0.15 (2) = 58.70 (O)
93 TCB 21/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
49.70 (LC) - 1.5 (1) = 48.20 (O)
94 TIP 21/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 3%
24.75 (LC) - 0.3 (1) = 24.45 (O)
95 VAV 21/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
41.50 (LC) - 1.2 (1) = 40.30 (O)
96 VMA 21/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
4.60 (LC) - 1 (1) = 3.60 (O)
97 BMC 20/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 11.5%
18.20 (LC) - 1.15 (1) = 17.05 (O)
98 TCD 20/05/2024 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/8 (Volume + 8%, Ratio=0.08)
7.25 (LC) / 1 + 0.08 (2) = 6.71 (O)
99 TCW 20/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 22%
31.70 (LC) - 2.2 (1) = 29.50 (O)
100 XLV 20/05/2024 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
10 (LC) - 0.8 (1) = 9.20 (O)

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |