LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Hiển thị từ 1 đến 100 của 15,579
STT Mã CK Ngày GDKHQ Loại cổ tức Tỉ lệ Ghi chú
1 PAT 19/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 90%
97.80 (LC) - 9 (1) = 88.80 (O)
2 VSI 14/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
18.45 (LC) - 1 (1) = 17.45 (O)
3 LBM 08/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
47.20 (LC) - 1 (1) = 46.20 (O)
4 SJG 07/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
5 TV3 07/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
11.70 (LC) - 0.5 (1) = 11.20 (O)
6 CMG 05/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Chia/thưởng cổ phiếu
Cash 6%
Split-Bonus 100/6 (Volume + 6%, Ratio=0.06)
48.50 (LC) - 0.6 (1) / 1 + 0.06 (2) = 45.19 (O)
7 MSH 05/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 25%
38.30 (LC) - 2.5 (1) = 35.80 (O)
8 GMX 04/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
19 (LC) - 0.8 (1) = 18.20 (O)
9 NTP 04/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
37.20 (LC) - 1.5 (1) = 35.70 (O)
10 SBH 04/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 24.45%
0 (LC) - 2.445 (1) = -2.45 (O)
11 ECI 01/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
0 (LC) - 0.6 (1) = -0.60 (O)
12 KTC 01/12/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 2%
0 (LC) - 0.2 (1) = -0.20 (O)
13 CTG 30/11/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/11.7415 (Volume + 11.74%, Ratio=0.12)
28.90 (LC) / 1 + 0.12 (2) = 25.86 (O)
14 PPH 30/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
26 (LC) - 1.5 (1) = 24.50 (O)
15 C47 29/11/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)
8.32 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 7.56 (O)
16 MPY 29/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
0 (LC) - 0.6 (1) = -0.60 (O)
17 PMW 29/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
0 (LC) - 1.2 (1) = -1.20 (O)
18 SEB 29/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 18%
0 (LC) - 1.8 (1) = -1.80 (O)
19 SZG 29/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 4%
0 (LC) - 0.4 (1) = -0.40 (O)
20 BCM 28/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
59.30 (LC) - 0.8 (1) = 58.50 (O)
21 BID 28/11/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/12.69 (Volume + 12.69%, Ratio=0.13)
43 (LC) / 1 + 0.13 (2) = 38.16 (O)
22 GHC 28/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
26.80 (LC) - 1 (1) = 25.80 (O)
23 HHV 28/11/2023 Phát hành cổ phiếu
Rights 4/1 Price 10 (Volume + 25%, Ratio=0.25)
14.65 (LC) + 0.25*10 (3) / 1 + 0.25 (3) = 13.72 (O)
24 PTO 28/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
0 (LC) - 0.6 (1) = -0.60 (O)
25 TA9 28/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10.6%
11.80 (LC) - 1.06 (1) = 10.74 (O)
26 BVH 27/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 9.54%
40.25 (LC) - 0.954 (1) = 39.30 (O)
27 GND 27/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
28 VCW 27/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
28.50 (LC) - 0.5 (1) = 28 (O)
29 CMW 24/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 4.41%
0 (LC) - 0.441 (1) = -0.44 (O)
30 DHC 24/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
40.70 (LC) - 1 (1) = 39.70 (O)
31 LLM 24/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 1%
9 (LC) - 0.1 (1) = 8.90 (O)
32 TBD 24/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
0 (LC) - 2 (1) = -2 (O)
33 TIG 24/11/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)
11.80 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 10.73 (O)
34 TMP 24/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 26%
61.50 (LC) - 2.6 (1) = 58.90 (O)
35 BHA 23/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3.5%
0 (LC) - 0.35 (1) = -0.35 (O)
36 CAV 23/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 20%
69.50 (LC) - 2 (1) = 67.50 (O)
37 GLT 23/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
19.50 (LC) - 0.5 (1) = 19 (O)
38 HNF 23/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 25%
27.30 (LC) - 2.5 (1) = 24.80 (O)
39 LMI 23/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
8.40 (LC) - 0.5 (1) = 7.90 (O)
40 NCS 23/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
22 (LC) - 1.5 (1) = 20.50 (O)
41 VGP 23/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 7%
34 (LC) - 0.7 (1) = 33.30 (O)
42 MFS 22/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
30 (LC) - 3 (1) = 27 (O)
43 PC1 22/11/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)
30.20 (LC) / 1 + 0.15 (2) = 26.26 (O)
44 TIX 22/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12.5%
34 (LC) - 1.25 (1) = 32.75 (O)
45 BSA 21/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 9.803%
18.40 (LC) - 0.9803 (1) = 17.42 (O)
46 NCT 21/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
89 (LC) - 3 (1) = 86 (O)
47 SZB 21/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
32.60 (LC) - 1.2 (1) = 31.40 (O)
48 BMP 20/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 65%
96 (LC) - 6.5 (1) = 89.50 (O)
49 DXL 20/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 1.25%
0 (LC) - 0.125 (1) = -0.13 (O)
50 NBP 20/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 13%
14.50 (LC) - 1.3 (1) = 13.20 (O)
51 BHN 17/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
42.10 (LC) - 1.2 (1) = 40.90 (O)
52 CHS 17/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 4.5%
0 (LC) - 0.45 (1) = -0.45 (O)
53 HGM 17/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
47 (LC) - 1 (1) = 46 (O)
54 KTS 17/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
38 (LC) - 0.8 (1) = 37.20 (O)
55 MAC 17/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 2%
10.40 (LC) - 0.2 (1) = 10.20 (O)
56 MCM 17/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
38.10 (LC) - 1 (1) = 37.10 (O)
57 VEA 17/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 41.869%
38.30 (LC) - 4.1869 (1) = 34.11 (O)
58 GVR 16/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3.5%
19.85 (LC) - 0.35 (1) = 19.50 (O)
59 MTA 16/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 1.8%
0 (LC) - 0.18 (1) = -0.18 (O)
60 PAI 16/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
10.90 (LC) - 0.8 (1) = 10.10 (O)
61 PCC 16/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
17.90 (LC) - 1 (1) = 16.90 (O)
62 SZL 16/11/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 2/1 (Volume + 50%, Ratio=0.50)
55.80 (LC) / 1 + 0.50 (2) = 37.20 (O)
63 CBS 15/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 25%
34 (LC) - 2.5 (1) = 31.50 (O)
64 AAS 14/11/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)
9.50 (LC) / 1 + 0.15 (2) = 8.26 (O)
65 ADP 14/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
19 (LC) - 0.6 (1) = 18.40 (O)
66 DNW 14/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 4%
27 (LC) - 0.4 (1) = 26.60 (O)
67 HAN 14/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 4%
11.30 (LC) - 0.4 (1) = 10.90 (O)
68 IBD 14/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3%
0 (LC) - 0.3 (1) = -0.30 (O)
69 PSD 14/11/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/25 (Volume + 25%, Ratio=0.25)
16.70 (LC) / 1 + 0.25 (2) = 13.36 (O)
70 PVC 14/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 1.8%
15.20 (LC) - 0.18 (1) = 15.02 (O)
71 SBM 14/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
0 (LC) - 1 (1) = -1 (O)
72 TDB 14/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
0 (LC) - 1.5 (1) = -1.50 (O)
73 SC5 13/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
19.55 (LC) - 1 (1) = 18.55 (O)
74 HJS 10/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 6%
30.40 (LC) - 0.6 (1) = 29.80 (O)
75 KIP 10/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
10.90 (LC) - 0.5 (1) = 10.40 (O)
76 PRE 10/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 11.5%
17.90 (LC) - 1.15 (1) = 16.75 (O)
77 ICT 09/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
12.85 (LC) - 1 (1) = 11.85 (O)
78 MRF 09/11/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)
42 (LC) / 1 + 0.15 (2) = 36.52 (O)
79 PMC 09/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 80%
93 (LC) - 8 (1) = 85 (O)
80 TFC 09/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
9.10 (LC) - 0.5 (1) = 8.60 (O)
81 TIP 09/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
25 (LC) - 1.2 (1) = 23.80 (O)
82 VPB 09/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
21.35 (LC) - 1 (1) = 20.35 (O)
83 HT1 07/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 4%
12 (LC) - 0.4 (1) = 11.60 (O)
84 NSS 06/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 1.76%
0 (LC) - 0.176 (1) = -0.18 (O)
85 VC7 06/11/2023 Phát hành cổ phiếu
Rights 1/1 Price 10 (Volume + 100%, Ratio=1)
14 (LC) + 1*10 (3) / 1 + 1 (3) = 12 (O)
86 ABI 03/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Chia/thưởng cổ phiếu
Cash 10%
Split-Bonus 10000/4134 (Volume + 41.34%, Ratio=0.41)
38.80 (LC) - 1 (1) / 1 + 0.41 (2) = 26.74 (O)
87 HNA 03/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 5%
17.90 (LC) - 0.5 (1) = 17.40 (O)
88 INC 01/11/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 15%
17.30 (LC) - 1.5 (1) = 15.80 (O)
89 CLW 31/10/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 4.2%
29.65 (LC) - 0.42 (1) = 29.23 (O)
90 TVN 31/10/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 3%
6 (LC) - 0.3 (1) = 5.70 (O)
91 ANV 30/10/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 10%
29.35 (LC) - 1 (1) = 28.35 (O)
92 BT1 30/10/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/8 (Volume + 8%, Ratio=0.08)
0 (LC) / 1 + 0.08 (2) = 0 (O)
93 DTD 30/10/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/15 (Volume + 15%, Ratio=0.15)
24.10 (LC) / 1 + 0.15 (2) = 20.96 (O)
94 PHN 30/10/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 30%
48.50 (LC) - 3 (1) = 45.50 (O)
95 TA3 30/10/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 2.77933%
8.70 (LC) - 0.277933 (1) = 8.42 (O)
96 QTC 27/10/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 8%
12.20 (LC) - 0.8 (1) = 11.40 (O)
97 SZL 27/10/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 12%
51.10 (LC) - 1.2 (1) = 49.90 (O)
98 VMC 27/10/2023 Chia/thưởng cổ phiếu
Split-Bonus 100/10 (Volume + 10%, Ratio=0.10)
9.40 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 8.55 (O)
99 BMV 26/10/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 0.27%
0 (LC) - 0.027 (1) = -0.03 (O)
100 HAT 26/10/2023 Cổ tức bằng tiền
Cash 40%
45.40 (LC) - 4 (1) = 41.40 (O)

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |