CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (elc)

22.60
0.90
(4.15%)
Tổng quan  Biểu đồ  Giá lịch sử  Thông tin  Báo cáo tài chính  Lịch sự kiện  Tin tức  

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ tức bằng tiền 04/11/2010
12/01/2011
9%
900 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 900đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2010
Cổ tức bằng tiền 27/04/2011
09/06/2011
15%
1500 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2011
Cổ tức bằng tiền 02/12/2011
26/12/2011
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2011
Cổ tức bằng tiền 16/04/2012
10/05/2012
8%
800 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2012
Cổ tức bằng tiền 02/01/2013
21/01/2013
10%
1000 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2013
Cổ tức bằng tiền 28/06/2013
19/07/2013
8%
800 đồng/cổ phiếu

Thanh toán cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2013
Cổ tức bằng tiền 24/03/2014
22/04/2014
8%
800 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014
Cổ tức bằng tiền 24/03/2015
22/04/2015
12%
1200 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt. 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015
Cổ tức bằng tiền 17/03/2016
31/03/2016
6%
600 đồng/cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016
Cổ tức bằng tiền 19/04/2017
11/05/2017
6%
600 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 600 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã CK: ELC) như sau:

Cổ tức bằng tiền 20/09/2017
18/10/2017
2%
200 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt và trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã CK: ELC) như sau:

Cổ tức bằng tiền 19/07/2021
15/10/2021
3%
300 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng 10/04/2012
04/06/2012
100/25
Phát hành thêm: 7,325,000 (91)

Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:25
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012
----
ELC: 4/6 - Giao dịch 7.324.909 cổ phiếu phát hành thêm (29/05/2012 09:00)
Cổ phiếu thưởng 25/06/2015
21/07/2015
100/8
Phát hành thêm: 3,035,193 (3104)

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:8
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2015
--

ELC: 21.7.2015, niêm yết bổ sung 3.032.089 cp (17/07/2015 17:29)
Cổ phiếu thưởng 06/07/2016
01/08/2016
10/1
Phát hành thêm: 4,237,200 (11823)

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2016
--

ELC: 1.8.2016, niêm yết bổ sung 4.225.377 cp (29/07/2016 11:21)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 46.597.375 cổ phiếu (Bốn mươi sáu triệu năm trăm chín mươi bảy ngàn ba trăm bảy mươi lăm cổ phiếu).
Cổ phiếu thưởng 20/09/2017
17/10/2017
100/7
Phát hành thêm: 3,331,816 (948)

Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt và trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã CK: ELC) như sau:ELC: 26.10.2017, giao dịch 3.330.868 cp niêm yết bổ sung (20/10/2017 15:59)
ELC: 17.10.2017, niêm yết bổ sung 3.330.868 cp (16/10/2017 13:41)
ELC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 50.918.753 cp (29/09/2017 15:47)
Cổ phiếu thưởng 14/09/2022
14/12/2022
100/15
Phát hành thêm: 7,639,236 (-211364)

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Cổ phiếu thưởng 06/12/2023
07/12/2023
100/40
Phát hành thêm: 0

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40
Phát hành hiện hữu 14/09/2022
15/09/2022
100/22
(giá: 11,500)
Phát hành thêm: 0

ELC: 14.12.2022, niêm yết bổ sung 7.850.600 cp (13/12/2022 14:29)
ELC: Đã chào bán 7.850.600 CP ra công chúng (18/11/2022 17:49)
ELC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 58.778.843 cp (18/11/2022 16:52)
Phát hành khác 12/01/2011
12/01/2011
Phát hành thêm: 7,175,000

ELC: 12/1 - giao dịch 7.175.000 cổ phiếu phát hành thêm

ELC: Quyết định niêm yết bổ sung 7.175.000 cổ phiếu
-------
Tổng cp niêm yết: 29,300,000
Phát hành khác 06/03/2014
06/03/2014
Phát hành thêm: 600,000

ELC: giao dịch 600.000 cp thay đổi niêm yết

- Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu pháthành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồngcổ đông thường niên số 001/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013.
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổiniêm yết: 37.939.909 cổ phiếu (Ba mươi bảy triệu chín trăm ba mươi chín ngànchín trăm lẻ chín cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khithay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 379.399.090.000 cổ phiếu (Ba trăm bảy mươichín tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín mươi ngàn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06/03/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 16/02/2016.
Phát hành khác 13/12/2013
13/12/2013
Phát hành thêm: 715,000

ELC: Niêm yết và giao dịch 715.000 cổ phiếu phát hành thêm

Đây là số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ELC.

Ngày niêm yết có hiệu lực: 13/12/2013

Ngày chính thức giao dịch: 18/11/2015
Phát hành khác 04/01/2016
04/01/2016
Phát hành thêm: 600,000

ELC: 30.12.2016, giao dịch 600.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (03/02/2016 00:00)
ELC: Đã phát hành 600.000 cp ESOP (04/01/2016 15:59)
Phát hành khác 09/05/2016
09/05/2016
Phát hành thêm: 800,000

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 191/QĐ-SGDHCM ngày
05/05/2016) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với nội dung như sau:
- Loại Chứng khoán
- Mã chứng khoán
- Mệnh giá
- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 800.000 cổ phiếu
: Cổ phiếu phổ thông : ELC
: 10.000 đồng
Lý do thay đổi niêm yết: Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ELC bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42.371.998 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 423.719.980.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/05/2016 - Ngày chính thức giao dịch: 12/04/2017.
Phát hành khác 11/04/2017
11/04/2017
Phát hành thêm: 1,000,000

ELC: 11.4.2017, niêm yết bổ sung 1.000.000 cổ phiếu (10/04/2017 10:36)
ELC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 47.474.375 cp (30/03/2017 08:15)
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |