SỨC MẠNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Mã CK Điểm TB EPS PE ROA ROE ĐT hiệu quả P/B Đáy CP Hệ số nợ ĐT giá trị Beta Thanh khoản ĐT lướt sóng
NHV 4.5 65.9%
1.63k
99.0%
0.7 lần
82.8%
8.70%
62.3%
9.17%
4.1 99.0%
0.1 lần
100% 95.6% 5 81.1%
1.89 lần
90.6%
150,081
4.5
BVG 4.5 45.7%
0.69k
94.0%
3.5 lần
96.2%
18.50%
84.8%
18.65%
4.2 69.8%
0.6 lần
81.6% 98.6% 4.8 87.0%
2.15 lần
82.6%
82,298
4.5
VIP 4.3 90.8%
4.81k
97.6%
2.0 lần
97.8%
22.98%
92.9%
25.85%
4.9 73.2%
0.6 lần
23.1% 96.1% 3.8 63.5%
1.38 lần
89.0%
519,579
4.1
TCO 4.3 73.1%
2.01k
88.2%
5.1 lần
89.2%
11.80%
71.0%
12.17%
4.3 75.4%
0.6 lần
67.5% 92.5% 4.7 61.9%
1.34 lần
82.0%
118,759
3.9
CIA 4.2 88.3%
4.19k
96.8%
2.4 lần
98.2%
24.06%
92.3%
25.51%
4.9 68.6%
0.7 lần
79.7% 97.9% 4.8 50%
1.11 lần
63.6%
15,926
3.0
ABC 4.2 99.7%
36.79k
99.2%
0.4 lần
99.9%
104.47%
99.4%
147.15%
5.0 79.0%
0.5 lần
37.8% 78.9% 3.9 60.0%
1.31 lần
76.8%
60,731
3.6
NDN 4.2 77.9%
2.55k
88.1%
5.1 lần
91.4%
13.19%
82.3%
16.96%
4.5 59.6%
0.8 lần
51.8% 83.9% 3.9 70.6%
1.58 lần
84.0%
315,424
4.1
CBS 4.1 98.9%
16.00k
97.9%
1.8 lần
99.2%
33.85%
97.7%
47.76%
5.0 49.7%
0.9 lần
33.8% 81.5% 3.0 90.4%
2.35 lần
74.4%
15,422
4.4
KPF 4.1 39.8%
0.45k
85.3%
5.7 lần
57.4%
3.27%
37.7%
3.34%
2.7 90.9%
0.3 lần
98.7% 92.9% 5.0 88.7%
2.24 lần
90.2%
541,796
4.6
ILC 4.1 82.0%
3.11k
97.2%
2.2 lần
97.9%
23.07%
96.7%
37.22%
4.9 56.5%
0.8 lần
59.3% 79.4% 3.9 84.3%
2.02 lần
47.0%
2,518
3.5
CLX 4.0 73.3%
2.07k
81.8%
6.4 lần
80.1%
7.90%
67.9%
10.89%
4.0 60.8%
0.8 lần
66.4% 87.4% 4.4 69.6%
1.56 lần
72.9%
93,576
3.8
MBG 4.0 35.0%
0.28k
73.7%
7.9 lần
51.9%
2.45%
34.4%
2.57%
2.3 86.1%
0.4 lần
87.1% 98.3% 5.0 89.2%
2.25 lần
95.7%
1,592,158
4.8
LGL 4.0 48.4%
0.79k
90.2%
4.7 lần
55.8%
3.02%
48.2%
5.85%
3.0 93.5%
0.3 lần
75.8% 48.2% 4.4 94.4%
2.58 lần
85.0%
306,198
4.7
SMT 4.0 72.3%
1.96k
58.8%
11.3 lần
75.4%
6.59%
79.3%
15.51%
3.7 83.7%
0.5 lần
96.8% 44.9% 4.5 79.5%
1.83 lần
61.8%
7,081
3.8
VTD 4.0 60.0%
1.27k
91.1%
4.4 lần
57.0%
3.20%
45.1%
5.08%
3.2 92.0%
0.3 lần
95.8% 67.3% 4.9 58.0%
1.27 lần
86.7%
91,936
3.9
ABS 4.0 39.0%
0.43k
87.2%
5.2 lần
49.7%
2.18%
39.3%
3.72%
2.6 79.5%
0.5 lần
90.8% 55.8% 4.5 87.6%
2.17 lần
96.7%
1,400,656
4.8
TNH 4.0 81.2%
2.96k
79.0%
7.0 lần
79.9%
7.84%
64.3%
9.71%
4.0 64.0%
0.7 lần
51.3% 85.2% 4.1 60.9%
1.32 lần
81.8%
214,694
3.8
C4G 4.0 63.8%
1.45k
83.8%
6.1 lần
45.2%
1.69%
42.4%
4.40%
2.9 90.2%
0.4 lần
57.2% 55.1% 4.1 91.2%
2.38 lần
98.1%
2,543,560
4.9
VLC 4.0 75.4%
2.28k
87.0%
5.3 lần
51.4%
2.38%
34.7%
2.66%
3.1 96.5%
0.2 lần
71.1% 97.4% 4.9 62.7%
1.36 lần
79.1%
170,159
3.8
API 3.9 36.3%
0.33k
83.6%
6.1 lần
40.5%
1.21%
35.7%
2.92%
2.3 83.8%
0.5 lần
98.4% 44.7% 4.5 99.1%
3.38 lần
93.4%
997,668
4.9
DXP 3.9 66.3%
1.65k
76.3%
7.4 lần
66.7%
4.89%
45.9%
5.28%
3.2 84.2%
0.4 lần
37.0% 97.5% 4.4 69.7%
1.56 lần
88.2%
265,491
4.2
IDJ 3.9 40.0%
0.46k
84.5%
5.9 lần
44.6%
1.64%
40.4%
3.97%
2.5 79.1%
0.5 lần
95.2% 35.7% 4.3 98.6%
3.18 lần
97.5%
2,770,371
5.0
ALV 3.9 48.7%
0.80k
86.1%
5.4 lần
59.5%
3.58%
48.8%
5.97%
3.0 93.7%
0.3 lần
60.8% 71.3% 4.5 84.2%
2.02 lần
74.0%
19,116
4.2
PSH 3.9 78.0%
2.55k
94.5%
3.4 lần
55.5%
2.98%
83.1%
17.68%
4.1 75.9%
0.6 lần
78.4% 4.6% 2.8 90.7%
2.35 lần
94.0%
1,406,232
4.8
L14 3.9 65.9%
1.63k
40.7%
22.4 lần
82.3%
8.60%
70.4%
11.96%
3.3 10.5%
3.1 lần
93.5% 79.1% 3.5 99.4%
3.69 lần
92.3%
469,505
4.9
TTN 3.9 55.5%
1.04k
89.3%
4.9 lần
68.0%
5.09%
48.9%
5.97%
3.3 80.8%
0.5 lần
66.2% 92.9% 4.7 63.5%
1.38 lần
74.6%
49,888
3.7
TVC 3.9 54.9%
1.02k
20.3%
0.0 lần
74.3%
6.34%
52.1%
6.81%
2.4 74.2%
0.6 lần
57.0% 98.4% 4.6 92.3%
2.45 lần
88.9%
721,207
4.7
TVP 3.9 97.4%
9.62k
98.2%
1.7 lần
94.4%
15.76%
93.0%
26.05%
4.9 85.5%
0.4 lần
83.9% 69.2% 4.7 19.5%
0.55 lần
63.3%
11,409
2.0
DNN 3.9 82.0%
3.11k
99.9%
0.1 lần
87.5%
10.78%
89.7%
22.69%
4.8 99.9%
0.0 lần
46.3% 61.5% 4.2 99.9%
4.87 lần
1.0%
0
2.6
VNA 3.9 69.7%
1.81k
98.0%
1.8 lần
70.6%
5.66%
55.4%
7.48%
3.8 55.2%
0.8 lần
55.3% 86.0% 3.9 92.0%
2.44 lần
53.8%
7,290
3.9
BNA 3.9 63.8%
1.45k
89.0%
4.9 lần
60.4%
3.71%
56.6%
7.78%
3.4 71.1%
0.6 lần
78.5% 44.6% 3.9 78.7%
1.81 lần
83.6%
161,924
4.3
DPM 3.9 87.7%
4.07k
90.9%
4.4 lần
88.0%
11.01%
75.3%
13.64%
4.5 36.0%
1.2 lần
29.3% 90.2% 2.7 73.8%
1.69 lần
92.6%
2,570,189
4.4
MHC 3.9 69.1%
1.79k
82.0%
6.4 lần
82.8%
8.70%
74.2%
13.09%
4.1 67.9%
0.7 lần
20.1% 74.1% 2.9 88.2%
2.19 lần
90.5%
455,108
4.6
CCM 3.9 96.7%
8.55k
92.2%
4.0 lần
77.9%
7.24%
72.2%
12.53%
4.5 83.0%
0.5 lần
82.5% 69.1% 4.6 63.7%
1.39 lần
31.6%
832
2.5
MST 3.9 53.6%
0.98k
89.8%
4.8 lần
67.4%
4.99%
55.3%
7.47%
3.4 78.1%
0.5 lần
45.9% 61.3% 3.6 79.3%
1.82 lần
96.6%
1,241,944
4.6
PVM 3.8 87.3%
4.01k
91.8%
4.2 lần
95.6%
17.44%
93.4%
26.49%
4.9 48.9%
0.9 lần
61.2% 71.9% 3.5 55.1%
1.21 lần
63.7%
23,995
3.2
NSS 3.8 74.6%
2.21k
98.4%
1.4 lần
87.1%
10.59%
73.9%
12.97%
4.4 97.0%
0.2 lần
78.3% 82.7% 4.9 85.3%
2.06 lần
3.1%
0
2.2
D11 3.8 76.4%
2.39k
94.7%
3.3 lần
65.8%
4.71%
59.1%
8.29%
3.8 84.9%
0.4 lần
81.0% 63.0% 4.6 65.2%
1.43 lần
52.9%
3,707
3.1
FCM 3.8 40.9%
0.50k
72.1%
8.2 lần
54.3%
2.77%
40.0%
3.89%
2.5 90.1%
0.4 lần
74.3% 76.0% 4.7 79.9%
1.85 lần
81.2%
179,516
4.3
SD7 3.8 63.5%
1.43k
96.7%
2.5 lần
77.7%
7.18%
68.5%
11.17%
4.0 94.3%
0.3 lần
85.1% 67.4% 4.8 63.9%
1.39 lần
37.2%
1,586
2.7
WTC 3.8 88.0%
4.15k
95.2%
3.1 lần
94.4%
15.92%
84.1%
18.33%
4.8 73.5%
0.6 lần
65.8% 67.7% 4.2 52.9%
1.17 lần
41.6%
2,254
2.4
SSG 3.8 98.0%
11.68k
99.1%
0.7 lần
99.8%
67.57%
98.6%
84.85%
5.0 49.0%
0.9 lần
0.9% 91.1% 2.2 99.6%
3.88 lần
58.2%
5,012
4.2
SKG 3.8 57.5%
1.13k
62.8%
10.2 lần
80.4%
7.93%
57.8%
8.02%
3.3 41.7%
1.1 lần
47.4% 99.8% 3.7 77.9%
1.79 lần
91.2%
615,326
4.4
DTD 3.8 92.2%
5.43k
92.9%
3.8 lần
83.9%
8.97%
81.3%
16.63%
4.7 51.7%
0.9 lần
13.1% 62.0% 1.8 95.7%
2.68 lần
95.4%
828,750
4.9
DL1 3.8 40.8%
0.50k
75.6%
7.6 lần
45.8%
1.77%
39.7%
3.82%
2.4 90.4%
0.4 lần
73.2% 44.3% 4.2 90.5%
2.35 lần
89.3%
703,163
4.7
KCB 3.8 62.7%
1.38k
85.2%
5.7 lần
84.8%
9.30%
69.6%
11.60%
3.9 69.0%
0.7 lần
22.2% 90.0% 3.5 85.3%
2.06 lần
59.8%
7,421
3.9
VHM 3.8 97.3%
9.47k
93.2%
3.8 lần
86.2%
9.89%
90.0%
22.79%
4.8 42.4%
1.1 lần
74.2% 29.9% 2.4 69.2%
1.54 lần
81.5%
4,587,288
4.0
EVG 3.8 31.0%
0.15k
37.8%
27.0 lần
38.0%
0.97%
27.4%
1.27%
1.6 85.4%
0.4 lần
63.2% 89.4% 4.7 95.1%
2.64 lần
96.9%
2,827,583
4.9
HVH 3.8 38.6%
0.40k
86.0%
5.5 lần
49.9%
2.20%
36.5%
3.04%
2.5 87.2%
0.4 lần
72.5% 77.8% 4.7 67.2%
1.49 lần
84.7%
228,883
4.0
TEG 3.7 51.6%
0.91k
81.3%
6.6 lần
68.7%
5.21%
49.5%
6.18%
3.2 72.6%
0.6 lần
48.2% 87.1% 4.2 66.6%
1.47 lần
76.6%
132,323
3.8
HHS 3.7 48.4%
0.79k
80.1%
6.8 lần
70.4%
5.64%
48.4%
5.88%
3.1 70.6%
0.6 lần
14.0% 91.6% 3.4 87.2%
2.16 lần
95.2%
3,065,539
4.7
NNC 3.7 76.9%
2.47k
67.1%
9.1 lần
90.9%
12.82%
78.0%
14.90%
4.1 42.1%
1.1 lần
81.3% 91.0% 4.4 37.9%
0.87 lần
63.8%
17,095
2.7
AAS 3.7 85.0%
3.65k
98.7%
0.9 lần
59.1%
3.54%
43.5%
4.68%
3.7 97.7%
0.1 lần
27.9% 25.6% 2.6 93.7%
2.55 lần
97.9%
1,358,562
4.9
CVN 3.7 37.4%
0.38k
27.7%
103.3 lần
51.1%
2.35%
35.2%
2.76%
1.8 94.7%
0.3 lần
87.3% 87.0% 5.0 76.7%
1.77 lần
89.3%
332,605
4.4
HAH 3.7 95.7%
7.01k
96.9%
2.3 lần
85.5%
9.72%
79.7%
15.75%
4.8 48.1%
1.0 lần
5.1% 73.3% 1.8 79.0%
1.82 lần
98.6%
2,339,184
4.6
HNI 3.7 96.2%
7.60k
96.3%
2.6 lần
92.4%
14.10%
89.8%
22.72%
4.9 69.9%
0.6 lần
53.8% 76.1% 4.0 40.9%
0.93 lần
46.6%
3,573
2.2
VOC 3.7 96.9%
8.79k
96.2%
2.7 lần
99.6%
39.38%
97.1%
42.44%
5.0 45.7%
1.0 lần
5.7% 98.4% 2.5 65.7%
1.45 lần
71.4%
109,225
3.6
VNB 3.7 52.1%
0.92k
56.3%
12.3 lần
72.5%
6.03%
49.7%
6.19%
2.8 67.0%
0.7 lần
65.2% 93.8% 4.5 70.9%
1.58 lần
71.0%
70,259
3.8
SRA 3.7 32.9%
0.20k
38.5%
25.8 lần
41.7%
1.33%
28.1%
1.36%
1.7 95.0%
0.3 lần
88.0% 99.2% 5.0 78.4%
1.80 lần
89.8%
428,397
4.4
JVC 3.7 34.6%
0.26k
58.8%
11.3 lần
64.8%
4.45%
49.9%
6.24%
2.5 53.2%
0.9 lần
79.9% 69.9% 4.1 79.1%
1.82 lần
91.9%
939,324
4.5
PVP 3.7 69.7%
1.81k
92.4%
4.0 lần
74.1%
6.30%
65.9%
10.06%
3.9 61.1%
0.8 lần
34.5% 78.5% 3.3 61.7%
1.34 lần
83.6%
367,323
3.9
DGT 3.7 14.9%
-0.43k
67.0%
9.1 lần
20.1%
-0.56%
17.2%
-0.99%
1.4 97.5%
0.1 lần
98.6% 62.0% 4.9 89.8%
2.30 lần
93.5%
502,021
4.8
BSR 3.7 77.2%
2.49k
92.6%
3.9 lần
82.5%
8.69%
76.3%
14.09%
4.3 38.7%
1.1 lần
32.6% 73.2% 2.3 77.6%
1.79 lần
89.0%
7,718,843
4.4
SAB 3.7 94.9%
6.57k
72.6%
8.1 lần
90.4%
12.61%
79.9%
15.89%
4.5 28.4%
1.4 lần
81.2% 87.3% 4.0 25.8%
0.66 lần
73.9%
414,267
2.6
AMV 3.7 28.6%
0.09k
35.9%
30.9 lần
32.7%
0.60%
24.6%
0.70%
1.5 93.0%
0.3 lần
92.7% 94.0% 5.0 78.9%
1.82 lần
96.1%
1,835,130
4.6
FIT 3.7 14.8%
-0.45k
86.8%
5.3 lần
15.0%
-2.09%
13.1%
-2.65%
1.6 93.4%
0.3 lần
75.8% 78.1% 4.8 83.5%
1.98 lần
94.7%
3,004,010
4.6
MQN 3.7 90.5%
4.70k
90.7%
4.5 lần
68.4%
5.18%
61.2%
8.77%
4.1 92.0%
0.3 lần
85.6% 63.3% 4.7 59.0%
1.29 lần
27.7%
561
2.2
DVG 3.7 26.8%
0.05k
33.5%
36.3 lần
30.1%
0.42%
23.3%
0.45%
1.3 93.1%
0.3 lần
85.9% 85.0% 4.9 90.5%
2.35 lần
91.4%
384,036
4.7
VNL 3.7 86.7%
3.93k
94.6%
3.4 lần
86.2%
9.86%
76.0%
13.97%
4.6 78.8%
0.5 lần
22.0% 87.7% 3.7 37.0%
0.85 lần
67.9%
15,438
2.8
TAR 3.6 37.2%
0.36k
32.0%
45.0 lần
38.3%
0.98%
33.0%
2.31%
1.7 77.1%
0.5 lần
97.7% 33.3% 4.2 96.0%
2.70 lần
98.4%
2,109,644
5.0
DTE 3.6 47.7%
0.77k
87.4%
5.2 lần
52.9%
2.59%
52.2%
6.83%
3.0 90.7%
0.3 lần
99.6% 21.2% 4.3 74.3%
1.70 lần
61.4%
23,074
3.6
FRC 3.6 95.9%
7.12k
94.3%
3.4 lần
76.9%
7.00%
77.1%
14.49%
4.6 82.0%
0.5 lần
65.9% 43.4% 3.8 53.4%
1.19 lần
44.9%
1,413
2.5
MRF 3.6 84.0%
3.45k
61.7%
10.5 lần
89.9%
12.34%
75.2%
13.58%
4.1 37.4%
1.2 lần
84.4% 64.7% 3.6 81.7%
1.91 lần
36.7%
863
3.1
VRC 3.6 36.8%
0.33k
42.4%
20.5 lần
38.3%
0.97%
27.9%
1.31%
1.8 92.5%
0.3 lần
89.7% 57.4% 4.7 97.7%
2.92 lần
69.6%
52,057
4.4
TVD 3.6 91.0%
4.87k
97.2%
2.2 lần
85.8%
9.76%
96.2%
34.21%
4.9 46.6%
1.0 lần
35.5% 27.6% 1.3 96.6%
2.74 lần
83.9%
235,603
4.7
PV2 3.6 35.2%
0.28k
59.0%
11.2 lần
53.0%
2.59%
41.5%
4.21%
2.2 82.8%
0.5 lần
60.2% 56.9% 4.0 91.8%
2.41 lần
82.8%
199,748
4.5
QLT 3.6 85.0%
3.63k
96.1%
2.7 lần
88.4%
11.20%
87.3%
20.88%
4.7 76.1%
0.6 lần
63.4% 57.3% 4.0 82.3%
1.93 lần
3.5%
0
2.1
DAH 3.6 26.8%
0.05k
34.5%
33.5 lần
29.9%
0.38%
23.5%
0.47%
1.3 87.0%
0.4 lần
81.0% 83.1% 4.8 84.1%
2.01 lần
94.9%
1,123,356
4.6
VTR 3.6 99.1%
16.90k
98.6%
1.3 lần
90.7%
12.73%
98.4%
70.83%
5.0 48.6%
1.0 lần
83.1% 22.2% 2.7 48.6%
1.07 lần
72.6%
31,217
3.2
DPR 3.6 87.6%
4.04k
87.3%
5.2 lần
62.0%
4.00%
47.0%
5.57%
3.6 81.3%
0.5 lần
14.1% 90.7% 3.6 50.9%
1.13 lần
82.5%
209,941
3.5
TIP 3.6 70.2%
1.84k
49.3%
15.7 lần
72.1%
5.95%
52.5%
6.87%
3.0 44.3%
1.0 lần
48.3% 96.3% 3.7 68.2%
1.51 lần
84.3%
307,453
4.1
HPM 3.6 92.9%
5.60k
97.1%
2.2 lần
99.4%
37.86%
97.6%
47.32%
5.0 44.6%
1.0 lần
66.5% 72.2% 3.5 29.4%
0.72 lần
60.0%
4,957
2.3
SJF 3.6 22.5%
-0.04k
30.3%
58.7 lần
21.7%
-0.33%
18.7%
-0.42%
1.0 97.1%
0.2 lần
97.7% 72.2% 4.9 96.8%
2.76 lần
88.2%
527,502
4.8
GLT 3.6 94.7%
6.54k
95.5%
2.9 lần
96.9%
19.86%
96.9%
40.06%
4.9 40.4%
1.1 lần
58.4% 59.4% 2.8 61.2%
1.33 lần
53.8%
4,604
3.1
VTO 3.6 57.3%
1.12k
80.8%
6.7 lần
69.7%
5.42%
58.2%
8.10%
3.4 62.5%
0.7 lần
32.3% 83.4% 3.4 62.8%
1.36 lần
87.3%
498,931
4.0
PPY 3.6 83.6%
3.41k
87.5%
5.2 lần
84.4%
9.12%
87.2%
20.64%
4.5 76.1%
0.6 lần
69.0% 34.6% 3.4 61.7%
1.34 lần
42.3%
2,336
2.7
S99 3.6 59.0%
1.22k
51.2%
14.5 lần
52.9%
2.58%
52.3%
6.84%
2.6 74.3%
0.6 lần
61.8% 45.4% 3.5 93.4%
2.51 lần
82.5%
326,355
4.6
DRI 3.6 53.4%
0.97k
66.7%
9.2 lần
89.6%
12.07%
77.8%
14.80%
3.7 31.3%
1.3 lần
56.0% 70.2% 2.7 75.9%
1.75 lần
83.2%
307,777
4.2
MEF 3.5 97.1%
9.05k
99.7%
0.2 lần
94.6%
16.06%
86.8%
20.48%
4.9 98.9%
0.1 lần
3.1% 87.2% 3.7 77.2%
1.78 lần
5.8%
2
2.0
PRC 3.5 99.9%
42.73k
99.4%
0.4 lần
99.9%
84.53%
99.4%
146.09%
5 50.4%
0.9 lần
19.2% 68.4% 2.1 62.1%
1.35 lần
71.1%
7,326
3.5
CCL 3.5 56.6%
1.10k
84.1%
6.0 lần
68.2%
5.14%
60.6%
8.60%
3.4 65.0%
0.7 lần
40.2% 63.4% 3.1 71.0%
1.59 lần
84.3%
274,098
4.1
PBP 3.5 61.7%
1.34k
73.9%
7.9 lần
64.3%
4.39%
64.0%
9.49%
3.3 56.0%
0.8 lần
53.9% 57.2% 3.0 92.7%
2.47 lần
68.0%
10,843
4.3
MA1 3.5 93.6%
5.92k
96.7%
2.5 lần
90.5%
12.63%
87.2%
20.68%
4.9 76.0%
0.6 lần
86.5% 59.9% 4.5 55.0%
1.21 lần
6.6%
6
1.3
SLS 3.5 99.9%
57.31k
96.2%
2.7 lần
99.4%
38.88%
97.7%
48.84%
5.0 31.7%
1.3 lần
25.1% 88.7% 2.4 55.2%
1.21 lần
67.1%
14,948
3.2
BMN 3.5 66.0%
1.64k
88.9%
4.9 lần
68.9%
5.27%
78.4%
15.10%
3.9 61.9%
0.8 lần
61.0% 50.7% 3.2 99.6%
3.81 lần
29.0%
458
3.4
PHR 3.5 94.8%
6.57k
82.0%
6.4 lần
93.5%
14.71%
91.0%
23.98%
4.8 17.7%
2.1 lần
32.1% 74.6% 1.7 68.5%
1.53 lần
83.4%
455,237
4.0
TSC 3.5 18.4%
-0.23k
19.8%
0.0 lần
16.4%
-1.48%
14.9%
-1.79%
0.8 93.6%
0.3 lần
83.3% 79.3% 4.9 94.5%
2.59 lần
94.8%
2,017,763
4.9
YEG 3.5 45.6%
0.67k
38.9%
25.1 lần
38.4%
0.98%
28.0%
1.33%
1.8 95.9%
0.2 lần
57.6% 70.0% 4.5 68.7%
1.53 lần
91.0%
398,770
4.2
PRO 3.5 38.8%
0.41k
66.4%
9.3 lần
51.6%
2.39%
34.1%
2.53%
2.3 92.5%
0.3 lần
71.6% 98.9% 4.9 92.7%
2.47 lần
34.2%
642
3.4
SHE 3.5 67.0%
1.68k
87.6%
5.2 lần
78.7%
7.48%
71.7%
12.39%
4.0 70.6%
0.6 lần
62.8% 58.0% 3.8 45.6%
1.01 lần
58.6%
7,135
2.7
CEN 3.5 21.2%
-0.09k
2.4%
0.0 lần
20.7%
-0.48%
18.4%
-0.48%
0.7 94.0%
0.3 lần
63.2% 99.9% 4.9 98.5%
3.18 lần
96.4%
707,717
5.0
VHE 3.5 27.4%
0.05k
29.7%
62.0 lần
29.8%
0.37%
23.4%
0.45%
1.3 92.7%
0.3 lần
91.4% 61.5% 4.8 82.7%
1.94 lần
87.1%
280,967
4.5
VRE 3.5 68.7%
1.77k
51.6%
14.3 lần
84.8%
9.24%
68.6%
11.24%
3.5 22.6%
1.7 lần
63.0% 90.1% 3.3 49.8%
1.10 lần
87.3%
5,100,799
3.6
MGC 3.5 40.9%
0.50k
63.6%
10.0 lần
48.9%
2.08%
43.8%
4.73%
2.4 84.0%
0.5 lần
61.7% 43.0% 3.7 98.1%
3.06 lần
69.7%
19,644
4.4
TLD 3.5 29.8%
0.12k
31.0%
54.9 lần
31.3%
0.52%
24.2%
0.65%
1.4 93.9%
0.3 lần
46.6% 82.8% 4.5 88.0%
2.18 lần
88.5%
517,255
4.6
NDX 3.5 55.1%
1.03k
91.7%
4.2 lần
62.6%
4.12%
56.6%
7.75%
3.4 80.9%
0.5 lần
55.1% 58.5% 3.9 47.2%
1.05 lần
74.3%
26,512
3.2
IJC 3.5 63.0%
1.40k
77.6%
7.2 lần
69.9%
5.51%
63.4%
9.37%
3.5 44.5%
1.0 lần
45.4% 51.8% 2.3 84.5%
2.03 lần
94.9%
2,537,328
4.7
BMC 3.5 66.7%
1.67k
67.4%
9.0 lần
81.0%
8.23%
63.8%
9.45%
3.5 40.2%
1.1 lần
28.9% 95.1% 3.0 68.7%
1.54 lần
77.6%
49,723
3.9
CRC 3.5 49.8%
0.85k
83.8%
6.1 lần
61.4%
3.92%
51.0%
6.47%
3.1 77.1%
0.5 lần
57.5% 57.0% 3.8 56.6%
1.25 lần
77.2%
81,381
3.6
KMR 3.5 34.0%
0.24k
50.9%
14.7 lần
43.7%
1.53%
31.6%
2.11%
1.9 92.3%
0.3 lần
55.6% 68.3% 4.4 76.5%
1.76 lần
77.1%
125,380
4.1
VTJ 3.5 38.7%
0.40k
88.8%
5.0 lần
63.3%
4.24%
43.2%
4.60%
2.9 86.6%
0.4 lần
67.2% 98.9% 4.8 66.7%
1.47 lần
36.8%
1,614
2.7
BKG 3.5 30.9%
0.15k
48.1%
16.1 lần
39.6%
1.11%
27.0%
1.17%
1.8 88.1%
0.4 lần
70.1% 97.1% 4.9 60.5%
1.32 lần
80.3%
196,323
3.8
MDC 3.5 94.0%
6.12k
98.1%
1.7 lần
91.3%
13.11%
97.0%
40.53%
4.9 62.0%
0.8 lần
43.2% 9.9% 1.5 86.5%
2.13 lần
63.4%
16,286
4.0
HSL 3.5 35.7%
0.31k
37.7%
27.1 lần
50.5%
2.28%
34.1%
2.51%
1.9 79.8%
0.5 lần
48.4% 95.9% 4.5 59.5%
1.30 lần
90.5%
416,040
4.0
C69 3.5 34.3%
0.26k
45.2%
18.0 lần
40.8%
1.24%
31.5%
2.08%
1.9 72.9%
0.6 lần
66.9% 62.8% 4.1 83.8%
1.99 lần
85.6%
356,482
4.4
DIH 3.5 91.7%
5.19k
91.5%
4.2 lần
63.6%
4.28%
92.7%
25.75%
4.5 35.2%
1.2 lần
59.0% 21.2% 1.5 95.3%
2.65 lần
73.7%
18,928
4.4
LMH 3.5 51.9%
0.92k
95.6%
2.9 lần
91.6%
13.45%
99.0%
102.88%
4.5 10.3%
3.1 lần
85.7% 11.2% 1.2 85.6%
2.07 lần
96.8%
903,239
4.7
MAC 3.5 77.8%
2.54k
89.8%
4.8 lần
96.0%
18.22%
87.1%
20.56%
4.7 41.2%
1.1 lần
5.1% 94.9% 2.2 59.6%
1.30 lần
71.4%
26,077
3.5
VTB 3.5 70.6%
1.85k
89.5%
4.9 lần
79.3%
7.65%
64.3%
9.68%
4.0 77.0%
0.5 lần
58.8% 84.8% 4.4 23.0%
0.62 lần
58.3%
7,511
2.0
HDG 3.5 79.8%
2.74k
77.2%
7.3 lần
65.4%
4.62%
64.1%
9.55%
3.7 46.2%
1.0 lần
49.9% 52.2% 2.5 66.9%
1.48 lần
91.5%
1,559,630
4.2
TTT 3.5 93.8%
6.01k
84.7%
5.9 lần
70.4%
5.64%
50.2%
6.28%
3.9 89.6%
0.4 lần
76.3% 96.0% 4.9 35.7%
0.83 lần
35.5%
901
1.6
OCH 3.5 48.9%
0.80k
66.0%
9.4 lần
73.1%
6.14%
67.4%
10.72%
3.2 50.3%
0.9 lần
80.4% 72.1% 4.1 48.1%
1.07 lần
66.5%
93,241
3.0
VMD 3.4 76.3%
2.37k
76.9%
7.4 lần
45.2%
1.68%
61.5%
8.85%
3.3 69.9%
0.6 lần
68.2% 26.8% 3.0 82.8%
1.94 lần
70.8%
25,771
4.1
PFL 3.4 21.1%
-0.10k
29.1%
67.5 lần
16.1%
-1.57%
13.8%
-2.20%
0.9 71.3%
0.6 lần
90.7% 69.9% 4.6 98.7%
3.19 lần
86.9%
362,495
4.8
HAR 3.4 20.2%
-0.14k
6.1%
0.0 lần
16.9%
-1.37%
15.9%
-1.37%
0.6 86.8%
0.4 lần
74.7% 100% 4.9 96.7%
2.75 lần
87.9%
582,051
4.8
HVA 3.4 55.3%
1.04k
88.6%
5.0 lần
58.0%
3.31%
38.9%
3.64%
3.0 95.2%
0.2 lần
11.5% 93.7% 4.1 44.2%
0.99 lần
80.4%
42,072
3.3
ADG 3.4 57.9%
1.15k
47.3%
16.8 lần
71.6%
5.88%
55.8%
7.59%
2.8 32.2%
1.3 lần
95.1% 84.5% 4.3 59.2%
1.30 lần
59.9%
12,356
3.2
TCT 3.4 63.9%
1.45k
47.2%
17.0 lần
68.1%
5.13%
46.9%
5.52%
2.7 47.1%
1.0 lần
80.9% 97.2% 4.5 47.4%
1.05 lần
68.7%
19,658
3.1
HPX 3.4 34.1%
0.25k
57.1%
11.9 lần
36.2%
0.87%
31.8%
2.13%
1.9 82.5%
0.5 lần
83.3% 40.5% 4.2 60.7%
1.32 lần
97.3%
3,996,379
4.2
DTI 3.4 29.3%
0.11k
64.3%
9.7 lần
30.1%
0.41%
25.6%
0.91%
1.8 94.4%
0.3 lần
98.9% 34.8% 4.6 58.1%
1.28 lần
88.3%
162,474
3.9
KHG 3.4 49.1%
0.82k
85.2%
5.7 lần
69.0%
5.28%
53.2%
6.99%
3.2 78.7%
0.5 lần
71.8% 70.1% 4.4 3.1%
0.00 lần
97.6%
5,699,907
2.6
ANT 3.4 93.4%
5.87k
97.9%
1.8 lần
82.9%
8.71%
93.7%
26.87%
4.9 82.1%
0.5 lần
32.9% 15.7% 1.9 67.1%
1.49 lần
65.0%
9,279
3.5
PBC 3.4 49.4%
0.83k
58.9%
11.2 lần
50.6%
2.28%
48.6%
5.90%
2.5 78.9%
0.5 lần
95.4% 23.6% 4.0 66.4%
1.47 lần
75.4%
135,512
3.8
CSV 3.4 90.2%
4.62k
85.0%
5.7 lần
89.7%
12.30%
76.6%
14.33%
4.5 20.5%
1.8 lần
3.7% 91.3% 1.5 69.7%
1.56 lần
91.4%
515,079
4.3
TIG 3.4 65.8%
1.62k
66.5%
9.3 lần
77.6%
7.16%
68.5%
11.16%
3.5 53.9%
0.9 lần
18.2% 67.6% 2.2 81.8%
1.91 lần
92.7%
1,406,326
4.5
QBS 3.4 16.1%
-0.35k
15.0%
0.0 lần
11.1%
-4.58%
11.4%
-4.86%
0.5 93.4%
0.3 lần
76.9% 96.2% 4.9 91.1%
2.37 lần
93.1%
837,581
4.8
PVO 3.4 29.7%
0.12k
31.8%
46.7 lần
34.0%
0.69%
26.1%
1.02%
1.5 81.0%
0.5 lần
79.1% 79.1% 4.7 81.3%
1.90 lần
73.2%
21,959
4.1
HUB 3.4 76.4%
2.38k
81.0%
6.6 lần
71.5%
5.86%
63.7%
9.43%
3.7 62.9%
0.7 lần
30.2% 71.2% 3.0 63.3%
1.38 lần
70.3%
31,809
3.5
CEO 3.4 58.0%
1.15k
46.4%
17.3 lần
56.2%
3.10%
43.4%
4.65%
2.4 50.6%
0.9 lần
27.6% 80.6% 2.8 99.4%
3.61 lần
99.9%
10,283,659
5
DHA 3.4 93.7%
5.98k
75.5%
7.6 lần
97.1%
20.40%
89.2%
22.36%
4.7 19.9%
1.9 lần
12.9% 97.6% 1.9 55.9%
1.23 lần
79.4%
66,652
3.6
PGN 3.4 56.3%
1.07k
86.4%
5.4 lần
65.1%
4.59%
60.5%
8.56%
3.4 75.8%
0.6 lần
75.2% 53.8% 4.1 27.4%
0.69 lần
75.5%
29,284
2.7
NED 3.4 29.1%
0.10k
81.1%
6.6 lần
32.3%
0.57%
25.7%
0.92%
2.0 81.8%
0.5 lần
83.8% 28.8% 3.9 77.3%
1.78 lần
86.0%
288,881
4.3
CSC 3.4 69.0%
1.79k
87.8%
5.1 lần
48.4%
2.04%
47.3%
5.66%
3.2 51.5%
0.9 lần
63.3% 33.3% 2.5 97.2%
2.85 lần
78.1%
83,003
4.6
ASP 3.4 46.5%
0.72k
75.4%
7.6 lần
41.0%
1.25%
47.6%
5.69%
2.5 87.8%
0.4 lần
87.7% 14.1% 3.7 74.2%
1.70 lần
74.5%
62,784
4.0
DAE 3.4 67.5%
1.71k
91.5%
4.2 lần
62.9%
4.17%
49.2%
6.11%
3.5 80.5%
0.5 lần
76.8% 77.9% 4.7 34.6%
0.82 lần
49.6%
1,409
2.1
KBC 3.4 70.9%
1.88k
82.5%
6.3 lần
63.7%
4.28%
53.9%
7.19%
3.5 35.6%
1.2 lần
33.0% 70.1% 2.1 79.1%
1.82 lần
97.0%
7,819,996
4.6
AAT 3.4 26.5%
0.05k
34.1%
34.7 lần
28.7%
0.33%
23.2%
0.45%
1.3 82.7%
0.5 lần
78.8% 69.6% 4.6 70.1%
1.57 lần
90.7%
580,948
4.3
SGH 3.4 62.2%
1.36k
41.7%
20.9 lần
81.0%
8.18%
62.1%
9.08%
3.1 23.9%
1.6 lần
83.0% 95.1% 4.1 40.5%
0.92 lần
72.8%
25,466
3.0
EVS 3.4 56.7%
1.10k
32.9%
39.4 lần
67.2%
4.93%
47.9%
5.81%
2.5 85.1%
0.4 lần
54.5% 33.9% 3.2 86.8%
2.14 lần
83.5%
387,797
4.5
ITC 3.4 37.5%
0.38k
62.5%
10.3 lần
36.2%
0.87%
29.6%
1.61%
2.0 81.7%
0.5 lần
49.7% 45.1% 3.4 94.3%
2.58 lần
89.6%
658,951
4.8
SSN 3.4 24.2%
0.00k
18.0%
0.0 lần
24.1%
-0.01%
20.1%
-0.03%
1.0 97.8%
0.1 lần
99.7% 44.9% 4.8 94.2%
2.57 lần
73.4%
57,685
4.4
VCS 3.4 91.5%
5.10k
64.2%
9.8 lần
90.7%
12.68%
80.3%
16.03%
4.3 17.5%
2.1 lần
44.6% 88.1% 2.5 54.5%
1.20 lần
70.1%
117,078
3.3
ABR 3.4 72.2%
1.96k
69.7%
8.6 lần
86.6%
10.33%
71.9%
12.45%
3.9 58.5%
0.8 lần
65.0% 82.1% 4.2 42.0%
0.96 lần
42.7%
3,563
2.1
DCS 3.4 24.5%
0.01k
30.0%
60.0 lần
25.6%
0.10%
20.8%
0.11%
1.1 99.2%
0.0 lần
96.6% 90.3% 5.0 65.9%
1.46 lần
84.0%
291,520
4.0
DCM 3.4 81.6%
3.05k
81.9%
6.4 lần
87.8%
10.97%
82.1%
16.88%
4.4 19.6%
1.9 lần
11.3% 79.0% 1.3 75.5%
1.73 lần
93.5%
3,848,827
4.4
DRG 3.4 64.6%
1.53k
99.3%
0.4 lần
25.9%
0.11%
21.2%
0.16%
2.5 99.9%
0.0 lần
82.0% 47.4% 4.6 51.6%
1.15 lần
60.4%
3,273
3.0
TCH 3.4 39.3%
0.43k
39.9%
23.6 lần
47.6%
1.96%
33.6%
2.42%
2.0 62.7%
0.7 lần
38.6% 84.0% 3.6 76.6%
1.76 lần
98.2%
8,749,702
4.6
AAV 3.4 17.5%
-0.26k
0.1%
0.0 lần
15.4%
-1.94%
13.5%
-2.28%
0.4 91.6%
0.3 lần
95.7% 79.5% 4.9 91.6%
2.41 lần
89.9%
567,652
4.7
AAA 3.4 34.3%
0.26k
33.1%
38.1 lần
35.7%
0.84%
28.9%
1.51%
1.6 68.4%
0.7 lần
58.5% 68.6% 3.9 78.5%
1.81 lần
97.2%
4,857,483
4.6
HD8 3.4 62.8%
1.39k
83.1%
6.2 lần
77.2%
7.06%
67.2%
10.69%
3.7 68.7%
0.7 lần
20.2% 75.3% 2.9 65.3%
1.43 lần
64.1%
11,413
3.4
PDC 3.4 48.1%
0.78k
75.9%
7.5 lần
63.8%
4.34%
59.5%
8.38%
3.1 73.9%
0.6 lần
60.3% 32.3% 3.0 90.7%
2.35 lần
56.0%
7,327
3.9
UIC 3.4 91.9%
5.27k
84.0%
6.1 lần
80.6%
8.06%
67.5%
10.77%
4.3 62.1%
0.8 lần
71.5% 74.5% 4.2 22.1%
0.60 lần
47.6%
2,954
1.6
CMX 3.4 39.5%
0.44k
60.6%
10.7 lần
42.1%
1.36%
36.6%
3.11%
2.1 71.2%
0.6 lần
75.3% 32.0% 3.4 82.9%
1.95 lần
91.6%
840,016
4.5
TTB 3.4 23.1%
-0.03k
19.9%
0.0 lần
23.1%
-0.14%
19.4%
-0.24%
1.0 96.9%
0.2 lần
98.4% 52.6% 4.8 79.6%
1.83 lần
81.9%
334,702
4.3
HCD 3.4 61.0%
1.31k
79.4%
6.9 lần
69.5%
5.40%
63.0%
9.29%
3.5 65.9%
0.7 lần
12.3% 54.2% 2.0 85.2%
2.06 lần
93.0%
531,694
4.6
KVC 3.4 18.8%
-0.21k
9.4%
0.0 lần
15.6%
-1.81%
13.7%
-2.22%
0.6 95.5%
0.2 lần
67.3% 65.9% 4.6 96.7%
2.75 lần
94.2%
775,778
4.9
PPC 3.4 57.7%
1.14k
67.7%
9.0 lần
72.7%
6.09%
52.8%
6.90%
3.2 56.1%
0.8 lần
59.8% 91.5% 4.2 31.8%
0.76 lần
71.2%
207,390
2.7
BAL 3.4 58.5%
1.20k
78.0%
7.1 lần
78.1%
7.25%
57.3%
7.87%
3.5 84.8%
0.4 lần
64.7% 92.6% 4.8 35.8%
0.84 lần
41.0%
851
1.8
LDG 3.4 10.8%
-0.97k
10.2%
0.0 lần
13.2%
-3.27%
8.9%
-8.19%
0.4 95.1%
0.3 lần
98.2% 44.2% 4.7 97.8%
2.94 lần
98.7%
5,444,703
5.0
REE 3.4 95.5%
6.94k
79.6%
6.9 lần
76.6%
6.95%
70.0%
11.71%
4.3 42.6%
1.1 lần
22.9% 71.7% 2.1 58.3%
1.28 lần
80.5%
588,724
3.7
GAS 3.4 94.4%
6.34k
58.7%
11.3 lần
92.9%
14.34%
86.0%
19.36%
4.4 14.5%
2.4 lần
54.4% 88.4% 2.7 42.3%
0.96 lần
68.1%
576,228
2.9
VQC 3.4 84.8%
3.60k
93.9%
3.6 lần
86.7%
10.33%
76.3%
14.10%
4.5 78.0%
0.5 lần
72.9% 86.0% 4.7 23.6%
0.63 lần
26.3%
422
0.9
VNS 3.3 79.3%
2.66k
91.0%
4.4 lần
87.4%
10.75%
79.8%
15.81%
4.4 60.2%
0.8 lần
25.5% 80.5% 3.0 31.0%
0.74 lần
68.0%
52,575
2.6
SCI 3.3 50.9%
0.88k
49.9%
15.5 lần
42.8%
1.40%
43.1%
4.55%
2.2 66.1%
0.7 lần
66.7% 39.5% 3.2 95.9%
2.70 lần
81.1%
123,494
4.6
VLB 3.3 87.0%
4.00k
22.1%
0.0 lần
98.4%
24.66%
95.4%
30.54%
4.0 11.8%
2.7 lần
46.5% 80.3% 2.2 65.7%
1.45 lần
80.7%
173,686
3.9
SVN 3.3 27.3%
0.05k
28.0%
97.5 lần
30.2%
0.42%
23.2%
0.44%
1.3 89.5%
0.4 lần
67.0% 94.7% 4.8 67.0%
1.48 lần
79.4%
83,633
3.9
DDN 3.3 47.1%
0.74k
71.5%
8.3 lần
44.3%
1.59%
42.7%
4.46%
2.5 80.7%
0.5 lần
80.0% 45.3% 4.2 68.0%
1.51 lần
58.5%
7,992
3.3
DDV 3.3 28.9%
0.10k
43.9%
19.1 lần
34.6%
0.76%
25.5%
0.91%
1.6 44.1%
1.0 lần
55.5% 90.8% 3.7 86.1%
2.11 lần
91.3%
1,035,004
4.6
VSE 3.3 33.0%
0.20k
35.8%
31.5 lần
44.1%
1.56%
30.9%
1.94%
1.7 72.7%
0.6 lần
73.1% 90.9% 4.7 63.6%
1.38 lần
70.1%
18,151
3.6
BMF 3.3 89.6%
4.45k
97.1%
2.2 lần
46.5%
1.85%
48.1%
5.84%
3.6 97.7%
0.1 lần
12.8% 41.3% 2.6 78.6%
1.81 lần
63.1%
6,811
3.8
LIG 3.3 27.8%
0.07k
24.8%
360.0 lần
25.7%
0.10%
23.4%
0.46%
1.2 93.8%
0.3 lần
83.8% 19.0% 4.0 93.1%
2.49 lần
94.0%
1,143,875
4.9
CC1 3.3 68.2%
1.75k
81.5%
6.5 lần
42.4%
1.38%
45.9%
5.31%
2.9 82.8%
0.5 lần
32.6% 48.4% 2.9 89.0%
2.25 lần
66.1%
61,957
4.1
QNC 3.3 86.2%
3.87k
94.9%
3.3 lần
83.0%
8.72%
89.5%
22.65%
4.7 85.5%
0.4 lần
52.6% 15.1% 2.6 48.3%
1.07 lần
52.3%
9,777
2.6
HMS 3.3 97.5%
10.37k
95.6%
2.9 lần
73.6%
6.25%
81.8%
16.79%
4.6 68.0%
0.7 lần
6.5% 50.6% 1.7 67.2%
1.49 lần
66.9%
12,923
3.6
SFN 3.3 82.1%
3.11k
69.6%
8.7 lần
88.0%
11.03%
72.4%
12.64%
4.1 70.4%
0.6 lần
79.2% 96.4% 4.8 38.7%
0.89 lần
16.2%
118
1.0
ASM 3.3 46.2%
0.71k
74.0%
7.8 lần
40.7%
1.23%
36.4%
3.04%
2.4 79.9%
0.5 lần
39.7% 44.8% 3.0 81.6%
1.91 lần
96.5%
3,721,558
4.6
CAG 3.3 33.4%
0.23k
39.3%
24.6 lần
48.4%
2.04%
31.6%
2.13%
1.9 62.2%
0.8 lần
85.7% 99.2% 4.8 65.1%
1.43 lần
59.0%
8,763
3.3
VFS 3.3 72.9%
2.00k
54.7%
12.9 lần
70.1%
5.57%
47.4%
5.66%
3.1 77.4%
0.5 lần
31.5% 43.5% 2.6 72.1%
1.63 lần
88.0%
340,873
4.2
AGX 3.3 98.2%
12.66k
96.6%
2.5 lần
96.2%
18.42%
88.9%
22.11%
4.9 68.5%
0.7 lần
37.1% 89.9% 3.9 22.6%
0.62 lần
33.6%
1,254
1.1
BMJ 3.3 66.2%
1.65k
70.9%
8.4 lần
58.0%
3.32%
42.9%
4.49%
2.9 91.5%
0.3 lần
61.0% 72.9% 4.5 58.6%
1.29 lần
38.0%
3,083
2.5
PTV 3.3 24.7%
0.01k
24.6%
430.0 lần
24.6%
0.06%
20.6%
0.08%
1.1 88.8%
0.4 lần
92.0% 89.5% 5.0 78.3%
1.80 lần
67.0%
22,693
3.9
GSP 3.3 67.2%
1.70k
82.4%
6.3 lần
75.1%
6.51%
73.1%
12.81%
3.8 51.3%
0.9 lần
34.1% 61.4% 2.4 55.7%
1.22 lần
82.0%
229,603
3.7
HID 3.3 17.0%
-0.29k
6.8%
0.0 lần
16.6%
-1.42%
13.5%
-2.39%
0.6 95.2%
0.2 lần
84.8% 76.9% 4.9 92.6%
2.47 lần
78.5%
180,106
4.5
SJD 3.3 71.0%
1.88k
76.8%
7.4 lần
81.3%
8.31%
73.4%
12.89%
3.9 43.4%
1.0 lần
49.4% 81.2% 3.3 28.9%
0.71 lần
74.6%
97,606
2.7
KSH 3.3 24.0%
0.00k
9.1%
0.0 lần
23.9%
-0.03%
20.0%
-0.03%
0.8 98.8%
0.1 lần
86.5% 86.5% 5.0 74.4%
1.70 lần
80.1%
175,325
4.1
NBE 3.3 88.7%
4.22k
95.8%
2.8 lần
94.1%
15.44%
89.6%
22.67%
4.9 66.2%
0.7 lần
20.9% 78.0% 3.0 14.9%
0.48 lần
68.3%
11,285
2.0
TJC 3.3 85.3%
3.68k
91.4%
4.3 lần
97.4%
21.37%
90.2%
22.92%
4.8 45.8%
1.0 lần
34.6% 97.8% 3.4 29.0%
0.71 lần
43.4%
2,357
1.7
HEP 3.3 71.7%
1.92k
81.6%
6.5 lần
46.4%
1.84%
31.3%
2.03%
2.8 97.4%
0.1 lần
43.2% 87.2% 4.6 72.5%
1.65 lần
25%
513
2.5
PDV 3.3 85.6%
3.74k
96.4%
2.6 lần
79.1%
7.58%
86.6%
20.32%
4.6 73.1%
0.6 lần
28.7% 24.4% 1.8 59.1%
1.29 lần
72.9%
41,064
3.5
TUG 3.3 91.0%
4.93k
95.7%
2.9 lần
96.7%
19.47%
93.0%
26.04%
4.9 51.6%
0.9 lần
45.5% 89.0% 3.6 31.6%
0.75 lần
31.3%
519
1.3
PVT 3.3 81.0%
2.93k
76.7%
7.4 lần
70.2%
5.58%
68.0%
10.92%
3.8 44.8%
1.0 lần
14.9% 69.7% 1.9 61.4%
1.33 lần
96.6%
3,699,305
4.2
BSH 3.3 78.5%
2.61k
77.1%
7.3 lần
84.2%
9.09%
78.5%
15.10%
4.2 39.0%
1.1 lần
44.4% 68.1% 2.6 67.5%
1.50 lần
46.8%
4,599
3.0
TOP 3.3 23.1%
-0.03k
19.6%
0.0 lần
20.9%
-0.48%
18.4%
-0.48%
0.9 95.4%
0.2 lần
34.0% 99.6% 4.6 96.1%
2.70 lần
67.7%
27,054
4.3
TKC 3.3 31.4%
0.15k
73.3%
8.0 lần
25.4%
0.09%
26.2%
1.03%
1.9 98.7%
0.1 lần
99.7% 8.2% 4.2 56.5%
1.24 lần
83.8%
120,740
3.8
PAS 3.3 23.3%
-0.02k
12.7%
0.0 lần
23.6%
-0.07%
19.6%
-0.15%
0.9 91.5%
0.3 lần
91.1% 30.5% 4.3 84.4%
2.02 lần
92.7%
485,915
4.6
TDG 3.3 35.5%
0.30k
60.5%
10.8 lần
34.8%
0.77%
32.5%
2.20%
2.0 93.0%
0.3 lần
57.4% 25.8% 3.4 83.3%
1.96 lần
87.8%
192,808
4.5
BII 3.3 16.0%
-0.36k
1.6%
0.0 lần
14.8%
-2.14%
12.1%
-4.07%
0.4 97.9%
0.1 lần
99.9% 30.8% 4.6 91.7%
2.41 lần
95.1%
936,459
4.8
NDF 3.3 56.6%
1.09k
98.9%
0.8 lần
82.5%
8.62%
64.8%
9.83%
3.9 98.7%
0.1 lần
72.7% 92.2% 4.9 49.4%
1.09 lần
3.0%
0
0.9
ST8 3.3 33.7%
0.23k
31.3%
53.1 lần
49.7%
2.17%
32.4%
2.20%
1.8 40.0%
1.1 lần
36.5% 99.9% 3.4 83.7%
1.98 lần
95.0%
628,428
4.6
DHC 3.3 86.6%
3.93k
65.5%
9.4 lần
88.1%
11.04%
82.5%
17.03%
4.3 20.3%
1.8 lần
58.3% 65.9% 2.3 39.6%
0.91 lần
80.6%
230,608
3.2
CTP 3.3 26.7%
0.05k
29.6%
62.9 lần
28.4%
0.31%
22.6%
0.37%
1.2 92.2%
0.3 lần
72.1% 78.3% 4.8 58.7%
1.29 lần
83.5%
99,395
3.8
NAF 3.3 72.7%
1.99k
78.3%
7.1 lần
66.1%
4.80%
66.6%
10.37%
3.6 59.2%
0.8 lần
52.3% 40.0% 2.6 55.1%
1.21 lần
79.9%
157,510
3.6
SB1 3.3 54.9%
1.02k
77.8%
7.2 lần
71.2%
5.81%
58.4%
8.14%
3.3 77.7%
0.5 lần
59.8% 73.6% 4.3 59.8%
1.30 lần
27.3%
857
2.2
DRH 3.3 14.7%
-0.45k
4.3%
0.0 lần
16.7%
-1.41%
12.4%
-3.56%
0.5 88.5%
0.4 lần
93.1% 31.0% 4.3 97.9%
2.95 lần
98.7%
3,246,677
5.0
SIP 3.3 97.2%
9.25k
86.5%
5.4 lần
63.2%
4.22%
89.0%
22.17%
4.4 18.2%
2.0 lần
36.2% 56.1% 1.3 76.6%
1.76 lần
75.2%
131,234
4.0
BST 3.3 71.1%
1.90k
78.6%
7.0 lần
80.9%
8.16%
75.1%
13.58%
4.0 42.0%
1.1 lần
31.0% 73.7% 2.4 85.0%
2.06 lần
41.5%
638
3.3
DAT 3.3 59.0%
1.23k
73.6%
7.9 lần
64.1%
4.38%
63.5%
9.39%
3.3 63.3%
0.7 lần
83.7% 53.1% 4.1 58.1%
1.28 lần
37.0%
3,978
2.5
NAV 3.3 80.1%
2.77k
85.7%
5.6 lần
95.9%
18.20%
85.9%
19.34%
4.6 39.7%
1.1 lần
58.3% 95.3% 3.8 18.2%
0.54 lần
45.2%
2,575
1.4
DPG 3.3 84.6%
3.57k
74.2%
7.8 lần
59.6%
3.60%
65.2%
9.89%
3.6 38.0%
1.1 lần
25.1% 46.9% 1.3 92.4%
2.46 lần
94.6%
921,481
4.8
XMC 3.3 58.1%
1.16k
83.5%
6.2 lần
45.4%
1.70%
55.3%
7.46%
3.0 82.3%
0.5 lần
69.8% 19.4% 3.2 70.0%
1.56 lần
64.6%
37,362
3.6
DOC 3.3 68.8%
1.78k
91.2%
4.3 lần
91.9%
13.77%
79.6%
15.63%
4.4 66.4%
0.7 lần
60.8% 94.6% 4.4 24.6%
0.65 lần
28.6%
893
1.0
TKA 3.3 79.5%
2.68k
97.4%
2.1 lần
86.5%
10.07%
85.5%
19.12%
4.6 87.9%
0.4 lần
93.7% 57.5% 4.7 17.2%
0.52 lần
12.2%
78
0.4
PSB 3.3 30.7%
0.14k
29.4%
64.4 lần
36.8%
0.89%
27.6%
1.28%
1.5 77.3%
0.5 lần
64.5% 88.8% 4.6 65.5%
1.44 lần
71.6%
59,323
3.6
PIS 3.2 59.6%
1.25k
79.5%
6.9 lần
75%
6.49%
68.4%
11.06%
3.6 52.5%
0.9 lần
78.6% 66.0% 4.0 76.9%
1.77 lần
9.3%
91
2.1
DSC 3.2 99.3%
18.30k
95.3%
3.0 lần
54.1%
2.74%
44.5%
4.97%
3.8 99.1%
0.1 lần
2.8% 10.8% 1.4 83.9%
2.00 lần
90.9%
186,646
4.6
SFI 3.2 90.1%
4.55k
85.4%
5.7 lần
89.2%
11.85%
78.7%
15.17%
4.5 36.1%
1.2 lần
27.1% 88.2% 2.6 46.0%
1.02 lần
53.1%
7,806
2.6
TC6 3.2 97.7%
10.78k
18.3%
0.0 lần
98.5%
25.11%
99.1%
104.76%
4.2 50.9%
0.9 lần
36.8% 4.3% 0.8 97.9%
2.94 lần
85.7%
238,493
4.8
VCP 3.2 80.1%
2.79k
92.0%
4.2 lần
73.4%
6.19%
72.2%
12.53%
4.2 46.2%
1.0 lần
76.1% 68.5% 3.8 15.5%
0.49 lần
58.6%
23,612
1.7
VNE 3.2 36.7%
0.33k
37.8%
27.0 lần
35.2%
0.79%
35.1%
2.74%
1.8 78.1%
0.5 lần
86.9% 20.7% 3.6 73.7%
1.68 lần
88.8%
579,674
4.3
TNT 3.2 20.4%
-0.13k
19.5%
0.0 lần
21.5%
-0.38%
17.0%
-1.07%
0.9 83.8%
0.5 lần
52.6% 60.9% 4.0 95.2%
2.64 lần
91.1%
539,450
4.8
LHC 3.2 94.3%
6.22k
74.3%
7.8 lần
81.9%
8.40%
74.3%
13.15%
4.3 41.8%
1.1 lần
40.9% 70.4% 2.6 37.8%
0.87 lần
66.2%
17,036
2.7
MH3 3.2 83.1%
3.34k
73.2%
8.0 lần
56.3%
3.10%
53.3%
7.05%
3.3 64.0%
0.7 lần
42.2% 81.3% 3.7 65.4%
1.44 lần
36.3%
1,582
2.7
CET 3.2 31.6%
0.16k
32.6%
41.7 lần
39.0%
1.04%
28.3%
1.41%
1.6 84.3%
0.4 lần
48.9% 60.0% 3.8 85.8%
2.08 lần
73.6%
18,505
4.2
PAN 3.2 66.4%
1.65k
56.6%
12.1 lần
45.5%
1.72%
41.2%
4.14%
2.5 74.1%
0.6 lần
42.5% 41.5% 2.8 72.7%
1.65 lần
92.8%
1,659,630
4.4
ADS 3.2 60.8%
1.31k
66.2%
9.3 lần
49.5%
2.17%
49.9%
6.23%
2.7 71.7%
0.6 lần
47.7% 32.8% 2.6 70.1%
1.57 lần
92.0%
544,203
4.3
SCR 3.2 18.6%
-0.22k
16.1%
0.0 lần
19.0%
-0.86%
15.1%
-1.72%
0.8 75.8%
0.6 lần
72.4% 50.5% 4.0 90.8%
2.35 lần
96.9%
4,676,590
4.9
VOS 3.2 40.7%
0.49k
90.1%
4.8 lần
52.6%
2.56%
42.5%
4.40%
2.7 41.7%
1.1 lần
25.8% 67.5% 2.0 92.4%
2.45 lần
96.4%
1,914,821
4.9
THT 3.2 86.8%
3.97k
95.1%
3.2 lần
74.4%
6.38%
92.2%
25.37%
4.6 56.8%
0.8 lần
24.4% 7.0% 0.7 87.2%
2.15 lần
75.3%
53,127
4.3
VFR 3.2 88.9%
4.31k
52.1%
14.1 lần
97.2%
20.47%
90.5%
23.24%
4.3 63.1%
0.7 lần
2.2% 91.9% 2.7 51.9%
1.15 lần
46.5%
3,957
2.6
VNX 3.2 98.1%
12.38k
97.3%
2.2 lần
97.5%
21.69%
96.6%
36.58%
5.0 58.5%
0.8 lần
75.6% 73.9% 4.2 25.2%
0.65 lần
4.8%
0
0.4
HDM 3.2 98.6%
13.78k
97.7%
1.9 lần
89.3%
11.89%
96.1%
33.78%
4.9 65.1%
0.7 lần
2.3% 36.8% 1.1 62.3%
1.36 lần
71.7%
21,714
3.6
RAL 3.2 99.6%
26.11k
91.9%
4.2 lần
80.3%
7.91%
88.2%
21.56%
4.8 43.1%
1.0 lần
30.1% 49.4% 1.7 48.4%
1.07 lần
71.1%
34,160
3.2
GDW 3.2 89.3%
4.35k
80.9%
6.6 lần
92.1%
14.02%
88.3%
21.79%
4.7 34.3%
1.2 lần
49.1% 72.4% 2.7 70.2%
1.57 lần
18.0%
319
2.2
LKW 3.2 95.0%
6.66k
90.7%
4.5 lần
96.6%
19.20%
89.9%
22.75%
4.9 37.5%
1.2 lần
39.3% 89.7% 3.0 26.0%
0.67 lần
47.5%
1,553
1.7
TDT 3.2 44.3%
0.62k
66.8%
9.2 lần
52.5%
2.56%
46.6%
5.46%
2.5 71.0%
0.6 lần
79.1% 40.7% 3.8 47.8%
1.06 lần
77.9%
79,412
3.3
DGC 3.2 96.9%
8.97k
76.3%
7.4 lần
98.0%
23.19%
94.0%
27.24%
4.8 9.5%
3.5 lần
1.4% 82.1% 0.8 55.5%
1.22 lần
93.7%
2,979,071
4.0
APP 3.2 28.7%
0.09k
31.3%
52.2 lần
31.1%
0.51%
25.4%
0.87%
1.4 86.8%
0.4 lần
92.0% 50.3% 4.6 73.3%
1.68 lần
63.8%
7,490
3.6
XDH 3.2 87.1%
4.00k
92.8%
3.9 lần
78.1%
7.27%
70.8%
12.09%
4.3 79.9%
0.5 lần
10.2% 61.8% 2.6 84.6%
2.03 lần
16.4%
355
2.6
ALT 3.2 63.1%
1.41k
77.3%
7.2 lần
54.6%
2.81%
39.8%
3.87%
2.9 89.0%
0.4 lần
51.2% 71.0% 4.3 38.4%
0.89 lần
54.9%
4,070
2.4
LHG 3.2 79.9%
2.75k
78.8%
7.0 lần
65.4%
4.63%
62.0%
9.08%
3.7 37.7%
1.2 lần
24.8% 61.2% 1.7 77.8%
1.79 lần
81.1%
189,541
4.2
RGC 3.2 21.4%
-0.09k
15.3%
0.0 lần
20.2%
-0.56%
16.9%
-1.12%
0.8 86.3%
0.4 lần
99.6% 76.9% 4.9 94.4%
2.59 lần
50.1%
14,449
3.9
FID 3.2 21.7%
-0.07k
5.4%
0.0 lần
20.6%
-0.49%
17.9%
-0.58%
0.7 95.3%
0.2 lần
47.2% 57.8% 4.1 93.8%
2.55 lần
91.5%
366,412
4.8
TGP 3.2 62.7%
1.38k
93.7%
3.6 lần
57.5%
3.27%
65.4%
9.91%
3.6 91.4%
0.3 lần
37.7% 31.7% 2.9 71.9%
1.63 lần
47.1%
3,380
3.2
DPH 3.2 96.2%
7.60k
88.0%
5.1 lần
85.2%
9.47%
70.6%
12.00%
4.5 62.3%
0.8 lần
17.5% 82.9% 2.9 47.1%
1.05 lần
40.1%
988
2.2
NRC 3.2 11.5%
-0.88k
12.2%
0.0 lần
12.1%
-3.86%
10.3%
-6.17%
0.4 89.2%
0.4 lần
82.2% 53.7% 4.5 83.1%
1.96 lần
96.1%
1,385,578
4.7
ABT 3.2 95.4%
6.90k
89.5%
4.8 lần
88.2%
11.07%
74.6%
13.39%
4.6 65.5%
0.7 lần
35.0% 84.8% 3.6 31.1%
0.75 lần
33.1%
1,290
1.4
VSM 3.2 84.4%
3.55k
90.6%
4.6 lần
83.6%
8.92%
79.0%
15.32%
4.5 60.3%
0.8 lần
60.1% 71.4% 3.8 33.8%
0.79 lần
29.3%
519
1.3
PTC 3.2 16.8%
-0.31k
13.8%
0.0 lần
19.0%
-0.86%
14.6%
-1.95%
0.7 88.9%
0.4 lần
63.5% 60.2% 4.3 97.1%
2.82 lần
77.1%
83,331
4.5
POW 3.2 43.9%
0.61k
45.6%
17.7 lần
50.3%
2.24%
41.7%
4.23%
2.2 57.2%
0.8 lần
69.5% 57.9% 3.6 52.2%
1.16 lần
90.0%
6,919,461
3.8
SKN 3.2 39.8%
0.45k
41.8%
20.9 lần
59.4%
3.56%
41.5%
4.19%
2.2 63.2%
0.7 lần
56.9% 94.2% 4.4 83.2%
1.96 lần
30.3%
668
3.0
HEJ 3.2 50.1%
0.86k
50.3%
15.0 lần
46.2%
1.80%
43.6%
4.69%
2.3 71.8%
0.6 lần
96.7% 49.7% 4.4 60.2%
1.31 lần
49.1%
2,469
2.9
SVT 3.2 61.5%
1.33k
75.3%
7.7 lần
83.8%
8.96%
61.7%
9.01%
3.6 61.0%
0.8 lần
32.3% 99.4% 3.8 35.2%
0.82 lần
50.4%
5,319
2.1
CDO 3.2 16.7%
-0.31k
2.4%
0.0 lần
11.7%
-4.14%
11.6%
-4.72%
0.4 96.2%
0.2 lần
75.1% 76.6% 4.8 87.7%
2.17 lần
76.9%
81,483
4.3
TV3 3.2 57.2%
1.12k
59.0%
11.2 lần
63.8%
4.33%
56.2%
7.68%
2.9 56.0%
0.8 lần
86.3% 54.6% 4.0 34.5%
0.81 lần
66.6%
13,855
2.7
VC9 3.2 50.4%
0.86k
84.1%
6.1 lần
38.2%
0.97%
81.5%
16.70%
3.2 47.4%
1.0 lần
79.6% 5.6% 2.0 93.6%
2.54 lần
70.9%
22,674
4.3
APH 3.2 16.6%
-0.31k
0.7%
0.0 lần
20.0%
-0.61%
16.6%
-1.24%
0.6 91.4%
0.3 lần
82.7% 61.7% 4.7 71.7%
1.62 lần
89.7%
1,181,321
4.3
TKG 3.2 33.1%
0.21k
39.5%
24.5 lần
43.7%
1.51%
31.0%
1.97%
1.8 61.3%
0.8 lần
86.4% 81.8% 4.6 24.1%
0.64 lần
92.5%
291,868
3.1
TGG 3.2 10.5%
-1.00k
18.7%
0.0 lần
7.5%
-9.10%
6.0%
-16.96%
0.4 87.0%
0.4 lần
90.1% 32.3% 4.3 99.7%
3.90 lần
87.5%
257,003
4.9
BCG 3.2 20.6%
-0.12k
1.4%
0.0 lần
22.9%
-0.15%
18.5%
-0.43%
0.7 92.4%
0.3 lần
63.7% 37.7% 3.9 95.0%
2.64 lần
98.8%
9,114,198
5.0
CST 3.2 94.7%
6.57k
98.2%
1.6 lần
81.3%
8.32%
95.2%
30.42%
4.9 46.1%
1.0 lần
14.3% 13.0% 0.4 78.9%
1.82 lần
80.0%
143,617
4.2
LBC 3.2 85.2%
3.66k
88.7%
5.0 lần
82.1%
8.45%
74.2%
13.15%
4.4 85.7%
0.4 lần
58.2% 63.8% 4.2 20.7%
0.57 lần
31.6%
374
0.9
THG 3.2 95.1%
6.66k
82.8%
6.3 lần
77.3%
7.06%
86.3%
19.83%
4.5 33.7%
1.2 lần
47.1% 42.9% 1.7 54.4%
1.20 lần
70.2%
29,055
3.3
VEA 3.2 92.2%
5.41k
82.9%
6.3 lần
97.7%
22.71%
91.1%
24.12%
4.8 23.6%
1.6 lần
39.5% 95.5% 2.8 11.5%
0.40 lần
67.4%
417,111
1.9
VET 3.2 83.6%
3.40k
54.6%
12.9 lần
71.3%
5.84%
78.2%
14.97%
3.7 30.3%
1.3 lần
96.6% 36.0% 2.9 64.4%
1.40 lần
44.5%
3,655
2.9
THW 3.2 64.7%
1.53k
83.3%
6.2 lần
76.8%
6.97%
74.0%
13.04%
3.9 54.8%
0.9 lần
38.0% 61.6% 2.7 53.7%
1.19 lần
57.8%
4,837
3.0
MTL 3.2 26.3%
0.04k
27.5%
110.0 lần
29.5%
0.37%
23.0%
0.41%
1.2 80.2%
0.5 lần
68.4% 92.4% 4.7 59.6%
1.30 lần
73.6%
18,426
3.5
TPS 3.2 78.3%
2.59k
82.1%
6.4 lần
92.8%
14.22%
81.8%
16.76%
4.4 47.4%
1.0 lần
87.0% 91.7% 4.5 20.2%
0.56 lần
15.5%
155
0.5
HAX 3.2 49.2%
0.83k
70.0%
8.6 lần
57.3%
3.25%
46.0%
5.31%
2.7 49.9%
0.9 lần
44.7% 46.5% 2.2 82.0%
1.92 lần
92.1%
728,329
4.5
EVE 3.1 54.0%
1.00k
76.4%
7.4 lần
54.6%
2.81%
41.0%
4.10%
2.7 73.6%
0.6 lần
27.4% 75.6% 3.4 39.7%
0.91 lần
86.8%
324,288
3.3
TVG 3.1 49.6%
0.84k
89.3%
4.9 lần
45.0%
1.66%
46.2%
5.38%
2.8 94.8%
0.3 lần
88.4% 33.0% 4.4 80.9%
1.88 lần
8.4%
19
2.3
C47 3.1 40.3%
0.48k
52.9%
13.5 lần
34.5%
0.75%
36.5%
3.08%
2.0 86.2%
0.4 lần
75.6% 13.5% 3.3 70.9%
1.59 lần
85.2%
202,305
4.1
HLS 3.1 71.4%
1.91k
58.2%
11.5 lần
90.4%
12.58%
76.1%
13.99%
3.8 46.3%
1.0 lần
60.7% 91.2% 4.0 52.1%
1.16 lần
20.1%
426
1.6
CCR 3.1 42.6%
0.57k
41.5%
21.3 lần
65.3%
4.62%
45.0%
5.07%
2.3 47.9%
1.0 lần
73.5% 82.5% 4.1 85.1%
2.06 lần
28.1%
1,367
3.0
POS 3.1 59.9%
1.27k
48.2%
16.1 lần
58.8%
3.47%
51.1%
6.47%
2.6 69.5%
0.6 lần
51.9% 67.8% 3.7 74.1%
1.69 lần
42.2%
5,106
3.1
TXM 3.1 25.6%
0.02k
24.9%
360.0 lần
25.8%
0.10%
20.9%
0.11%
1.1 94.2%
0.3 lần
56.4% 94.8% 4.8 62.2%
1.35 lần
70.6%
16,162
3.5
FBC 3.1 99.2%
17.81k
99.6%
0.2 lần
94.3%
15.54%
97.4%
45.95%
5.0 98.3%
0.1 lần
74.1% 46.1% 4.4 2.3%
0.00 lần
1.3%
0
0.0
HDC 3.1 76.3%
2.37k
60.3%
10.8 lần
70.5%
5.65%
74.9%
13.50%
3.6 21.3%
1.8 lần
44.9% 29.6% 0.8 96.3%
2.72 lần
98.3%
2,514,382
5.0
VIG 3.1 44.7%
0.63k
63.0%
10.2 lần
74.4%
6.38%
51.6%
6.61%
2.8 53.4%
0.9 lần
25.3% 42.9% 1.6 98.3%
3.12 lần
94.3%
650,577
4.9
DST 3.1 22.7%
-0.03k
4.5%
0.0 lần
22.7%
-0.17%
19.2%
-0.26%
0.8 89.4%
0.4 lần
64.3% 45.2% 4.0 89.9%
2.31 lần
87.2%
279,776
4.6
HEC 3.1 97.6%
10.46k
89.7%
4.8 lần
77.0%
7.02%
68.0%
10.92%
4.4 75.6%
0.6 lần
30.8% 78.8% 3.6 10.5%
0.37 lần
55.3%
3,426
1.4
SGS 3.1 81.9%
3.10k
86.5%
5.4 lần
91.9%
13.78%
80.4%
16.09%
4.5 52.0%
0.9 lần
31.0% 93.5% 3.4 37.2%
0.86 lần
32.0%
1,371
1.5
GIC 3.1 59.5%
1.25k
63.2%
10.1 lần
70.7%
5.70%
50.6%
6.36%
3.0 60.5%
0.8 lần
56.1% 88.0% 4.1 36.7%
0.85 lần
51.1%
4,922
2.2
GIL 3.1 12.5%
-0.76k
47.7%
16.5 lần
16.2%
-1.55%
13.9%
-2.17%
1.0 51.1%
0.9 lần
60.9% 83.5% 3.9 77.7%
1.79 lần
93.2%
848,015
4.5
HTE 3.1 37.5%
0.38k
34.4%
33.6 lần
53.6%
2.65%
40.9%
4.07%
2.0 84.7%
0.4 lần
77.1% 62.1% 4.5 56.0%
1.23 lần
53.5%
7,835
2.9
SPM 3.1 62.2%
1.36k
68.3%
8.9 lần
46.6%
1.86%
33.3%
2.36%
2.5 96.3%
0.2 lần
79.8% 75.3% 4.8 50.3%
1.11 lần
32.8%
1,394
2.0
UDJ 3.1 55.6%
1.04k
71.3%
8.4 lần
57.2%
3.22%
52.0%
6.77%
2.9 69.6%
0.6 lần
66.2% 33.5% 3.1 58.4%
1.28 lần
69.9%
25,071
3.4
SAC 3.1 45.6%
0.68k
55.8%
12.5 lần
58.5%
3.42%
39.8%
3.86%
2.4 80.6%
0.5 lần
55.7% 97.1% 4.6 47.3%
1.05 lần
44.8%
1,694
2.4
BDG 3.1 98.4%
13.36k
98.1%
1.7 lần
94.8%
16.46%
95.6%
31.46%
5.0 64.7%
0.7 lần
14.7% 64.7% 2.3 30.5%
0.74 lần
54.3%
5,565
2.1
NHH 3.1 60.8%
1.30k
59.6%
11.0 lần
65.5%
4.63%
53.5%
7.11%
2.9 42.7%
1.1 lần
54.8% 50.4% 2.5 60.3%
1.31 lần
89.1%
540,253
4.0
DQC 3.1 14.3%
-0.49k
32.8%
40.5 lần
19.7%
-0.68%
16.9%
-1.10%
0.9 89.3%
0.4 lần
92.2% 60.7% 4.8 65.5%
1.45 lần
72.2%
41,418
3.7
HQC 3.1 24.6%
0.01k
27.9%
97.7 lần
25%
0.08%
21.1%
0.13%
1.1 83.4%
0.5 lần
40.8% 50.1% 3.3 93.9%
2.55 lần
99.4%
10,797,944
5.0
LSS 3.1 41.5%
0.52k
34.3%
34.6 lần
44.9%
1.66%
33.1%
2.33%
1.9 77.3%
0.5 lần
30.1% 57.8% 3.0 76.8%
1.77 lần
94.5%
1,012,418
4.5
VCM 3.1 31.6%
0.15k
24.2%
643.3 lần
31.3%
0.52%
24.4%
0.66%
1.3 75.7%
0.6 lần
87.6% 87.8% 4.8 56.2%
1.23 lần
66.4%
7,449
3.2
FIR 3.1 43.7%
0.61k
44.4%
18.8 lần
47.1%
1.93%
39.0%
3.67%
2.1 73.8%
0.6 lần
93.7% 55.1% 4.5 12.8%
0.44 lần
94.2%
729,077
2.8
GND 3.1 92.4%
5.45k
86.2%
5.4 lần
87.9%
10.98%
77.5%
14.68%
4.6 60.5%
0.8 lần
53.8% 81.1% 3.9 20.5%
0.57 lần
30.1%
942
0.9
HDA 3.1 19.7%
-0.16k
6.5%
0.0 lần
18.2%
-0.93%
16.5%
-1.26%
0.7 88.7%
0.4 lần
82.0% 77.0% 4.8 68.8%
1.54 lần
76.3%
67,689
3.9
AFX 3.1 38.3%
0.40k
63.4%
10.0 lần
41.0%
1.25%
36.7%
3.19%
2.1 64.5%
0.7 lần
84.5% 44.5% 3.8 42.1%
0.96 lần
84.6%
223,591
3.4
HU4 3.1 61.0%
1.31k
71.1%
8.4 lần
54.9%
2.88%
62.3%
9.17%
3.1 56.3%
0.8 lần
54.1% 28.1% 2.1 74.4%
1.70 lần
78.2%
60,454
4.1
TNI 3.1 6.3%
-2.05k
19.4%
0.0 lần
5.7%
-11.56%
4.9%
-21.12%
0.3 93.7%
0.3 lần
85.3% 49.2% 4.6 87.5%
2.16 lần
84.1%
269,874
4.5
PSP 3.1 31.9%
0.17k
26.8%
150.0 lần
33.9%
0.69%
25.3%
0.86%
1.4 89.2%
0.4 lần
62.5% 77.9% 4.6 57.8%
1.27 lần
68.5%
27,196
3.3
THD 3.1 41.3%
0.51k
72.7%
8.1 lần
53.8%
2.66%
35.5%
2.90%
2.4 18.5%
2.0 lần
94.9% 89.2% 4.1 59.8%
1.30 lần
47.3%
24,313
2.8
MTG 3.1 78.4%
2.60k
96.0%
2.7 lần
98.6%
25.55%
97.5%
46.07%
4.9 25%
1.6 lần
22.7% 58.8% 1.2 71.4%
1.61 lần
52.5%
5,134
3.3
PTL 3.1 13.1%
-0.70k
14.1%
0.0 lần
6.0%
-10.98%
6.6%
-14.59%
0.3 54.9%
0.8 lần
76.4% 77.6% 4.3 98.2%
3.08 lần
84.4%
402,711
4.7
AMS 3.1 59.1%
1.24k
77.0%
7.3 lần
43.9%
1.54%
47.8%
5.80%
2.8 81.1%
0.5 lần
48.1% 14.3% 2.3 75.1%
1.72 lần
85.1%
242,608
4.3
G36 3.1 36.1%
0.32k
39.3%
24.6 lần
33.8%
0.69%
36.3%
3.01%
1.8 59.9%
0.8 lần
72.0% 26.3% 2.8 94.9%
2.63 lần
88.1%
592,334
4.8
WSS 3.1 41.8%
0.53k
23.6%
0.0 lần
67.7%
5.01%
44.9%
5.04%
2.1 72.8%
0.6 lần
52.7% 44.5% 3.1 79.9%
1.84 lần
72.1%
60,967
4.0
ITA 3.1 18.3%
-0.23k
8.5%
0.0 lần
15.8%
-1.78%
14.1%
-2.13%
0.6 75.6%
0.6 lần
57.1% 66.0% 4.0 89.0%
2.25 lần
92.4%
4,873,586
4.7
GDT 3.1 68.4%
1.76k
54.9%
12.8 lần
86.4%
9.96%
75.8%
13.95%
3.7 18.2%
2.0 lần
77.4% 66.4% 2.9 30.6%
0.74 lần
74.2%
42,248
2.8
KSB 3.1 58.8%
1.21k
51.6%
14.2 lần
49.6%
2.17%
43.3%
4.61%
2.4 44.4%
1.0 lần
43.1% 50.2% 2.1 84.7%
2.04 lần
98.5%
2,201,155
4.8
DTA 3.1 33.0%
0.21k
34.8%
32.9 lần
31.4%
0.53%
30.6%
1.88%
1.6 83.5%
0.5 lần
92.3% 7.3% 3.5 90.2%
2.32 lần
67.6%
22,489
4.2
LCM 3.1 21.5%
-0.08k
10.1%
0.0 lần
16.9%
-1.35%
15.4%
-1.60%
0.7 75%
0.6 lần
47.6% 70.9% 3.8 93.0%
2.49 lần
89.4%
302,106
4.7
STS 3.1 95.2%
6.81k
86.7%
5.4 lần
87.3%
10.69%
71.9%
12.46%
4.5 67.2%
0.7 lần
24.6% 96.5% 3.7 51.8%
1.15 lần
5.5%
1
1.1
ITQ 3.1 13.5%
-0.57k
8.5%
0.0 lần
13.2%
-3.27%
10.9%
-5.50%
0.4 92.7%
0.3 lần
68.0% 55.6% 4.4 83.6%
1.98 lần
86.3%
254,079
4.5
SID 3.1 32.1%
0.18k
54.3%
13.1 lần
34.3%
0.71%
24.9%
0.75%
1.8 76.6%
0.6 lần
36.4% 99.1% 4.3 68.6%
1.53 lần
50.5%
15,697
3.2
OGC 3.1 37.1%
0.35k
39.2%
24.7 lần
56.6%
3.16%
59.8%
8.45%
2.3 21.5%
1.8 lần
76.5% 58.1% 2.7 72.6%
1.65 lần
87.6%
1,089,918
4.3
OIL 3.1 48.5%
0.79k
45.2%
18.1 lần
52.8%
2.57%
54.7%
7.40%
2.4 49.1%
0.9 lần
70.1% 41.8% 2.9 71.5%
1.61 lần
78.9%
1,115,841
4.0
VDB 3.1 96.0%
7.30k
100%
0.1 lần
84.6%
9.15%
95.9%
33.20%
4.9 99.4%
0.0 lần
72.6% 5.7% 3.4 47.9%
1.06 lần
4.6%
0
1.0
VSC 3.1 57.0%
1.11k
49.5%
15.6 lần
53.3%
2.61%
41.4%
4.18%
2.4 54.4%
0.9 lần
16.6% 79.3% 2.5 69.5%
1.55 lần
94.7%
1,426,600
4.3
CNT 3.1 90.3%
4.67k
92.3%
4.0 lần
96.7%
19.31%
96.6%
36.57%
4.9 21.6%
1.7 lần
3.5% 58.8% 0.6 84.8%
2.05 lần
55.8%
12,809
3.8
DKC 3.1 71.3%
1.91k
98.9%
0.7 lần
88.7%
11.37%
78.4%
15.03%
4.4 97.3%
0.1 lần
57.6% 85.7% 4.7 1.8%
0.00 lần
5.4%
1
0.1
SD9 3.1 38.3%
0.39k
30.5%
58.6 lần
33.5%
0.66%
29.5%
1.59%
1.6 90.9%
0.3 lần
50.9% 47.5% 3.7 78.3%
1.80 lần
68.9%
37,354
3.9
FCN 3.1 33.5%
0.23k
28.8%
75.3 lần
30.6%
0.48%
26.3%
1.07%
1.4 67.8%
0.7 lần
47.4% 48.8% 2.9 91.0%
2.37 lần
98.2%
2,976,928
4.9
PPH 3.1 91.1%
4.94k
92.7%
3.9 lần
87.0%
10.58%
85.6%
19.15%
4.7 45.5%
1.0 lần
17.3% 55.9% 1.6 48.2%
1.07 lần
62.8%
34,129
2.9
SVD 3.1 9.8%
-1.17k
18.2%
0.0 lần
8.1%
-7.83%
7.1%
-12.64%
0.4 94.7%
0.3 lần
97.6% 60.8% 4.8 78.8%
1.81 lần
71.8%
41,045
4.0
DID 3.1 27.7%
0.07k
30.4%
58.6 lần
27.3%
0.21%
23.8%
0.55%
1.3 92.2%
0.3 lần
73.9% 23.9% 3.7 86.3%
2.13 lần
73.1%
28,440
4.2
TV6 3.1 29.9%
0.12k
35.5%
31.7 lần
27.6%
0.22%
26.9%
1.13%
1.4 92.4%
0.3 lần
77.7% 29.4% 4.0 73.0%
1.66 lần
67.4%
8,159
3.8
EID 3.1 91.6%
5.15k
93.4%
3.7 lần
84.1%
9.08%
84.9%
18.73%
4.7 56.3%
0.8 lần
25.4% 63.6% 2.4 21.9%
0.60 lần
64.5%
15,235
2.1
TR1 3.1 72.1%
1.94k
82.8%
6.3 lần
67.6%
5.00%
61.4%
8.81%
3.6 76.5%
0.6 lần
34.7% 54.0% 3.0 72.0%
1.63 lần
27.1%
527
2.6
DVM 3.1 64.2%
1.49k
65.6%
9.4 lần
59.2%
3.55%
56.5%
7.75%
3.1 71.4%
0.6 lần
72.6% 43.9% 3.7 2.0%
0.00 lần
94.1%
660,063
2.5
TDN 3.1 75.1%
2.25k
92.5%
4.0 lần
64.0%
4.36%
85.3%
18.92%
4.2 46.5%
1.0 lần
27.9% 9.7% 0.6 91.9%
2.42 lần
76.7%
76,374
4.4
CTC 3.1 12.7%
-0.74k
3.2%
0.0 lần
12.2%
-3.83%
8.1%
-9.78%
0.3 97.1%
0.2 lần
98.0% 10.2% 4.1 94.0%
2.56 lần
90.4%
257,345
4.8
VC1 3.1 36.0%
0.31k
57.4%
11.9 lần
32.2%
0.56%
28.8%
1.47%
1.9 88.3%
0.4 lần
86.7% 39.6% 4.4 62.0%
1.34 lần
50.3%
4,642
3.0
DAG 3.1 5.1%
-3.05k
43.7%
19.4 lần
7.5%
-8.52%
3.9%
-35.90%
0.6 88.8%
0.4 lần
96.4% 9.4% 3.9 88.5%
2.22 lần
91.2%
595,541
4.7
HAP 3.1 19.7%
-0.16k
6.1%
0.0 lần
16.5%
-1.43%
15.6%
-1.53%
0.6 84.1%
0.5 lần
73.0% 91.2% 4.8 63.0%
1.37 lần
78.6%
236,744
3.8
MTH 3.1 68.9%
1.78k
80.7%
6.7 lần
73.4%
6.19%
52.9%
6.97%
3.5 80.3%
0.5 lần
53.1% 95.4% 4.6 46.2%
1.03 lần
11.7%
79
1.1
VTV 3.1 28.6%
0.08k
43.5%
19.5 lần
27.9%
0.23%
24.1%
0.64%
1.5 91.8%
0.3 lần
84.3% 37.6% 4.3 56.3%
1.23 lần
70.4%
40,327
3.4
BMP 3.1 98.2%
12.70k
81.8%
6.4 lần
98.9%
29.67%
96.4%
34.80%
4.9 10.2%
3.2 lần
1.4% 94.3% 1.2 35.9%
0.84 lần
81.3%
268,777
3.1
C32 3.1 43.0%
0.58k
46.2%
17.4 lần
38.6%
1.00%
28.9%
1.51%
1.9 81.2%
0.5 lần
68.5% 61.3% 4.3 38.1%
0.88 lần
74.2%
34,158
3.0
ILA 3.1 32.3%
0.19k
8.3%
0.0 lần
39.2%
1.06%
30.1%
1.73%
1.3 81.4%
0.5 lần
43.4% 60.2% 3.6 80.7%
1.88 lần
82.3%
120,415
4.3
BVL 3.1 74.6%
2.22k
93.6%
3.6 lần
58.1%
3.32%
45.4%
5.17%
3.5 91.0%
0.3 lần
88.8% 74.8% 4.8 1.3%
0.00 lần
48.7%
5,924
0.9
TCD 3.1 30.8%
0.14k
29.6%
62.8 lần
29.2%
0.36%
25.4%
0.88%
1.4 74.8%
0.6 lần
42.8% 45.7% 2.9 94.5%
2.61 lần
94.4%
2,339,549
4.9
XMD 3.1 47.6%
0.76k
68.5%
8.9 lần
53.4%
2.63%
54.5%
7.34%
2.7 69.0%
0.7 lần
50.5% 27.5% 2.4 98.8%
3.22 lần
51.8%
2,709
4.0
VGT 3.0 28.1%
0.07k
58.6%
11.4 lần
26.9%
0.18%
22.6%
0.37%
1.7 66.8%
0.7 lần
69.5% 47.4% 3.5 69.2%
1.54 lần
77.4%
564,601
3.9
CPH 3.0 76.8%
2.46k
99.8%
0.1 lần
73.9%
6.29%
84.6%
18.56%
4.4 99.7%
0.0 lần
94.0% 31.2% 4.5 14.5%
0.48 lần
0.7%
0
0.2
VID 3.0 37.8%
0.38k
55.1%
12.8 lần
41.3%
1.26%
33.7%
2.43%
2.0 90.6%
0.3 lần
65.4% 49.5% 4.2 47.4%
1.05 lần
62.8%
23,073
2.9
APS 3.0 4.3%
-3.86k
0.8%
0.0 lần
1.8%
-39.47%
3.3%
-40.36%
0.0 69.4%
0.6 lần
94.8% 39.2% 4.1 99.2%
3.49 lần
97.7%
1,836,340
5.0
DFC 3.0 89.7%
4.48k
92.4%
4.0 lần
64.4%
4.40%
79.4%
15.54%
4.3 71.6%
0.6 lần
56.7% 20.2% 2.5 51.6%
1.15 lần
38.1%
1,281
2.3
HES 3.0 72.8%
2.00k
65.8%
9.4 lần
95.9%
18.06%
88.2%
21.49%
4.3 19.8%
1.9 lần
65.5% 84.0% 3.1 57.6%
1.27 lần
16.1%
248
1.7
MCM 3.0 82.9%
3.29k
59.4%
11.1 lần
91.5%
13.44%
78.9%
15.32%
4.1 17.7%
2.1 lần
48.5% 95.0% 2.9 23.2%
0.63 lần
61.6%
38,732
2.1
CDR 3.0 34.8%
0.27k
45.1%
18.1 lần
35.3%
0.82%
29.9%
1.70%
1.8 90.4%
0.4 lần
72.2% 62.3% 4.5 71.8%
1.63 lần
36.9%
541
2.9
DPS 3.0 19.2%
-0.20k
4.2%
0.0 lần
17.5%
-1.16%
14.7%
-1.92%
0.6 99.5%
0.0 lần
79.5% 54.3% 4.6 64.2%
1.40 lần
80.8%
131,470
3.9
SAV 3.0 60.3%
1.28k
68.2%
8.9 lần
58.9%
3.47%
50.4%
6.31%
2.9 61.7%
0.8 lần
47.0% 50% 2.8 52.3%
1.16 lần
75.8%
46,808
3.4
PVR 3.0 21.6%
-0.08k
14.4%
0.0 lần
21.2%
-0.42%
17.5%
-0.88%
0.8 97.9%
0.1 lần
97.6% 24.8% 4.4 86.3%
2.11 lần
57.1%
17,141
3.8
SHC 3.0 50.7%
0.87k
54.2%
13.1 lần
63.0%
4.17%
46.7%
5.48%
2.6 70.2%
0.6 lần
61.3% 78.4% 4.3 53.2%
1.18 lần
34.6%
802
2.2
VNM 3.0 87.5%
4.03k
46.6%
17.3 lần
94.0%
15.31%
91.7%
24.75%
4.2 7.6%
4.4 lần
61.1% 70.3% 2.2 19.7%
0.55 lần
82.1%
2,778,148
2.7
HIG 3.0 72.4%
1.97k
34.0%
34.8 lần
69.6%
5.41%
66.2%
10.27%
3.0 84.6%
0.4 lần
55.2% 51.1% 3.8 34.3%
0.81 lần
55.3%
8,546
2.3
SGR 3.0 53.8%
0.98k
90.3%
4.7 lần
55.2%
2.92%
50.5%
6.35%
3.1 31.1%
1.3 lần
51.6% 49.7% 2.0 79.8%
1.84 lần
69.5%
57,723
4.0
CID 3.0 60.9%
1.31k
77.4%
7.2 lần
87.6%
10.86%
71.5%
12.34%
3.8 46.1%
1.0 lần
12.7% 87.6% 2.4 65.8%
1.46 lần
42.9%
705
2.9
IBC 3.0 10.2%
-1.09k
8.2%
0.0 lần
15.2%
-1.97%
10.5%
-5.95%
0.4 98.2%
0.1 lần
99.5% 52.0% 4.8 48.1%
1.07 lần
95.8%
1,263,657
3.8
ITS 3.0 38.8%
0.41k
61.6%
10.5 lần
31.6%
0.54%
38.7%
3.60%
2.1 91.7%
0.3 lần
58.0% 14.0% 2.9 86.2%
2.11 lần
66.8%
24,883
4.1
VHC 3.0 93.2%
5.66k
67.2%
9.1 lần
82.0%
8.40%
71.2%
12.27%
4.2 24.5%
1.6 lần
5.6% 67.0% 0.9 64.1%
1.39 lần
87.0%
760,289
4.0
MFS 3.0 81.6%
3.05k
67.0%
9.1 lần
79.2%
7.65%
68.9%
11.42%
3.8 50.1%
0.9 lần
55.9% 78.2% 3.6 16.9%
0.52 lần
56.5%
5,122
1.7
HOM 3.0 17.4%
-0.27k
46.2%
17.5 lần
17.1%
-1.28%
14.0%
-2.13%
1.1 88.7%
0.4 lần
78.0% 51.4% 4.4 64.5%
1.41 lần
70.7%
73,672
3.6
GER 3.0 69.3%
1.80k
93.5%
3.7 lần
86.8%
10.40%
76.1%
14.02%
4.3 48.4%
1.0 lần
35.7% 85.6% 3.1 55.6%
1.22 lần
15.8%
90
1.6
B82 3.0 30.0%
0.13k
90.4%
4.6 lần
26.3%
0.14%
27.2%
1.24%
2.1 99.2%
0.0 lần
90.9% 3.7% 3.9 51.4%
1.14 lần
64.8%
8,244
3.1
DXL 3.0 30.1%
0.13k
28.8%
74.6 lần
39.9%
1.13%
27.1%
1.17%
1.5 78.6%
0.5 lần
17.9% 98.8% 3.9 93.0%
2.49 lần
43.3%
1,466
3.6
PSD 3.0 61.4%
1.32k
70.2%
8.6 lần
46.0%
1.78%
62.8%
9.27%
3.0 47.6%
1.0 lần
83.4% 16.7% 2.4 63.8%
1.39 lần
72.2%
54,768
3.6
HEM 3.0 65.2%
1.56k
54.9%
12.8 lần
79.8%
7.79%
69.0%
11.44%
3.4 36.5%
1.2 lần
50.3% 60.1% 2.4 72.1%
1.64 lần
47.8%
7,582
3.2
SIV 3.0 87.3%
4.01k
74.4%
7.8 lần
61.8%
3.96%
48.6%
5.92%
3.5 79.2%
0.5 lần
66.6% 65.0% 4.3 27.6%
0.69 lần
32.9%
602
1.2
L12 3.0 39.2%
0.43k
58.0%
11.6 lần
35.5%
0.82%
38.2%
3.44%
2.1 90.0%
0.4 lần
75.9% 9.3% 3.3 85.0%
2.05 lần
51.9%
3,721
3.6
GMD 3.0 96.3%
7.62k
74.2%
7.8 lần
95.5%
17.33%
91.0%
24.03%
4.8 12.8%
2.5 lần
2.6% 77.5% 0.8 43.7%
0.98 lần
87.0%
1,075,852
3.5
DUS 3.0 74.2%
2.19k
84.5%
5.9 lần
82.7%
8.70%
79.1%
15.35%
4.2 51.0%
0.9 lần
88.3% 68.0% 4.2 27.2%
0.69 lần
10.9%
72
0.6
HPB 3.0 75.3%
2.27k
77.6%
7.2 lần
70.0%
5.54%
56.0%
7.61%
3.5 75.2%
0.6 lần
51.0% 67.2% 3.8 16.9%
0.52 lần
54.6%
3,095
1.6
HSV 3.0 33.3%
0.22k
43.5%
19.5 lần
38.7%
1.00%
31.3%
2.02%
1.8 60.7%
0.8 lần
50.8% 61.1% 3.2 61.3%
1.33 lần
88.4%
192,827
4.0
KSD 3.0 20.7%
-0.11k
9.1%
0.0 lần
18.5%
-0.90%
17.0%
-1.07%
0.7 88.5%
0.4 lần
88.6% 82.6% 4.9 54.9%
1.21 lần
73.2%
25,813
3.4
PVG 3.0 37.6%
0.38k
40.5%
22.6 lần
38.1%
0.97%
35.3%
2.87%
1.8 67.4%
0.7 lần
60.0% 43.2% 3.2 69.9%
1.56 lần
79.8%
128,858
4.0
PVE 3.0 35.2%
0.29k
81.3%
6.6 lần
35.3%
0.81%
69.5%
11.59%
2.7 62.3%
0.8 lần
89.1% 6.5% 2.8 76.2%
1.75 lần
57.1%
10,877
3.5
ACM 3.0 19.0%
-0.20k
0.1%
0.0 lần
15.4%
-1.92%
12.8%
-2.97%
0.5 98.2%
0.1 lần
91.8% 28.6% 4.4 75.9%
1.75 lần
79.3%
148,477
4.1
NSH 3.0 29.4%
0.11k
35.3%
32.1 lần
28.3%
0.27%
25.9%
0.95%
1.4 85.8%
0.4 lần
80.1% 8.0% 3.3 84.8%
2.04 lần
76.8%
61,258
4.3
PCE 3.0 65.7%
1.62k
55.0%
12.8 lần
63.4%
4.26%
60.9%
8.70%
3.1 44.2%
1.0 lần
46.8% 59.8% 2.6 71.6%
1.61 lần
55.2%
5,441
3.4
TCM 3.0 73.4%
2.07k
48.9%
15.9 lần
68.4%
5.18%
60.2%
8.54%
3.2 21.1%
1.8 lần
67.8% 64.0% 2.6 30.2%
0.73 lần
89.8%
603,937
3.2
DXV 3.0 18.2%
-0.23k
4.9%
0.0 lần
16.0%
-1.66%
14.2%
-2.06%
0.5 91.3%
0.3 lần
80.1% 83.6% 4.9 70.2%
1.57 lần
63.7%
11,100
3.6
PCG 3.0 27.9%
0.07k
36.0%
30.9 lần
31.7%
0.54%
25.1%
0.78%
1.4 66.6%
0.7 lần
63.3% 74.0% 4.1 64.9%
1.42 lần
63.2%
15,058
3.4
VSA 3.0 79.6%
2.70k
79.1%
7.0 lần
71.8%
5.89%
66.7%
10.41%
3.8 53.6%
0.9 lần
35.5% 70.4% 2.8 49.9%
1.10 lần
39.7%
2,312
2.3
VC2 3.0 36.3%
0.32k
51.7%
14.2 lần
32.5%
0.58%
32.0%
2.16%
1.9 60.3%
0.8 lần
57.8% 23.6% 2.3 96.2%
2.71 lần
89.5%
426,779
4.8
TNG 3.0 74.2%
2.19k
84.3%
6.0 lần
63.7%
4.28%
73.5%
12.90%
3.8 33.1%
1.3 lần
26.9% 25.9% 0.6 75.4%
1.72 lần
97.7%
2,008,950
4.5
TTA 3.0 49.4%
0.83k
68.4%
8.9 lần
55.3%
2.94%
51.4%
6.59%
2.7 68.9%
0.7 lần
73.7% 27.9% 3.1 29.1%
0.71 lần
86.8%
684,882
3.1
BVN 3.0 88.8%
4.25k
94.9%
3.2 lần
96.5%
18.75%
94.4%
28.26%
4.9 50%
0.9 lần
19.4% 60.3% 1.9 60.1%
1.31 lần
26.3%
517
2.1
TLG 3.0 88.5%
4.21k
61.0%
10.7 lần
89.8%
12.31%
80.0%
15.90%
4.2 21.2%
1.8 lần
36.7% 85.0% 2.3 24.2%
0.64 lần
69.0%
62,222
2.4
MKV 3.0 58.6%
1.20k
78.9%
7.0 lần
73.1%
6.13%
56.5%
7.72%
3.4 70.0%
0.6 lần
88.3% 82.2% 4.7 19.9%
0.56 lần
29.2%
645
0.8
BBH 3.0 37.9%
0.39k
37.3%
27.9 lần
36.3%
0.88%
26.3%
1.05%
1.7 95.6%
0.2 lần
94.9% 91.4% 5.0 63.2%
1.38 lần
25.6%
278
2.3
PTG 3.0 97.4%
10.14k
14.0%
0.0 lần
95.0%
16.60%
96.2%
34.43%
3.9 99.8%
0.0 lần
1.6% 66.6% 3.1 77.3%
1.78 lần
3.3%
0
1.9
GMX 3.0 81.3%
2.97k
88.0%
5.1 lần
94.7%
16.33%
88.5%
21.89%
4.7 28.8%
1.4 lần
37.5% 60.7% 1.8 39.0%
0.90 lần
54.9%
5,079
2.4
FOC 3.0 94.6%
6.53k
77.5%
7.2 lần
92.5%
14.15%
82.7%
17.36%
4.6 16.4%
2.1 lần
76.1% 87.0% 3.4 8.6%
0.27 lần
42.5%
3,406
0.9
VLW 3.0 79.3%
2.67k
77.8%
7.2 lần
92.6%
14.17%
83.4%
17.85%
4.4 27.2%
1.5 lần
43.5% 89.2% 2.8 9.1%
0.29 lần
64.0%
20,568
1.7
CNG 3.0 85.8%
3.78k
76.2%
7.4 lần
82.2%
8.51%
83.8%
18.15%
4.3 28.8%
1.4 lần
10.3% 62.5% 1.0 50.9%
1.13 lần
81.6%
132,883
3.5
PVL 3.0 7.8%
-1.56k
14.3%
0.0 lần
2.1%
-34.77%
2.9%
-45.80%
0.2 57.0%
0.8 lần
64.5% 72.0% 3.8 99.3%
3.50 lần
89.2%
441,615
4.9
EMG 3.0 88.3%
4.17k
78.1%
7.1 lần
88.8%
11.45%
76.6%
14.35%
4.4 72.1%
0.6 lần
43.0% 84.3% 4.0 10.4%
0.37 lần
23.2%
289
0.5
CRE 3.0 20.6%
-0.12k
3.1%
0.0 lần
19.2%
-0.77%
17.1%
-0.99%
0.6 65.0%
0.7 lần
61.2% 77.2% 4.1 71.1%
1.59 lần
84.8%
1,085,196
4.1
VIX 3.0 58.0%
1.16k
55.5%
12.6 lần
79.4%
7.66%
56.8%
7.79%
3.1 32.6%
1.3 lần
14.8% 43.9% 0.7 99.1%
3.36 lần
100%
25,300,642
5.0
HBD 3.0 66.4%
1.66k
71.7%
8.3 lần
86.1%
9.86%
66.7%
10.39%
3.7 42.9%
1.1 lần
29.7% 95.4% 3.1 39.1%
0.90 lần
45.3%
1,197
2.1
VDN 3.0 87.0%
3.98k
92.2%
4.1 lần
51.7%
2.41%
77.4%
14.66%
4.1 78.4%
0.5 lần
36.7% 11.1% 1.8 79.3%
1.82 lần
35.3%
700
3.0
VLP 3.0 60.5%
1.28k
99.2%
0.5 lần
74.9%
6.46%
60.8%
8.66%
3.8 99.4%
0.0 lần
84.9% 84.3% 4.9 5.3%
0.00 lần
4.7%
0
0.1
SDT 3.0 17.7%
-0.26k
16.7%
0.0 lần
20.6%
-0.50%
15.8%
-1.41%
0.8 96.4%
0.2 lần
79.6% 38.7% 4.4 67.4%
1.49 lần
71.9%
55,737
3.7
LUT 3.0 20.1%
-0.15k
10.8%
0.0 lần
20.9%
-0.48%
14.0%
-2.14%
0.7 97.2%
0.2 lần
98.9% 5.9% 4.1 91.0%
2.36 lần
62.4%
12,628
4.1
PLP 3.0 9.1%
-1.22k
13.4%
0.0 lần
10.8%
-4.80%
8.0%
-10.25%
0.3 85.0%
0.4 lần
77.8% 42.2% 4.1 87.0%
2.15 lần
79.0%
177,210
4.4
PLX 3.0 78.1%
2.58k
49.8%
15.5 lần
62.3%
4.08%
70.1%
11.75%
3.3 23.1%
1.6 lần
78.1% 37.3% 2.1 53.1%
1.18 lần
76.9%
985,941
3.4
SIG 3.0 49.1%
0.82k
67.2%
9.1 lần
38.5%
0.99%
36.2%
3.00%
2.3 95.7%
0.2 lần
68.9% 21.0% 3.6 71.7%
1.62 lần
41.2%
2,236
3.0
CKA 3.0 94.9%
6.60k
84.9%
5.7 lần
90.1%
12.43%
87.6%
21.08%
4.8 53.7%
0.9 lần
51.6% 63.2% 3.1 32.1%
0.77 lần
22.7%
294
1.0
HNM 3.0 71.4%
1.91k
89.7%
4.8 lần
78.8%
7.52%
89.7%
22.69%
4.3 38.3%
1.1 lần
37.8% 9.2% 0.6 68.9%
1.54 lần
76.4%
56,480
3.9
NHT 3.0 49.9%
0.85k
79.4%
6.9 lần
58.4%
3.38%
46.4%
5.39%
2.9 64.1%
0.7 lần
89.3% 42.5% 3.9 29.5%
0.72 lần
54.5%
8,360
2.1
KIP 3.0 60.2%
1.28k
75.1%
7.7 lần
61.9%
3.99%
51.6%
6.61%
3.1 79.3%
0.5 lần
54.4% 57.5% 3.8 56.4%
1.24 lần
25.1%
655
2.0
PLE 3.0 61.3%
1.32k
56.6%
12.1 lần
53.6%
2.65%
55.6%
7.57%
2.7 76.8%
0.6 lần
97.9% 45.7% 4.4 44.3%
0.99 lần
28.7%
268
1.7
SD5 2.9 44.2%
0.62k
57.0%
12.0 lần
38.9%
1.02%
37.9%
3.39%
2.1 84.3%
0.4 lần
56.6% 38.6% 3.4 48.9%
1.08 lần
75.9%
59,855
3.3
PCT 2.9 52.3%
0.93k
64.5%
9.7 lần
48.1%
2.03%
43.2%
4.60%
2.5 89.1%
0.4 lần
53.9% 39.4% 3.5 56.0%
1.23 lần
52.0%
8,168
2.8
HHV 2.9 56.1%
1.07k
54.3%
13.0 lần
37.1%
0.91%
39.7%
3.81%
2.2 76.3%
0.6 lần
36.6% 16.2% 1.9 83.5%
1.98 lần
99.2%
7,503,356
4.8
HLD 2.9 34.5%
0.26k
28.1%
93.5 lần
36.5%
0.89%
27.3%
1.24%
1.5 30.8%
1.3 lần
56.1% 84.7% 3.2 87.3%
2.16 lần
67.8%
23,699
4.1
SDA 2.9 23.4%
-0.02k
27.6%
104.0 lần
22.8%
-0.17%
19.3%
-0.25%
1.0 58.8%
0.8 lần
58.1% 50.8% 3.1 99.9%
4.93 lần
82.6%
157,659
4.7
AAM 2.9 41.4%
0.52k
64.3%
9.7 lần
48.1%
2.03%
32.1%
2.17%
2.2 87.2%
0.4 lần
75.5% 97.7% 4.9 17.9%
0.54 lần
56.4%
6,440
1.7
SAM 2.9 22.2%
-0.05k
15.7%
0.0 lần
21.9%
-0.30%
18.6%
-0.43%
0.9 77.4%
0.5 lần
77.9% 54.8% 4.3 54.1%
1.20 lần
84.2%
879,567
3.7
HC3 2.9 81.5%
3.01k
59.3%
11.1 lần
81.6%
8.36%
61.0%
8.72%
3.6 59.0%
0.8 lần
55.0% 99.3% 4.3 17.6%
0.53 lần
32.6%
1,696
0.9
IDI 2.9 36.8%
0.34k
51.9%
14.1 lần
37.3%
0.92%
32.8%
2.25%
1.9 55.6%
0.8 lần
35.1% 40.1% 1.9 95.4%
2.65 lần
98.1%
3,667,004
5.0
MVC 2.9 52.6%
0.95k
44.7%
18.4 lần
76.3%
6.83%
59.2%
8.32%
2.8 35.1%
1.2 lần
7.1% 78.4% 1.6 97.2%
2.84 lần
69.1%
76,236
4.4
CGV 2.9 22.6%
-0.03k
2.6%
0.0 lần
22.2%
-0.26%
19.0%
-0.32%
0.7 91.1%
0.3 lần
76.6% 85.9% 4.8 62.9%
1.37 lần
59.8%
7,807
3.2
HD6 2.9 64.4%
1.51k
89.1%
4.9 lần
43.5%
1.49%
54.0%
7.21%
3.2 52.3%
0.9 lần
35.2% 11.5% 0.9 97.7%
2.94 lần
83.1%
110,325
4.7
ICN 2.9 99.7%
34.21k
98.5%
1.3 lần
98.6%
25.45%
98.9%
101.35%
5.0 34.3%
1.2 lần
17.1% 60.5% 1.4 46.6%
1.04 lần
48.0%
3,563
2.4
PVC 2.9 44.8%
0.64k
34.3%
33.8 lần
42.3%
1.37%
39.0%
3.64%
1.9 54.7%
0.9 lần
26.3% 52.6% 2.0 89.7%
2.29 lần
98.0%
1,584,005
4.9
NHP 2.9 9.5%
-1.18k
12.0%
0.0 lần
5.6%
-11.64%
5.5%
-19.42%
0.2 98.6%
0.1 lần
90.9% 38.3% 4.5 80.4%
1.87 lần
70.4%
36,778
4.0
UNI 2.9 26.0%
0.03k
20.6%
0.0 lần
25.8%
0.10%
22.2%
0.30%
1.1 62.8%
0.7 lần
94.1% 38.8% 3.9 73.2%
1.67 lần
68.9%
22,657
3.8
TMB 2.9 99.4%
19.93k
97.5%
2.1 lần
83.5%
8.85%
98.0%
50.76%
4.9 26.1%
1.5 lần
0.4% 9.6% 0.1 77.4%
1.78 lần
64.4%
15,001
3.8
GTH 2.9 36.5%
0.33k
75.6%
7.6 lần
29.4%
0.37%
35.0%
2.74%
2.1 96.1%
0.2 lần
97.1% 13.5% 4.2 44.8%
1.00 lần
52.3%
2,250
2.5
SBT 2.9 47.2%
0.75k
48.6%
16.0 lần
44.8%
1.65%
43.7%
4.70%
2.2 55.5%
0.8 lần
71.6% 39.1% 3.0 44.5%
0.99 lần
90.2%
2,728,631
3.6
IN4 2.9 94.0%
6.09k
47.9%
16.3 lần
90.0%
12.41%
79.2%
15.41%
4.1 39.2%
1.1 lần
95.6% 85.2% 4.4 3.0%
0.00 lần
16.2%
64
0.3
HLC 2.9 82.2%
3.12k
91.7%
4.2 lần
60.5%
3.72%
86.9%
20.49%
4.3 57.0%
0.8 lần
25.6% 4.2% 0.7 87.3%
2.16 lần
57.5%
11,200
3.9
PTT 2.9 40.2%
0.47k
45.6%
17.9 lần
47.1%
1.93%
40.2%
3.90%
2.1 68.8%
0.7 lần
63.8% 63.7% 3.9 48.2%
1.07 lần
57.4%
6,822
2.8
HUT 2.9 30.6%
0.14k
27.4%
110.7 lần
27.1%
0.19%
23.1%
0.43%
1.2 73.9%
0.6 lần
31.2% 51.3% 2.7 88.6%
2.22 lần
97.1%
4,481,380
4.8
MPT 2.9 22.4%
-0.04k
11.7%
0.0 lần
21.6%
-0.34%
18.9%
-0.36%
0.8 99.1%
0.1 lần
97.2% 84.6% 5.0 39.2%
0.90 lần
74.1%
36,021
3.0
DSN 2.9 97.0%
8.99k
86.8%
5.3 lần
98.9%
28.57%
96.5%
35.70%
4.9 16.0%
2.2 lần
23.6% 91.5% 1.9 10.8%
0.38 lần
69.4%
20,007
1.9
SPI 2.9 15.3%
-0.41k
17.5%
0.0 lần
14.3%
-2.37%
11.9%
-4.36%
0.6 89.8%
0.4 lần
69.3% 45.1% 4.1 70.4%
1.57 lần
80.9%
88,415
4.0
SCJ 2.9 23.0%
-0.03k
36.0%
30.8 lần
23.8%
-0.05%
19.7%
-0.15%
1.2 95.6%
0.2 lần
73.4% 7.1% 3.3 98.9%
3.26 lần
61.5%
19,633
4.3
BBT 2.9 30.8%
0.15k
29.9%
60.7 lần
30.4%
0.45%
26.4%
1.10%
1.4 56.8%
0.8 lần
78.6% 62.3% 4.0 56.9%
1.26 lần
71.2%
20,471
3.4
LBM 2.9 95.2%
6.84k
82.6%
6.3 lần
95.2%
16.86%
88.5%
21.92%
4.8 28.9%
1.4 lần
21.5% 83.5% 2.0 16.3%
0.51 lần
65.0%
17,896
1.9
PDB 2.9 15.4%
-0.40k
13.0%
0.0 lần
16.2%
-1.56%
13.0%
-2.78%
0.6 72.7%
0.6 lần
82.9% 59.8% 4.4 83.1%
1.96 lần
58.5%
6,834
3.8
TLH 2.9 10.7%
-0.99k
19.1%
0.0 lần
14.0%
-2.48%
11.0%
-5.26%
0.6 85.9%
0.4 lần
61.7% 37.2% 3.6 84.6%
2.03 lần
93.2%
1,049,890
4.6
LPT 2.9 14.8%
-0.45k
37.5%
27.5 lần
15.7%
-1.79%
13.3%
-2.56%
0.9 90.8%
0.3 lần
94.5% 75.8% 4.9 49.3%
1.09 lần
61.8%
8,415
2.9
SHB 2.9 76.5%
2.40k
92.7%
3.9 lần
40.9%
1.24%
77.9%
14.88%
3.7 63.2%
0.7 lần
33.5% 1.0% 0.9 60.8%
1.32 lần
96.0%
22,739,134
4.2
KTS 2.9 96.1%
7.54k
65.9%
9.4 lần
80.8%
8.15%
85.0%
18.75%
4.3 40.8%
1.1 lần
1.8% 38.2% 0.5 80.8%
1.88 lần
65.4%
8,839
3.9
KLB 2.9 68.6%
1.77k
81.0%
6.6 lần
34.6%
0.75%
34.6%
2.61%
2.6 96.8%
0.2 lần
76.2% 2.6% 3.3 51.1%
1.13 lần
54.8%
46,277
2.8
E29 2.9 34.0%
0.25k
40.6%
22.4 lần
30.6%
0.48%
33.5%
2.40%
1.7 85.2%
0.4 lần
79.3% 28.9% 3.8 80.3%
1.87 lần
41.7%
1,549
3.2
IDC 2.9 82.4%
3.18k
60.7%
10.7 lần
73.5%
6.20%
84.8%
18.69%
3.9 9.5%
3.5 lần
5.6% 55.3% 0.4 76.1%
1.75 lần
94.4%
2,877,789
4.5
CPC 2.9 75.3%
2.27k
74.7%
7.7 lần
83.2%
8.78%
70.5%
12.00%
4.0 53.1%
0.9 lần
40.6% 82.4% 3.3 27.1%
0.69 lần
38.2%
1,085
1.4
PTX 2.9 68.5%
1.76k
99.1%
0.7 lần
68.2%
5.14%
71.6%
12.34%
4.0 98.4%
0.1 lần
0.3% 31.1% 1.9 99.8%
4.86 lần
6.1%
3
2.8
ABB 2.9 51.8%
0.92k
95.1%
3.1 lần
29.3%
0.37%
40.5%
3.98%
2.6 89.7%
0.4 lần
62.3% 0.2% 2.6 45.7%
1.02 lần
86.6%
1,572,104
3.5
HCC 2.9 64.3%
1.51k
88.5%
5.0 lần
76.7%
6.97%
71.1%
12.26%
3.9 54.6%
0.9 lần
31.8% 61.0% 2.4 29.4%
0.72 lần
63.5%
8,509
2.4
ITD 2.9 16.0%
-0.35k
28.3%
92.0 lần
17.2%
-1.28%
14.8%
-1.82%
0.8 79.3%
0.5 lần
70.5% 80.7% 4.6 53.9%
1.20 lần
70.5%
30,842
3.3
GEG 2.9 36.4%
0.33k
45.1%
18.1 lần
33.1%
0.64%
30.3%
1.86%
1.8 62.5%
0.7 lần
65.3% 35.9% 2.9 64.8%
1.42 lần
86.4%
1,027,520
4.0
DMC 2.9 93.0%
5.65k
60.0%
10.9 lần
87.2%
10.67%
74.7%
13.42%
4.2 30.7%
1.3 lần
24.0% 85.7% 2.2 34.7%
0.82 lần
56.9%
13,136
2.3
GVT 2.9 98.1%
12.41k
84.8%
5.8 lần
90.9%
12.78%
92.5%
25.61%
4.8 28.3%
1.4 lần
70.6% 56.6% 2.7 29.3%
0.72 lần
29.8%
1,096
1.2
SHA 2.9 40.1%
0.46k
64.7%
9.7 lần
43.4%
1.47%
39.2%
3.70%
2.2 88.6%
0.4 lần
60.6% 36.3% 3.6 40.5%
0.92 lần
68.4%
35,499
2.9
SRB 2.9 24.1%
0.00k
17.7%
0.0 lần
25.3%
0.09%
20.9%
0.11%
1.0 80.1%
0.5 lần
50.6% 52.9% 3.5 92.2%
2.45 lần
65.6%
12,116
4.2
BIO 2.9 51.8%
0.92k
42.2%
20.7 lần
75.5%
6.60%
57.5%
7.96%
2.7 25.3%
1.6 lần
49.6% 93.0% 3.1 72.4%
1.65 lần
37.1%
1,392
2.9
AMC 2.9 69.8%
1.83k
65.5%
9.4 lần
75.3%
6.57%
66.8%
10.45%
3.5 44.2%
1.0 lần
70.4% 65.8% 3.4 38.0%
0.88 lần
36.4%
715
1.7
DCG 2.9 82.1%
3.12k
84.2%
6.0 lần
67.1%
4.93%
69.5%
11.58%
3.9 70.3%
0.6 lần
55.1% 48.4% 3.3 56.6%
1.25 lần
11.5%
91
1.5
RCL 2.9 36.2%
0.32k
36.1%
30.5 lần
37.7%
0.93%
29.2%
1.55%
1.7 75.3%
0.6 lần
81.8% 56.8% 4.4 40.1%
0.91 lần
61.0%
10,733
2.7
SJG 2.9 56.4%
1.07k
93.7%
3.6 lần
48.7%
2.06%
46.5%
5.43%
3.1 68.1%
0.7 lần
53.1% 48.1% 3.1 72.4%
1.64 lần
25.2%
2,895
2.5
TL4 2.9 20.1%
-0.15k
19.0%
0.0 lần
22.1%
-0.27%
17.6%
-0.81%
0.9 93.9%
0.3 lần
91.4% 42.4% 4.5 66.2%
1.46 lần
58.0%
8,928
3.3
ABI 2.9 94.1%
6.15k
83.6%
6.1 lần
76.2%
6.82%
80.7%
16.21%
4.4 67.2%
0.7 lần
42.5% 5.0% 1.5 42.0%
0.96 lần
65.5%
30,775
2.8
BDT 2.9 46.6%
0.72k
68.5%
8.8 lần
47.2%
1.94%
44.2%
4.89%
2.5 52.6%
0.9 lần
94.7% 22.4% 3.1 40.3%
0.92 lần
75.1%
71,049
3.1
C92 2.9 24.4%
0.01k
25.3%
310.0 lần
24.2%
0.01%
20.4%
0.06%
1.1 94.9%
0.3 lần
84.1% 15.6% 3.9 74.6%
1.71 lần
65.7%
9,387
3.7
SD2 2.9 18.0%
-0.24k
38.1%
26.7 lần
19.2%
-0.82%
14.4%
-2.02%
1.0 91.0%
0.3 lần
93.4% 36.7% 4.4 82.6%
1.94 lần
39.5%
2,320
3.2
PSW 2.9 15.7%
-0.38k
13.7%
0.0 lần
15.9%
-1.69%
12.7%
-3.00%
0.6 69.7%
0.6 lần
59.4% 57.7% 3.6 93.5%
2.52 lần
74.7%
39,297
4.4
TVB 2.9 29.6%
0.11k
20.2%
0.0 lần
40.2%
1.16%
27.1%
1.17%
1.4 54.6%
0.9 lần
54.9% 43.1% 2.6 93.2%
2.50 lần
85.9%
510,168
4.7
VMC 2.9 37.8%
0.38k
33.8%
35.2 lần
32.3%
0.56%
33.1%
2.31%
1.7 79.8%
0.5 lần
74.2% 21.9% 3.3 78.0%
1.79 lần
59.3%
11,719
3.7
NLG 2.9 67.5%
1.71k
44.7%
18.4 lần
50.6%
2.28%
44.2%
4.80%
2.5 39.5%
1.1 lần
25.3% 58.0% 1.7 80.1%
1.85 lần
92.9%
2,624,316
4.5
PVX 2.9 29.8%
0.12k
44.9%
18.3 lần
34.2%
0.71%
48.4%
5.87%
1.9 40.9%
1.1 lần
89.0% 10.5% 2.2 89.5%
2.28 lần
84.9%
998,283
4.5
CMC 2.9 44.2%
0.62k
56.8%
12.0 lần
46.9%
1.90%
42.9%
4.48%
2.3 84.1%
0.5 lần
63.9% 21.3% 3.1 80.3%
1.87 lần
44.0%
1,720
3.3
SGI 2.9 60.4%
1.28k
93.0%
3.8 lần
49.6%
2.17%
38.0%
3.40%
3.0 88.0%
0.4 lần
90.5% 77.7% 4.9 4.3%
0.00 lần
44.3%
8,396
0.8
BMG 2.9 75.9%
2.33k
70.8%
8.4 lần
77.4%
7.10%
69.3%
11.48%
3.8 55.7%
0.8 lần
64.6% 73.4% 3.9 33.9%
0.80 lần
21.1%
350
1.0
CMD 2.9 73.7%
2.13k
72.0%
8.2 lần
80.7%
8.09%
73.6%
12.91%
3.9 40.2%
1.1 lần
43.0% 73.1% 2.7 37.1%
0.86 lần
46.4%
3,891
2.0
HJC 2.9 39.7%
0.45k
63.8%
9.8 lần
50.1%
2.22%
38.1%
3.41%
2.3 82.4%
0.5 lần
67.2% 71.6% 4.4 43.0%
0.97 lần
37.6%
1,799
1.9
TV4 2.9 55.5%
1.04k
79.1%
7.0 lần
72.4%
6.01%
56.4%
7.71%
3.3 44.0%
1.0 lần
31.1% 83.1% 2.8 32.7%
0.77 lần
65.3%
18,375
2.5
EIN 2.9 20.4%
-0.13k
5.1%
0.0 lần
21.0%
-0.45%
16.4%
-1.29%
0.7 89.9%
0.4 lần
80.2% 28.9% 4.0 70.6%
1.58 lần
75.8%
86,315
3.9
GMH 2.9 55.9%
1.06k
69.9%
8.6 lần
82.1%
8.44%
63.5%
9.42%
3.5 53.8%
0.9 lần
62.5% 92.5% 4.2 2.6%
0.00 lần
49.2%
5,283
0.9
PXI 2.9 13.4%
-0.59k
14.8%
0.0 lần
10.0%
-5.31%
7.5%
-11.51%
0.4 73.3%
0.6 lần
59.1% 49.2% 3.5 95.9%
2.70 lần
85.5%
225,990
4.7
BPC 2.9 42.0%
0.55k
40.9%
22.0 lần
39.8%
1.12%
32.6%
2.22%
1.9 89.7%
0.4 lần
76.4% 56.0% 4.5 42.8%
0.97 lần
46.3%
1,761
2.3
LCG 2.9 40.0%
0.46k
43.2%
19.6 lần
45.1%
1.67%
38.3%
3.46%
2.0 43.0%
1.0 lần
31.4% 49.6% 1.7 89.1%
2.25 lần
99.5%
7,525,183
4.9
SDD 2.9 8.6%
-1.29k
16.5%
0.0 lần
7.6%
-8.44%
5.6%
-18.49%
0.3 93.2%
0.3 lần
93.8% 12.2% 4.0 81.5%
1.90 lần
79.3%
69,532
4.3
CII 2.9 37.3%
0.37k
32.3%
43.4 lần
30.0%
0.40%
27.8%
1.30%
1.6 68.3%
0.7 lần
48.6% 20.7% 2.1 93.3%
2.51 lần
99.6%
9,455,951
4.9
E12 2.9 26.2%
0.04k
28.9%
74.3 lần
24.8%
0.07%
22.4%
0.34%
1.2 87.4%
0.4 lần
81.1% 24.2% 3.8 77.0%
1.78 lần
59.4%
2,532
3.6
CMS 2.9 32.6%
0.20k
26.0%
172.0 lần
39.5%
1.10%
28.3%
1.41%
1.5 37.6%
1.2 lần
16.2% 85.8% 2.2 99.7%
4.19 lần
88.6%
271,973
4.9
CTD 2.9 68.0%
1.74k
30.2%
59.5 lần
33.6%
0.67%
29.7%
1.65%
2.0 69.1%
0.7 lần
13.5% 53.6% 2.1 79.7%
1.84 lần
95.4%
1,154,992
4.6
HHP 2.9 53.6%
0.98k
70.6%
8.5 lần
44.5%
1.63%
41.1%
4.12%
2.5 85.0%
0.4 lần
44.2% 16.3% 2.4 45.4%
1.01 lần
93.3%
582,001
3.7
AMD 2.9 12.3%
-0.78k
0.5%
0.0 lần
9.5%
-5.76%
9.6%
-7.39%
0.2 98.1%
0.1 lần
96.1% 73.6% 4.9 68.3%
1.52 lần
60.9%
51,002
3.4
PHC 2.9 33.1%
0.21k
33.3%
37.8 lần
29.1%
0.36%
29.4%
1.57%
1.5 77.2%
0.5 lần
64.7% 11.8% 2.6 82.3%
1.93 lần
85.8%
323,395
4.4
VIB 2.9 88.5%
4.21k
91.4%
4.3 lần
50.9%
2.31%
91.5%
24.63%
4.3 32.3%
1.3 lần
27.7% 1.6% 0.3 62.7%
1.36 lần
87.8%
4,852,969
4.0
CAP 2.9 98.7%
14.57k
92.9%
3.8 lần
99.5%
39.16%
97.2%
43.17%
5.0 12.4%
2.6 lần
2.4% 97.6% 1.4 12.7%
0.44 lần
74.9%
25,467
2.2
CFV 2.9 35.0%
0.28k
28.7%
75.7 lần
40.1%
1.16%
27.7%
1.30%
1.6 48.2%
1.0 lần
66.8% 83.2% 4.0 75.3%
1.72 lần
36.6%
1,151
3.0
LAF 2.9 69.6%
1.81k
81.1%
6.6 lần
80.3%
7.92%
73.1%
12.80%
4.0 39.5%
1.1 lần
44.4% 50.1% 2.0 45.9%
1.02 lần
52.4%
5,745
2.5
NSC 2.8 97.8%
10.82k
82.6%
6.3 lần
84.5%
9.15%
76.4%
14.13%
4.5 47.7%
1.0 lần
36.1% 63.1% 2.4 15.4%
0.49 lần
56.1%
8,006
1.6
SKH 2.8 94.5%
6.44k
92.5%
4.0 lần
90.3%
12.48%
92.0%
25.22%
4.9 39.2%
1.1 lần
16.0% 55.2% 1.3 35.6%
0.83 lần
56.3%
7,752
2.4
HII 2.8 17.6%
-0.26k
6.9%
0.0 lần
18.7%
-0.87%
14.3%
-2.02%
0.6 81.9%
0.5 lần
68.8% 47.9% 4.0 69.4%
1.55 lần
78.4%
174,539
3.9
IBD 2.8 57.5%
1.13k
68.7%
8.8 lần
85.4%
9.59%
66.0%
10.12%
3.5 54.3%
0.9 lần
81.8% 99.4% 4.7 16.2%
0.51 lần
8.1%
43
0.3
IMP 2.8 93.0%
5.63k
60.8%
10.7 lần
89.8%
12.31%
78.8%
15.22%
4.3 20.7%
1.8 lần
27.5% 76.8% 1.7 40.4%
0.92 lần
56.5%
18,381
2.5
PVH 2.8 17.1%
-0.29k
14.3%
0.0 lần
18.0%
-0.99%
9.4%
-7.73%
0.6 94.5%
0.3 lần
86.0% 26.4% 4.2 92.2%
2.45 lần
46.7%
5,064
3.7
SGP 2.8 57.0%
1.11k
43.3%
19.6 lần
64.3%
4.39%
60.8%
8.63%
2.7 26.0%
1.5 lần
37.6% 71.5% 2.0 75.6%
1.73 lần
64.7%
82,431
3.8
CTI 2.8 54.2%
1.01k
56.0%
12.4 lần
42.6%
1.39%
43.0%
4.53%
2.3 64.3%
0.7 lần
46.6% 24.3% 2.0 65.2%
1.43 lần
90.3%
562,094
4.1
PTB 2.8 90.9%
4.83k
65.4%
9.5 lần
73.3%
6.17%
69.1%
11.44%
3.9 28.3%
1.4 lần
26.8% 43.2% 0.9 54.1%
1.20 lần
85.5%
366,004
3.7
SVI 2.8 97.6%
10.39k
85.5%
5.7 lần
89.1%
11.62%
81.5%
16.66%
4.7 43.2%
1.0 lần
40.0% 75.7% 2.8 34.3%
0.80 lần
19.6%
458
1.0
SCS 2.8 92.9%
5.62k
60.0%
10.9 lần
99.1%
32.92%
96.7%
37.19%
4.6 6.9%
5.0 lần
29.4% 93.2% 1.9 18.4%
0.54 lần
63.3%
41,127
2.0
PHP 2.8 68.3%
1.75k
57.3%
11.9 lần
81.4%
8.32%
66.0%
10.10%
3.5 31.9%
1.3 lần
26.6% 93.2% 2.6 51.8%
1.15 lần
41.7%
13,817
2.4
SWC 2.8 81.3%
2.97k
72.6%
8.1 lần
87.5%
10.81%
71.7%
12.39%
4.2 40.3%
1.1 lần
30.5% 94.0% 3.0 18.5%
0.54 lần
45.1%
8,183
1.4
TTC 2.8 59.8%
1.26k
66.9%
9.2 lần
64.2%
4.38%
50.6%
6.37%
3.0 72.1%
0.6 lần
63.6% 73.7% 4.3 26.5%
0.67 lần
33.8%
933
1.2
MCF 2.8 54.7%
1.02k
73.2%
8.0 lần
74.8%
6.44%
62.0%
9.07%
3.3 57.7%
0.8 lần
22.2% 64.9% 2.3 40.0%
0.91 lần
66.7%
15,012
2.8
SEA 2.8 69.2%
1.79k
52.8%
13.6 lần
81.5%
8.33%
64.8%
9.84%
3.4 24.4%
1.6 lần
40.3% 76.8% 2.3 66.5%
1.47 lần
40.7%
7,930
2.8
TTH 2.8 29.9%
0.12k
20.1%
0.0 lần
31.8%
0.55%
26.6%
1.11%
1.3 81.6%
0.5 lần
14.2% 50.9% 2.4 90.9%
2.35 lần
94.5%
696,786
4.8
EIC 2.8 83.2%
3.36k
72.9%
8.0 lần
98.7%
27.31%
94.5%
28.89%
4.6 18.5%
2.0 lần
8.6% 95.2% 1.6 49.2%
1.09 lần
37.8%
3,329
2.2
PGC 2.8 68.5%
1.76k
76.6%
7.4 lần
64.5%
4.41%
72.3%
12.54%
3.6 44.0%
1.0 lần
70.6% 35.8% 2.5 25.7%
0.66 lần
65.4%
38,635
2.3
TQN 2.8 98.5%
13.45k
97.8%
1.9 lần
81.5%
8.33%
88.0%
21.28%
4.8 86.5%
0.4 lần
63.1% 32.0% 3.5 5.0%
0.00 lần
4.2%
0
0.1
DVP 2.8 96.6%
8.19k
80.6%
6.7 lần
97.1%
20.42%
90.4%
23.09%
4.8 18.6%
2.0 lần
4.2% 88.3% 1.4 23.2%
0.63 lần
65.7%
29,438
2.3
TVN 2.8 9.3%
-1.19k
20.4%
0.0 lần
12.7%
-3.48%
8.5%
-8.70%
0.5 83.6%
0.5 lần
77.9% 33.2% 3.9 78.4%
1.80 lần
73.8%
426,058
4.1
NWT 2.8 38.2%
0.39k
51.4%
14.4 lần
51.9%
2.49%
39.2%
3.68%
2.2 82.6%
0.5 lần
58.1% 71.4% 4.3 62.0%
1.35 lần
19.7%
380
2.0
EFI 2.8 13.0%
-0.71k
5.1%
0.0 lần
7.0%
-9.66%
8.0%
-9.89%
0.2 96.7%
0.2 lần
93.9% 99.7% 5.0 68.1%
1.51 lần
53.6%
5,058
3.2
BMI 2.8 81.1%
2.95k
75.9%
7.5 lần
65.0%
4.59%
71.2%
12.28%
3.8 48.0%
1.0 lần
56.5% 3.9% 1.2 53.3%
1.19 lần
77.6%
202,359
3.5
MPC 2.8 51.4%
0.91k
88.7%
5.0 lần
44.7%
1.65%
36.9%
3.22%
2.7 70.7%
0.6 lần
45.4% 45.5% 2.9 34.1%
0.80 lần
75.1%
228,012
2.9
BRS 2.8 82.5%
3.20k
82.2%
6.3 lần
91.0%
12.91%
88.6%
21.93%
4.6 27.8%
1.4 lần
37.3% 68.8% 2.0 58.6%
1.29 lần
19.5%
260
1.9
DGW 2.8 77.6%
2.51k
51.8%
14.1 lần
72.4%
6.01%
79.8%
15.83%
3.6 8.3%
3.7 lần
12.4% 51.5% 0.4 74.6%
1.71 lần
95.1%
1,919,513
4.5
BCE 2.8 10.0%
-1.14k
1.3%
0.0 lần
9.3%
-5.87%
7.1%
-12.58%
0.2 67.3%
0.7 lần
86.2% 51.2% 4.1 77.6%
1.79 lần
77.9%
96,902
4.1
HTV 2.8 44.5%
0.63k
59.3%
11.1 lần
47.7%
1.97%
34.3%
2.57%
2.2 88.4%
0.4 lần
70.7% 82.3% 4.7 15.3%
0.49 lần
52.4%
5,384
1.5
STK 2.8 58.2%
1.17k
53.3%
13.3 lần
62.3%
4.07%
49.4%
6.18%
2.7 26.8%
1.5 lần
37.3% 70.5% 2.0 72.7%
1.65 lần
65.9%
49,984
3.7
CTW 2.8 52.9%
0.96k
51.5%
14.3 lần
60.3%
3.69%
47.1%
5.58%
2.6 48.5%
1.0 lần
62.3% 52.7% 2.9 98.2%
3.10 lần
12.5%
244
2.9
H11 2.8 34.5%
0.26k
32.4%
42.3 lần
28.1%
0.27%
32.3%
2.20%
1.5 86.9%
0.4 lần
76.9% 20.2% 3.6 66.9%
1.48 lần
58.3%
2,180
3.3
VLA 2.8 40.5%
0.48k
37.6%
27.3 lần
60.8%
3.78%
40.6%
4.01%
2.1 28.2%
1.4 lần
58.8% 84.2% 3.2 80.6%
1.87 lần
35.8%
577
3.1
BCB 2.8 86.5%
3.91k
99.7%
0.1 lần
64.9%
4.50%
91.2%
24.27%
4.5 99.6%
0.0 lần
85.0% 2.5% 3.7 14.5%
0.48 lần
0.3%
0
0.2
KGM 2.8 33.3%
0.22k
35.0%
32.7 lần
31.9%
0.56%
32.0%
2.15%
1.6 64.5%
0.7 lần
72.7% 38.0% 3.3 54.8%
1.21 lần
76.6%
67,818
3.5
SBR 2.8 29.5%
0.11k
33.5%
36.7 lần
38.2%
0.97%
26.9%
1.16%
1.6 61.2%
0.8 lần
75.1% 89.0% 4.5 67.7%
1.50 lần
23.6%
1,516
2.3
VIR 2.8 50.4%
0.86k
73.4%
8.0 lần
77.4%
7.08%
62.9%
9.27%
3.3 83.2%
0.5 lần
94.5% 76.7% 4.8 10.6%
0.37 lần
5.7%
3
0.2
IDV 2.8 91.8%
5.21k
70.1%
8.6 lần
82.6%
8.69%
86.4%
19.87%
4.4 22.5%
1.7 lần
32.1% 59.3% 1.4 40.9%
0.93 lần
58.9%
13,720
2.6
LAS 2.8 54.6%
1.02k
52.3%
14.0 lần
70.8%
5.75%
59.7%
8.43%
2.9 23.2%
1.6 lần
8.0% 67.0% 0.9 86.8%
2.14 lần
88.7%
668,701
4.6
DP3 2.8 98.4%
13.43k
92.0%
4.1 lần
97.4%
21.20%
94.2%
27.63%
4.9 26.9%
1.5 lần
4.0% 74.2% 1.1 28.8%
0.71 lần
60.8%
8,228
2.3
NFC 2.8 66.7%
1.67k
71.7%
8.3 lần
86.3%
9.90%
74.4%
13.35%
3.9 48.3%
1.0 lần
34.5% 75% 2.8 63.3%
1.38 lần
11.7%
154
1.8
VC7 2.8 45.7%
0.68k
31.0%
55.0 lần
60.6%
3.73%
48.9%
5.99%
2.2 41.0%
1.1 lần
27.3% 41.9% 1.3 97.5%
2.89 lần
89.5%
433,199
4.9
LWS 2.8 48.9%
0.80k
70.6%
8.5 lần
66.4%
4.83%
53.8%
7.18%
3.0 72.9%
0.6 lần
83.6% 86.9% 4.8 31.5%
0.75 lần
11.0%
132
0.6
S96 2.8 3.9%
-4.12k
15.6%
0.0 lần
1.4%
-50.00%
1.3%
-127.82%
0.1 97.6%
0.1 lần
96.2% 44.0% 4.7 73.6%
1.68 lần
60.7%
9,093
3.6
PCF 2.8 12.5%
-0.75k
12.8%
0.0 lần
8.6%
-6.57%
7.8%
-10.38%
0.4 72.5%
0.6 lần
54.7% 72.8% 4.1 91.3%
2.38 lần
57.0%
3,490
4.0
NBP 2.8 64.1%
1.47k
71.2%
8.4 lần
66.9%
4.89%
53.0%
6.97%
3.2 71.9%
0.6 lần
42.9% 71.9% 3.6 33.5%
0.79 lần
35.4%
1,557
1.5
SGN 2.8 95.4%
6.92k
58.5%
11.4 lần
95.7%
17.72%
90.7%
23.58%
4.5 13.6%
2.5 lần
37.2% 87.3% 2.1 19.2%
0.55 lần
55.4%
10,948
1.7
TPB 2.8 84.1%
3.47k
91.9%
4.2 lần
44.4%
1.59%
82.3%
16.95%
3.9 47.5%
1.0 lần
28.2% 1.3% 0.5 56.8%
1.25 lần
92.2%
6,839,633
4.0
MTV 2.8 65.3%
1.58k
63.9%
9.8 lần
78.8%
7.51%
61.2%
8.78%
3.4 57.3%
0.8 lần
72.9% 94.2% 4.5 3.6%
0.00 lần
26.7%
559
0.4
DTV 2.8 92.0%
5.35k
77.4%
7.2 lần
97.0%
20.36%
90.0%
22.80%
4.7 22.4%
1.7 lần
57.1% 94.9% 3.3 11.2%
0.40 lần
12.6%
106
0.3
HHG 2.8 8.1%
-1.48k
6.8%
0.0 lần
2.8%
-24.01%
3.5%
-39.96%
0.1 77.6%
0.5 lần
68.6% 29.7% 3.3 97.4%
2.87 lần
93.9%
644,117
4.9
QNS 2.8 92.5%
5.50k
59.7%
11.0 lần
95.6%
17.50%
91.6%
24.73%
4.5 15.9%
2.2 lần
14.8% 70.7% 1.0 25.8%
0.66 lần
82.4%
767,131
2.8
VHD 2.8 0.7%
-15.14k
93.5%
3.7 lần
14.7%
-2.20%
3.8%
-36.59%
1.3 93.5%
0.3 lần
63.5% 8.6% 3.0 97.6%
2.92 lần
52.8%
3,807
4.0
VCG 2.8 43.6%
0.60k
39.0%
25.0 lần
36.8%
0.89%
34.8%
2.67%
1.9 39.3%
1.1 lần
51.1% 36.1% 1.8 80.5%
1.87 lần
99.1%
9,632,867
4.7
FMC 2.8 88.1%
4.16k
62.8%
10.2 lần
78.9%
7.56%
72.5%
12.67%
3.9 27.4%
1.5 lần
24.4% 52.4% 1.1 55.6%
1.22 lần
68.8%
57,064
3.3
POV 2.8 73.1%
2.03k
45.9%
17.6 lần
65.5%
4.65%
75.9%
13.96%
3.3 74.1%
0.6 lần
57.3% 11.0% 2.3 65.0%
1.42 lần
39.8%
2,162
2.8
TID 2.8 43.5%
0.60k
31.5%
49.3 lần
35.6%
0.83%
35.8%
2.95%
1.8 36.3%
1.2 lần
82.3% 39.0% 2.8 86.7%
2.13 lần
54.1%
28,635
3.8
DVC 2.8 46.4%
0.71k
53.1%
13.4 lần
46.7%
1.88%
39.5%
3.77%
2.2 73.7%
0.6 lần
48.1% 53.3% 3.3 75.4%
1.72 lần
31.8%
1,173
2.8
BTT 2.8 84.5%
3.57k
66.5%
9.2 lần
85.2%
9.44%
72.6%
12.70%
4.1 39.6%
1.1 lần
69.6% 83.8% 3.8 12.6%
0.44 lần
16.0%
307
0.4
PIA 2.8 84.3%
3.54k
76.6%
7.4 lần
96.4%
18.68%
89.4%
22.58%
4.6 26.6%
1.5 lần
56.2% 93.0% 3.3 8.8%
0.28 lần
19.0%
220
0.4
SCC 2.8 14.2%
-0.50k
15.9%
0.0 lần
8.4%
-7.20%
8.3%
-9.09%
0.4 78.6%
0.5 lần
76.6% 74.7% 4.6 82.4%
1.93 lần
40.8%
1,408
3.3
GKM 2.8 70.3%
1.85k
28.4%
91.6 lần
74.9%
6.48%
68.7%
11.25%
3.0 19.4%
1.9 lần
24.6% 70.9% 1.5 52.0%
1.16 lần
90.8%
357,126
3.8
LTG 2.8 80.5%
2.84k
55.4%
12.6 lần
46.7%
1.88%
54.9%
7.44%
2.9 63.3%
0.7 lần
31.3% 23.8% 1.6 58.9%
1.29 lần
84.5%
356,225
3.8
MBB 2.8 88.6%
4.22k
91.3%
4.3 lần
51.1%
2.34%
88.3%
21.77%
4.2 33.9%
1.2 lần
11.1% 1.1% 0.2 56.5%
1.24 lần
89.2%
11,111,697
3.9
MKP 2.8 51.4%
0.91k
38.5%
25.8 lần
43.5%
1.50%
30.7%
1.88%
2.0 73.6%
0.6 lần
66.4% 85.5% 4.5 38.5%
0.89 lần
37.3%
2,658
1.8
CKG 2.8 63.6%
1.44k
55.6%
12.5 lần
55.3%
2.97%
66.5%
10.34%
3.0 26.4%
1.5 lần
48.8% 28.4% 1.1 82.1%
1.93 lần
76.5%
164,085
4.2
PBT 2.8 54.3%
1.01k
63.7%
10.0 lần
74.6%
6.40%
63.0%
9.28%
3.2 58.9%
0.8 lần
41.7% 81.4% 3.5 53.0%
1.18 lần
16.9%
374
1.6
VIE 2.8 26.4%
0.04k
26.7%
152.5 lần
26.9%
0.16%
21.4%
0.18%
1.1 95.8%
0.2 lần
41.9% 96.9% 4.7 57.9%
1.27 lần
38.5%
699
2.5
DXG 2.8 14.7%
-0.46k
4.8%
0.0 lần
18.4%
-0.91%
14.5%
-1.95%
0.5 59.5%
0.8 lần
46.9% 52.1% 2.8 94.9%
2.63 lần
99.7%
18,059,800
5.0
TN1 2.8 46.7%
0.72k
71.9%
8.3 lần
46.4%
1.84%
37.3%
3.28%
2.4 71.7%
0.6 lần
86.0% 75.1% 4.6 23.4%
0.63 lần
37.5%
3,549
1.3
TNP 2.8 79.1%
2.65k
76.1%
7.5 lần
95.2%
16.72%
84.0%
18.25%
4.4 26.1%
1.5 lần
3.9% 92.8% 1.7 75.1%
1.71 lần
12.7%
132
2.2
SEB 2.8 91.7%
5.15k
76.8%
7.4 lần
97.7%
22.80%
92.0%
25.14%
4.8 15.4%
2.3 lần
33.3% 88.5% 2.1 35.1%
0.82 lần
30.5%
1,788
1.4
TTD 2.8 92.8%
5.57k
62.2%
10.4 lần
98.1%
23.75%
95.1%
30.29%
4.6 7.8%
4.0 lần
17.6% 84.1% 1.3 39.4%
0.90 lần
53.3%
6,304
2.4
QPH 2.8 87.4%
4.02k
83.2%
6.2 lần
93.7%
14.86%
83.3%
17.74%
4.6 36.7%
1.2 lần
28.5% 83.6% 2.5 30.1%
0.73 lần
28.9%
1,285
1.2
MSH 2.8 80.7%
2.89k
68.8%
8.8 lần
70.9%
5.76%
68.8%
11.30%
3.7 24.9%
1.6 lần
23.2% 64.3% 1.4 41.7%
0.95 lần
77.5%
155,242
3.2
STP 2.8 62.3%
1.36k
79.8%
6.9 lần
72.1%
5.94%
56.3%
7.70%
3.4 75.9%
0.6 lần
10.8% 84.5% 3.2 22.4%
0.61 lần
50%
3,625
1.7
HBS 2.8 40.6%
0.49k
6.3%
0.0 lần
61.2%
3.89%
40.3%
3.92%
1.8 69.3%
0.7 lần
28.4% 40.9% 2.1 83.3%
1.97 lần
78.4%
105,202
4.3
HKT 2.8 31.1%
0.15k
34.9%
32.7 lần
31.5%
0.54%
27.6%
1.29%
1.5 89.0%
0.4 lần
90.2% 39.3% 4.4 47.2%
1.05 lần
44.2%
2,106
2.3
NAB 2.8 88.4%
4.20k
95.0%
3.2 lần
37.7%
0.93%
74.8%
13.47%
3.8 78.5%
0.5 lần
5.0% 0.6% 0.6 65.4%
1.44 lần
79.5%
634,597
3.9
BMS 2.7 49.0%
0.82k
47.0%
17.0 lần
62.7%
4.14%
47.2%
5.65%
2.5 61.3%
0.8 lần
18.3% 24.5% 1.1 98.0%
2.98 lần
81.5%
215,087
4.7
IHK 2.7 67.8%
1.72k
66.3%
9.3 lần
79.6%
7.69%
76.9%
14.45%
3.7 30.5%
1.3 lần
41.4% 66.9% 2.2 85.2%
2.06 lần
6.8%
4
2.4
QCC 2.7 51.2%
0.90k
58.0%
11.6 lần
59.1%
3.51%
50.1%
6.27%
2.6 65.7%
0.7 lần
68.9% 64.5% 4.0 44.4%
0.99 lần
26.4%
247
1.6
RDP 2.7 47.9%
0.77k
31.7%
47.4 lần
44.7%
1.64%
49.6%
6.19%
2.1 64.2%
0.7 lần
53.5% 19.0% 2.1 61.5%
1.33 lần
91.7%
571,013
4.1
DHT 2.7 86.8%
3.96k
87.9%
5.1 lần
76.3%
6.82%
70.6%
12.01%
4.3 55.3%
0.8 lần
4.3% 54.6% 1.5 17.5%
0.53 lần
79.8%
101,546
2.5
BLT 2.7 77.1%
2.49k
54.4%
12.9 lần
79.1%
7.59%
59.6%
8.43%
3.4 31.3%
1.3 lần
6.3% 96.9% 2.0 50.8%
1.13 lần
54.7%
3,128
2.8
DCL 2.7 55.6%
1.05k
49.4%
15.6 lần
59.7%
3.62%
46.3%
5.39%
2.5 33.0%
1.3 lần
70.3% 69.4% 3.2 21.9%
0.60 lần
73.7%
91,127
2.5
DNL 2.7 60.5%
1.29k
39.8%
23.6 lần
76.9%
7.02%
64.2%
9.61%
3.0 17.6%
2.1 lần
11.2% 82.3% 1.4 82.5%
1.94 lần
62.3%
6,581
3.9
SCL 2.7 77.6%
2.51k
48.4%
16.1 lần
81.7%
8.38%
76.8%
14.43%
3.6 24.6%
1.6 lần
1.9% 47.2% 0.4 87.9%
2.18 lần
69.4%
21,766
4.2
TVH 2.7 93.9%
6.04k
97.0%
2.3 lần
72.0%
5.93%
93.9%
27.22%
4.7 69.2%
0.7 lần
94.0% 9.8% 3.2 10.3%
0.36 lần
6.3%
4
0.2
HAG 2.7 56.1%
1.07k
78.7%
7.0 lần
65.2%
4.61%
83.5%
17.89%
3.6 16.8%
2.1 lần
6.1% 6.6% 0.1 75.6%
1.73 lần
99.0%
15,065,260
4.5
ANV 2.7 58.1%
1.17k
60.2%
10.8 lần
54.4%
2.78%
44.6%
4.99%
2.6 27.3%
1.5 lần
25.6% 38.7% 0.8 90.1%
2.32 lần
96.7%
1,869,279
4.8
WSB 2.7 93.2%
5.70k
56.5%
12.2 lần
84.0%
8.99%
67.7%
10.82%
3.9 46.8%
1.0 lần
29.9% 84.4% 2.9 17.4%
0.52 lần
48.7%
4,671
1.4
FTS 2.7 77.7%
2.53k
38.7%
25.3 lần
75.8%
6.75%
75.6%
13.71%
3.4 10.3%
3.1 lần
0.8% 8.8% 0.0 90.6%
2.35 lần
93.7%
1,904,461
4.8
D2D 2.7 46.6%
0.72k
35.3%
31.9 lần
42.7%
1.40%
33.2%
2.36%
1.9 36.5%
1.2 lần
45.7% 76.5% 2.8 57.0%
1.26 lần
74.7%
57,652
3.5
HU1 2.7 30.5%
0.14k
34.5%
33.5 lần
27.4%
0.22%
25.8%
0.94%
1.4 86.4%
0.4 lần
89.8% 32.2% 4.2 58.8%
1.29 lần
39.6%
1,881
2.6
IDP 2.7 98.8%
14.82k
47.5%
16.7 lần
95.8%
17.92%
95.5%
30.66%
4.4 6.8%
5.2 lần
4.4% 63.5% 0.4 58.3%
1.28 lần
67.5%
45,894
3.3
TCL 2.7 90.4%
4.69k
72.7%
8.1 lần
93.0%
14.50%
91.7%
24.82%
4.6 17.9%
2.0 lần
16.8% 65.2% 1.0 33.6%
0.79 lần
66.5%
27,393
2.6
PPS 2.7 65.1%
1.55k
73.9%
7.9 lần
83.3%
8.79%
72.7%
12.73%
3.8 54.1%
0.9 lần
33.7% 81.5% 3.1 19.2%
0.55 lần
43.6%
3,305
1.3
DIC 2.7 5.3%
-2.91k
3.8%
0.0 lần
8.8%
-6.50%
1.6%
-83.96%
0.1 90.7%
0.3 lần
87.5% 4.8% 3.5 94.8%
2.63 lần
81.4%
130,507
4.6
KDH 2.7 56.5%
1.09k
40.9%
22.0 lần
57.8%
3.30%
44.9%
5.05%
2.4 23.8%
1.6 lần
19.9% 82.0% 1.8 66.1%
1.46 lần
86.1%
1,793,500
4.1
ODE 2.7 60.3%
1.28k
34.6%
33.4 lần
84.5%
9.13%
67.8%
10.85%
3.1 8.0%
3.8 lần
69.4% 93.9% 3.2 3.8%
0.00 lần
76.2%
36,292
1.9
BTN 2.7 7.9%
-1.54k
2.1%
0.0 lần
7.1%
-9.60%
4.8%
-22.19%
0.1 87.1%
0.4 lần
91.9% 13.8% 3.8 82.5%
1.94 lần
78.3%
30,474
4.3
DNE 2.7 54.5%
1.02k
71.6%
8.3 lần
61.3%
3.91%
57.2%
7.84%
3.1 66.5%
0.7 lần
53.0% 53.2% 3.2 22.7%
0.62 lần
57.3%
5,006
1.9
RCC 2.7 67.7%
1.71k
48.3%
16.1 lần
52.3%
2.52%
52.6%
6.89%
2.7 66.9%
0.7 lần
21.1% 49.1% 2.1 91.5%
2.40 lần
38.0%
2,119
3.4
NST 2.7 47.4%
0.76k
94.4%
3.4 lần
53.7%
2.66%
44.0%
4.76%
2.9 80.5%
0.5 lần
41.6% 54.4% 3.4 33.0%
0.78 lần
45.7%
3,305
1.9
TTP 2.7 96.6%
8.31k
57.6%
11.8 lần
80.5%
8.06%
69.0%
11.42%
4.0 51.4%
0.9 lần
5.8% 72.1% 1.9 69.5%
1.55 lần
20.6%
550
2.3
HVT 2.7 97.2%
9.24k
94.4%
3.4 lần
93.8%
14.97%
92.6%
25.70%
4.9 21.6%
1.7 lần
6.7% 51.9% 0.5 43.1%
0.97 lần
62.1%
10,363
2.8
SED 2.7 89.1%
4.33k
91.0%
4.4 lần
69.3%
5.35%
76.9%
14.44%
4.3 70.2%
0.6 lần
30.3% 44.0% 2.3 15.2%
0.48 lần
53.6%
4,851
1.5
PVS 2.7 70.4%
1.85k
41.0%
22.0 lần
56.1%
3.09%
51.4%
6.58%
2.6 31.1%
1.3 lần
12.2% 61.8% 1.1 69.0%
1.54 lần
97.4%
5,713,472
4.4
VCA 2.7 45.5%
0.67k
21.0%
0.0 lần
53.4%
2.63%
46.4%
5.40%
2.0 63.5%
0.7 lần
81.4% 47.8% 3.8 32.0%
0.76 lần
59.1%
9,452
2.3
GE2 2.7 100%
16324.05k
5.7%
0.0 lần
84.7%
9.24%
83.6%
17.93%
3.5 100%
0.0 lần
62.1% 70.6% 4.6 2.4%
0.00 lần
1.6%
0
0.0
HMH 2.7 42.4%
0.56k
35.2%
32.4 lần
58.2%
3.33%
38.8%
3.63%
2.1 47.7%
1.0 lần
20.6% 96.4% 3.0 56.7%
1.25 lần
59.3%
8,850
3.1
TDB 2.7 89.3%
4.38k
68.4%
8.9 lần
99.2%
36.91%
97.1%
41.21%
4.7 9.0%
3.6 lần
50% 88.6% 2.4 19.5%
0.55 lần
34.4%
1,139
1.0
KHA 2.7 69.5%
1.81k
90.2%
4.7 lần
47.0%
1.92%
54.3%
7.27%
3.3 91.2%
0.3 lần
96.9% 20.4% 4.2 14.7%
0.48 lần
25.7%
821
0.6
MBS 2.7 65.5%
1.60k
63.5%
10.0 lần
66.4%
4.83%
69.2%
11.46%
3.3 18.3%
2.0 lần
3.4% 6.2% 0.0 88.1%
2.19 lần
96.2%
3,981,548
4.8
OCB 2.7 83.0%
3.30k
89.9%
4.8 lần
49.0%
2.09%
80.2%
15.95%
3.9 63.7%
0.7 lần
27.4% 1.4% 0.8 48.8%
1.08 lần
82.1%
1,960,834
3.5
PRT 2.7 19.4%
-0.19k
42.9%
20.0 lần
17.9%
-1.04%
15.7%
-1.48%
1.1 53.9%
0.9 lần
79.3% 65.6% 4.0 68.9%
1.54 lần
45.8%
19,845
3.0
NJC 2.7 95.6%
6.97k
96.1%
2.7 lần
78.0%
7.24%
94.5%
28.38%
4.8 51.9%
0.9 lần
16.1% 26.5% 0.8 43.9%
0.98 lần
52.7%
2,410
2.5
TNA 2.7 28.8%
0.09k
36.8%
28.9 lần
26.8%
0.16%
25.1%
0.77%
1.4 79.4%
0.5 lần
84.8% 11.3% 3.3 50.7%
1.12 lần
78.8%
138,043
3.4
GEX 2.7 41.1%
0.51k
32.0%
45.5 lần
35.2%
0.80%
31.2%
2.01%
1.7 50.8%
0.9 lần
23.7% 42.2% 1.5 92.5%
2.47 lần
99.3%
17,141,975
4.9
CCT 2.7 32.1%
0.19k
28.9%
68.5 lần
43.4%
1.49%
31.1%
2.01%
1.6 60.0%
0.8 lần
93.0% 88.7% 4.7 63.7%
1.39 lần
10.7%
142
1.7
DC2 2.7 28.2%
0.08k
41.5%
21.3 lần
26.3%
0.14%
24.8%
0.75%
1.5 85.6%
0.4 lần
87.5% 13.8% 3.6 47.0%
1.05 lần
67.2%
12,832
3.0
HT1 2.7 26.9%
0.05k
29.8%
61.9 lần
27.7%
0.23%
22.9%
0.41%
1.2 43.9%
1.0 lần
78.9% 34.5% 2.7 74.7%
1.71 lần
82.3%
806,832
4.2
PNP 2.7 76.9%
2.47k
75.2%
7.7 lần
89.0%
11.62%
84.1%
18.35%
4.3 23.2%
1.6 lần
18.0% 72.4% 1.4 71.3%
1.60 lần
21.6%
616
2.4
THS 2.7 54.3%
1.01k
61.2%
10.6 lần
60.7%
3.76%
56.1%
7.64%
2.8 55.0%
0.8 lần
54.3% 37.8% 2.4 95.8%
2.68 lần
12.9%
76
2.9
VCC 2.7 51.6%
0.91k
59.8%
11.0 lần
36.5%
0.88%
54.4%
7.34%
2.4 49.7%
0.9 lần
72.1% 7.3% 1.9 81.2%
1.89 lần
63.0%
11,819
3.9
BMD 2.7 74.1%
2.18k
90.5%
4.6 lần
79.0%
7.58%
80.6%
16.16%
4.3 63.0%
0.7 lần
20.6% 64.5% 2.5 52.4%
1.17 lần
11.3%
53
1.4
DHG 2.7 96.4%
7.85k
57.9%
11.6 lần
95.4%
17.14%
89.1%
22.35%
4.5 10.5%
3.1 lần
27.8% 75.6% 1.4 29.8%
0.73 lần
58.4%
33,196
2.2
PPP 2.7 73.8%
2.13k
80.4%
6.8 lần
89.5%
11.99%
78.1%
14.96%
4.3 33.3%
1.3 lần
12.0% 78.1% 1.7 44.4%
0.99 lần
42.6%
2,279
2.2
VNF 2.7 18.2%
-0.24k
22.4%
0.0 lần
18.2%
-0.94%
16.0%
-1.35%
0.8 82.9%
0.5 lần
80.3% 75.9% 4.7 50.3%
1.11 lần
49.4%
7,583
2.6
CDG 2.7 59.2%
1.24k
97.6%
2.0 lần
78.3%
7.36%
62.2%
9.10%
3.8 96.7%
0.2 lần
27.2% 84.1% 4.2 6.6%
0.08 lần
0.4%
0
0.1
HTL 2.7 67.9%
1.73k
84.8%
5.8 lần
72.8%
6.11%
61.9%
9.07%
3.7 59.3%
0.8 lần
46.9% 64.0% 3.1 14.6%
0.48 lần
47.7%
3,863
1.3
PVD 2.7 48.2%
0.78k
31.2%
53.5 lần
48.0%
2.02%
35.8%
2.93%
2.0 35.5%
1.2 lần
10.1% 80.0% 1.8 71.6%
1.61 lần
95.6%
4,885,668
4.4
VCF 2.7 98.9%
15.59k
53.8%
13.2 lần
95.1%
16.61%
87.5%
21.03%
4.4 13.0%
2.5 lần
73.4% 87.7% 3.3 13.9%
0.46 lần
15.4%
378
0.4
CDH 2.7 69.5%
1.81k
98.6%
1.2 lần
69.1%
5.29%
64.2%
9.63%
3.9 98.0%
0.1 lần
45.6% 64.1% 4.2 1.4%
0.00 lần
0.4%
0
0.0
KHP 2.7 32.3%
0.19k
96.4%
2.6 lần
30.8%
0.49%
30.3%
1.82%
2.2 50.8%
0.9 lần
34.1% 37.8% 1.7 82.2%
1.93 lần
76.0%
110,600
4.2
VBC 2.7 85.4%
3.70k
88.3%
5.1 lần
76.8%
6.98%
84.2%
18.37%
4.4 47.8%
1.0 lần
55.8% 27.0% 1.9 40.7%
0.92 lần
34.7%
1,127
1.8
ACC 2.7 45.1%
0.65k
43.6%
19.4 lần
56.0%
3.05%
48.1%
5.84%
2.3 40.7%
1.1 lần
62.0% 47.1% 2.5 61.1%
1.33 lần
64.0%
47,846
3.3
DVW 2.7 88.7%
4.24k
96.6%
2.5 lần
93.5%
14.73%
86.2%
19.63%
4.8 66.0%
0.7 lần
15.4% 86.6% 3.1 9.6%
0.32 lần
5.5%
1
0.2
HC1 2.7 73.9%
2.15k
91.6%
4.2 lần
40.7%
1.23%
59.0%
8.28%
3.3 94.2%
0.3 lần
96.7% 14.6% 4.2 9.0%
0.29 lần
30.1%
880
0.6
ICF 2.7 29.6%
0.12k
29.2%
66.7 lần
34.7%
0.76%
30.2%
1.75%
1.5 83.3%
0.5 lần
19.2% 35.8% 2.1 89.5%
2.28 lần
81.0%
77,572
4.5
PPT 2.7 53.8%
0.99k
53.6%
13.2 lần
44.2%
1.57%
42.5%
4.42%
2.3 83.0%
0.5 lần
92.9% 16.8% 3.8 4.0%
0.00 lần
77.7%
38,675
2.0
TRC 2.7 65.5%
1.60k
43.7%
19.4 lần
51.2%
2.35%
35.7%
2.91%
2.3 68.0%
0.7 lần
36.0% 78.7% 3.5 32.6%
0.77 lần
55.7%
10,358
2.2
NUE 2.7 54.8%
1.02k
74.4%
7.8 lần
66.5%
4.84%
60.7%
8.61%
3.2 60.8%
0.8 lần
39.6% 72.5% 3.2 22.0%
0.60 lần
49.9%
3,065
1.6
VGC 2.7 81.8%
3.08k
48.6%
16.0 lần
71.4%
5.85%
75.6%
13.75%
3.5 13.3%
2.5 lần
5.2% 40.8% 0.2 77.5%
1.78 lần
85.7%
1,173,386
4.3
FRM 2.7 41.9%
0.54k
54.0%
13.1 lần
64.7%
4.43%
44.5%
4.96%
2.5 66.4%
0.7 lần
97.3% 95.8% 4.9 25.5%
0.66 lần
20.3%
485
0.7
MVN 2.7 54.1%
1.00k
60.4%
10.8 lần
61.2%
3.88%
53.4%
7.11%
2.8 32.0%
1.3 lần
41.7% 64.8% 2.1 97.4%
2.87 lần
22.3%
2,188
3.2
SKV 2.7 89.8%
4.49k
70.3%
8.6 lần
93.2%
14.52%
94.1%
27.44%
4.6 11.1%
2.9 lần
2.1% 58.7% 0.4 54.2%
1.20 lần
62.2%
15,976
3.1
GVR 2.7 43.0%
0.58k
39.7%
23.8 lần
55.7%
3.00%
41.6%
4.22%
2.1 16.9%
2.1 lần
22.6% 83.0% 1.7 82.0%
1.92 lần
78.8%
2,960,532
4.3
SDG 2.7 43.4%
0.59k
59.5%
11.1 lần
32.8%
0.61%
28.4%
1.43%
2.0 86.0%
0.4 lần
67.0% 39.0% 3.8 64.3%
1.40 lần
24.8%
655
2.3
VAB 2.7 67.9%
1.72k
93.9%
3.6 lần
34.5%
0.74%
65.4%
9.90%
3.3 82.0%
0.5 lần
72.4% 1.2% 2.7 5.1%
0.00 lần
79.1%
612,295
2.1
X26 2.7 85.2%
3.66k
78.5%
7.1 lần
54.8%
2.84%
47.5%
5.67%
3.4 91.2%
0.3 lần
55.5% 56.3% 4.1 30.3%
0.73 lần
9.4%
48
0.6
ACV 2.7 86.0%
3.81k
43.9%
19.3 lần
90.5%
12.64%
82.0%
16.88%
3.9 8.5%
3.7 lần
47.9% 90.5% 2.4 25.3%
0.66 lần
48.8%
87,191
1.7
TDS 2.7 61.2%
1.31k
18.7%
0.0 lần
61.6%
3.93%
46.8%
5.48%
2.2 85.3%
0.4 lần
89.6% 86.8% 4.9 12.0%
0.42 lần
39.9%
2,159
0.9
BKC 2.7 20.2%
-0.14k
36.9%
28.8 lần
21.4%
-0.38%
17.5%
-0.87%
1.1 83.1%
0.5 lần
64.1% 42.7% 3.7 94.7%
2.63 lần
27.9%
944
3.2
ONE 2.7 35.1%
0.28k
80.3%
6.8 lần
34.1%
0.71%
32.7%
2.23%
2.2 82.3%
0.5 lần
64.2% 37.3% 3.5 30.0%
0.73 lần
60.8%
7,893
2.3
TLI 2.7 8.1%
-1.51k
19.2%
0.0 lần
6.1%
-10.79%
6.9%
-13.67%
0.3 68.9%
0.7 lần
65.6% 91.0% 4.5 96.1%
2.70 lần
25.9%
366
3.2
ATB 2.7 16.4%
-0.32k
1.0%
0.0 lần
12.5%
-3.59%
7.0%
-12.73%
0.3 94.1%
0.3 lần
83.0% 32.1% 4.3 70.5%
1.58 lần
61.7%
10,969
3.5
KSQ 2.7 21.9%
-0.06k
9.2%
0.0 lần
20.2%
-0.56%
17.7%
-0.65%
0.8 85.2%
0.4 lần
33.6% 39.2% 2.8 89.3%
2.27 lần
82.7%
176,187
4.5
PWA 2.7 11.9%
-0.84k
14.6%
0.0 lần
13.1%
-3.28%
7.7%
-10.52%
0.5 82.1%
0.5 lần
89.7% 31.0% 4.1 66.5%
1.47 lần
65.2%
12,874
3.5
BTB 2.7 39.5%
0.44k
58.5%
11.4 lần
43.6%
1.51%
36.1%
2.98%
2.1 90.5%
0.3 lần
73.8% 30.1% 3.9 52.5%
1.17 lần
31.4%
938
2.1
HVX 2.7 12.1%
-0.83k
8.1%
0.0 lần
10.7%
-4.81%
8.6%
-8.60%
0.3 92.8%
0.3 lần
85.5% 27.3% 4.2 74.8%
1.71 lần
59.7%
17,388
3.6
CMT 2.7 79.4%
2.68k
91.2%
4.3 lần
61.8%
3.99%
62.2%
9.17%
3.8 61.6%
0.8 lần
9.3% 52.8% 1.7 36.1%
0.84 lần
62.9%
9,320
2.6
GHC 2.7 81.7%
3.07k
69.9%
8.6 lần
85.5%
9.65%
78.3%
14.98%
4.2 29.2%
1.4 lần
22.8% 77.4% 1.9 25.6%
0.66 lần
56.2%
14,846
2.0
TRS 2.7 86.3%
3.87k
75.8%
7.6 lần
60.1%
3.64%
58.1%
8.05%
3.6 77.6%
0.5 lần
60.0% 47.3% 3.6 26.4%
0.67 lần
24.2%
387
0.9
PC1 2.7 52.5%
0.94k
37.4%
27.9 lần
41.4%
1.28%
38.5%
3.55%
2.1 41.9%
1.1 lần
29.1% 51.1% 1.6 68.5%
1.53 lần
96.2%
3,084,180
4.4
BCC 2.7 10.2%
-1.07k
1.3%
0.0 lần
12.9%
-3.38%
9.9%
-6.71%
0.3 72.2%
0.6 lần
81.9% 16.9% 3.2 88.8%
2.25 lần
87.5%
627,291
4.6
ICG 2.7 21.2%
-0.09k
28.1%
94.3 lần
21.7%
-0.33%
17.8%
-0.61%
1.0 77.8%
0.5 lần
40.5% 49.1% 3.0 86.5%
2.13 lần
63.2%
15,588
4.0
PJT 2.7 63.2%
1.41k
81.2%
6.6 lần
75.6%
6.65%
67.6%
10.81%
3.7 55.8%
0.8 lần
28.6% 66.3% 2.5 34.5%
0.81 lần
40.7%
3,266
1.8
VEC 2.7 15.9%
-0.37k
21.6%
0.0 lần
15.0%
-2.03%
12.9%
-2.90%
0.7 68.5%
0.7 lần
88.7% 83.7% 4.7 42.7%
0.96 lần
55.9%
13,699
2.6
DHN 2.7 73.2%
2.05k
62.3%
10.3 lần
93.4%
14.64%
80.1%
15.95%
4.1 23.1%
1.6 lần
59.9% 97.4% 3.4 21.6%
0.59 lần
10.8%
73
0.5
VNH 2.7 23.8%
-0.01k
22.4%
0.0 lần
20.4%
-0.54%
16.2%
-1.32%
0.9 9.2%
3.5 lần
88.2% 57.1% 2.7 83.0%
1.95 lần
84.5%
82,942
4.4
ACL 2.7 35.3%
0.30k
41.9%
20.8 lần
35.7%
0.85%
30.5%
1.88%
1.7 56.4%
0.8 lần
54.8% 35.2% 2.4 68.4%
1.53 lần
75.7%
91,254
3.9
KLF 2.7 12.9%
-0.72k
9.0%
0.0 lần
10.0%
-5.29%
9.5%
-7.47%
0.4 98.6%
0.1 lần
97.2% 68.7% 4.9 53.6%
1.19 lần
49.7%
19,618
2.7
STB 2.7 86.1%
3.82k
67.8%
9.0 lần
39.7%
1.11%
81.1%
16.50%
3.5 29.5%
1.4 lần
18.8% 0.9% 0.2 64.0%
1.39 lần
97.4%
18,917,485
4.3
TCB 2.7 90.9%
4.87k
88.2%
5.1 lần
49.8%
2.19%
75.3%
13.59%
4.0 36.8%
1.2 lần
28.9% 1.8% 0.3 54.4%
1.20 lần
83.0%
4,719,770
3.7
GMC 2.7 4.9%
-3.13k
5.9%
0.0 lần
2.7%
-24.16%
4.5%
-25.76%
0.1 62.7%
0.7 lần
91.2% 98.0% 4.8 60.6%
1.32 lần
55.6%
11,111
3.1
CTR 2.7 89.2%
4.35k
47.4%
16.8 lần
77.8%
7.23%
94.0%
27.24%
4.1 6.3%
6.6 lần
4.3% 34.0% 0.1 61.2%
1.33 lần
79.9%
266,445
3.8
VGL 2.7 72.6%
1.98k
62.2%
10.4 lần
91.2%
13.01%
78.9%
15.30%
4.0 25.7%
1.5 lần
64.3% 92.2% 3.5 19.6%
0.55 lần
11.3%
104
0.5
RIC 2.7 10.7%
-0.99k
15.4%
0.0 lần
7.6%
-8.52%
7.0%
-12.91%
0.3 78.8%
0.5 lần
98.7% 41.0% 4.4 60.4%
1.31 lần
62.5%
18,455
3.2
SBD 2.7 56.9%
1.11k
80.5%
6.8 lần
43.8%
1.53%
60.1%
8.52%
3.0 75.1%
0.6 lần
79.4% 19.7% 3.3 28.9%
0.71 lần
45.1%
3,111
1.7
NDP 2.7 70.7%
1.86k
57.5%
11.8 lần
78.4%
7.36%
61.0%
8.74%
3.4 36.4%
1.2 lần
33.3% 88.9% 2.8 35.5%
0.83 lần
39.8%
2,044
1.8
SGC 2.6 93.3%
5.81k
72.3%
8.2 lần
92.7%
14.22%
83.9%
18.21%
4.5 15.2%
2.3 lần
65.5% 77.3% 2.8 31.5%
0.75 lần
11.0%
81
0.7
NAU 2.6 32.0%
0.18k
40.2%
22.8 lần
29.6%
0.37%
23.9%
0.55%
1.5 95.7%
0.2 lần
43.9% 51.3% 3.8 74.5%
1.70 lần
27.1%
455
2.7
BVS 2.6 77.9%
2.55k
54.8%
12.8 lần
61.7%
3.95%
57.3%
7.87%
3.2 53.5%
0.9 lần
19.1% 9.0% 0.5 73.4%
1.68 lần
85.4%
376,535
4.2
VIF 2.6 51.3%
0.90k
53.9%
13.2 lần
71.1%
5.79%
50.8%
6.40%
2.7 36.6%
1.2 lần
35.8% 93.3% 3.0 40.8%
0.92 lần
46.2%
22,248
2.2
VGG 2.6 85.7%
3.76k
64.7%
9.7 lần
56.6%
3.14%
60.0%
8.50%
3.4 56.2%
0.8 lần
52.0% 41.2% 2.5 22.6%
0.61 lần
61.1%
20,834
2.1
BEL 2.6 57.1%
1.12k
63.8%
9.8 lần
83.7%
8.94%
66.5%
10.37%
3.5 47.2%
1.0 lần
63.7% 96.6% 4.2 9.1%
0.30 lần
9.8%
58
0.3
EMS 2.6 89.8%
4.51k
85.1%
5.7 lần
88.8%
11.49%
94.6%
28.97%
4.8 28.9%
1.4 lần
49.6% 55.6% 2.0 35.3%
0.83 lần
22.7%
695
1.1
NTP 2.6 84.6%
3.58k
57.3%
11.9 lần
83.8%
8.96%
77.7%
14.75%
4.0 19.3%
1.9 lần
13.6% 63.0% 0.8 53.6%
1.19 lần
62.6%
49,128
3.1
SMB 2.6 90.7%
4.80k
76.9%
7.4 lần
93.3%
14.53%
91.4%
24.30%
4.7 20.1%
1.9 lần
44.5% 62.2% 1.8 9.8%
0.32 lần
56.0%
10,829
1.4
VMS 2.6 63.0%
1.39k
39.7%
23.8 lần
66.3%
4.81%
60.3%
8.55%
2.8 19.5%
1.9 lần
0.5% 75.8% 0.8 93.2%
2.49 lần
68.6%
16,213
4.3
RCD 2.6 16.3%
-0.34k
15.2%
0.0 lần
15.3%
-1.97%
12.6%
-3.28%
0.6 94.6%
0.3 lần
58.9% 76.3% 4.6 61.8%
1.34 lần
40.2%
1,380
2.7
VPG 2.6 21.1%
-0.10k
22.8%
0.0 lần
23.1%
-0.14%
18.2%
-0.53%
1.0 52.9%
0.9 lần
45.1% 44.1% 2.3 81.9%
1.91 lần
97.6%
1,790,018
4.7
HTH 2.6 76.6%
2.41k
72.9%
8.0 lần
54.1%
2.75%
42.6%
4.43%
3.1 90.3%
0.4 lần
75.9% 76.3% 4.8 2.8%
0.00 lần
1.9%
0
0.1
HTN 2.6 19.3%
-0.20k
7.8%
0.0 lần
22.4%
-0.23%
16.7%
-1.18%
0.7 51.6%
0.9 lần
71.3% 19.1% 2.3 97.0%
2.80 lần
92.9%
922,381
4.9
VSN 2.6 65.4%
1.58k
53.5%
13.3 lần
76.1%
6.80%
65.9%
10.07%
3.3 32.6%
1.3 lần
82.6% 80.3% 3.9 16.6%
0.51 lần
28.5%
2,410
0.7
NVL 2.6 16.7%
-0.31k
12.5%
0.0 lần
22.4%
-0.24%
16.0%
-1.37%
0.8 60.7%
0.8 lần
66.1% 27.9% 2.7 71.4%
1.61 lần
98.9%
28,515,606
4.5
FTI 2.6 47.1%
0.75k
89.0%
4.9 lần
78.2%
7.30%
61.8%
9.02%
3.5 84.6%
0.4 lần
42.0% 83.3% 4.3 7.3%
0.15 lần
1.4%
0
0.1
CLH 2.6 85.8%
3.79k
84.3%
5.9 lần
92.3%
14.08%
90.7%
23.75%
4.7 22.9%
1.7 lần
24.9% 68.4% 1.5 23.9%
0.64 lần
49.9%
4,445
1.7
DTG 2.6 80.6%
2.87k
79.2%
6.9 lần
76.6%
6.90%
74.6%
13.39%
4.1 22.1%
1.7 lần
2.4% 45.0% 0.4 75.3%
1.72 lần
54.2%
3,927
3.4
TST 2.6 22.1%
-0.06k
19.9%
0.0 lần
23.3%
-0.10%
19.2%
-0.28%
0.9 97.4%
0.1 lần
99.1% 36.8% 4.6 70.7%
1.58 lần
19.8%
281
2.3
SZC 2.6 73.0%
2.01k
44.5%
18.8 lần
56.5%
3.14%
70.4%
11.94%
3.0 12.5%
2.6 lần
11.5% 17.8% 0.1 86.7%
2.13 lần
95.6%
1,364,412
4.7
TYA 2.6 39.0%
0.41k
20.4%
0.0 lần
41.2%
1.25%
34.6%
2.61%
1.6 70.4%
0.6 lần
84.0% 54.8% 4.3 20.9%
0.57 lần
61.2%
7,240
2.0
TMX 2.6 44.0%
0.61k
51.0%
14.7 lần
53.3%
2.62%