SỨC MẠNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Mã CK EPS ROA ROE TT Doanh Thu TT Lợi Nhuận ĐT hiệu quả PE PS P/B Đáy CP Hệ số nợ ĐT giá trị Beta Thanh khoản Tăng giá % ĐT lướt sóng Điểm TB
1/ VLP   0.2 (0) 61.1%
EPS (1.4k)
2022: (1.3k)
2021: (1.1k)
77.2%
ROA (7%)
2022: (6.5%)
2021: (6.5%)
62.9%
ROE (9%)
2022: (8.7%)
2021: (8.0%)
77.7%
TT DOANH THU (2%)
2022: (5.7%)
2021: (0%)
2020: (9.0%)
2019: (3.5%)
79.8%
TT LOI NHUAN (7%)
2022: (13.3%)
2021: (0%)
2020: (7.7%)
2019: (10.3%)
3.4 100%
PE (0.1x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
32.6%
PS (0.01x)
2022: (10,000x)
2021: (10,000x)
100%
PB: (0.0x)
GiáSS : (14.7k)
2022: (14.7k)
2021: (14.1k)
2.2%
Giá 12T trước (0.1k)
24T (0.1k)
36T (0.1k)
83.4%
Nợ/TổngTàiSản (25.1%)
Nợ/VốnCSH (33.5%)
ThanhToánHiệnHành (314.5%)
ThanhToánNhanh (311.6%)
ThanhToánTiềnMặt (121.8%)
4.2 7.3%
Beta (0.3x)
5.0%
TB12T (3)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.9%
+/-% 6T (100%)
12T (100%)
24T (100%)
36T (267.0%)
60T (403.8%)
2.8 3.5
2/ NAC   0.5 (0) 78.1%
EPS (2.0k)
2022: (2.7k)
2021: (2.5k)
65.0%
ROA (4%)
2022: (4.9%)
2021: (4.9%)
90.0%
ROE (16%)
2022: (20.4%)
2021: (19.4%)
6.8%
TT DOANH THU (0%)
2022: (5.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
27.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (6.7%)
2021: (0%)
2020: (1.3%)
2019: (0%)
3.9 99.9%
PE (0.3x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
32.4%
PS (0.01x)
2022: (10,000x)
2021: (10,000x)
99.9%
PB: (0.0x)
GiáSS : (12.3k)
2022: (13.0k)
2021: (12.8k)
45.3%
Giá 12T trước (0.6k)
24T (0.4k)
36T (0.4k)
27.8%
Nợ/TổngTàiSản (76.0%)
Nợ/VốnCSH (316.1%)
ThanhToánHiệnHành (110.5%)
ThanhToánNhanh (84.9%)
ThanhToánTiềnMặt (18.5%)
3.9 99.1%
Beta (4.3x)
7.1%
TB12T (14)
TB12T/KLNY (0.0%)
43.0%
+/-% 6T (-47.7%)
12T (-17.9%)
24T (40.8%)
36T (40.8%)
60T (74.5%)
2.4 3.4
3/ KSH   0.4 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
67.0%
TT LOI NHUAN (15%)
2023: (5.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (39.5%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.5%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
99.9%
PB: (0.0x)
GiáSS : (8.3k)
2023: (8.9k)
2022: (8.9k)
99.7%
Giá 12T trước (0.8k)
24T (1.3k)
36T (2.7k)
82.8%
Nợ/TổngTàiSản (3.4%)
Nợ/VốnCSH (3.5%)
ThanhToánHiệnHành (3,145.7%)
ThanhToánNhanh (3,145.7%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
3.3 78.4%
Beta (2.1x)
79.0%
TB12T (177,839)
TB12T/KLNY (0.3%)
1.1%
+/-% 6T (-20%)
12T (-50%)
24T (-69.2%)
36T (-85.2%)
60T (-41.2%)
1.6 1.6
4/ MPT   0.8 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
21.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (256.3%)
2020: (0%)
14.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (56.3%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.5%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
99.8%
PB: (0.1x)
GiáSS : (10.8k)
2023: (10.8k)
2022: (10.9k)
84.7%
Giá 12T trước (0.8k)
24T (1.3k)
36T (1.7k)
81.0%
Nợ/TổngTàiSản (6.2%)
Nợ/VốnCSH (6.7%)
ThanhToánHiệnHành (1,506.3%)
ThanhToánNhanh (1,204.3%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
2.8 86.8%
Beta (2.4x)
73.7%
TB12T (40,561)
TB12T/KLNY (0.2%)
24.1%
+/-% 6T (60%)
12T (0%)
24T (-38.5%)
36T (-52.9%)
60T (-66.7%)
2.8 1.9
5/ PVR   0.9 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
22.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,712.0%)
2020: (0%)
55.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (71.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (632.5%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.9%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
99.7%
PB: (0.1x)
GiáSS : (8.7k)
2023: (8.7k)
2022: (8.8k)
96.8%
Giá 12T trước (1.4k)
24T (2.2k)
36T (1.9k)
22.5%
Nợ/TổngTàiSản (52.9%)
Nợ/VốnCSH (112.2%)
ThanhToánHiệnHành (144.1%)
ThanhToánNhanh (6.1%)
ThanhToánTiềnMặt (0.0%)
1.6 62.1%
Beta (1.7x)
51.1%
TB12T (11,149)
TB12T/KLNY (0.0%)
9.1%
+/-% 6T (12.5%)
12T (-35.7%)
24T (-59.1%)
36T (-52.6%)
60T (-25%)
0.9 0.8
6/ ACM   0.8 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
7.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (3.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.1%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
99.7%
PB: (0.1x)
GiáSS : (6.7k)
2023: (6.7k)
2022: (6.9k)
87.3%
Giá 12T trước (0.8k)
24T (1.4k)
36T (3.1k)
27.0%
Nợ/TổngTàiSản (36.1%)
Nợ/VốnCSH (56.6%)
ThanhToánHiệnHành (89.4%)
ThanhToánNhanh (9.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
1.5 95.0%
Beta (3.0x)
75.7%
TB12T (104,662)
TB12T/KLNY (0.2%)
31.5%
+/-% 6T (33.3%)
12T (0%)
24T (-42.9%)
36T (-74.2%)
60T (60%)
3.3 1.6
7/ FID   1.7 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
8.5%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
9.5%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
97.9%
TT DOANH THU (119%)
2023: (119.3%)
2022: (0%)
2021: (70.6%)
2020: (361.9%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
50.6%
PS (0.50x)
2023: (0.7x)
2022: (1.1x)
99.6%
PB: (0.1x)
GiáSS : (11.7k)
2023: (11.8k)
2022: (10.1k)
96.1%
Giá 12T trước (2.9k)
24T (3.2k)
36T (3.6k)
92.5%
Nợ/TổngTàiSản (12.8%)
Nợ/VốnCSH (14.7%)
ThanhToánHiệnHành (1,687.8%)
ThanhToánNhanh (1,687.8%)
ThanhToánTiềnMặt (30.3%)
4.6 89.0%
Beta (2.6x)
89.6%
TB12T (314,248)
TB12T/KLNY (1.3%)
6.3%
+/-% 6T (-22.7%)
12T (-41.4%)
24T (-46.9%)
36T (-52.8%)
60T (30.8%)
2.4 2.5
8/ CDG   2.5 (0) 50.0%
EPS (0.6k)
2022: (1.2k)
2021: (0.8k)
69.6%
ROA (4%)
2022: (7.4%)
2021: (5.0%)
52.0%
ROE (4%)
2022: (9.1%)
2021: (6.2%)
51.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (35.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (35.9%)
45.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (50.2%)
2021: (0%)
2020: (104.9%)
2019: (0%)
2.8 99.3%
PE (4.2x)
2022: (2.0x)
2021: (2.2x)
72.9%
PS (0.34x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
99.5%
PB: (0.2x)
GiáSS : (13.3k)
2022: (13.6k)
2021: (13.3k)
35.4%
Giá 12T trước (2.5k)
24T (1.8k)
36T (1.8k)
65.6%
Nợ/TổngTàiSản (16.5%)
Nợ/VốnCSH (19.7%)
ThanhToánHiệnHành (249.1%)
ThanhToánNhanh (78.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.0%)
4.9 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
44.5%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (37.5%)
36T (37.5%)
60T (-17.5%)
0.4 2.7
9/ UDL   12 (0) 66.4%
EPS (1.8k)
2022: (1.7k)
2021: (1.2k)
42.8%
ROA (3%)
2022: (2.1%)
2021: (0.9%)
30.3%
ROE (3%)
2022: (2.4%)
2021: (1.0%)
72.2%
TT DOANH THU (2%)
2022: (18.5%)
2021: (0%)
2020: (144.0%)
2019: (0%)
71.6%
TT LOI NHUAN (5%)
2022: (35.2%)
2021: (0%)
2020: (156.8%)
2019: (0%)
2.2 78.5%
PE (6.9x)
2022: (8.3x)
2021: (10.9x)
57.8%
PS (0.46x)
2022: (0.6x)
2021: (0.6x)
99.5%
PB: (0.2x)
GiáSS : (59.9k)
2022: (70.0k)
2021: (128.6k)
49.7%
Giá 12T trước (10.7k)
24T (16.4k)
36T (8.0k)
73.3%
Nợ/TổngTàiSản (13.1%)
Nợ/VốnCSH (15.1%)
ThanhToánHiệnHành (193.5%)
ThanhToánNhanh (187.1%)
ThanhToánTiềnMặt (10.2%)
4.8 16.3%
Beta (0.7x)
9.5%
TB12T (56)
TB12T/KLNY (0.0%)
41.1%
+/-% 6T (0%)
12T (12.1%)
24T (-26.9%)
36T (49.5%)
60T (12.1%)
0.6 2.5
10/ CDO   1.4 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
84.0%
TT DOANH THU (25%)
2023: (62.5%)
2022: (136.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
37.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (35.9%)
2021: (52.2%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
24.1%
PS (1.99x)
2023: (1.5x)
2022: (3.1x)
99.4%
PB: (0.2x)
GiáSS : (6.7k)
2023: (6.7k)
2022: (7.2k)
91.7%
Giá 12T trước (1.6k)
24T (3.4k)
36T (2.5k)
74.4%
Nợ/TổngTàiSản (12.5%)
Nợ/VốnCSH (14.3%)
ThanhToánHiệnHành (230.6%)
ThanhToánNhanh (230.5%)
ThanhToánTiềnMặt (7.2%)
3.5 29.4%
Beta (1x)
75.8%
TB12T (80,428)
TB12T/KLNY (0.3%)
27.6%
+/-% 6T (40%)
12T (-12.5%)
24T (-58.8%)
36T (-44%)
60T (40%)
1.6 1.7
11/ NAU   8.6 (0) 33.4%
EPS (0.5k)
2022: (0.4k)
2021: (0.2k)
27.2%
ROA (1%)
2022: (0.8%)
2021: (0.4%)
24.1%
ROE (1%)
2022: (1.3%)
2021: (0.6%)
91.0%
TT DOANH THU (15%)
2022: (16.5%)
2021: (28.5%)
2020: (44.5%)
2019: (0%)
89.1%
TT LOI NHUAN (19%)
2022: (134.0%)
2021: (7.3%)
2020: (14.7%)
2019: (0%)
1.4 50.7%
PE (17.6x)
2022: (8.4x)
2021: (35.3x)
88.4%
PS (0.19x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
99.3%
PB: (0.2x)
GiáSS : (39.4k)
2022: (31.0k)
2021: (32.0k)
22.1%
Giá 12T trước (4.7k)
24T (5.4k)
36T (9.2k)
53.4%
Nợ/TổngTàiSản (31.6%)
Nợ/VốnCSH (46.3%)
ThanhToánHiệnHành (99.3%)
ThanhToánNhanh (96.6%)
ThanhToánTiềnMặt (19.4%)
4.1 80.5%
Beta (2.2x)
22.9%
TB12T (265)
TB12T/KLNY (0.0%)
72.0%
+/-% 6T (41.0%)
12T (82.0%)
24T (58.1%)
36T (-6.3%)
60T (-6.8%)
3.7 3.0
12/ VMA   3.6 (0) 70.3%
EPS (1.8k)
2022: (1.7k)
2021: (1.7k)
50.1%
ROA (2%)
2022: (2.3%)
2021: (3.0%)
66.6%
ROE (10%)
2022: (9.4%)
2021: (9.3%)
51.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (2.0%)
2021: (1.3%)
2020: (0%)
2019: (16.1%)
71.3%
TT LOI NHUAN (1%)
2022: (0%)
2021: (7.3%)
2020: (1.3%)
2019: (1.5%)
3.1 99.6%
PE (2.0x)
2022: (2.1x)
2021: (2.1x)
99.7%
PS (0.03x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
99.3%
PB: (0.2x)
GiáSS : (18.0k)
2022: (18.4k)
2021: (18.8k)
60.7%
Giá 12T trước (3.6k)
24T (3.6k)
36T (3.6k)
17.6%
Nợ/TổngTàiSản (76.2%)
Nợ/VốnCSH (320.7%)
ThanhToánHiệnHành (103.1%)
ThanhToánNhanh (92.0%)
ThanhToánTiềnMặt (4.1%)
4.9 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
35.4%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (0%)
36T (0%)
60T (0%)
0.2 2.8
13/ DNN   0.2 (0) 80.5%
EPS (2.4k)
2023: (2.7k)
2022: (2.7k)
85.3%
ROA (9%)
2023: (9.3%)
2022: (9.4%)
90.1%
ROE (17%)
2023: (19.2%)
2022: (19.7%)
29.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (11.5%)
2022: (14.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
11.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (29.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.3 99.9%
PE (0.1x)
2023: (0.1x)
2022: (1.4x)
88.4%
PS (0.02x)
2023: (0.0x)
2022: (0.4x)
99.2%
PB: (0.0x)
GiáSS : (14.4k)
2023: (14.0k)
2022: (13.7k)
91.2%
Giá 12T trước (0.2k)
24T (3.9k)
36T (74.1k)
60.5%
Nợ/TổngTàiSản (48.7%)
Nợ/VốnCSH (94.9%)
ThanhToánHiệnHành (205.1%)
ThanhToánNhanh (188.6%)
ThanhToánTiềnMặt (20.0%)
5 72.4%
Beta (2.0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
6.3%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (-94.8%)
36T (-99.7%)
60T (-100.0%)
0.4 3.2
14/ HTT   1.7 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
20.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (159.2%)
2020: (0%)
12.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (35.3%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
13.7%
PS (5.18x)
2023: (3.1x)
2022: (3.1x)
99.1%
PB: (0.3x)
GiáSS : (6.1k)
2023: (6.2k)
2022: (6.9k)
31.1%
Giá 12T trước (1.3k)
24T (1.5k)
36T (1.4k)
22.9%
Nợ/TổngTàiSản (40.5%)
Nợ/VốnCSH (68.1%)
ThanhToánHiệnHành (25.8%)
ThanhToánNhanh (17.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.9%)
0.6 61.3%
Beta (1.7x)
70.5%
TB12T (32,337)
TB12T/KLNY (0.2%)
69.3%
+/-% 6T (54.6%)
12T (30.8%)
24T (13.3%)
36T (21.4%)
60T (8.3%)
4.1 1.6
15/ CDH   7.1 (0.9) 71.6%
EPS (2.0k)
2022: (1.8k)
2021: (1.8k)
71.4%
ROA (5%)
2022: (5.3%)
2021: (6.1%)
67.7%
ROE (10%)
2022: (9.6%)
2021: (9.3%)
54.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (7.0%)
2021: (5.8%)
2020: (24.0%)
2019: (0%)
80.2%
TT LOI NHUAN (9%)
2022: (0.8%)
2021: (3.1%)
2020: (57.9%)
2019: (0%)
3.6 99.7%
PE (3.2x)
2022: (1.0x)
2021: (1.0x)
97.6%
PS (0.10x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
99.1%
PB: (0.3x)
GiáSS : (18.8k)
2022: (18.8k)
2021: (19.3k)
0.9%
Giá 12T trước (1.8k)
24T (1.8k)
36T (1.8k)
53.3%
Nợ/TổngTàiSản (50.6%)
Nợ/VốnCSH (102.2%)
ThanhToánHiệnHành (136.4%)
ThanhToánNhanh (136.4%)
ThanhToánTiềnMặt (26.5%)
4.7 13.2%
Beta (0.6x)
5.0%
TB12T (3)
TB12T/KLNY (0.0%)
99.5%
+/-% 6T (241.4%)
12T (241.4%)
24T (241.4%)
36T (241.4%)
60T (311.1%)
3.0 3.8
16/ CVN   2.4 (0) 32.1%
EPS (0.4k)
2023: (0.4k)
2022: (0.2k)
46.6%
ROA (3%)
2023: (2.4%)
2022: (1.7%)
32.8%
ROE (3%)
2023: (2.9%)
2022: (1.8%)
45.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (41.1%)
2021: (27.9%)
2020: (0%)
48.5%
TT LOI NHUAN (63%)
2023: (64.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.8 77.1%
PE (6x)
2023: (8.5x)
2022: (12.7x)
47.0%
PS (0.65x)
2023: (0.9x)
2022: (0.8x)
99.0%
PB: (0.2x)
GiáSS : (13.6k)
2023: (13.6k)
2022: (13.2k)
98.7%
Giá 12T trước (4k)
24T (6.1k)
36T (10.1k)
92.6%
Nợ/TổngTàiSản (14.3%)
Nợ/VốnCSH (16.7%)
ThanhToánHiệnHành (658.9%)
ThanhToánNhanh (601.5%)
ThanhToánTiềnMặt (64.8%)
5.0 69.7%
Beta (1.9x)
87.8%
TB12T (283,643)
TB12T/KLNY (1.0%)
0.7%
+/-% 6T (-27.3%)
12T (-40%)
24T (-60.7%)
36T (-76.3%)
60T (-73.5%)
1.5 2.8
17/ SPM   11.4 (0) 55.6%
EPS (0.7k)
2023: (0.9k)
2022: (1.7k)
37.7%
ROA (1%)
2023: (1.2%)
2022: (2.2%)
28.9%
ROE (1%)
2023: (1.5%)
2022: (3%)
58.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
2021: (16.4%)
2020: (18.8%)
40.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (18.3%)
2021: (144.8%)
2020: (0%)
2.0 58.1%
PE (15.4x)
2023: (14.4x)
2022: (8.2x)
71.7%
PS (0.36x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
98.9%
PB: (0.2x)
GiáSS : (57.7k)
2023: (57.6k)
2022: (56.8k)
81.5%
Giá 12T trước (14k)
24T (16.9k)
36T (12.2k)
70.5%
Nợ/TổngTàiSản (20.5%)
Nợ/VốnCSH (25.7%)
ThanhToánHiệnHành (454.2%)
ThanhToánNhanh (432.6%)
ThanhToánTiềnMặt (0.2%)
4.9 46.9%
Beta (1.4x)
35.4%
TB12T (1,565)
TB12T/KLNY (0.0%)
15.5%
+/-% 6T (-2.6%)
12T (-18.6%)
24T (-32.6%)
36T (-6.7%)
60T (-4.5%)
0.6 2.5
18/ CTC   1.3 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
44.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (15.6%)
2020: (61.0%)
88.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (78.4%)
2022: (0%)
2021: (1,044.3%)
2020: (1,019.4%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
27.2%
PS (3.72x)
2023: (2.1x)
2022: (0.8x)
98.9%
PB: (0.2x)
GiáSS : (6.8k)
2023: (6.8k)
2022: (7.9k)
99.2%
Giá 12T trước (2.8k)
24T (4.2k)
36T (4.3k)
27.3%
Nợ/TổngTàiSản (51.9%)
Nợ/VốnCSH (107.8%)
ThanhToánHiệnHành (120.9%)
ThanhToánNhanh (73.9%)
ThanhToánTiềnMặt (0.0%)
2.4 99.6%
Beta (5.1x)
80.6%
TB12T (88,176)
TB12T/KLNY (0.6%)
2.9%
+/-% 6T (0%)
12T (-53.6%)
24T (-69.1%)
36T (-69.8%)
60T (-65.8%)
2.2 1.5
19/ SRA   4.1 (0.1) 32.3%
EPS (0.2k)
2023: (0.1k)
2022: (0.8k)
44.8%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (5.1%)
31.2%
ROE (1%)
2023: (0.8%)
2022: (5.3%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
15.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (136.8%)
2020: (0%)
1.7 57.4%
PE (20x)
2023: (31.0x)
2022: (3.9x)
20.6%
PS (3.45x)
2023: (3.7x)
2022: (1.2x)
98.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (14.7k)
2023: (14.7k)
2022: (14.6k)
87.4%
Giá 12T trước (4.2k)
24T (6.9k)
36T (7.9k)
94.1%
Nợ/TổngTàiSản (5.2%)
Nợ/VốnCSH (5.5%)
ThanhToánHiệnHành (1,304.1%)
ThanhToánNhanh (1,152.2%)
ThanhToánTiềnMặt (30.2%)
4.8 72.3%
Beta (2.0x)
89.1%
TB12T (407,281)
TB12T/KLNY (0.9%)
13.3%
+/-% 6T (11.1%)
12T (-4.8%)
24T (-42.0%)
36T (-49.4%)
60T (-50.9%)
2.3 2.9
20/ SJC   4.1 (0) 12.8%
EPS (0k)
2021: (0.3k)
2020: (0k)
9.8%
ROA (0%)
2021: (0.1%)
2020: (0%)
12.9%
ROE (0%)
2021: (2.3%)
2020: (0%)
59.7%
TT DOANH THU (0%)
2021: (535.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (98.3%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0.6 27.2%
PE (0x)
2021: (11.1x)
2020: (0x)
33.2%
PS (4.36x)
2021: (0.6x)
2020: (1.4x)
98.7%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.0k)
2021: (13.7k)
2020: (13.4k)
33.8%
Giá 12T trước (14.3k)
24T (1.4k)
36T (1.9k)
11.4%
Nợ/TổngTàiSản (94.3%)
Nợ/VốnCSH (1,645.2%)
ThanhToánHiệnHành (186.8%)
ThanhToánNhanh (20.7%)
ThanhToánTiềnMặt (1.9%)
1.3 93.5%
Beta (2.9x)
77.8%
TB12T (41,072)
TB12T/KLNY (0.6%)
50.8%
+/-% 6T (-70.1%)
12T (-71.3%)
24T (192.9%)
36T (115.8%)
60T (105%)
4.1 2.0
21/ DCS   1 (0) 9.6%
EPS (0.0k)
2021: (0k)
2020: (0k)
15.8%
ROA (0%)
2021: (0.0%)
2020: (0.0%)
16.5%
ROE (0%)
2021: (0.0%)
2020: (0.0%)
29.5%
TT DOANH THU (0%)
2021: (12.2%)
2020: (14.6%)
2019: (0%)
2018: (0%)
36.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2021: (2.9%)
2020: (79.1%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0.7 11.2%
PE (100x)
2021: (0x)
2020: (0x)
26.7%
PS (1.24x)
2021: (6.7x)
2020: (1.2x)
98.7%
PB: (0.1x)
GiáSS : (10.5k)
2021: (10.5k)
2020: (10.5k)
72.4%
Giá 12T trước (0.8k)
24T (1.7k)
36T (1.5k)
88.2%
Nợ/TổngTàiSản (6.7%)
Nợ/VốnCSH (7.1%)
ThanhToánHiệnHành (1,363.1%)
ThanhToánNhanh (1,106.5%)
ThanhToánTiềnMặt (8.6%)
3.7 64.6%
Beta (1.8x)
77.9%
TB12T (164,197)
TB12T/KLNY (0.3%)
38.2%
+/-% 6T (0%)
12T (25%)
24T (-41.2%)
36T (-33.3%)
60T (150%)
3.1 2.5
22/ FIT   4.6 (-0.0) 11.7%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
11.0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.7%)
11.3%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.8%)
62.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (57.8%)
2021: (2.3%)
2020: (1.6%)
16.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (179.8%)
2020: (0%)
0.6 17.1%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (25.0x)
47.7%
PS (0.85x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
98.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (17.3k)
2023: (17.0k)
2022: (17.3k)
91.9%
Giá 12T trước (6.0k)
24T (6.4k)
36T (16.8k)
73.6%
Nợ/TổngTàiSản (20.6%)
Nợ/VốnCSH (26.0%)
ThanhToánHiệnHành (435.9%)
ThanhToánNhanh (397.7%)
ThanhToánTiềnMặt (3.4%)
4.4 65.1%
Beta (1.8x)
92.4%
TB12T (2,307,159)
TB12T/KLNY (0.7%)
16.8%
+/-% 6T (4.3%)
12T (-23.0%)
24T (-27.7%)
36T (-72.4%)
60T (51.8%)
2.4 2.5
23/ HID   3.1 (0) 12.5%
EPS (0.2k)
2023: (0k)
2022: (0k)
12.0%
ROA (1%)
2023: (0%)
2022: (0%)
12.5%
ROE (2%)
2023: (0%)
2022: (0%)
82.5%
TT DOANH THU (24%)
2023: (50.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (43.9%)
82.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (62.5%)
2022: (0%)
2021: (212.5%)
2020: (98.2%)
0.6 26.2%
PE (13.1x)
2023: (0x)
2022: (0x)
46.1%
PS (0.76x)
2023: (0.7x)
2022: (1.0x)
98.5%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (12.3k)
2022: (12.5k)
92.5%
Giá 12T trước (3.8k)
24T (5.9k)
36T (6.6k)
63.3%
Nợ/TổngTàiSản (43.2%)
Nợ/VốnCSH (75.9%)
ThanhToánHiệnHành (293.8%)
ThanhToánNhanh (289.2%)
ThanhToánTiềnMặt (8.6%)
4.4 39.3%
Beta (1.2x)
77.3%
TB12T (175,714)
TB12T/KLNY (0.2%)
13.9%
+/-% 6T (0%)
12T (-17.8%)
24T (-46.7%)
36T (-52.1%)
60T (51.8%)
1.2 2.0
24/ HEP   15.1 (0) 72.6%
EPS (2.1k)
2022: (1.9k)
2021: (1.8k)
43.0%
ROA (2%)
2022: (1.8%)
2021: (1.6%)
30.1%
ROE (2%)
2022: (2.0%)
2021: (1.8%)
57.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (6.7%)
2021: (15.4%)
2020: (15.9%)
2019: (0%)
82.3%
TT LOI NHUAN (8%)
2022: (9.1%)
2021: (5.6%)
2020: (40.2%)
2019: (0%)
2.4 73.0%
PE (7.2x)
2022: (17.6x)
2021: (7.3x)
69.1%
PS (0.31x)
2022: (0.6x)
2021: (0.2x)
98.5%
PB: (0.2x)
GiáSS : (95.3k)
2022: (94.2k)
2021: (97.8k)
34.9%
Giá 12T trước (11.2k)
24T (15.5k)
36T (11.2k)
89.3%
Nợ/TổngTàiSản (5.7%)
Nợ/VốnCSH (6.1%)
ThanhToánHiệnHành (243.9%)
ThanhToánNhanh (234.3%)
ThanhToánTiềnMặt (96.5%)
4.9 39.7%
Beta (1.2x)
21.5%
TB12T (307)
TB12T/KLNY (0.0%)
76.4%
+/-% 6T (33.0%)
12T (34.1%)
24T (-3.3%)
36T (34.0%)
60T (155.8%)
2.9 3.4
25/ CEG   10 (0) 16.4%
EPS (0k)
2022: (0.3k)
2021: (0.0k)
13.6%
ROA (0%)
2022: (0.4%)
2021: (0.0%)
14.5%
ROE (0%)
2022: (1.0%)
2021: (0.1%)
13.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (25.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
47.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (1,267.4%)
2021: (0%)
2020: (34.8%)
2019: (0%)
0.7 38.3%
PE (0x)
2022: (5.7x)
2021: (265.6x)
82.5%
PS (0.39x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
98.4%
PB: (0.4x)
GiáSS : (27.0k)
2022: (33.3k)
2021: (33.2k)
5.2%
Giá 12T trước (3.2k)
24T (5.5k)
36T (5.2k)
31.7%
Nợ/TổngTàiSản (56.7%)
Nợ/VốnCSH (130.7%)
ThanhToánHiệnHành (176.2%)
ThanhToánNhanh (42.1%)
ThanhToánTiềnMặt (2.0%)
2.5 22.1%
Beta (0.8x)
19.8%
TB12T (201)
TB12T/KLNY (0.0%)
78.9%
+/-% 6T (0%)
12T (212.5%)
24T (81.9%)
36T (91.9%)
60T (54.0%)
2.6 1.9
26/ DVG   2.2 (0) 22.4%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.1k)
27.2%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (0.6%)
21.9%
ROE (1%)
2023: (0.8%)
2022: (0.7%)
46.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (164.7%)
2020: (5%)
92.7%
TT LOI NHUAN (15%)
2023: (21.4%)
2022: (0%)
2021: (61.7%)
2020: (121.4%)
1.2 29.1%
PE (24.4x)
2023: (36.9x)
2022: (39.1x)
48.6%
PS (0.69x)
2023: (1.1x)
2022: (0.6x)
98.3%
PB: (0.2x)
GiáSS : (10.9k)
2023: (11.0k)
2022: (10.7k)
99.3%
Giá 12T trước (3.8k)
24T (8.5k)
36T (12.7k)
81.9%
Nợ/TổngTàiSản (6.1%)
Nợ/VốnCSH (6.6%)
ThanhToánHiệnHành (473.3%)
ThanhToánNhanh (192.5%)
ThanhToánTiềnMặt (10.5%)
4.8 84.0%
Beta (2.3x)
89.3%
TB12T (323,139)
TB12T/KLNY (1.2%)
0.5%
+/-% 6T (-29.0%)
12T (-42.1%)
24T (-74.1%)
36T (-82.7%)
60T (-86.3%)
1.9 2.6
27/ TSC   3.2 (-0.0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
9.2%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
10.4%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
71.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (74.7%)
2021: (13.0%)
2020: (9.7%)
61.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (579.9%)
2020: (1,119.6%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
39.5%
PS (1.25x)
2023: (1.5x)
2022: (0.7x)
98.3%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.7k)
2023: (12.6k)
2022: (12.7k)
97.1%
Giá 12T trước (4.8k)
24T (6.5k)
36T (10.3k)
89.9%
Nợ/TổngTàiSản (6.9%)
Nợ/VốnCSH (7.4%)
ThanhToánHiệnHành (1,016.4%)
ThanhToánNhanh (980.8%)
ThanhToánTiềnMặt (14.5%)
4.3 67.9%
Beta (1.9x)
93.1%
TB12T (1,652,180)
TB12T/KLNY (0.8%)
10.6%
+/-% 6T (-13.4%)
12T (-32.5%)
24T (-50.5%)
36T (-68.6%)
60T (118.4%)
2.1 2.3
28/ LGL   3.2 (0) 28.2%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0.1k)
30.4%
ROA (1%)
2023: (1.1%)
2022: (0.3%)
29.1%
ROE (2%)
2023: (2.3%)
2022: (0.8%)
42.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (0%)
2022: (66.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
86.1%
TT LOI NHUAN (62%)
2023: (181.9%)
2022: (329.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.4 51.6%
PE (10.2x)
2023: (13.8x)
2022: (29.1x)
33.6%
PS (1.48x)
2023: (2.3x)
2022: (0.8x)
98.2%
PB: (0.2x)
GiáSS : (13.0k)
2023: (13.1k)
2022: (12.8k)
93.1%
Giá 12T trước (4.5k)
24T (5.0k)
36T (6.5k)
40.8%
Nợ/TổngTàiSản (51.0%)
Nợ/VốnCSH (104.2%)
ThanhToánHiệnHành (162.6%)
ThanhToánNhanh (110.3%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
4.2 71.0%
Beta (1.9x)
82.3%
TB12T (239,707)
TB12T/KLNY (0.5%)
3.3%
+/-% 6T (-21.1%)
12T (-29.2%)
24T (-36.7%)
36T (-51%)
60T (-64.1%)
1.6 2.4
29/ ITQ   3 (0) 14.8%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
15.0%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0%)
14.8%
ROE (1%)
2023: (0.6%)
2022: (0%)
16.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (52.0%)
2020: (0%)
57.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (563.2%)
2020: (153.5%)
0.7 18.6%
PE (60x)
2023: (43.1x)
2022: (0x)
89.3%
PS (0.17x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
98.1%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.4k)
2023: (10.4k)
2022: (10.4k)
82.2%
Giá 12T trước (3.1k)
24T (4.3k)
36T (4.6k)
56.4%
Nợ/TổngTàiSản (35.0%)
Nợ/VốnCSH (53.9%)
ThanhToánHiệnHành (218.8%)
ThanhToánNhanh (123.3%)
ThanhToánTiềnMặt (2.3%)
4.6 80.0%
Beta (2.2x)
85.6%
TB12T (233,453)
TB12T/KLNY (0.7%)
27.0%
+/-% 6T (15.4%)
12T (-3.2%)
24T (-30.2%)
36T (-34.8%)
60T (17.0%)
3.1 2.8
30/ HKB   0.9 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
96.8%
TT DOANH THU (10%)
2023: (11.0%)
2022: (2.9%)
2021: (63.6%)
2020: (73.9%)
27.4%
TT LOI NHUAN (2%)
2023: (0%)
2022: (0.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
6.9%
PS (7.50x)
2023: (5.8x)
2022: (6.5x)
98.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (2.6k)
2023: (2.8k)
2022: (4.0k)
69.1%
Giá 12T trước (1k)
24T (1.1k)
36T (0.8k)
13.7%
Nợ/TổngTàiSản (57.2%)
Nợ/VốnCSH (133.7%)
ThanhToánHiệnHành (35.8%)
ThanhToánNhanh (34.7%)
ThanhToánTiềnMặt (0.7%)
1.0 81.6%
Beta (2.3x)
68.5%
TB12T (50,335)
TB12T/KLNY (0.1%)
46.3%
+/-% 6T (50%)
12T (-10%)
24T (-18.2%)
36T (12.5%)
60T (28.6%)
3.6 1.5
31/ BBH   8.4 (0) 39.3%
EPS (0.3k)
2022: (0.4k)
2021: (1.1k)
33.0%
ROA (1%)
2022: (0.9%)
2021: (2.2%)
26.4%
ROE (1%)
2022: (1.1%)
2021: (2.9%)
4.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
9.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (33.2%)
2019: (0%)
1.6 46.3%
PE (32.3x)
2022: (32.3x)
2021: (6.6x)
88.2%
PS (0.19x)
2022: (0.2x)
2021: (0.1x)
98.0%
PB: (0.2x)
GiáSS : (36.6k)
2022: (37.2k)
2021: (38.2k)
93.7%
Giá 12T trước (12.2k)
24T (15.8k)
36T (13.9k)
83.8%
Nợ/TổngTàiSản (19.1%)
Nợ/VốnCSH (23.6%)
ThanhToánHiệnHành (489.3%)
ThanhToánNhanh (328.5%)
ThanhToánTiềnMặt (33.5%)
5.0 94.6%
Beta (3.0x)
26.4%
TB12T (231)
TB12T/KLNY (0.0%)
2.6%
+/-% 6T (-33.3%)
12T (-31.2%)
24T (-46.7%)
36T (-39.6%)
60T (-62.2%)
0.8 2.5
32/ LIG   3.9 (0) 20.6%
EPS (0.1k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
16.9%
ROA (0%)
2023: (0.0%)
2022: (0.1%)
19.6%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.6%)
94.7%
TT DOANH THU (20%)
2023: (12.0%)
2022: (21.7%)
2021: (4.2%)
2020: (5.1%)
62.2%
TT LOI NHUAN (2,936%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (863.6%)
2020: (0%)
0.9 20.3%
PE (55.7x)
2023: (140.1x)
2022: (46.4x)
92.2%
PS (0.11x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
97.9%
PB: (0.3x)
GiáSS : (15.2k)
2023: (14.7k)
2022: (13.7k)
90.5%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (5.6k)
36T (6.3k)
15.7%
Nợ/TổngTàiSản (78.3%)
Nợ/VốnCSH (361.4%)
ThanhToánHiệnHành (117.6%)
ThanhToánNhanh (93.6%)
ThanhToánTiềnMặt (1.2%)
4.2 81.8%
Beta (2.3x)
92.9%
TB12T (1,008,346)
TB12T/KLNY (1.1%)
8.0%
+/-% 6T (-9.3%)
12T (-31.6%)
24T (-30.4%)
36T (-38.0%)
60T (-1.1%)
2.4 2.5
33/ BCG   9.1 (-0.0) 29.4%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.7k)
21.3%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.8%)
22.9%
ROE (0%)
2023: (0.3%)
2022: (2.5%)
92.7%
TT DOANH THU (8%)
2023: (0%)
2022: (75.5%)
2021: (41.2%)
2020: (17.7%)
51.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (188.2%)
2020: (84.7%)
1.2 31.9%
PE (65.4x)
2023: (84.8x)
2022: (10.2x)
40.8%
PS (1.11x)
2023: (1.2x)
2022: (0.8x)
97.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (33.1k)
2023: (32.7k)
2022: (25.9k)
80.5%
Giá 12T trước (10.3k)
24T (13.8k)
36T (10.1k)
40.7%
Nợ/TổngTàiSản (58.5%)
Nợ/VốnCSH (141%)
ThanhToánHiệnHành (157.8%)
ThanhToánNhanh (127.9%)
ThanhToánTiềnMặt (3.3%)
3.5 78.3%
Beta (2.1x)
99.2%
TB12T (9,597,492)
TB12T/KLNY (1.8%)
30.5%
+/-% 6T (-2.9%)
12T (-11.3%)
24T (-33.9%)
36T (-9.3%)
60T (171.5%)
3.5 2.7
34/ AMV   3.5 (0) 26.6%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.4k)
34.3%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (2.7%)
26.2%
ROE (1%)
2023: (0.8%)
2022: (3.3%)
43.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (29.2%)
2021: (36.1%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.4 41.4%
PE (38.9x)
2023: (37.0x)
2022: (7.9x)
22.9%
PS (2.30x)
2023: (2.6x)
2022: (1.5x)
97.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.9k)
2023: (12.9k)
2022: (12.8k)
96.8%
Giá 12T trước (5k)
24T (8.1k)
36T (9.1k)
90.2%
Nợ/TổngTàiSản (14.1%)
Nợ/VốnCSH (16.3%)
ThanhToánHiệnHành (1,064.3%)
ThanhToánNhanh (866.4%)
ThanhToánTiềnMặt (28.9%)
4.7 71.8%
Beta (1.9x)
94.7%
TB12T (1,439,655)
TB12T/KLNY (1.1%)
2.3%
+/-% 6T (-10.3%)
12T (-30%)
24T (-56.8%)
36T (-61.5%)
60T (-70.4%)
1.8 2.6
35/ TNI   2.6 (0.0) 17.9%
EPS (0.3k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
46.8%
ROA (321%)
2023: (0.0%)
2022: (0.3%)
24.3%
ROE (3%)
2023: (0.1%)
2022: (0.5%)
13.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (31.0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.5 39.2%
PE (7.9x)
2023: (0x)
2022: (59.5x)
87.5%
PS (0.21x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
97.7%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.0k)
2023: (10.1k)
2022: (10.1k)
86.4%
Giá 12T trước (3.1k)
24T (3.8k)
36T (3.7k)
29.3%
Nợ/TổngTàiSản (6,734.9%)
Nợ/VốnCSH (69.0%)
ThanhToánHiệnHành (173.2%)
ThanhToánNhanh (87.1%)
ThanhToánTiềnMặt (0.6%)
4.6 47.5%
Beta (1.4x)
82.8%
TB12T (246,539)
TB12T/KLNY (0.5%)
7.6%
+/-% 6T (-3.0%)
12T (-16.9%)
24T (-31.8%)
36T (-30.5%)
60T (-74.8%)
1.2 2.4
36/ LDG   2.9 (-0.0) 9.2%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
8.8%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
9.8%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
20.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (87.8%)
61.6%
TT LOI NHUAN (528%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (989.5%)
2020: (0%)
0.5 10.0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (239.7x)
5.9%
PS (12.67x)
2023: (15.7x)
2022: (3.5x)
97.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.1k)
2023: (10.6k)
2022: (13.6k)
98.0%
Giá 12T trước (5.2k)
24T (7.7k)
36T (6.6k)
28.9%
Nợ/TổngTàiSản (64%)
Nợ/VốnCSH (177.8%)
ThanhToánHiệnHành (139.4%)
ThanhToánNhanh (109.5%)
ThanhToánTiềnMặt (0.2%)
2.1 70.5%
Beta (1.9x)
98.4%
TB12T (4,176,969)
TB12T/KLNY (1.6%)
2.8%
+/-% 6T (-3.4%)
12T (-44.2%)
24T (-62.4%)
36T (-56.4%)
60T (-62.4%)
1.9 1.5
37/ CHC   3.6 (0) 49.0%
EPS (0.1k)
2022: (0.9k)
2021: (2.4k)
51.0%
ROA (0%)
2022: (3.3%)
2021: (6.1%)
55.5%
ROE (0%)
2022: (7.2%)
2021: (18.8%)
32.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (21.6%)
2020: (13.3%)
2019: (0%)
8.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (16.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.5 79.2%
PE (72x)
2022: (2.9x)
2021: (1.6x)
94.9%
PS (0.16x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
97.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.2k)
2022: (12.5k)
2021: (12.7k)
25.0%
Giá 12T trước (2.6k)
24T (1.9k)
36T (3.9k)
51.3%
Nợ/TổngTàiSản (28.1%)
Nợ/VốnCSH (39.1%)
ThanhToánHiệnHành (183.3%)
ThanhToánNhanh (54.0%)
ThanhToánTiềnMặt (3.8%)
4.7 0%
Beta (-0.1x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
62.1%
+/-% 6T (0%)
12T (38.5%)
24T (91.2%)
36T (-7.3%)
60T (63.8%)
0.8 2.7
38/ HSM   6.7 (0) 15.7%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.8k)
11.5%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.9%)
12.8%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (2.9%)
25.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (1.7%)
2021: (24.1%)
2020: (0%)
59.8%
TT LOI NHUAN (182%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,078.9%)
2020: (0%)
0.6 28.2%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (8.4x)
93.7%
PS (0.11x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
97.5%
PB: (0.3x)
GiáSS : (20.0k)
2023: (22.2k)
2022: (28.3k)
85.1%
Giá 12T trước (6.9k)
24T (17.7k)
36T (9.0k)
16.6%
Nợ/TổngTàiSản (70.5%)
Nợ/VốnCSH (239.5%)
ThanhToánHiệnHành (93.8%)
ThanhToánNhanh (58.0%)
ThanhToánTiềnMặt (5.6%)
4.2 84.5%
Beta (2.4x)
42.1%
TB12T (3,361)
TB12T/KLNY (0.0%)
7.7%
+/-% 6T (-15.2%)
12T (-2.9%)
24T (-62.1%)
36T (-25.7%)
60T (-31.4%)
1.1 2.0
39/ KMR   3.5 (-0.0) 25.0%
EPS (0.0k)
2023: (0.2k)
2022: (0.3k)
31.6%
ROA (0%)
2023: (1.1%)
2022: (1.8%)
26.1%
ROE (0%)
2023: (1.5%)
2022: (2.7%)
33.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (21.1%)
2021: (18.6%)
2020: (0%)
25.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (9,829.7%)
2020: (0%)
1.3 40.0%
PE (88.3x)
2023: (20.5x)
2022: (9.3x)
68.9%
PS (0.43x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
97.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (11.3k)
2023: (11.3k)
2022: (11.1k)
85.9%
Giá 12T trước (4.0k)
24T (4.3k)
36T (8.8k)
64.6%
Nợ/TổngTàiSản (25.0%)
Nợ/VốnCSH (33.3%)
ThanhToánHiệnHành (311.0%)
ThanhToánNhanh (95.9%)
ThanhToánTiềnMặt (9.3%)
4.8 26.8%
Beta (0.9x)
72.8%
TB12T (84,387)
TB12T/KLNY (0.1%)
17.8%
+/-% 6T (1.7%)
12T (-12.6%)
24T (-18.5%)
36T (-59.8%)
60T (21.7%)
1.0 2.4
40/ TTH   4.3 (0) 26.1%
EPS (0.6k)
2023: (0.5k)
2022: (0k)
36.4%
ROA (4%)
2023: (2.9%)
2022: (0%)
28.4%
ROE (5%)
2023: (4.5%)
2022: (0%)
97.2%
TT DOANH THU (76%)
2023: (85.4%)
2022: (83.5%)
2021: (75.3%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.5 62.3%
PE (7.4x)
2023: (7.2x)
2022: (0x)
88.0%
PS (0.17x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
97.4%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.4k)
2022: (10.9k)
18.0%
Giá 12T trước (2.9k)
24T (3.1k)
36T (3.2k)
71.2%
Nợ/TổngTàiSản (27.1%)
Nợ/VốnCSH (37.2%)
ThanhToánHiệnHành (362.2%)
ThanhToánNhanh (333.1%)
ThanhToánTiềnMặt (4.9%)
4.5 88.4%
Beta (2.5x)
95.3%
TB12T (760,557)
TB12T/KLNY (2.0%)
73.3%
+/-% 6T (13.2%)
12T (48.3%)
24T (38.7%)
36T (34.4%)
60T (37.8%)
4.7 3.6
41/ TDG   4.5 (0.1) 31.4%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.7k)
30.3%
ROA (0%)
2023: (0.5%)
2022: (2.0%)
32.0%
ROE (1%)
2023: (1.3%)
2022: (5.0%)
72.9%
TT DOANH THU (27%)
2023: (3.9%)
2022: (0%)
2021: (81.7%)
2020: (0%)
24.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (2,681.4%)
2020: (0%)
1.5 55.1%
PE (27.4x)
2023: (22.5x)
2022: (5.0x)
98.8%
PS (0.05x)
2023: (0.1x)
2022: (0.0x)
97.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (12.9k)
2022: (13.5k)
66.8%
Giá 12T trước (4.9k)
24T (5.2k)
36T (3.8k)
18.0%
Nợ/TổngTàiSản (66.0%)
Nợ/VốnCSH (194.0%)
ThanhToánHiệnHành (107.5%)
ThanhToánNhanh (61.4%)
ThanhToánTiềnMặt (2.1%)
4.5 43.8%
Beta (1.3x)
85.5%
TB12T (166,484)
TB12T/KLNY (0.9%)
47.5%
+/-% 6T (18.1%)
12T (-9.7%)
24T (-15.5%)
36T (16.4%)
60T (105.9%)
3.2 3.1
42/ SVD   2.9 (-0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
47.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (32.1%)
2020: (22.3%)
88.0%
TT LOI NHUAN (229%)
2023: (1,436.3%)
2022: (0%)
2021: (145.9%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
76.7%
PS (0.30x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
97.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (8.8k)
2023: (8.9k)
2022: (10.2k)
94.2%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (5.4k)
36T (8.0k)
60.7%
Nợ/TổngTàiSản (37.3%)
Nợ/VốnCSH (59.5%)
ThanhToánHiệnHành (193.1%)
ThanhToánNhanh (117.3%)
ThanhToánTiềnMặt (16.4%)
4.4 64.7%
Beta (1.8x)
72.0%
TB12T (45,371)
TB12T/KLNY (0.2%)
11.1%
+/-% 6T (21.1%)
12T (-20.0%)
24T (-46.0%)
36T (-63.2%)
60T (-79.5%)
1.5 2.0
43/ SCJ   3.9 (0) 24.7%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.1k)
22.2%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0.2%)
24.0%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (1.0%)
70.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (13.9%)
2021: (41.7%)
2020: (31.1%)
70.2%
TT LOI NHUAN (54%)
2023: (69.5%)
2022: (0%)
2021: (10.0%)
2020: (0%)
1.2 30.5%
PE (30.8x)
2023: (29.4x)
2022: (22.8x)
88.5%
PS (0.19x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
97.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (11.8k)
2023: (11.8k)
2022: (12.5k)
71.1%
Giá 12T trước (4.7k)
24T (4.3k)
36T (4k)
9.6%
Nợ/TổngTàiSản (61.1%)
Nợ/VốnCSH (156.8%)
ThanhToánHiệnHành (32.6%)
ThanhToánNhanh (15.9%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
3.7 46.8%
Beta (1.4x)
60.5%
TB12T (25,428)
TB12T/KLNY (0.0%)
21.8%
+/-% 6T (-2.4%)
12T (-14.9%)
24T (-7.0%)
36T (0%)
60T (-20%)
1.3 2.0
44/ VHE   3 (0) 20.9%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.0k)
22.9%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0.4%)
20.4%
ROE (1%)
2023: (0.5%)
2022: (0.4%)
86.9%
TT DOANH THU (1%)
2023: (18.5%)
2022: (14.8%)
2021: (82.1%)
2020: (0%)
74.6%
TT LOI NHUAN (47%)
2023: (13.7%)
2022: (0%)
2021: (155.8%)
2020: (0%)
1.0 20.8%
PE (50x)
2023: (63.1x)
2022: (69.5x)
70.7%
PS (0.32x)
2023: (0.3x)
2022: (0.4x)
97.1%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.1k)
2023: (10.1k)
2022: (10.0k)
92.4%
Giá 12T trước (3.5k)
24T (5k)
36T (11.7k)
63.2%
Nợ/TổngTàiSản (24%)
Nợ/VốnCSH (31.6%)
ThanhToánHiệnHành (376.7%)
ThanhToánNhanh (158.2%)
ThanhToánTiềnMặt (0.8%)
4.6 62.5%
Beta (1.8x)
89.8%
TB12T (379,646)
TB12T/KLNY (1.1%)
5.2%
+/-% 6T (-3.2%)
12T (-14.3%)
24T (-40%)
36T (-74.4%)
60T (-86.8%)
1.6 2.4
45/ SJF   1.8 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
13.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (33.4%)
2020: (0%)
60.9%
TT LOI NHUAN (242%)
2023: (909.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
31.3%
PS (1.59x)
2023: (1.3x)
2022: (1.5x)
97.0%
PB: (0.3x)
GiáSS : (6.2k)
2023: (6.3k)
2022: (10.3k)
98.5%
Giá 12T trước (4.0k)
24T (6.4k)
36T (3.7k)
69.4%
Nợ/TổngTàiSản (37.0%)
Nợ/VốnCSH (58.6%)
ThanhToánHiệnHành (218.2%)
ThanhToánNhanh (204.3%)
ThanhToánTiềnMặt (31.8%)
3.6 50.6%
Beta (1.5x)
82.0%
TB12T (310,479)
TB12T/KLNY (0.4%)
4.6%
+/-% 6T (0%)
12T (-55.1%)
24T (-72.0%)
36T (-51.2%)
60T (-43.7%)
1.1 1.6
46/ KSQ   3.9 (-0.1) 21.7%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0k)
33.3%
ROA (3%)
2023: (2.5%)
2022: (0%)
23.8%
ROE (4%)
2023: (3.0%)
2022: (0%)
56.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (63.3%)
2021: (0%)
2020: (3,411.3%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.3 53.3%
PE (11.8x)
2023: (7.2x)
2022: (0x)
14.0%
PS (23.16x)
2023: (17.1x)
2022: (1.0x)
97.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (9.0k)
2023: (9.0k)
2022: (8.7k)
24.3%
Giá 12T trước (2.6k)
24T (3.3k)
36T (3.5k)
75.1%
Nợ/TổngTàiSản (14.8%)
Nợ/VốnCSH (17.3%)
ThanhToánHiệnHành (677.9%)
ThanhToánNhanh (677.9%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
2.7 91.5%
Beta (2.8x)
87.0%
TB12T (262,250)
TB12T/KLNY (0.9%)
80.9%
+/-% 6T (100%)
12T (53.9%)
24T (21.2%)
36T (14.3%)
60T (81.8%)
4.8 2.9
47/ DL1   5.1 (0) 35.1%
EPS (0.4k)
2023: (0.4k)
2022: (0.4k)
41.6%
ROA (2%)
2023: (1.7%)
2022: (1.5%)
35.9%
ROE (3%)
2023: (3.0%)
2022: (3.4%)
38.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0.7%)
2022: (177.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
65.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
2021: (27.8%)
2020: (122.7%)
1.8 72.4%
PE (11.9x)
2023: (10.6x)
2022: (7.0x)
30.9%
PS (1.81x)
2023: (1.6x)
2022: (1.1x)
96.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.2k)
2022: (12.5k)
67.7%
Giá 12T trước (5k)
24T (5k)
36T (8k)
60.8%
Nợ/TổngTàiSản (43.3%)
Nợ/VốnCSH (76.5%)
ThanhToánHiệnHành (176.4%)
ThanhToánNhanh (171.0%)
ThanhToánTiềnMặt (19.4%)
4.4 68.9%
Beta (1.9x)
87.2%
TB12T (605,936)
TB12T/KLNY (0.6%)
29.5%
+/-% 6T (15.9%)
12T (2%)
24T (2%)
36T (-36.3%)
60T (-82.2%)
3.0 3.1
48/ NLS   4.8 (0) 70.8%
EPS (1.9k)
2022: (1.7k)
2021: (1.9k)
73.4%
ROA (6%)
2022: (5.3%)
2021: (6.2%)
80.3%
ROE (14%)
2022: (13.0%)
2021: (14.5%)
39.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0.4%)
2021: (5.0%)
2020: (4.2%)
2019: (0%)
66.8%
TT LOI NHUAN (9%)
2022: (0%)
2021: (45.8%)
2020: (28.2%)
2019: (0%)
3.8 99.5%
PE (2.6x)
2022: (2.3x)
2021: (2.1x)
89.0%
PS (0.17x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
96.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.8k)
2022: (13.2k)
2021: (13.0k)
33.2%
Giá 12T trước (4.8k)
24T (3.4k)
36T (3.4k)
44.3%
Nợ/TổngTàiSản (54.4%)
Nợ/VốnCSH (119.4%)
ThanhToánHiệnHành (97.8%)
ThanhToánNhanh (92.4%)
ThanhToánTiềnMặt (57.8%)
4.9 0%
Beta (-0.3x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
48.5%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (41.3%)
36T (42.9%)
60T (-8.6%)
0.4 3.0
49/ SDD   2 (0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
82.0%
TT DOANH THU (51%)
2023: (16.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (132.0%)
84.3%
TT LOI NHUAN (76%)
2023: (117.3%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (133.6%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
53.6%
PS (0.52x)
2023: (0.6x)
2022: (0.9x)
96.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (6.5k)
2023: (6.7k)
2022: (8.0k)
95.5%
Giá 12T trước (2.9k)
24T (4.4k)
36T (3.3k)
11.1%
Nợ/TổngTàiSản (55.9%)
Nợ/VốnCSH (126.5%)
ThanhToánHiệnHành (17.4%)
ThanhToánNhanh (15.4%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
2.5 87.4%
Beta (2.5x)
79.4%
TB12T (78,981)
TB12T/KLNY (0.5%)
6.8%
+/-% 6T (0%)
12T (-34.5%)
24T (-56.8%)
36T (-42.4%)
60T (-32.1%)
2.1 1.5
50/ HVX   2.9 (0) 10.2%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
10.2%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
11.0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
24.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.6%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
17.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (113.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 13.0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (63.7x)
80.3%
PS (0.27x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
96.7%
PB: (0.3x)
GiáSS : (8.4k)
2023: (8.9k)
2022: (10.7k)
90.8%
Giá 12T trước (3.8k)
24T (4.3k)
36T (5.5k)
25.8%
Nợ/TổngTàiSản (48.2%)
Nợ/VốnCSH (92.9%)
ThanhToánHiệnHành (49.6%)
ThanhToánNhanh (23.8%)
ThanhToánTiềnMặt (5.1%)
4.0 36.5%
Beta (1.2x)
58.8%
TB12T (18,515)
TB12T/KLNY (0.0%)
9.5%
+/-% 6T (-2.7%)
12T (-24.5%)
24T (-32.2%)
36T (-47.3%)
60T (-1.9%)
0.6 1.7
51/ BKG   4.3 (-0.0) 27.6%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.4k)
39.8%
ROA (1%)
2023: (1.2%)
2022: (2.8%)
27.8%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (3.0%)
18.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (5.3%)
2021: (1.5%)
2020: (0%)
55.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (12.1%)
2021: (16.3%)
2020: (1.7%)
1.6 42.1%
PE (28.5x)
2023: (28.2x)
2022: (9.6x)
37.8%
PS (1.44x)
2023: (1.6x)
2022: (0.6x)
96.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.0k)
2023: (12.9k)
2022: (12.8k)
82.8%
Giá 12T trước (4.7k)
24T (5.0k)
36T (9.4k)
95.8%
Nợ/TổngTàiSản (3.8%)
Nợ/VốnCSH (3.9%)
ThanhToánHiệnHành (2,068.0%)
ThanhToánNhanh (1,749.9%)
ThanhToánTiềnMặt (41.7%)
4.7 43.5%
Beta (1.3x)
84.5%
TB12T (347,067)
TB12T/KLNY (0.5%)
10.4%
+/-% 6T (-2.7%)
12T (-9.7%)
24T (-13.9%)
36T (-54.5%)
60T (-64.3%)
1.3 2.5
52/ MBN   7.9 (0) 31.7%
EPS (0.2k)
2022: (0.1k)
2021: (0.8k)
31.2%
ROA (1%)
2022: (0.2%)
2021: (2.6%)
24.7%
ROE (1%)
2022: (0.2%)
2021: (3.3%)
10.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (21.1%)
2019: (0%)
22.3%
TT LOI NHUAN (399%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.4 34.3%
PE (34.3x)
2022: (170.1x)
2021: (9.6x)
74.6%
PS (0.31x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
96.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (24.5k)
2022: (24.3k)
2021: (24.9k)
58.2%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (7.9k)
36T (7.9k)
80.8%
Nợ/TổngTàiSản (18.6%)
Nợ/VốnCSH (22.9%)
ThanhToánHiệnHành (224.7%)
ThanhToánNhanh (208.1%)
ThanhToánTiềnMặt (65.9%)
4.6 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
34.5%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (0%)
36T (0.6%)
60T (1.2%)
0.2 2.1
53/ ITS   3.8 (0.1) 27.0%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.3k)
20.6%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.4%)
28.8%
ROE (2%)
2023: (1.5%)
2022: (2.5%)
41.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (16.3%)
2021: (0%)
2020: (59.5%)
44.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (19.6%)
2020: (7,831.8%)
1.3 44.9%
PE (21.7x)
2023: (23.8x)
2022: (10.0x)
97.8%
PS (0.07x)
2023: (0.1x)
2022: (0.0x)
96.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.8k)
2023: (10.8k)
2022: (10.8k)
69.7%
Giá 12T trước (4.4k)
24T (4.5k)
36T (3.7k)
14.0%
Nợ/TổngTàiSản (85.9%)
Nợ/VốnCSH (610.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.8%)
ThanhToánNhanh (92.0%)
ThanhToánTiềnMặt (3.7%)
4.3 79.0%
Beta (2.2x)
64.5%
TB12T (22,821)
TB12T/KLNY (0.1%)
38.0%
+/-% 6T (2.6%)
12T (-11.2%)
24T (-13.2%)
36T (4.9%)
60T (87.1%)
3.1 2.9
54/ FCM   4.1 (0) 34.0%
EPS (0.3k)
2023: (0.4k)
2022: (0.5k)
45.6%
ROA (2%)
2023: (2.1%)
2022: (2.5%)
35.2%
ROE (3%)
2023: (2.9%)
2022: (3.6%)
5.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (4.9%)
2020: (0%)
14.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (58.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.8 66.0%
PE (12.1x)
2023: (12.5x)
2022: (7.8x)
68.3%
PS (0.39x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
96.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.0k)
2023: (13.0k)
2022: (12.7k)
80.6%
Giá 12T trước (5.1k)
24T (4.6k)
36T (5.8k)
72.0%
Nợ/TổngTàiSản (29.5%)
Nợ/VốnCSH (41.8%)
ThanhToánHiệnHành (290.4%)
ThanhToánNhanh (229.7%)
ThanhToánTiềnMặt (15.0%)
4.9 45.0%
Beta (1.3x)
79.4%
TB12T (159,171)
TB12T/KLNY (0.4%)
11.2%
+/-% 6T (-12.4%)
12T (-18.8%)
24T (-11.7%)
36T (-29.1%)
60T (-25.1%)
1.2 2.7
55/ PAS   4 (0) 16.7%
EPS (0.0k)
2023: (0k)
2022: (0.3k)
16.7%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (1.3%)
16.3%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (2.6%)
15.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (44.3%)
2020: (0%)
61.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,010.3%)
2020: (848.8%)
0.8 23.7%
PE (136.7x)
2023: (0x)
2022: (12.9x)
88.8%
PS (0.15x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
96.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (13.2k)
2023: (13.2k)
2022: (13.2k)
96.9%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (9.2k)
36T (14.3k)
22.2%
Nợ/TổngTàiSản (44.7%)
Nợ/VốnCSH (81.0%)
ThanhToánHiệnHành (102.9%)
ThanhToánNhanh (4.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
4.4 73.6%
Beta (2x)
91.3%
TB12T (403,140)
TB12T/KLNY (1.4%)
3.1%
+/-% 6T (-4.7%)
12T (-28.1%)
24T (-55.4%)
36T (-71.4%)
60T (-71.4%)
1.8 2.3
56/ ATB   0.8 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
16.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (55.9%)
2020: (0%)
57.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (617.1%)
2020: (163.3%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
0.1%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
96.3%
PB: (0.3x)
GiáSS : (2.5k)
2023: (2.5k)
2022: (2.8k)
89.6%
Giá 12T trước (0.9k)
24T (1.3k)
36T (1.7k)
30.3%
Nợ/TổngTàiSản (71.0%)
Nợ/VốnCSH (244.7%)
ThanhToánHiệnHành (122.2%)
ThanhToánNhanh (116.2%)
ThanhToánTiềnMặt (5.4%)
1.5 73.1%
Beta (2.0x)
61.9%
TB12T (13,008)
TB12T/KLNY (0.1%)
21.3%
+/-% 6T (33.3%)
12T (-11.1%)
24T (-38.5%)
36T (-52.9%)
60T (-20%)
2.0 1.2
57/ TQN   19.6 (0) 90.7%
EPS (1.7k)
2022: (13.5k)
2021: (25.1k)
73.1%
ROA (1%)
2022: (8.3%)
2021: (16.5%)
78.6%
ROE (3%)
2022: (21.3%)
2021: (43.1%)
37.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (61.3%)
2020: (8.1%)
2019: (0%)
57.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (321.2%)
2020: (302.7%)
2019: (0%)
4.1 94.4%
PE (11.6x)
2022: (1.5x)
2021: (0.8x)
98.0%
PS (0.08x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
96.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (59.8k)
2022: (63.2k)
2021: (58.2k)
56.8%
Giá 12T trước (19.6k)
24T (19.6k)
36T (19.5k)
21.9%
Nợ/TổngTàiSản (61.1%)
Nợ/VốnCSH (157.3%)
ThanhToánHiệnHành (140.6%)
ThanhToánNhanh (34.5%)
ThanhToánTiềnMặt (1.2%)
4.9 0%
Beta (-0.3x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
39.1%
+/-% 6T (0.1%)
12T (0.2%)
24T (0.2%)
36T (0.3%)
60T (27.2%)
0.3 3.1
58/ THN   6.1 (0) 63.8%
EPS (1.5k)
2023: (1.4k)
2022: (1.3k)
77.4%
ROA (7%)
2023: (6.9%)
2022: (6.1%)
73.7%
ROE (12%)
2023: (11.7%)
2022: (10.8%)
88.7%
TT DOANH THU (6%)
2023: (4.5%)
2022: (5.5%)
2021: (6.2%)
2020: (3.8%)
94.6%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (11.3%)
2022: (4.6%)
2021: (2.5%)
2020: (51.4%)
3.6 99.3%
PE (4.2x)
2023: (1.9x)
2022: (2.2x)
75.1%
PS (0.46x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
96.2%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.5k)
2023: (12.3k)
2022: (12.0k)
4.2%
Giá 12T trước (2.8k)
24T (2.8k)
36T (2.8k)
47.5%
Nợ/TổngTàiSản (39.3%)
Nợ/VốnCSH (64.8%)
ThanhToánHiệnHành (88.3%)
ThanhToánNhanh (68.0%)
ThanhToánTiềnMặt (39.6%)
4.3 7.0%
Beta (0.3x)
3.8%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0.0%)
94.7%
+/-% 6T (117.9%)
12T (117.9%)
24T (116.3%)
36T (116.3%)
60T (116.8%)
2.6 3.5
59/ APH   9.4 (0.1) 19.6%
EPS (0.4k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
15.5%
ROA (1%)
2023: (0.3%)
2022: (0%)
16.2%
ROE (1%)
2023: (0.6%)
2022: (0%)
40.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (17.2%)
2021: (74.4%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.8 21.7%
PE (26.7x)
2023: (54.1x)
2022: (0x)
90.7%
PS (0.16x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
96.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (23.9k)
2023: (23.5k)
2022: (25.7k)
80.4%
Giá 12T trước (8.9k)
24T (12k)
36T (44.2k)
57.2%
Nợ/TổngTàiSản (53.5%)
Nợ/VốnCSH (115.0%)
ThanhToánHiệnHành (153.6%)
ThanhToánNhanh (133.7%)
ThanhToánTiềnMặt (56.2%)
4.7 59.2%
Beta (1.7x)
90.0%
TB12T (1,368,171)
TB12T/KLNY (0.6%)
23.0%
+/-% 6T (24.4%)
12T (5.1%)
24T (-22.3%)
36T (-78.9%)
60T (-69.1%)
2.5 2.7
60/ DST   3.7 (0) 28.7%
EPS (0.0k)
2023: (0.1k)
2022: (1.0k)
42.2%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (7.7%)
31.5%
ROE (0%)
2023: (0.4%)
2022: (8.1%)
85.9%
TT DOANH THU (9%)
2023: (7.7%)
2022: (29.4%)
2021: (18.1%)
2020: (0%)
23.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,114.2%)
2020: (0%)
1.7 43.8%
PE (92.5x)
2023: (81.6x)
2022: (4.4x)
19.8%
PS (2.21x)
2023: (2.4x)
2022: (2.8x)
96.0%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (12.3k)
2022: (12.3k)
88.2%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (6.6k)
36T (4.2k)
74.8%
Nợ/TổngTàiSản (4.4%)
Nợ/VốnCSH (4.6%)
ThanhToánHiệnHành (271.3%)
ThanhToánNhanh (248.0%)
ThanhToánTiềnMặt (2.2%)
4.3 74.0%
Beta (2.0x)
83.3%
TB12T (189,616)
TB12T/KLNY (0.6%)
26.8%
+/-% 6T (-2.6%)
12T (-30.2%)
24T (-43.9%)
36T (-11.9%)
60T (270%)
2.8 2.9
61/ TNT   5.0 (-0.0) 30.2%
EPS (0.4k)
2023: (0.3k)
2022: (0.1k)
34.0%
ROA (1%)
2023: (1.0%)
2022: (1.2%)
31.4%
ROE (3%)
2023: (2.3%)
2022: (1.2%)
88.1%
TT DOANH THU (554%)
2023: (68.1%)
2022: (0%)
2021: (4,881.3%)
2020: (0%)
18.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (120.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.6 49.1%
PE (12.0x)
2023: (15.4x)
2022: (22.7x)
68.3%
PS (0.33x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
96.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.3k)
2022: (11.0k)
82.6%
Giá 12T trước (5.1k)
24T (7.0k)
36T (9.4k)
72.8%
Nợ/TổngTàiSản (57.3%)
Nợ/VốnCSH (134.0%)
ThanhToánHiệnHành (1,165.5%)
ThanhToánNhanh (1,093.9%)
ThanhToánTiềnMặt (60.8%)
4.9 81.8%
Beta (2.3x)
91.9%
TB12T (604,800)
TB12T/KLNY (1.2%)
35.0%
+/-% 6T (8.6%)
12T (-1.0%)
24T (-28.2%)
36T (-46.3%)
60T (144.0%)
3.6 3.3
62/ DID   4.2 (0) 18.0%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.0k)
17.4%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
17.6%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.3%)
14.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (43.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.9 14.2%
PE (215x)
2023: (228.9x)
2022: (112.3x)
79.3%
PS (0.30x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
95.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.8k)
2023: (11.7k)
2022: (11.7k)
76.0%
Giá 12T trước (4.4k)
24T (4.8k)
36T (6.7k)
25.8%
Nợ/TổngTàiSản (45.3%)
Nợ/VốnCSH (82.9%)
ThanhToánHiệnHành (60.1%)
ThanhToánNhanh (42%)
ThanhToánTiềnMặt (1.6%)
3.5 76.6%
Beta (2.1x)
71.3%
TB12T (30,310)
TB12T/KLNY (0.2%)
27.4%
+/-% 6T (13.2%)
12T (-2.3%)
24T (-10.4%)
36T (-36.1%)
60T (-12.5%)
2.7 2.3
63/ ILA   5 (0) 21.3%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0k)
23.4%
ROA (1%)
2023: (1.4%)
2022: (0%)
21.7%
ROE (3%)
2023: (2.7%)
2022: (0%)
22.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (1,328.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
25.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (5,071.5%)
1.1 37.9%
PE (18.2x)
2023: (12.5x)
2022: (0x)
45.2%
PS (1.35x)
2023: (1.2x)
2022: (0.4x)
95.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.1k)
2023: (11.2k)
2022: (10.6k)
55.3%
Giá 12T trước (4.5k)
24T (5.5k)
36T (5.3k)
56.0%
Nợ/TổngTàiSản (49.1%)
Nợ/VốnCSH (96.5%)
ThanhToánHiệnHành (320.1%)
ThanhToánNhanh (113.0%)
ThanhToánTiềnMặt (10.1%)
3.5 75.1%
Beta (2.0x)
81.7%
TB12T (110,703)
TB12T/KLNY (0.6%)
64.4%
+/-% 6T (34.2%)
12T (13.3%)
24T (-7.3%)
36T (-4.2%)
60T (177.9%)
4.3 3.0
64/ VRC   10.6 (0.2) 16.5%
EPS (0.0k)
2023: (0k)
2022: (0.3k)
20.4%
ROA (0%)
2023: (0.0%)
2022: (1.1%)
18.7%
ROE (0%)
2023: (0.0%)
2022: (1.3%)
63.3%
TT DOANH THU (181%)
2023: (7.2%)
2022: (5.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
25.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (6,000%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.9 17.4%
PE (1,045x)
2023: (0x)
2022: (24.6x)
1.7%
PS (51.71x)
2023: (102.9x)
2022: (113.8x)
95.8%
PB: (0.4x)
GiáSS : (25.2k)
2023: (25.2k)
2022: (25.2k)
41.2%
Giá 12T trước (9.6k)
24T (9.8k)
36T (7.8k)
53.1%
Nợ/TổngTàiSản (26.8%)
Nợ/VốnCSH (36.6%)
ThanhToánHiệnHành (342.0%)
ThanhToánNhanh (15.7%)
ThanhToánTiềnMặt (2.7%)
1.4 76.0%
Beta (2.1x)
70.9%
TB12T (62,007)
TB12T/KLNY (0.1%)
53.6%
+/-% 6T (29.0%)
12T (8.7%)
24T (6.4%)
36T (34.7%)
60T (-33.4%)
3.8 2.0
65/ VTV   6.2 (0) 29.0%
EPS (0.1k)
2023: (0.2k)
2022: (0.6k)
26.6%
ROA (0%)
2023: (0.5%)
2022: (1.3%)
29.3%
ROE (1%)
2023: (1.3%)
2022: (4.5%)
51.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (120.5%)
2021: (34.4%)
2020: (0%)
49.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (37.7%)
2021: (593.4%)
2020: (0%)
1.4 44.7%
PE (77.5x)
2023: (23.6x)
2022: (6.7x)
98.5%
PS (0.09x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
95.7%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (13.2k)
2022: (13.7k)
33.8%
Giá 12T trước (4.8k)
24T (4.8k)
36T (6.2k)
37.8%
Nợ/TổngTàiSản (59.1%)
Nợ/VốnCSH (144.8%)
ThanhToánHiệnHành (142.8%)
ThanhToánNhanh (136.0%)
ThanhToánTiềnMặt (2.0%)
4.0 62.3%
Beta (1.7x)
76.0%
TB12T (82,669)
TB12T/KLNY (0.3%)
66.0%
+/-% 6T (55%)
12T (29.3%)
24T (29.3%)
36T (-0.1%)
60T (-6.1%)
4.1 3.2
66/ SHA   4.5 (0) 36.2%
EPS (0.4k)
2023: (0.4k)
2022: (0.5k)
37.4%
ROA (1%)
2023: (1.2%)
2022: (1.7%)
37.9%
ROE (3%)
2023: (3%)
2022: (4.4%)
54.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (19.6%)
2021: (1.4%)
2020: (7.5%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.8 70.5%
PE (10.5x)
2023: (12.6x)
2022: (7.4x)
91.4%
PS (0.13x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
95.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.5k)
2023: (12.4k)
2022: (12.0k)
66.6%
Giá 12T trước (4.5k)
24T (4.8k)
36T (5.5k)
32.2%
Nợ/TổngTàiSản (59.9%)
Nợ/VốnCSH (149.5%)
ThanhToánHiệnHành (135.9%)
ThanhToánNhanh (65.8%)
ThanhToánTiềnMặt (5.8%)
4.8 25.3%
Beta (0.9x)
65.7%
TB12T (30,510)
TB12T/KLNY (0.1%)
29.9%
+/-% 6T (-2.8%)
12T (1.4%)
24T (-6.1%)
36T (-18.4%)
60T (22.1%)
1.3 2.6
67/ TCR   3.7 (0) 10.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
10.0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
10.9%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
24.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (17.2%)
2021: (1.5%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 12.4%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (83.4x)
87.2%
PS (0.20x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
95.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (9.0k)
2023: (9.4k)
2022: (10.3k)
66.1%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (4.4k)
36T (3.8k)
31.4%
Nợ/TổngTàiSản (55.5%)
Nợ/VốnCSH (124.7%)
ThanhToánHiệnHành (129.6%)
ThanhToánNhanh (41.3%)
ThanhToánTiềnMặt (5.5%)
3.6 52.7%
Beta (1.5x)
37.3%
TB12T (3,515)
TB12T/KLNY (0.0%)
48.6%
+/-% 6T (11.0%)
12T (0.8%)
24T (-15.6%)
36T (-1.6%)
60T (164.5%)
2.3 2.1
68/ SD9   11.9 (0) 38.9%
EPS (0.8k)
2023: (0.4k)
2022: (0.5k)
31.1%
ROA (2%)
2023: (0.6%)
2022: (0.8%)
30.9%
ROE (3%)
2023: (1.4%)
2022: (1.9%)
51.8%
TT DOANH THU (10%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
2021: (12.0%)
2020: (0%)
56.4%
TT LOI NHUAN (498%)
2023: (0%)
2022: (96.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.6 46.5%
PE (14.2x)
2023: (23.5x)
2022: (14.1x)
58.2%
PS (0.74x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
95.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (24.9k)
2023: (24.4k)
2022: (24.4k)
14.5%
Giá 12T trước (8.3k)
24T (7.9k)
36T (7.7k)
56.1%
Nợ/TổngTàiSản (53.9%)
Nợ/VốnCSH (116.9%)
ThanhToánHiệnHành (187.9%)
ThanhToánNhanh (131.1%)
ThanhToánTiềnMặt (30.0%)
2.9 34.8%
Beta (1.1x)
70.0%
TB12T (44,062)
TB12T/KLNY (0.1%)
85.7%
+/-% 6T (45.1%)
12T (43.4%)
24T (50.6%)
36T (54.6%)
60T (80.3%)
4.2 2.9
69/ PLP   5.3 (-0.0) 20.2%
EPS (0k)
2023: (0.2k)
2022: (0.5k)
19.2%
ROA (0%)
2023: (0.6%)
2022: (1.2%)
18.8%
ROE (0%)
2023: (1.4%)
2022: (2.9%)
74.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.4%)
2021: (35.1%)
2020: (70.2%)
17.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (188.6%)
2020: (0%)
0.9 36.9%
PE (0x)
2023: (26.7x)
2022: (8.7x)
88.8%
PS (0.20x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
95.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.2k)
2023: (11.3k)
2022: (16.2k)
83.1%
Giá 12T trước (5.5k)
24T (7.4k)
36T (9.0k)
33.5%
Nợ/TổngTàiSản (56.5%)
Nợ/VốnCSH (130.0%)
ThanhToánHiệnHành (130.6%)
ThanhToánNhanh (103.6%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
4.5 45.3%
Beta (1.3x)
75.9%
TB12T (137,273)
TB12T/KLNY (0.2%)
26.0%
+/-% 6T (25.8%)
12T (-4.2%)
24T (-28.4%)
36T (-41.4%)
60T (-12.6%)
1.9 2.5
70/ SPI   2.5 (0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
8.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (4.2%)
21.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (464.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
3.1%
PS (15.67x)
2023: (21.2x)
2022: (11.0x)
95.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (6.9k)
2023: (7.0k)
2022: (9.7k)
98.0%
Giá 12T trước (3.5k)
24T (5.5k)
36T (15.9k)
33.4%
Nợ/TổngTàiSản (52.6%)
Nợ/VốnCSH (110.9%)
ThanhToánHiệnHành (125.8%)
ThanhToánNhanh (109.4%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
1.9 91.1%
Beta (2.7x)
78.4%
TB12T (77,365)
TB12T/KLNY (0.5%)
9.8%
+/-% 6T (-22.6%)
12T (-31.4%)
24T (-56.4%)
36T (-84.9%)
60T (140%)
2.3 1.4
71/ SVN   3.2 (-0.1) 19.2%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
21.6%
ROA (0%)
2023: (0.3%)
2022: (0.4%)
19.3%
ROE (0%)
2023: (0.3%)
2022: (0.5%)
87.7%
TT DOANH THU (40%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (4,758.6%)
2020: (4,269.4%)
77.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (22.5%)
2021: (580.7%)
2020: (56.6%)
1.0 17.0%
PE (110x)
2023: (111.5x)
2022: (91.0x)
46.4%
PS (0.71x)
2023: (1.0x)
2022: (0.8x)
95.3%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.7k)
2023: (10.7k)
2022: (10.6k)
86.6%
Giá 12T trước (4.2k)
24T (5.9k)
36T (3.9k)
77.3%
Nợ/TổngTàiSản (7.5%)
Nợ/VốnCSH (8.1%)
ThanhToánHiệnHành (344.5%)
ThanhToánNhanh (344.5%)
ThanhToánTiềnMặt (2.5%)
4.3 50.7%
Beta (1.5x)
73.8%
TB12T (44,883)
TB12T/KLNY (0.2%)
20.4%
+/-% 6T (-15.4%)
12T (-21.4%)
24T (-44.1%)
36T (-15.4%)
60T (153.9%)
1.7 2.3
72/ QNT   5.4 (-0.9) 41.8%
EPS (0.2k)
2022: (0k)
2021: (8.1k)
41.6%
ROA (2%)
2022: (0%)
2021: (8.5%)
30.7%
ROE (2%)
2022: (0%)
2021: (10.1%)
22.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (3,634.9%)
2021: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
1.8 49.6%
PE (30x)
2022: (0x)
2021: (1.2x)
52.7%
PS (5.26x)
2022: (0.0x)
2021: (0.8x)
95.2%
PB: (0.6x)
GiáSS : (10.0k)
2022: (298.7k)
2021: (80.3k)
60.1%
Giá 12T trước (4k)
24T (8.5k)
36T (10k)
59.6%
Nợ/TổngTàiSản (16.8%)
Nợ/VốnCSH (20.2%)
ThanhToánHiệnHành (84.7%)
ThanhToánNhanh (83.3%)
ThanhToánTiềnMặt (30.1%)
4.2 99.1%
Beta (4.4x)
29.5%
TB12T (393)
TB12T/KLNY (0.0%)
19.2%
+/-% 6T (-60.1%)
12T (57.5%)
24T (-25.9%)
36T (-37%)
60T (-43.2%)
1.7 2.6
73/ NRC   4.8 (0) 18.6%
EPS (0.3k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
20.8%
ROA (2%)
2023: (0.6%)
2022: (0%)
18.2%
ROE (2%)
2023: (0.9%)
2022: (0%)
19.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (114.1%)
2020: (0%)
18.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (230.9%)
2020: (0%)
0.9 28.3%
PE (16x)
2023: (42.1x)
2022: (0x)
6.5%
PS (50.19x)
2023: (108.4x)
2022: (2.1x)
95.2%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.4k)
2023: (12.4k)
2022: (13.4k)
95.6%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (14.5k)
36T (18.1k)
35.1%
Nợ/TổngTàiSản (36.5%)
Nợ/VốnCSH (57.4%)
ThanhToánHiệnHành (88.4%)
ThanhToánNhanh (86.1%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
2.6 78.6%
Beta (2.1x)
92.5%
TB12T (1,039,155)
TB12T/KLNY (1.0%)
5.8%
+/-% 6T (2.1%)
12T (-15.8%)
24T (-66.8%)
36T (-73.5%)
60T (-72.0%)
2.1 1.9
74/ VID   5.9 (-0.0) 38.7%
EPS (0.4k)
2023: (0.5k)
2022: (0.6k)
41.9%
ROA (1%)
2023: (1.7%)
2022: (2.1%)
36.9%
ROE (3%)
2023: (3.3%)
2022: (4.4%)
35.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (30.4%)
2021: (0%)
2020: (3.5%)
53.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (88.2%)
2020: (1,266.8%)
1.9 65.7%
PE (13.8x)
2023: (9.9x)
2022: (8.7x)
87.0%
PS (0.19x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
95.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (15.9k)
2023: (15.9k)
2022: (14.3k)
67.7%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (7.1k)
36T (8.1k)
44.9%
Nợ/TổngTàiSản (45.5%)
Nợ/VốnCSH (83.4%)
ThanhToánHiệnHành (143.5%)
ThanhToánNhanh (79.3%)
ThanhToánTiềnMặt (8.6%)
4.8 26.4%
Beta (0.9x)
59.9%
TB12T (20,678)
TB12T/KLNY (0.1%)
43.9%
+/-% 6T (16.4%)
12T (11.5%)
24T (-15.6%)
36T (-26.4%)
60T (71.4%)
1.9 2.9
75/ X26   26 (0) 89.4%
EPS (3.7k)
2022: (3.7k)
2021: (4.6k)
54.3%
ROA (3%)
2022: (2.8%)
2021: (3.7%)
57.5%
ROE (6%)
2022: (5.7%)
2021: (12.6%)
36.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (20.2%)
2020: (30.0%)
2019: (0%)
9.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (35.3%)
2019: (0%)
3.4 96.4%
PE (7.1x)
2022: (4.2x)
2021: (3.4x)
92.9%
PS (0.17x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
95.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (64.7k)
2022: (64.6k)
2021: (36.4k)
39.3%
Giá 12T trước (21.5k)
24T (32.1k)
36T (14.8k)
50.2%
Nợ/TổngTàiSản (54.6%)
Nợ/VốnCSH (120.0%)
ThanhToánHiệnHành (140.7%)
ThanhToánNhanh (89.6%)
ThanhToánTiềnMặt (51.2%)
4.9 5.6%
Beta (0.2x)
6.2%
TB12T (14)
TB12T/KLNY (0.0%)
69.5%
+/-% 6T (20.9%)
12T (21.1%)
24T (-18.9%)
36T (75.2%)
60T (122.5%)
1.3 3.2
76/ HOM   4.1 (-0.1) 12.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.3k)
12.2%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (1.4%)
12.4%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (2.2%)
52.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (12.4%)
2021: (8.9%)
2020: (1.2%)
51.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (997.3%)
2021: (73.4%)
2020: (0%)
0.6 20.1%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (15.8x)
84.7%
PS (0.18x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
95.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.9k)
2023: (12.4k)
2022: (13k)
85.7%
Giá 12T trước (5.6k)
24T (6.9k)
36T (4.9k)
54.2%
Nợ/TổngTàiSản (35.4%)
Nợ/VốnCSH (54.7%)
ThanhToánHiệnHành (127.6%)
ThanhToánNhanh (90.2%)
ThanhToánTiềnMặt (18.5%)
4.6 55.9%
Beta (1.6x)
67.9%
TB12T (62,618)
TB12T/KLNY (0.1%)
12.1%
+/-% 6T (-14.3%)
12T (-25%)
24T (-39.1%)
36T (-14.3%)
60T (28.5%)
1.3 2.1
77/ SDC   7.2 (0) 43.4%
EPS (0.7k)
2023: (0.7k)
2022: (0.7k)
44.2%
ROA (2%)
2023: (2.0%)
2022: (1.9%)
36.4%
ROE (3%)
2023: (3.4%)
2022: (3.2%)
37.0%
TT DOANH THU (13%)
2023: (11.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
64.8%
TT LOI NHUAN (7%)
2023: (6.6%)
2022: (0%)
2021: (76.3%)
2020: (0%)
2.0 65.1%
PE (10.3x)
2023: (11.4x)
2022: (11.2x)
67.6%
PS (0.34x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
94.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (20.3k)
2023: (20.3k)
2022: (20.3k)
57.2%
Giá 12T trước (7.1k)
24T (7.9k)
36T (6.5k)
57.7%
Nợ/TổngTàiSản (43.9%)
Nợ/VốnCSH (78.4%)
ThanhToánHiệnHành (202.7%)
ThanhToánNhanh (137.4%)
ThanhToánTiềnMặt (10.3%)
4.6 11.0%
Beta (0.5x)
19.1%
TB12T (144)
TB12T/KLNY (0.0%)
24.8%
+/-% 6T (-9.1%)
12T (1.8%)
24T (-9.2%)
36T (10.2%)
60T (-43.1%)
0.3 2.3
78/ DRH   3.5 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
24.5%
TT LOI NHUAN (1,565%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
2.4%
PS (122.22x)
2023: (71.1x)
2022: (9.6x)
94.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.2k)
2023: (12.2k)
2022: (13.0k)
97.9%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (8.3k)
36T (7.9k)
17.1%
Nợ/TổngTàiSản (61.7%)
Nợ/VốnCSH (161.3%)
ThanhToánHiệnHành (110.2%)
ThanhToánNhanh (63.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
1.4 79.4%
Beta (2.2x)
97.4%
TB12T (2,167,404)
TB12T/KLNY (1.7%)
1.9%
+/-% 6T (-28.3%)
12T (-47.1%)
24T (-57.9%)
36T (-55.8%)
60T (-34.5%)
2.1 1.2
79/ PHH   4.5 (0) 16.0%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
15.6%
ROA (0%)
2023: (0.5%)
2022: (0%)
15.7%
ROE (1%)
2023: (1.0%)
2022: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
55.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (286.7%)
2021: (0%)
2020: (85.4%)
0.8 24.9%
PE (56.3x)
2023: (17.3x)
2022: (0x)
5.0%
PS (17.86x)
2023: (7.9x)
2022: (5.2x)
94.8%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.5k)
2022: (11.4k)
94.1%
Giá 12T trước (5.1k)
24T (13.1k)
36T (12k)
24.9%
Nợ/TổngTàiSản (49.6%)
Nợ/VốnCSH (98.4%)
ThanhToánHiệnHành (104.4%)
ThanhToánNhanh (23.7%)
ThanhToánTiềnMặt (1.8%)
2.2 24.1%
Beta (0.9x)
10.4%
TB12T (113)
TB12T/KLNY (0.0%)
17.2%
+/-% 6T (95.7%)
12T (-11.8%)
24T (-65.7%)
36T (-62.5%)
60T (-62.2%)
0.2 1.0
80/ PRO   4.9 (0.5) 37.3%
EPS (0.4k)
2022: (0.4k)
2021: (0.6k)
51.8%
ROA (2%)
2022: (2.4%)
2021: (3.8%)
34.6%
ROE (2%)
2022: (2.5%)
2021: (4.0%)
51.1%
TT DOANH THU (36%)
2022: (32.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
20.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (203.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.0 64.6%
PE (11.3x)
2022: (9.4x)
2021: (12.9x)
44.1%
PS (0.57x)
2022: (0.7x)
2021: (1.9x)
94.7%
PB: (0.3x)
GiáSS : (16.4k)
2022: (16.0k)
2021: (15.8k)
87.6%
Giá 12T trước (7.8k)
24T (6.8k)
36T (4.9k)
95.9%
Nợ/TổngTàiSản (9.2%)
Nợ/VốnCSH (10.1%)
ThanhToánHiệnHành (636.9%)
ThanhToánNhanh (635.0%)
ThanhToánTiềnMặt (401.1%)
5.0 77.4%
Beta (2.1x)
37.6%
TB12T (807)
TB12T/KLNY (0.0%)
15.4%
+/-% 6T (0%)
12T (-43.6%)
24T (-35.3%)
36T (-10.2%)
60T (15.8%)
1.2 2.7
81/ SIG   8.8 (0) 37.0%
EPS (0k)
2022: (0.8k)
2021: (1.6k)
23.0%
ROA (0%)
2022: (1.0%)
2021: (1.9%)
27.7%
ROE (0%)
2022: (3%)
2021: (6.5%)
19.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (101.0%)
2019: (0%)
58.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (152.1%)
2020: (1,451.4%)
2019: (0%)
1.4 54.3%
PE (0x)
2022: (7.9x)
2021: (7.5x)
48.1%
PS (0.97x)
2022: (0.6x)
2021: (0.8x)
94.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (27.4k)
2022: (27.4k)
2021: (25.3k)
45.0%
Giá 12T trước (7.1k)
24T (10.2k)
36T (6.8k)
19.8%
Nợ/TổngTàiSản (65.5%)
Nợ/VốnCSH (189.6%)
ThanhToánHiệnHành (101.4%)
ThanhToánNhanh (82.2%)
ThanhToánTiềnMặt (1.8%)
2.7 97.6%
Beta (3.6x)
36.2%
TB12T (1,389)
TB12T/KLNY (0.0%)
61.5%
+/-% 6T (57.1%)
12T (23.9%)
24T (-13.7%)
36T (29.4%)
60T (10%)
3.9 2.7
82/ BPC   9.5 (0) 31.5%
EPS (0.4k)
2023: (0.3k)
2022: (0.3k)
26.2%
ROA (1%)
2023: (0.6%)
2022: (0.5%)
25.6%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (1.2%)
6.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
65.0%
TT LOI NHUAN (87%)
2023: (3.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (1.6%)
1.3 30.1%
PE (25.7x)
2023: (31.7x)
2022: (30.7x)
88.7%
PS (0.16x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
94.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (24.7k)
2023: (24.7k)
2022: (24.7k)
64.4%
Giá 12T trước (9.7k)
24T (9.6k)
36T (10.1k)
47.9%
Nợ/TổngTàiSản (50.7%)
Nợ/VốnCSH (102.8%)
ThanhToánHiệnHành (195.9%)
ThanhToánNhanh (170.9%)
ThanhToánTiềnMặt (1.9%)
4.3 48.6%
Beta (1.4x)
42.6%
TB12T (1,394)
TB12T/KLNY (0.0%)
28.2%
+/-% 6T (1.1%)
12T (-1.9%)
24T (-1.0%)
36T (-5.8%)
60T (-26.8%)
1.2 2.3
83/ CTP   6 (0.5) 13.7%
EPS (0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
17.9%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.4%)
17.7%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.5%)
16.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (57.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
24.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (2,020.4%)
2020: (0%)
0.8 13.2%
PE (0x)
2023: (490.5x)
2022: (66.1x)
52.9%
PS (1.15x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
94.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.2k)
2023: (12.2k)
2022: (12.2k)
50.6%
Giá 12T trước (5.2k)
24T (5.6k)
36T (4.7k)
97.1%
Nợ/TổngTàiSản (3.2%)
Nợ/VốnCSH (3.3%)
ThanhToánHiệnHành (3,109.3%)
ThanhToánNhanh (2,430.3%)
ThanhToánTiềnMặt (56.6%)
4.0 92.7%
Beta (2.8x)
87.4%
TB12T (156,744)
TB12T/KLNY (1.3%)
57.9%
+/-% 6T (22.2%)
12T (5.8%)
24T (-1.8%)
36T (17.0%)
60T (71.9%)
4.4 3.1
84/ EIN   3.7 (0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
51.5%
TT DOANH THU (15%)
2023: (0%)
2022: (192.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
46.4%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (344.2%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
8.1%
PS (5.80x)
2023: (6.0x)
2022: (5.0x)
94.4%
PB: (0.4x)
GiáSS : (8.8k)
2023: (8.9k)
2022: (9.8k)
91.0%
Giá 12T trước (4k)
24T (6k)
36T (13.6k)
24.1%
Nợ/TổngTàiSản (67.2%)
Nợ/VốnCSH (205.1%)
ThanhToánHiệnHành (123.1%)
ThanhToánNhanh (116.5%)
ThanhToánTiềnMặt (0.0%)
1.6 92.8%
Beta (2.8x)
72.4%
TB12T (68,919)
TB12T/KLNY (0.2%)
11.4%
+/-% 6T (2.9%)
12T (-10%)
24T (-40%)
36T (-73.5%)
60T (-12.2%)
2.3 1.3
85/ EFI   1.7 (0) 10.6%
EPS (0.0k)
2022: (0k)
2021: (0k)
11.3%
ROA (1%)
2022: (0%)
2021: (0%)
11.5%
ROE (1%)
2022: (0%)
2021: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
43.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (16.7%)
2021: (105.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0.5 14.8%
PE (42.5x)
2022: (0x)
2021: (0x)
1.5%
PS (10,000x)
2022: (1,000x)
2021: (12.6x)
94.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (6.2k)
2022: (6.1k)
2021: (7.2k)
83.7%
Giá 12T trước (2.3k)
24T (2k)
36T (2.4k)
94.6%
Nợ/TổngTàiSản (5.5%)
Nợ/VốnCSH (5.8%)
ThanhToánHiệnHành (566.9%)
ThanhToánNhanh (566.9%)
ThanhToánTiềnMặt (69%)
3.5 88.9%
Beta (2.6x)
57.6%
TB12T (8,048)
TB12T/KLNY (0.1%)
8.7%
+/-% 6T (-10.5%)
12T (-26.1%)
24T (-15%)
36T (-29.2%)
60T (-48.5%)
1.7 1.9
86/ SD5   8 (-0.1) 46.9%
EPS (0.9k)
2023: (0.8k)
2022: (0.7k)
35.8%
ROA (1%)
2023: (1.4%)
2022: (1.0%)
40.8%
ROE (5%)
2023: (4.4%)
2022: (3.7%)
92.1%
TT DOANH THU (11%)
2023: (25.6%)
2022: (0%)
2021: (22.9%)
2020: (49.5%)
72.3%
TT LOI NHUAN (22%)
2023: (20.7%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (45.4%)
2.0 74.3%
PE (9.5x)
2023: (8.5x)
2022: (9.6x)
95.3%
PS (0.09x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
94.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (18.6k)
2023: (18.4k)
2022: (18.2k)
46.5%
Giá 12T trước (7.0k)
24T (7.9k)
36T (7.7k)
30.2%
Nợ/TổngTàiSản (70.8%)
Nợ/VốnCSH (241.8%)
ThanhToánHiệnHành (126.2%)
ThanhToánNhanh (85.1%)
ThanhToánTiềnMặt (10.2%)
4.6 16.9%
Beta (0.7x)
72.6%
TB12T (47,285)
TB12T/KLNY (0.2%)
60.2%
+/-% 6T (19.7%)
12T (16.5%)
24T (2.0%)
36T (5.9%)
60T (80.5%)
2.8 3.1
87/ TGP   4.9 (0) 40.3%
EPS (0.1k)
2022: (1.4k)
2021: (0.4k)
36.7%
ROA (1%)
2022: (3.3%)
2021: (0.8%)
41.8%
ROE (1%)
2022: (9.9%)
2021: (2.8%)
55.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (62.7%)
2021: (130.2%)
2020: (0%)
2019: (0%)
60.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (282.6%)
2021: (428.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.9 58.7%
PE (35x)
2022: (2.9x)
2021: (15.5x)
90.9%
PS (0.12x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
94.2%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.0k)
2022: (13.9k)
2021: (13.0k)
54.9%
Giá 12T trước (5.6k)
24T (4.8k)
36T (3.7k)
42.0%
Nợ/TổngTàiSản (53.4%)
Nợ/VốnCSH (114.7%)
ThanhToánHiệnHành (154.7%)
ThanhToánNhanh (66.9%)
ThanhToánTiềnMặt (11.9%)
4.6 67.2%
Beta (1.8x)
45.3%
TB12T (3,096)
TB12T/KLNY (0.0%)
45.3%
+/-% 6T (6.5%)
12T (-13.1%)
24T (2.3%)
36T (33.4%)
60T (53.4%)
2.7 3.1
88/ MTA   4.4 (-0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
45.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (27.0%)
2020: (19.4%)
54.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (131.7%)
2022: (120.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
70.4%
PS (0.36x)
2023: (0.3x)
2022: (0.4x)
94.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.6k)
2023: (10.6k)
2022: (11.2k)
88.8%
Giá 12T trước (5.1k)
24T (8.7k)
36T (6.7k)
42.0%
Nợ/TổngTàiSản (42.3%)
Nợ/VốnCSH (73.4%)
ThanhToánHiệnHành (116.9%)
ThanhToánNhanh (68.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.0%)
3.6 91.0%
Beta (2.7x)
44.3%
TB12T (10,110)
TB12T/KLNY (0.0%)
38.7%
+/-% 6T (28.6%)
12T (-11.2%)
24T (-48.3%)
36T (-32.8%)
60T (176.9%)
2.9 2.2
89/ SD6   3.5 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
8.3%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
9.3%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
8.5%
TT DOANH THU (5%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
26.8%
TT LOI NHUAN (203,248%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
51.6%
PS (0.71x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
94.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (8.0k)
2023: (8.1k)
2022: (12.5k)
79.2%
Giá 12T trước (4.3k)
24T (4.1k)
36T (4.3k)
10.0%
Nợ/TổngTàiSản (71.8%)
Nợ/VốnCSH (255.1%)
ThanhToánHiệnHành (105.8%)
ThanhToánNhanh (36.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
2.0 38.6%
Beta (1.2x)
68.7%
TB12T (39,974)
TB12T/KLNY (0.1%)
18.0%
+/-% 6T (-2.8%)
12T (-18.6%)
24T (-14.6%)
36T (-18.6%)
60T (2.9%)
1.1 1.2
90/ TTT   33.5 (0) 92.9%
EPS (3.9k)
2023: (5.4k)
2022: (5.9k)
66.7%
ROA (4%)
2023: (5.1%)
2022: (6.0%)
45.3%
ROE (4%)
2023: (5.7%)
2022: (6.6%)
19.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (123.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
54.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (398.5%)
2021: (137.0%)
2020: (0%)
3.5 86.0%
PE (8.6x)
2023: (5.9x)
2022: (7.1x)
36.9%
PS (1.22x)
2023: (1.0x)
2022: (1.3x)
94.0%
PB: (0.3x)
GiáSS : (98.6k)
2023: (94.4k)
2022: (89.8k)
78.8%
Giá 12T trước (38.8k)
24T (38.9k)
36T (44.1k)
91.3%
Nợ/TổngTàiSản (11.1%)
Nợ/VốnCSH (12.5%)
ThanhToánHiệnHành (863.1%)
ThanhToánNhanh (845.1%)
ThanhToánTiềnMặt (28.3%)
5.0 55.6%
Beta (1.6x)
39.0%
TB12T (1,092)
TB12T/KLNY (0.0%)
20.0%
+/-% 6T (1.5%)
12T (-13.7%)
24T (-13.9%)
36T (-24.0%)
60T (-11.8%)
1.0 3.1
91/ HAR   4.3 (-0.1) 21.9%
EPS (0.3k)
2023: (0.4k)
2022: (0k)
34.5%
ROA (3%)
2023: (3.4%)
2022: (0%)
23.2%
ROE (3%)
2023: (3.4%)
2022: (0%)
21.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (239.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
23.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,692.1%)
2020: (0%)
1.3 40.8%
PE (16.1x)
2023: (11.7x)
2022: (0x)
6.3%
PS (25.20x)
2023: (23.1x)
2022: (2.5x)
93.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.6k)
2023: (10.5k)
2022: (10.2k)
70.4%
Giá 12T trước (4.4k)
24T (4.9k)
36T (5.1k)
99.9%
Nợ/TổngTàiSản (0.4%)
Nợ/VốnCSH (0.4%)
ThanhToánHiệnHành (7,807.0%)
ThanhToánNhanh (7,807.0%)
ThanhToánTiềnMặt (588.1%)
4.1 70.4%
Beta (1.9x)
88.4%
TB12T (640,964)
TB12T/KLNY (0.6%)
31.1%
+/-% 6T (4.8%)
12T (-0.5%)
24T (-10.5%)
36T (-14.7%)
60T (9.6%)
3.1 2.8
92/ PV2   2.8 (0) 18.7%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0k)
27.3%
ROA (2%)
2023: (2.1%)
2022: (0%)
23.3%
ROE (3%)
2023: (3.5%)
2022: (0%)
22.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (807.3%)
2020: (0%)
55.5%
TT LOI NHUAN (102%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (404.9%)
2020: (0%)
1.1 40.6%
PE (16.5x)
2023: (11.8x)
2022: (0x)
0.8%
PS (10,000x)
2023: (1,000x)
2022: (1,000x)
93.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (6.6k)
2023: (6.6k)
2022: (6.3k)
73.9%
Giá 12T trước (2.8k)
24T (3.5k)
36T (3.4k)
28.8%
Nợ/TổngTàiSản (38.6%)
Nợ/VốnCSH (62.9%)
ThanhToánHiệnHành (47.3%)
ThanhToánNhanh (30.5%)
ThanhToánTiềnMặt (2.0%)
2.0 72.2%
Beta (2.0x)
82.7%
TB12T (202,404)
TB12T/KLNY (0.5%)
24.9%
+/-% 6T (3.7%)
12T (0%)
24T (-20%)
36T (-17.7%)
60T (-12.5%)
2.7 2.0
93/ HDA   4.1 (0) 10.4%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
10.1%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
10.8%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
6.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (7.2%)
2020: (0%)
47.7%
TT LOI NHUAN (46%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (151.7%)
2020: (0%)
0.5 11.4%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (110.1x)
63.4%
PS (0.40x)
2023: (0.5x)
2022: (0.4x)
93.8%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.0k)
2023: (11.9k)
2022: (14.2k)
91.3%
Giá 12T trước (5.4k)
24T (9.0k)
36T (5.7k)
72.8%
Nợ/TổngTàiSản (23.5%)
Nợ/VốnCSH (30.8%)
ThanhToánHiệnHành (263.4%)
ThanhToánNhanh (151.0%)
ThanhToánTiềnMặt (21.4%)
4.5 58.4%
Beta (1.7x)
72.6%
TB12T (49,715)
TB12T/KLNY (0.2%)
5.7%
+/-% 6T (-14.6%)
12T (-24.1%)
24T (-54.2%)
36T (-27.6%)
60T (-33.0%)
1.1 2.0
94/ ALT   14 (0) 54.3%
EPS (0.5k)
2023: (1.1k)
2022: (1.5k)
43.9%
ROA (1%)
2023: (2.2%)
2022: (3.0%)
34.0%
ROE (1%)
2023: (3.2%)
2022: (4.3%)
85.5%
TT DOANH THU (12%)
2023: (16.2%)
2022: (16.7%)
2021: (16.5%)
2020: (0%)
39.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (79.3%)
2021: (28.7%)
2020: (0%)
2.1 52.7%
PE (27.5x)
2023: (11.8x)
2022: (8.8x)
73.8%
PS (0.26x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
93.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (35.2k)
2023: (35.7k)
2022: (35.5k)
49.6%
Giá 12T trước (13.1k)
24T (17.8k)
36T (9.0k)
58.3%
Nợ/TổngTàiSản (37.1%)
Nợ/VốnCSH (59.0%)
ThanhToánHiệnHành (164.5%)
ThanhToánNhanh (126.1%)
ThanhToánTiềnMặt (12.5%)
4.4 56.4%
Beta (1.6x)
52.9%
TB12T (3,893)
TB12T/KLNY (0.1%)
47.1%
+/-% 6T (3.7%)
12T (7.1%)
24T (-21.4%)
36T (54.8%)
60T (52.1%)
2.7 3.1
95/ LM8   14 (0) 63.7%
EPS (1.4k)
2023: (1.3k)
2022: (1.6k)
31.9%
ROA (1%)
2023: (1.0%)
2022: (1.1%)
41.7%
ROE (4%)
2023: (4.0%)
2022: (4.9%)
5.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (5.1%)
2020: (0%)
33.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (2.1%)
2021: (139.7%)
2020: (0%)
2.2 78.7%
PE (10.3x)
2023: (11.6x)
2022: (5.0x)
95.5%
PS (0.10x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
93.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (32.0k)
2023: (31.7k)
2022: (31.8k)
20.5%
Giá 12T trước (11.5k)
24T (10.2k)
36T (8.9k)
12.0%
Nợ/TổngTàiSản (74.3%)
Nợ/VốnCSH (288.9%)
ThanhToánHiệnHành (117.9%)
ThanhToánNhanh (58.5%)
ThanhToánTiềnMặt (0.5%)
3.8 31.6%
Beta (1.0x)
52.4%
TB12T (4,719)
TB12T/KLNY (0.1%)
54.2%
+/-% 6T (-2.1%)
12T (22.3%)
24T (37.1%)
36T (57.2%)
60T (-20.1%)
2.4 2.8
96/ HTV   9.4 (-0.1) 48.8%
EPS (0.7k)
2023: (0.6k)
2022: (1.3k)
51.6%
ROA (2%)
2023: (2.0%)
2022: (4.0%)
37.1%
ROE (3%)
2023: (2.5%)
2022: (5.3%)
55.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.0%)
2021: (5.6%)
2020: (3.7%)
6.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2.2 59.3%
PE (13.9x)
2023: (16.0x)
2022: (7.6x)
64.7%
PS (0.44x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
93.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (24.8k)
2023: (24.8k)
2022: (25.5k)
73.0%
Giá 12T trước (9.6k)
24T (10.7k)
36T (11.9k)
83.9%
Nợ/TổngTàiSản (15.1%)
Nợ/VốnCSH (17.8%)
ThanhToánHiệnHành (594.3%)
ThanhToánNhanh (591.3%)
ThanhToánTiềnMặt (11.9%)
4.9 21.4%
Beta (0.8x)
53.4%
TB12T (6,141)
TB12T/KLNY (0.0%)
22.2%
+/-% 6T (-2.0%)
12T (-1.4%)
24T (-11.7%)
36T (-20.4%)
60T (-6.8%)
0.7 2.6
97/ LEC   6.0 (0) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
12.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (14.8%)
60.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (199.8%)
2022: (0%)
2021: (2,353.4%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
35.2%
PS (1.99x)
2023: (1.2x)
2022: (0.8x)
93.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (15.0k)
2023: (15.2k)
2022: (16.3k)
84.7%
Giá 12T trước (6.2k)
24T (9.3k)
36T (11.1k)
34.1%
Nợ/TổngTàiSản (59.3%)
Nợ/VốnCSH (145.8%)
ThanhToánHiệnHành (139.4%)
ThanhToánNhanh (133.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.2%)
2.3 84.9%
Beta (2.4x)
35.8%
TB12T (2,330)
TB12T/KLNY (0.0%)
7.9%
+/-% 6T (-6.1%)
12T (-3.1%)
24T (-35.5%)
36T (-45.6%)
60T (-65.7%)
1.0 1.1
98/ HQC   4.0 (-0.0) 18.2%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.0k)
18.0%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.3%)
18.0%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.4%)
11.4%
TT DOANH THU (11%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
21.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (352.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.9 14.7%
PE (199x)
2023: (382.5x)
2022: (67.4x)
8.5%
PS (6.83x)
2023: (6.1x)
2022: (3.8x)
93.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (9.4k)
2023: (9.2k)
2022: (9.2k)
61.2%
Giá 12T trước (4.5k)
24T (3.9k)
36T (3.7k)
48.4%
Nợ/TổngTàiSản (48.0%)
Nợ/VốnCSH (92.4%)
ThanhToánHiệnHành (196.7%)
ThanhToánNhanh (153.1%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
1.8 75.5%
Beta (2.0x)
98.7%
TB12T (9,127,980)
TB12T/KLNY (1.6%)
44.7%
+/-% 6T (-3.6%)
12T (-11.0%)
24T (3.1%)
36T (7.9%)
60T (186.3%)
4.0 2.2
99/ PTV   4.3 (-0.2) 9.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
9.5%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
10.2%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
9.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (13.9%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 10.4%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (195.4x)
60.2%
PS (0.55x)
2023: (0.4x)
2022: (0.5x)
93.4%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.4k)
2023: (11.4k)
2022: (11.5k)
87.4%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (7.7k)
36T (6k)
15.1%
Nợ/TổngTàiSản (75.3%)
Nợ/VốnCSH (305.0%)
ThanhToánHiệnHành (122.7%)
ThanhToánNhanh (36.8%)
ThanhToánTiềnMặt (4.2%)
2.8 66.6%
Beta (1.8x)
64.6%
TB12T (19,567)
TB12T/KLNY (0.1%)
11.6%
+/-% 6T (7.0%)
12T (-19.3%)
24T (-40.3%)
36T (-23.3%)
60T (-69.3%)
1.4 1.6
100/ DAH   3.9 (0) 24.9%
EPS (0.0k)
2023: (0.1k)
2022: (0.5k)
32.7%
ROA (0%)
2023: (0.3%)
2022: (3.7%)
26.6%
ROE (0%)
2023: (0.4%)
2022: (4.8%)
87.6%
TT DOANH THU (103%)
2023: (84.5%)
2022: (0%)
2021: (5,506.1%)
2020: (0%)
10.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (23.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.4 33.1%
PE (131x)
2023: (97.6x)
2022: (8.5x)
6.2%
PS (5.44x)
2023: (7.8x)
2022: (14.4x)
93.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.0k)
2023: (11.0k)
2022: (10.8k)
93.0%
Giá 12T trước (4.9k)
24T (6.9k)
36T (9.0k)
70.6%
Nợ/TổngTàiSản (17.6%)
Nợ/VốnCSH (21.3%)
ThanhToánHiệnHành (172.4%)
ThanhToánNhanh (167.3%)
ThanhToánTiềnMặt (12.5%)
3.6 42.4%
Beta (1.3x)
88.8%
TB12T (599,889)
TB12T/KLNY (0.7%)
4.2%
+/-% 6T (-9.7%)
12T (-19.1%)
24T (-43.2%)
36T (-56.1%)
60T (-70.2%)
1.1 2.0
101/ PTC   5.7 (0.0) 21.3%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0k)
24.0%
ROA (2%)
2023: (0.9%)
2022: (0%)
20.2%
ROE (2%)
2023: (1.9%)
2022: (0%)
47.3%
TT DOANH THU (11%)
2023: (55.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.1 29.7%
PE (20.9x)
2023: (19.4x)
2022: (0x)
21.0%
PS (2.56x)
2023: (1.8x)
2022: (2.5x)
93.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.2k)
2023: (16.2k)
2022: (15.7k)
84.9%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (8.9k)
36T (6.1k)
91.1%
Nợ/TổngTàiSản (10.6%)
Nợ/VốnCSH (11.9%)
ThanhToánHiệnHành (496.2%)
ThanhToánNhanh (496.2%)
ThanhToánTiềnMặt (44.2%)
4.2 71.1%
Beta (1.9x)
74.5%
TB12T (68,463)
TB12T/KLNY (0.2%)
14.9%
+/-% 6T (-8.5%)
12T (-28.5%)
24T (-36.5%)
36T (-7.9%)
60T (33.3%)
1.9 2.4
102/ S74   12.3 (0) 79.6%
EPS (7.6k)
2022: (0.9k)
2021: (4.0k)
85.6%
ROA (23%)
2022: (3.5%)
2021: (16.5%)
76.7%
ROE (25%)
2022: (3.8%)
2021: (18.3%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
60.4%
TT LOI NHUAN (775%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (198.6%)
4.1 92.9%
PE (1.6x)
2022: (11.0x)
2021: (2.0x)
2.8%
PS (10,000x)
2022: (5.8x)
2021: (1,000x)
93.2%
PB: (0.4x)
GiáSS : (30.5k)
2022: (22.9k)
2021: (22.0k)
18.6%
Giá 12T trước (10.5k)
24T (9.5k)
36T (5.3k)
79.3%
Nợ/TổngTàiSản (6.7%)
Nợ/VốnCSH (7.2%)
ThanhToánHiệnHành (615.5%)
ThanhToánNhanh (554%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
3.4 19.3%
Beta (0.8x)
16.5%
TB12T (218)
TB12T/KLNY (0.0%)
83.5%
+/-% 6T (19.4%)
12T (17.1%)
24T (29.5%)
36T (132.1%)
60T (186.1%)
2.7 3.4
103/ HII   6.1 (0.0) 33.8%
EPS (0.9k)
2023: (0.9k)
2022: (0k)
38.5%
ROA (4%)
2023: (3.7%)
2022: (0%)
36.0%
ROE (7%)
2023: (7.2%)
2022: (0%)
48.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (29.0%)
2021: (102.3%)
2020: (0%)
13.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (85.7%)
2020: (0%)
1.7 67.5%
PE (6.5x)
2023: (5.7x)
2022: (0x)
98.6%
PS (0.06x)
2023: (0.1x)
2022: (0.0x)
93.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.5k)
2023: (13.1k)
2022: (12k)
71.7%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (6.8k)
36T (14.4k)
51.2%
Nợ/TổngTàiSản (47.7%)
Nợ/VốnCSH (91.3%)
ThanhToánHiệnHành (146.0%)
ThanhToánNhanh (127.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.5%)
4.9 40.1%
Beta (1.2x)
76.5%
TB12T (160,776)
TB12T/KLNY (0.2%)
31.9%
+/-% 6T (14.9%)
12T (14.7%)
24T (-10.9%)
36T (-57.6%)
60T (-14.1%)
2.1 2.9
104/ MBG   4.4 (-0.1) 15.9%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.8k)
22.7%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (6.9%)
16.9%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (7.6%)
70.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (38.0%)
2021: (23.2%)
2020: (8.2%)
74.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (22.4%)
2021: (185.5%)
2020: (35.7%)
0.9 37.6%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (4.8x)
48.0%
PS (1.21x)
2023: (1.0x)
2022: (0.4x)
93.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.5k)
2023: (10.5k)
2022: (11.0k)
85.3%
Giá 12T trước (5.8k)
24T (6.4k)
36T (5.9k)
90.8%
Nợ/TổngTàiSản (6.9%)
Nợ/VốnCSH (7.4%)
ThanhToánHiệnHành (1,095.0%)
ThanhToánNhanh (759.8%)
ThanhToánTiềnMặt (17.7%)
4.7 79.0%
Beta (2.2x)
93.5%
TB12T (1,232,188)
TB12T/KLNY (1.0%)
15.3%
+/-% 6T (4.7%)
12T (-22.4%)
24T (-29.2%)
36T (-23.4%)
60T (-18.7%)
2.7 2.8
105/ ITC   11.1 (0.2) 51.9%
EPS (0.6k)
2023: (0.8k)
2022: (1.6k)
46.2%
ROA (1%)
2023: (1.9%)
2022: (3.6%)
41.2%
ROE (3%)
2023: (3.4%)
2022: (6.8%)
40.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (12.8%)
2021: (0%)
2020: (105.3%)
32.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (11.4%)
2021: (0%)
2020: (21.2%)
2.2 67.7%
PE (17.9x)
2023: (13.2x)
2022: (4.4x)
32.5%
PS (1.73x)
2023: (1.9x)
2022: (0.8x)
93.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (24.2k)
2023: (24.1k)
2022: (23.3k)
61.6%
Giá 12T trước (12.7k)
24T (8.9k)
36T (12.2k)
42.6%
Nợ/TổngTàiSản (43.6%)
Nợ/VốnCSH (77.5%)
ThanhToánHiệnHành (158.7%)
ThanhToánNhanh (33.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.0%)
3.7 78.5%
Beta (2.1x)
88.7%
TB12T (635,363)
TB12T/KLNY (0.7%)
37.5%
+/-% 6T (6.9%)
12T (-13.8%)
24T (23.0%)
36T (-10.3%)
60T (6.8%)
3.6 3.2
106/ AAM   8.4 (0) 29.2%
EPS (0k)
2023: (0.1k)
2022: (2.0k)
32.1%
ROA (0%)
2023: (0.3%)
2022: (7.7%)
23.7%
ROE (0%)
2023: (0.4%)
2022: (8.1%)
38.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (58.1%)
2021: (9.3%)
2020: (0%)
26.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (7,377.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.4 38.7%
PE (0x)
2023: (113.4x)
2022: (5.5x)
60.1%
PS (0.50x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
92.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (23.5k)
2023: (23.7k)
2022: (24.5k)
82.6%
Giá 12T trước (10.6k)
24T (10.9k)
36T (10.3k)
97.5%
Nợ/TổngTàiSản (4.9%)
Nợ/VốnCSH (5.1%)
ThanhToánHiệnHành (1,873.7%)
ThanhToánNhanh (487.6%)
ThanhToánTiềnMặt (300.0%)
4.9 41.2%
Beta (1.3x)
54.3%
TB12T (5,733)
TB12T/KLNY (0.1%)
11.5%
+/-% 6T (-8.7%)
12T (-20.8%)
24T (-22.7%)
36T (-18.8%)
60T (-18.9%)
0.7 2.3
107/ TIE   4.5 (0) 0%
EPS (0k)
2022: (0k)
2021: (0k)
0%
ROA (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
0%
ROE (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
4.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (1.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
45.6%
TT LOI NHUAN (57%)
2022: (46.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
0 0%
PE (0x)
2022: (0x)
2021: (0x)
16.5%
PS (37.98x)
2022: (2.2x)
2021: (1.6x)
92.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.4k)
2022: (15.2k)
2021: (18.3k)
68.7%
Giá 12T trước (6k)
24T (3.8k)
36T (5.3k)
80.0%
Nợ/TổngTàiSản (23.3%)
Nợ/VốnCSH (30.4%)
ThanhToánHiệnHành (281.3%)
ThanhToánNhanh (266.6%)
ThanhToánTiềnMặt (49.4%)
2.5 99.3%
Beta (4.6x)
46.6%
TB12T (3,129)
TB12T/KLNY (0.0%)
19.4%
+/-% 6T (-11.8%)
12T (-25%)
24T (18.4%)
36T (-15.1%)
60T (-24.9%)
2.2 1.6
108/ AAV   5.6 (0) 9.0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
9.4%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
10.1%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
16.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (54.7%)
2020: (0%)
53.2%
TT LOI NHUAN (792%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (87.1%)
2020: (0%)
0.5 10.4%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (196.7x)
20.8%
PS (63.26x)
2023: (3.9x)
2022: (0.6x)
92.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.3k)
2023: (11.3k)
2022: (11.7k)
87.6%
Giá 12T trước (6k)
24T (8.2k)
36T (13.4k)
78.0%
Nợ/TổngTàiSản (14.6%)
Nợ/VốnCSH (17.1%)
ThanhToánHiệnHành (723.9%)
ThanhToánNhanh (712.8%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
3.5 92.3%
Beta (2.8x)
92.9%
TB12T (839,765)
TB12T/KLNY (1.2%)
22.0%
+/-% 6T (33.3%)
12T (-6.7%)
24T (-31.8%)
36T (-58.1%)
60T (-29.1%)
3.3 2.4
109/ MEL   6.5 (0) 31.3%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0.4k)
27.4%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (0.9%)
28.5%
ROE (1%)
2023: (1.8%)
2022: (2.3%)
5.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
48.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (655.0%)
2020: (21.4%)
1.4 36.7%
PE (26x)
2023: (21.6x)
2022: (20.4x)
89.4%
PS (0.14x)
2023: (0.1x)
2022: (0.2x)
92.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (16.8k)
2023: (16.8k)
2022: (16.5k)
88.0%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (12.7k)
36T (13.2k)
20.1%
Nợ/TổngTàiSản (63.5%)
Nợ/VốnCSH (174.0%)
ThanhToánHiệnHành (141.3%)
ThanhToánNhanh (21.3%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
4.4 32.6%
Beta (1.1x)
24.3%
TB12T (598)
TB12T/KLNY (0.0%)
14.1%
+/-% 6T (6.6%)
12T (-1.5%)
24T (-48.7%)
36T (-50.8%)
60T (-17.4%)
0.3 2.0
110/ DAG   2.5 (0) 11.5%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
10.4%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.3%)
11.6%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (1.1%)
61.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (16.3%)
2021: (11.2%)
2020: (7.4%)
48.4%
TT LOI NHUAN (1,569%)
2023: (0%)
2022: (24.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 16.0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (30.6x)
87.4%
PS (0.22x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
92.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (5.7k)
2023: (7.1k)
2022: (11.5k)
97.5%
Giá 12T trước (5.4k)
24T (5.4k)
36T (5.8k)
9.0%
Nợ/TổngTàiSản (80.2%)
Nợ/VốnCSH (404.9%)
ThanhToánHiệnHành (127.9%)
ThanhToánNhanh (29.7%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
3.8 52.5%
Beta (1.5x)
87.8%
TB12T (430,107)
TB12T/KLNY (0.7%)
1.5%
+/-% 6T (-20.8%)
12T (-53.8%)
24T (-53.1%)
36T (-56.4%)
60T (-57.8%)
1.1 1.8
111/ DXV   5.7 (0.3) 9.1%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
9.5%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
10.0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.2%)
24.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (14.7%)
2021: (4.0%)
2020: (0%)
18.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (267.3%)
2020: (0%)
0.5 10.2%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (203.6x)
79.4%
PS (0.32x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
92.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.3k)
2023: (10.4k)
2022: (11.2k)
33.9%
Giá 12T trước (4.1k)
24T (5.1k)
36T (4.6k)
87.4%
Nợ/TổngTàiSản (17.4%)
Nợ/VốnCSH (21.0%)
ThanhToánHiệnHành (536.2%)
ThanhToánNhanh (389.7%)
ThanhToánTiềnMặt (46.0%)
3.9 60.8%
Beta (1.7x)
71.6%
TB12T (24,626)
TB12T/KLNY (0.2%)
69.1%
+/-% 6T (17.2%)
12T (32.3%)
24T (6.7%)
36T (18.5%)
60T (101.9%)
4.1 2.8
112/ HAP   4.7 (0.0) 24.5%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.1k)
33.6%
ROA (2%)
2023: (1.4%)
2022: (0.5%)
25.3%
ROE (2%)
2023: (1.5%)
2022: (0.5%)
44.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.1%)
2021: (48.9%)
2020: (0%)
54.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (166.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (105.1%)
1.3 28.0%
PE (26.2x)
2023: (30.3x)
2022: (65.1x)
34.7%
PS (1.76x)
2023: (1.8x)
2022: (0.7x)
92.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.9k)
2023: (10.9k)
2022: (11.2k)
80.3%
Giá 12T trước (4.7k)
24T (6.3k)
36T (9.4k)
91.7%
Nợ/TổngTàiSản (5.8%)
Nợ/VốnCSH (6.1%)
ThanhToánHiệnHành (1,078.4%)
ThanhToánNhanh (959.8%)
ThanhToánTiềnMặt (17.5%)
4.4 32.5%
Beta (1.1x)
75.7%
TB12T (179,410)
TB12T/KLNY (0.2%)
28.7%
+/-% 6T (0.2%)
12T (0.6%)
24T (-25.6%)
36T (-49.7%)
60T (95.4%)
1.7 2.5
113/ VC1   8.3 (0) 29.7%
EPS (0.3k)
2023: (0.2k)
2022: (0.3k)
23.5%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0.6%)
25.5%
ROE (1%)
2023: (1.1%)
2022: (1.6%)
13.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (39.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
16.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (75%)
1.3 28.4%
PE (30.7x)
2023: (36.2x)
2022: (29.5x)
69.5%
PS (0.36x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
92.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (20.7k)
2023: (20.7k)
2022: (20.9k)
85.9%
Giá 12T trước (10.6k)
24T (11.6k)
36T (11.6k)
23.8%
Nợ/TổngTàiSản (65.9%)
Nợ/VốnCSH (193.6%)
ThanhToánHiệnHành (134.2%)
ThanhToánNhanh (91.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.2%)
3.8 41.6%
Beta (1.3x)
49.9%
TB12T (4,333)
TB12T/KLNY (0.0%)
9.0%
+/-% 6T (-3.5%)
12T (-21.7%)
24T (-28.5%)
36T (-28.5%)
60T (-41.8%)
0.6 1.9
114/ HTE   4.4 (0.1) 23.7%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.2k)
28.0%
ROA (1%)
2023: (0.4%)
2022: (1.2%)
24.2%
ROE (1%)
2023: (0.6%)
2022: (1.8%)
68.9%
TT DOANH THU (42%)
2023: (4.8%)
2022: (26.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.2 26.8%
PE (45x)
2023: (68.5x)
2022: (20.0x)
56.1%
PS (0.61x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
92.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (9.7k)
2023: (9.8k)
2022: (9.3k)
68.8%
Giá 12T trước (4.2k)
24T (5.6k)
36T (5.3k)
55.8%
Nợ/TổngTàiSản (32.6%)
Nợ/VốnCSH (48.4%)
ThanhToánHiệnHành (205.9%)
ThanhToánNhanh (59.6%)
ThanhToánTiềnMặt (10.2%)
3.8 67.5%
Beta (1.9x)
62.3%
TB12T (17,492)
TB12T/KLNY (0.1%)
31.5%
+/-% 6T (9.8%)
12T (7.1%)
24T (-19.6%)
36T (-15.1%)
60T (-11.3%)
2.4 2.5
115/ AAT   4.2 (0) 38.1%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (1.4k)
52.5%
ROA (1%)
2023: (1.1%)
2022: (8.5%)
43.3%
ROE (2%)
2023: (1.6%)
2022: (12.2%)
54.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (103.2%)
2021: (64.8%)
2020: (0%)
51.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (209.0%)
2021: (105.3%)
2020: (0%)
2.2 60.1%
PE (19.0x)
2023: (29.6x)
2022: (3.2x)
62.9%
PS (0.44x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
92.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.6k)
2023: (10.6k)
2022: (11.5k)
97.0%
Giá 12T trước (6.1k)
24T (8.4k)
36T (14.8k)
74.0%
Nợ/TổngTàiSản (28.0%)
Nợ/VốnCSH (38.9%)
ThanhToánHiệnHành (350.1%)
ThanhToánNhanh (333.9%)
ThanhToánTiềnMặt (12.4%)
5.0 53.2%
Beta (1.5x)
84.9%
TB12T (369,468)
TB12T/KLNY (0.5%)
2.4%
+/-% 6T (-14.3%)
12T (-31.8%)
24T (-50.0%)
36T (-71.6%)
60T (-54.1%)
1.1 2.7
116/ STP   10 (0) 52.9%
EPS (1.1k)
2023: (1.3k)
2022: (0.6k)
62.5%
ROA (5%)
2023: (5.6%)
2022: (2.4%)
46.7%
ROE (6%)
2023: (7.0%)
2022: (3.2%)
52.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.7%)
2021: (2.7%)
2020: (13.2%)
76.2%
TT LOI NHUAN (71%)
2023: (124.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (7.9%)
2.7 81.0%
PE (9.0x)
2023: (5.4x)
2022: (10.1x)
76.3%
PS (0.41x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
92.3%
PB: (0.6x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (17.8k)
2022: (17.4k)
12.0%
Giá 12T trước (6.8k)
24T (6.5k)
36T (5.4k)
82.2%
Nợ/TổngTàiSản (23.1%)
Nợ/VốnCSH (30.1%)
ThanhToánHiệnHành (363.0%)
ThanhToánNhanh (272.5%)
ThanhToánTiềnMặt (52.0%)
4.6 40.8%
Beta (1.2x)
49.3%
TB12T (3,366)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.4%
+/-% 6T (44.5%)
12T (46.4%)
24T (53.2%)
36T (85%)
60T (170.0%)
4.1 3.8
117/ CEN   2.6 (0) 9.5%
EPS (0.0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
12.3%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0%)
13.2%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0%)
78.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (67.4%)
2021: (46.5%)
2020: (13.8%)
62.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (10,700%)
2022: (0%)
2021: (975.7%)
2020: (0%)
0.6 9.6%
PE (260x)
2023: (0x)
2022: (0x)
50.6%
PS (0.68x)
2023: (1.4x)
2022: (0.4x)
92.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (10.1k)
2023: (10.1k)
2022: (10.1k)
99.5%
Giá 12T trước (6.1k)
24T (10.8k)
36T (7.4k)
99.4%
Nợ/TổngTàiSản (0.5%)
Nợ/VốnCSH (0.5%)
ThanhToánHiệnHành (9,048.3%)
ThanhToánNhanh (1,656.0%)
ThanhToánTiềnMặt (865.7%)
4.7 93.7%
Beta (2.9x)
95.0%
TB12T (626,737)
TB12T/KLNY (2.9%)
0.2%
+/-% 6T (-53.6%)
12T (-57.4%)
24T (-75.9%)
36T (-64.7%)
60T (-80.2%)
2.4 2.5
118/ TLH   8.1 (0.0) 14.3%
EPS (0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
12.8%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
13.7%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.3%)
85.7%
TT DOANH THU (21%)
2023: (15.6%)
2022: (14.7%)
2021: (13.7%)
2020: (0%)
20.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (482.9%)
2020: (0%)
0.7 13.0%
PE (0x)
2023: (235.1x)
2022: (102.8x)
91.1%
PS (0.15x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
92.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (16.6k)
2023: (16.6k)
2022: (18.7k)
73.6%
Giá 12T trước (8.4k)
24T (7.7k)
36T (16.1k)
32.5%
Nợ/TổngTàiSản (57.0%)
Nợ/VốnCSH (132.8%)
ThanhToánHiệnHành (152.2%)
ThanhToánNhanh (40.9%)
ThanhToánTiềnMặt (5.0%)
3.8 68.2%
Beta (1.9x)
92.7%
TB12T (1,077,846)
TB12T/KLNY (1.0%)
34.9%
+/-% 6T (-2.1%)
12T (-4.4%)
24T (5.3%)
36T (-50%)
60T (124.2%)
3.3 2.6
119/ TVM   10.1 (0) 42.3%
EPS (0.7k)
2022: (0.6k)
2021: (0.5k)
28.2%
ROA (1%)
2022: (0.8%)
2021: (0.7%)
34.6%
ROE (4%)
2022: (3.0%)
2021: (2.4%)
8.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (15.4%)
2019: (0%)
88.8%
TT LOI NHUAN (18%)
2022: (20.2%)
2021: (9.5%)
2020: (0%)
2019: (25.5%)
1.7 51.3%
PE (13.6x)
2022: (14.3x)
2021: (15.0x)
91.9%
PS (0.15x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
92.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (20.6k)
2022: (21.0k)
2021: (21.9k)
19.0%
Giá 12T trước (7.3k)
24T (8.1k)
36T (6.6k)
31.5%
Nợ/TổngTàiSản (76.0%)
Nợ/VốnCSH (316.3%)
ThanhToánHiệnHành (121.6%)
ThanhToánNhanh (100.1%)
ThanhToánTiềnMặt (15.8%)
3.4 0%
Beta (-0.0x)
15.3%
TB12T (92)
TB12T/KLNY (0.0%)
79.7%
+/-% 6T (37.7%)
12T (37.7%)
24T (25.1%)
36T (53.1%)
60T (54.2%)
1.9 2.3
120/ NSH   5.8 (-0.1) 22.6%
EPS (0.1k)
2023: (0.0k)
2022: (0.2k)
19.6%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.4%)
22.0%
ROE (1%)
2023: (0.4%)
2022: (1.5%)
26.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (6.0%)
2021: (21.1%)
2020: (0%)
35.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (9.5%)
2020: (128.3%)
1.0 22.1%
PE (73.8x)
2023: (105.4x)
2022: (25.5x)
94.0%
PS (0.12x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
92.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.4k)
2023: (11.4k)
2022: (11.4k)
65.5%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (5.9k)
36T (8.1k)
9.7%
Nợ/TổngTàiSản (72.9%)
Nợ/VốnCSH (269.5%)
ThanhToánHiệnHành (115.7%)
ThanhToánNhanh (14.6%)
ThanhToánTiềnMặt (0.6%)
3.3 77.3%
Beta (2.1x)
78.0%
TB12T (81,817)
TB12T/KLNY (0.4%)
54.0%
+/-% 6T (31.1%)
12T (3.5%)
24T (0%)
36T (-27.2%)
60T (118.5%)
4.0 2.8
121/ LSS   13.6 (0.5) 53.5%
EPS (1.4k)
2023: (1.1k)
2022: (0.6k)
49.2%
ROA (3%)
2023: (2.9%)
2022: (1.6%)
41.5%
ROE (6%)
2023: (4.7%)
2022: (2.4%)
77.1%
TT DOANH THU (37%)
2023: (15.1%)
2022: (0%)
2021: (45.3%)
2020: (0%)
95.3%
TT LOI NHUAN (161%)
2023: (105.1%)
2022: (17.7%)
2021: (82.7%)
2020: (0%)
2.3 71.4%
PE (9.4x)
2023: (9.6x)
2022: (10.7x)
72.2%
PS (0.39x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
91.9%
PB: (0.6x)
GiáSS : (23.4k)
2023: (22.9k)
2022: (23.3k)
25.7%
Giá 12T trước (11.6k)
24T (8.3k)
36T (10.0k)
32.4%
Nợ/TổngTàiSản (46.3%)
Nợ/VốnCSH (86.2%)
ThanhToánHiệnHành (128.6%)
ThanhToánNhanh (24.9%)
ThanhToánTiềnMặt (2.3%)
3.6 73.5%
Beta (2x)
93.4%
TB12T (906,872)
TB12T/KLNY (1.2%)
81.6%
+/-% 6T (28.0%)
12T (13.1%)
24T (57.7%)
36T (31.6%)
60T (190.1%)
4.7 3.6
122/ DMN   5.2 (0) 45.0%
EPS (0.8k)
2023: (0.6k)
2022: (0.8k)
41.0%
ROA (1%)
2023: (1.2%)
2022: (2.7%)
48.4%
ROE (6%)
2023: (4.7%)
2022: (7.1%)
66.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (12.6%)
2022: (56.5%)
2021: (8.5%)
2020: (0%)
33.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (53.0%)
2021: (14.8%)
2020: (0%)
2.2 86.3%
PE (6.7x)
2023: (9.1x)
2022: (6.0x)
95.0%
PS (0.08x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
91.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.8k)
2023: (12.1k)
2022: (11.7k)
92.6%
Giá 12T trước (7.4k)
24T (7.9k)
36T (10.4k)
16.5%
Nợ/TổngTàiSản (76.1%)
Nợ/VốnCSH (317.5%)
ThanhToánHiệnHành (121.8%)
ThanhToánNhanh (108.7%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
4.9 96.0%
Beta (3.2x)
41.3%
TB12T (2,459)
TB12T/KLNY (0.0%)
9.3%
+/-% 6T (8.3%)
12T (-29.7%)
24T (-34.2%)
36T (-50%)
60T (-50%)
1.4 2.8
123/ SGI   14.6 (0) 71.5%
EPS (1.1k)
2023: (1.6k)
2022: (4.0k)
57.8%
ROA (2%)
2023: (2.6%)
2022: (7.3%)
47.6%
ROE (3%)
2023: (4.2%)
2022: (11.2%)
5.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (12.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
50.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (280.0%)
2021: (80.0%)
2020: (0%)
2.9 77.0%
PE (14x)
2023: (9.7x)
2022: (4.4x)
45.3%
PS (0.81x)
2023: (0.9x)
2022: (0.8x)
91.8%
PB: (0.4x)
GiáSS : (37.1k)
2023: (37.9k)
2022: (36k)
84.5%
Giá 12T trước (16.2k)
24T (19.2k)
36T (29.2k)
71.3%
Nợ/TổngTàiSản (35.8%)
Nợ/VốnCSH (55.9%)
ThanhToánHiệnHành (238.9%)
ThanhToánNhanh (223.6%)
ThanhToánTiềnMặt (33.9%)
4.9 60.9%
Beta (1.7x)
40.0%
TB12T (5,998)
TB12T/KLNY (0.0%)
9.2%
+/-% 6T (-3.9%)
12T (-9.0%)
24T (-23.4%)
36T (-49.6%)
60T (-49.6%)
0.7 2.9
124/ HHN   1.7 (0) 57.4%
EPS (1.9k)
2022: (0.2k)
2021: (1.8k)
67.5%
ROA (8%)
2022: (1.1%)
2021: (8.8%)
57.4%
ROE (10%)
2022: (1.6%)
2021: (12.0%)
29.0%
TT DOANH THU (3%)
2022: (6.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
77.6%
TT LOI NHUAN (719%)
2022: (0%)
2021: (3,646.4%)
2020: (4.6%)
2019: (0%)
3.0 80.8%
PE (0.9x)
2022: (37.0x)
2021: (3.4x)
77.9%
PS (0.08x)
2022: (0.4x)
2021: (0.3x)
91.7%
PB: (0.1x)
GiáSS : (17.7k)
2022: (14.5k)
2021: (15k)
99.9%
Giá 12T trước (8.4k)
24T (6.0k)
36T (6.0k)
81.5%
Nợ/TổngTàiSản (27.2%)
Nợ/VốnCSH (37.3%)
ThanhToánHiệnHành (272.5%)
ThanhToánNhanh (272.5%)
ThanhToánTiềnMặt (115.0%)
5.0 46.1%
Beta (1.4x)
6.1%
TB12T (5)
TB12T/KLNY (0.0%)
0.3%
+/-% 6T (-37.0%)
12T (-79.8%)
24T (-71.8%)
36T (-71.8%)
60T (-71.7%)
0.1 2.7
125/ TPC   6 (0) 14.9%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.7k)
14.1%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (2.3%)
14.2%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (4.5%)
56.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (15.3%)
2021: (3.2%)
2020: (11.2%)
7.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (3.4%)
0.7 26.6%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (9.5x)
83.0%
PS (0.25x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
91.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.6k)
2023: (13.5k)
2022: (15.8k)
82.9%
Giá 12T trước (6.5k)
24T (9.1k)
36T (8.2k)
51.7%
Nợ/TổngTàiSản (35.9%)
Nợ/VốnCSH (55.9%)
ThanhToánHiệnHành (145%)
ThanhToánNhanh (114.8%)
ThanhToánTiềnMặt (4.0%)
4.5 49.5%
Beta (1.4x)
61.1%
TB12T (16,401)
TB12T/KLNY (0.1%)
15.7%
+/-% 6T (3.5%)
12T (-7.7%)
24T (-34.1%)
36T (-26.7%)
60T (-28.5%)
1.1 2.1
126/ ASM   11.7 (0) 49.8%
EPS (0.5k)
2023: (0.6k)
2022: (1.9k)
38.9%
ROA (1%)
2023: (1.0%)
2022: (3.3%)
39.9%
ROE (2%)
2023: (2.5%)
2022: (8.0%)
8.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (20.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
28.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (4.7%)
2021: (26.3%)
2020: (0%)
2.1 59.8%
PE (24.9x)
2023: (17.9x)
2022: (4.1x)
76.1%
PS (0.34x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
91.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (23.5k)
2023: (23.3k)
2022: (23.3k)
51.0%
Giá 12T trước (10.7k)
24T (13.4k)
36T (9.3k)
36.0%
Nợ/TổngTàiSản (61.0%)
Nợ/VốnCSH (156.6%)
ThanhToánHiệnHành (137.4%)
ThanhToánNhanh (81.9%)
ThanhToánTiềnMặt (8.2%)
4.1 72.1%
Beta (2.0x)
96.8%
TB12T (3,678,223)
TB12T/KLNY (1.1%)
62.9%
+/-% 6T (17.2%)
12T (9.4%)
24T (-12.8%)
36T (25.5%)
60T (180.7%)
4.4 3.5
127/ SD2   5.6 (0) 26.6%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.2k)
25.6%
ROA (1%)
2023: (0.5%)
2022: (0.5%)
26.7%
ROE (2%)
2023: (1.2%)
2022: (1.3%)
12.2%
TT DOANH THU (14%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
50.7%
TT LOI NHUAN (54%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (118.6%)
1.3 30.3%
PE (24.3x)
2023: (28.6x)
2022: (39.8x)
60.3%
PS (0.52x)
2023: (0.4x)
2022: (0.6x)
91.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (12.5k)
2023: (12.5k)
2022: (12.4k)
67.9%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (6.4k)
36T (5.7k)
37.1%
Nợ/TổngTàiSản (57.8%)
Nợ/VốnCSH (137.0%)
ThanhToánHiệnHành (168.2%)
ThanhToánNhanh (114.3%)
ThanhToánTiềnMặt (0.6%)
3.4 89.6%
Beta (2.6x)
37.9%
TB12T (2,001)
TB12T/KLNY (0.0%)
41.0%
+/-% 6T (27.3%)
12T (-1.8%)
24T (-12.1%)
36T (-2.4%)
60T (7.9%)
2.8 2.5
128/ TLD   5.1 (0.0) 24.3%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.2k)
29.9%
ROA (1%)
2023: (0.5%)
2022: (1.3%)
24.1%
ROE (1%)
2023: (0.6%)
2022: (1.7%)
65.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (29.9%)
2021: (10.1%)
2020: (11.3%)
14.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (45.2%)
1.3 28.1%
PE (46.1x)
2023: (85.1x)
2022: (15.5x)
47.1%
PS (1.10x)
2023: (1.3x)
2022: (0.4x)
91.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.4k)
2023: (10.6k)
2022: (10.6k)
54.6%
Giá 12T trước (4.3k)
24T (5.6k)
36T (5.4k)
68.1%
Nợ/TổngTàiSản (24.9%)
Nợ/VốnCSH (33.1%)
ThanhToánHiệnHành (346.5%)
ThanhToánNhanh (133.9%)
ThanhToánTiềnMặt (7.6%)
3.5 49.0%
Beta (1.4x)
86.7%
TB12T (460,454)
TB12T/KLNY (0.6%)
32.2%
+/-% 6T (-4.5%)
12T (17.4%)
24T (-8.9%)
36T (-6.4%)
60T (-6%)
2.6 2.5
129/ EVG   6.7 (-0.1) 24.9%
EPS (0.2k)
2023: (0.1k)
2022: (0.1k)
30.6%
ROA (1%)
2023: (0.9%)
2022: (1.0%)
24.8%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (1.0%)
75.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (31.9%)
2021: (26.0%)
2020: (31.3%)
97.5%
TT LOI NHUAN (44%)
2023: (21.1%)
2022: (8.4%)
2021: (21.7%)
2020: (6.5%)
1.3 26.9%
PE (42.1x)
2023: (39.5x)
2022: (28.0x)
42.0%
PS (1.53x)
2023: (1.1x)
2022: (0.6x)
91.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.3k)
2023: (12.2k)
2022: (12.1k)
60.9%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (6.4k)
36T (8.5k)
74.3%
Nợ/TổngTàiSản (31.3%)
Nợ/VốnCSH (45.6%)
ThanhToánHiệnHành (434.1%)
ThanhToánNhanh (280.0%)
ThanhToánTiềnMặt (17%)
3.6 86.1%
Beta (2.4x)
96.5%
TB12T (2,682,565)
TB12T/KLNY (1.2%)
60.9%
+/-% 6T (24.8%)
12T (2.4%)
24T (6.1%)
36T (-21.1%)
60T (249.4%)
4.5 3.1
130/ SDG   16.6 (0) 66.1%
EPS (0.5k)
2023: (1.9k)
2022: (3.4k)
42.5%
ROA (1%)
2023: (2.0%)
2022: (3.5%)
41.2%
ROE (1%)
2023: (4.7%)
2022: (6.9%)
34.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (9.8%)
2021: (0%)
2020: (33.6%)
45.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (74.0%)
2021: (0%)
2020: (37.6%)
2.4 63.7%
PE (36.1x)
2023: (8.9x)
2022: (5.9x)
91.5%
PS (0.13x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
91.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (34.0k)
2023: (39.6k)
2022: (48.3k)
74.8%
Giá 12T trước (14.7k)
24T (22.5k)
36T (28.3k)
28.4%
Nợ/TổngTàiSản (63.5%)
Nợ/VốnCSH (174.2%)
ThanhToánHiệnHành (117.6%)
ThanhToánNhanh (92.3%)
ThanhToánTiềnMặt (3.2%)
4.7 82.6%
Beta (2.3x)
30.3%
TB12T (885)
TB12T/KLNY (0.0%)
30.7%
+/-% 6T (9.2%)
12T (12.7%)
24T (-26.1%)
36T (-41.4%)
60T (14.8%)
1.9 3.0
131/ TCD   6.8 (-0.0) 40.8%
EPS (0.2k)
2023: (0.4k)
2022: (1.2k)
39.6%
ROA (1%)
2023: (1.3%)
2022: (3.1%)
41.3%
ROE (2%)
2023: (3.2%)
2022: (8.3%)
41.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (9.1%)
2020: (67.7%)
48.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (149.8%)
2020: (66.0%)
1.9 60.6%
PE (29.7x)
2023: (15.3x)
2022: (3.8x)
49.1%
PS (1.13x)
2023: (1.0x)
2022: (0.4x)
91.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.4k)
2022: (14.8k)
72.7%
Giá 12T trước (8.8k)
24T (8.0k)
36T (6.2k)
38.0%
Nợ/TổngTàiSản (57.8%)
Nợ/VốnCSH (137.0%)
ThanhToánHiệnHành (147.1%)
ThanhToánNhanh (132.8%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
4.1 76.9%
Beta (2.1x)
93.7%
TB12T (2,289,366)
TB12T/KLNY (0.8%)
33.1%
+/-% 6T (5.2%)
12T (-22.5%)
24T (-14.8%)
36T (11.0%)
60T (37.2%)
3.4 3.1
132/ TXM   12.5 (0.9) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
8.3%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
9.4%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.0%)
31.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.7%)
2021: (38.9%)
2020: (0%)
17.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (100%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.4 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
72.4%
PS (0.79x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
91.2%
PB: (0.7x)
GiáSS : (15.7k)
2023: (15.8k)
2022: (16.5k)
3.3%
Giá 12T trước (3.8k)
24T (5.2k)
36T (5.2k)
81.2%
Nợ/TổngTàiSản (18.8%)
Nợ/VốnCSH (23.2%)
ThanhToánHiệnHành (530.2%)
ThanhToánNhanh (525.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.2%)
2.3 93.2%
Beta (2.9x)
78.7%
TB12T (43,140)
TB12T/KLNY (0.6%)
96.2%
+/-% 6T (182.9%)
12T (205.3%)
24T (123.1%)
36T (123.1%)
60T (140%)
4.9 2.6
133/ BKC   6.5 (0) 34.3%
EPS (0.5k)
2023: (0.4k)
2022: (0.3k)
35.5%
ROA (2%)
2023: (1.4%)
2022: (0.8%)
32.9%
ROE (3%)
2023: (2.8%)
2022: (1.7%)
84.8%
TT DOANH THU (55%)
2023: (83.1%)
2022: (0%)
2021: (76.1%)
2020: (0%)
52.7%
TT LOI NHUAN (144%)
2023: (72.8%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.7 47.2%
PE (12.3x)
2023: (15.8x)
2022: (26.1x)
79.8%
PS (0.18x)
2023: (0.2x)
2022: (0.3x)
91.1%
PB: (0.4x)
GiáSS : (15.7k)
2023: (15.6k)
2022: (15.2k)
57.0%
Giá 12T trước (7.1k)
24T (6.5k)
36T (5.4k)
39.5%
Nợ/TổngTàiSản (52.5%)
Nợ/VốnCSH (110.6%)
ThanhToánHiệnHành (164.5%)
ThanhToánNhanh (65.6%)
ThanhToánTiềnMặt (5.4%)
4.1 48.6%
Beta (1.4x)
33.0%
TB12T (1,157)
TB12T/KLNY (0.0%)
33.2%
+/-% 6T (-4.4%)
12T (-8.5%)
24T (0%)
36T (20.4%)
60T (12.1%)
1.3 2.4
134/ ASP   4.5 (0) 10.0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.0k)
8.9%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.1%)
10.6%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.3%)
63.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (19.2%)
2021: (24.8%)
2020: (2.2%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.5 11.0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (127.3x)
98.2%
PS (0.04x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
91.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (9.7k)
2023: (10.5k)
2022: (13.1k)
88.5%
Giá 12T trước (6.4k)
24T (6.2k)
36T (6.7k)
11.6%
Nợ/TổngTàiSản (81.3%)
Nợ/VốnCSH (433.6%)
ThanhToánHiệnHành (72.0%)
ThanhToánNhanh (63.8%)
ThanhToánTiềnMặt (6.2%)
3.8 33.0%
Beta (1.1x)
74.8%
TB12T (76,253)
TB12T/KLNY (0.2%)
9.1%
+/-% 6T (-9.6%)
12T (-28.8%)
24T (-26.3%)
36T (-32.6%)
60T (-6.1%)
0.8 1.7
135/ VTJ   4 (0) 29.1%
EPS (0.3k)
2023: (0.3k)
2022: (0.1k)
49.8%
ROA (3%)
2023: (3.7%)
2022: (1.1%)
34.9%
ROE (4%)
2023: (4.0%)
2022: (1.2%)
28.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (4.6%)
2020: (6.6%)
49.5%
TT LOI NHUAN (28%)
2023: (255.2%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.8 52.5%
PE (12.1x)
2023: (10.4x)
2022: (40.0x)
4.5%
PS (7.71x)
2023: (6.7x)
2022: (1,000x)
91.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (8.5k)
2023: (8.5k)
2022: (8.2k)
53.9%
Giá 12T trước (3.6k)
24T (4.1k)
36T (4.1k)
65.8%
Nợ/TổngTàiSản (15.5%)
Nợ/VốnCSH (18.3%)
ThanhToánHiệnHành (91.3%)
ThanhToánNhanh (91.3%)
ThanhToánTiềnMặt (87.9%)
2.8 59.5%
Beta (1.7x)
36.0%
TB12T (1,456)
TB12T/KLNY (0.0%)
33.6%
+/-% 6T (-2.4%)
12T (11.1%)
24T (-2.4%)
36T (-2.4%)
60T (-11.1%)
1.6 2.1
136/ DTA   4.4 (0) 26.8%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.5k)
23.7%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (1.1%)
27.9%
ROE (1%)
2023: (0.7%)
2022: (4%)
44.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (20.5%)
2021: (129.4%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.3 33.7%
PE (39.7x)
2023: (73.2x)
2022: (11.2x)
47.1%
PS (0.72x)
2023: (1.0x)
2022: (0.7x)
90.9%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.2k)
2023: (11.2k)
2022: (11.2k)
96.6%
Giá 12T trước (7.6k)
24T (8.5k)
36T (9.5k)
8.4%
Nợ/TổngTàiSản (70.4%)
Nợ/VốnCSH (238.1%)
ThanhToánHiệnHành (68.6%)
ThanhToánNhanh (15.5%)
ThanhToánTiềnMặt (0.6%)
3.1 60.1%
Beta (1.7x)
69.1%
TB12T (28,088)
TB12T/KLNY (0.2%)
3.4%
+/-% 6T (-18.9%)
12T (-42.2%)
24T (-48.6%)
36T (-53.8%)
60T (-20.9%)
1.0 1.8
137/ TVN   7.5 (0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
12.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (29.1%)
2020: (0%)
37.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (48.0%)
2020: (32.2%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
91.6%
PS (0.17x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
90.9%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.7k)
2023: (13.7k)
2022: (14.6k)
62.1%
Giá 12T trước (6.1k)
24T (7.8k)
36T (13.9k)
25.4%
Nợ/TổngTàiSản (63.3%)
Nợ/VốnCSH (172.6%)
ThanhToánHiệnHành (99.3%)
ThanhToánNhanh (56.1%)
ThanhToánTiềnMặt (9.1%)
2.9 67.2%
Beta (1.8x)
72.8%
TB12T (440,577)
TB12T/KLNY (0.1%)
42.8%
+/-% 6T (19.1%)
12T (23.4%)
24T (-3.7%)
36T (-45.9%)
60T (9.7%)
3.2 2.0
138/ HAS   10 (0.5) 14.5%
EPS (0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
13.8%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.3%)
14.3%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.5%)
12.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (29.9%)
2020: (0%)
25.1%
TT LOI NHUAN (2,525%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.7 14.3%
PE (0x)
2023: (174.6x)
2022: (78.0x)
60.7%
PS (0.63x)
2023: (0.5x)
2022: (0.4x)
90.8%
PB: (0.6x)
GiáSS : (17.1k)
2023: (17.4k)
2022: (17.6k)
62.7%
Giá 12T trước (8.4k)
24T (10.4k)
36T (12.1k)
69.1%
Nợ/TổngTàiSản (34.5%)
Nợ/VốnCSH (52.7%)
ThanhToánHiệnHành (269.3%)
ThanhToánNhanh (239.4%)
ThanhToánTiềnMặt (12.7%)
3.7 66.8%
Beta (1.8x)
41.0%
TB12T (1,854)
TB12T/KLNY (0.0%)
51.4%
+/-% 6T (45.8%)
12T (13.2%)
24T (-8.3%)
36T (-21.7%)
60T (40.6%)
2.8 2.4
139/ BTB   5.8 (0) 21.0%
EPS (0.1k)
2022: (0.4k)
2021: (0k)
20.3%
ROA (1%)
2022: (1.5%)
2021: (0%)
19.1%
ROE (1%)
2022: (3.0%)
2021: (0%)
68.0%
TT DOANH THU (19%)
2022: (11.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (7.4%)
6.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (1.0%)
1.0 28.6%
PE (44.6x)
2022: (13.6x)
2021: (0x)
68.1%
PS (0.28x)
2022: (0.3x)
2021: (0.5x)
90.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (14.9k)
2022: (14.9k)
2021: (14.4k)
69.3%
Giá 12T trước (5.8k)
24T (6.9k)
36T (6.5k)
24.5%
Nợ/TổngTàiSản (39.9%)
Nợ/VốnCSH (66.4%)
ThanhToánHiệnHành (20.5%)
ThanhToánNhanh (8.9%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
3.3 84.2%
Beta (2.3x)
30.9%
TB12T (770)
TB12T/KLNY (0.0%)
32.3%
+/-% 6T (13.7%)
12T (0%)
24T (-15.9%)
36T (-10.8%)
60T (-7.9%)
2.1 2.1
140/ KSD   3.8 (0) 17.0%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.0k)
17.8%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
17.0%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.1%)
54.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (49.6%)
2021: (465.9%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.8 11.2%
PE (380x)
2023: (280.5x)
2022: (449.0x)
46.9%
PS (0.89x)
2023: (0.8x)
2022: (0.7x)
90.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (10.0k)
2023: (10.1k)
2022: (10.1k)
88.1%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (6.9k)
36T (4k)
96.8%
Nợ/TổngTàiSản (7.3%)
Nợ/VốnCSH (7.8%)
ThanhToánHiệnHành (870.6%)
ThanhToánNhanh (778.1%)
ThanhToánTiềnMặt (350.3%)
4.5 37.4%
Beta (1.2x)
63.6%
TB12T (13,746)
TB12T/KLNY (0.1%)
11.9%
+/-% 6T (5.6%)
12T (-42.4%)
24T (-44.9%)
36T (-5%)
60T (-40.6%)
0.8 2.0
141/ LCM   1.7 (0) 17.1%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0k)
30.7%
ROA (2%)
2023: (2.2%)
2022: (0%)
22.3%
ROE (3%)
2023: (2.6%)
2022: (0%)
95.6%
TT DOANH THU (261%)
2023: (212.5%)
2022: (67.9%)
2021: (0%)
2020: (2.9%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.2 38.6%
PE (12.1x)
2023: (19.6x)
2022: (0x)
33.2%
PS (0.74x)
2023: (1.2x)
2022: (3.5x)
90.6%
PB: (0.3x)
GiáSS : (5k)
2023: (5.0k)
2022: (4.8k)
92.7%
Giá 12T trước (3k)
24T (2.9k)
36T (2.5k)
75.4%
Nợ/TổngTàiSản (17.2%)
Nợ/VốnCSH (20.8%)
ThanhToánHiệnHành (200.2%)
ThanhToánNhanh (199.7%)
ThanhToánTiềnMặt (20.9%)
4.5 84.9%
Beta (2.4x)
88.3%
TB12T (265,173)
TB12T/KLNY (1.1%)
13.8%
+/-% 6T (-34.6%)
12T (-43.3%)
24T (-41.2%)
36T (-30.9%)
60T (165.6%)
2.6 2.7
142/ TB8   9.9 (0) 70.9%
EPS (2.3k)
2022: (1.8k)
2021: (1.5k)
53.7%
ROA (4%)
2022: (3.0%)
2021: (2.7%)
75.1%
ROE (14%)
2022: (11.7%)
2021: (9.8%)
76.9%
TT DOANH THU (4%)
2022: (4.2%)
2021: (16.5%)
2020: (10.7%)
2019: (0%)
71.6%
TT LOI NHUAN (23%)
2022: (23.6%)
2021: (0%)
2020: (78.6%)
2019: (0%)
3.4 98.2%
PE (4.4x)
2022: (3.7x)
2021: (3.3x)
99.6%
PS (0.04x)
2022: (0.0x)
2021: (0.0x)
90.5%
PB: (0.6x)
GiáSS : (16.1k)
2022: (15.7k)
2021: (15.2k)
18.5%
Giá 12T trước (9.5k)
24T (4.9k)
36T (4.9k)
30.8%
Nợ/TổngTàiSản (74.5%)
Nợ/VốnCSH (292.3%)
ThanhToánHiệnHành (123.6%)
ThanhToánNhanh (103.3%)
ThanhToánTiềnMặt (11.0%)
4.5 0%
Beta (-0.2x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
73.6%
+/-% 6T (4.2%)
12T (4.2%)
24T (103.6%)
36T (103.6%)
60T (103.6%)
1.2 3.1
143/ SID   12.2 (0.2) 27.8%
EPS (0.1k)
2023: (0.0k)
2022: (0.7k)
30.1%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (2.9%)
22.9%
ROE (0%)
2023: (0.1%)
2022: (3.1%)
57.4%
TT DOANH THU (11%)
2023: (17.4%)
2022: (1.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
36.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (123.2%)
2021: (0%)
2020: (0.2%)
1.3 27.4%
PE (133.3x)
2023: (471.9x)
2022: (10.2x)
3.3%
PS (13.78x)
2023: (14.4x)
2022: (10.0x)
90.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (23.6k)
2023: (23.4k)
2022: (23.4k)
62.5%
Giá 12T trước (12k)
24T (11.6k)
36T (13.9k)
98.2%
Nợ/TổngTàiSản (5.6%)
Nợ/VốnCSH (6.0%)
ThanhToánHiệnHành (1,935.4%)
ThanhToánNhanh (1,930.7%)
ThanhToánTiềnMặt (347.8%)
3.3 79.1%
Beta (2.2x)
40.6%
TB12T (7,227)
TB12T/KLNY (0.0%)
24.1%
+/-% 6T (-14.3%)
12T (0%)
24T (3.5%)
36T (-13.7%)
60T (-16.7%)
1.8 2.1
144/ VNX   12 (0) 86.3%
EPS (30.6k)
2022: (12.4k)
2021: (1.2k)
84.5%
ROA (31%)
2022: (21.7%)
2021: (2.9%)
83.2%
ROE (55%)
2022: (36.6%)
2021: (5.3%)
59.4%
TT DOANH THU (78%)
2022: (529.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
59.1%
TT LOI NHUAN (147%)
2022: (915.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.3 90.3%
PE (0.4x)
2022: (1.1x)
2021: (11.6x)
79.0%
PS (0.06x)
2022: (0.1x)
2021: (0.8x)
90.4%
PB: (0.2x)
GiáSS : (55.3k)
2022: (33.9k)
2021: (22.9k)
82.1%
Giá 12T trước (12k)
24T (16.6k)
36T (23.0k)
70.4%
Nợ/TổngTàiSản (43.8%)
Nợ/VốnCSH (77.8%)
ThanhToánHiệnHành (218.3%)
ThanhToánNhanh (193.3%)
ThanhToánTiềnMặt (106.0%)
5.0 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
15.8%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (-27.6%)
36T (-47.7%)
60T (-27.8%)
0.0 3.1
145/ DXS   7.4 (-0.1) 15.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.8k)
13.7%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (2.1%)
13.9%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (4.2%)
13.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (34.2%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.7 31.1%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (7.0x)
33.8%
PS (2.04x)
2023: (2.2x)
2022: (0.6x)
90.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (14.1k)
2023: (14.1k)
2022: (18.3k)
83.5%
Giá 12T trước (7.1k)
24T (13.2k)
36T (18.1k)
53.9%
Nợ/TổngTàiSản (47.0%)
Nợ/VốnCSH (88.6%)
ThanhToánHiệnHành (217.3%)
ThanhToánNhanh (156.1%)
ThanhToánTiềnMặt (4.9%)
3.5 77.9%
Beta (2.1x)
90.2%
TB12T (2,659,746)
TB12T/KLNY (0.5%)
13.1%
+/-% 6T (4.3%)
12T (7.1%)
24T (-42.7%)
36T (-58.2%)
60T (-58.2%)
2.5 2.2
146/ TVC   10 (0.1) 52.2%
EPS (2.6k)
2023: (2.1k)
2022: (0k)
64.2%
ROA (15%)
2023: (12.5%)
2022: (0%)
56.2%
ROE (16%)
2023: (14.0%)
2022: (0%)
86.7%
TT DOANH THU (44%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (179.5%)
2020: (165.1%)
58.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (419.8%)
2020: (253.4%)
2.8 74.4%
PE (3.8x)
2023: (3.0x)
2022: (0x)
6.5%
PS (8.56x)
2023: (11.5x)
2022: (3.5x)
90.2%
PB: (0.6x)
GiáSS : (16.3k)
2023: (14.9k)
2022: (12.8k)
42.6%
Giá 12T trước (6.8k)
24T (7.9k)
36T (15.8k)
99.2%
Nợ/TổngTàiSản (3.6%)
Nợ/VốnCSH (3.7%)
ThanhToánHiệnHành (3,075.3%)
ThanhToánNhanh (3,075.3%)
ThanhToánTiềnMặt (1,152.1%)
4.1 56.3%
Beta (1.6x)
89.2%
TB12T (774,061)
TB12T/KLNY (0.7%)
60.3%
+/-% 6T (65%)
12T (45.6%)
24T (25.3%)
36T (-37.2%)
60T (-8.0%)
4.0 3.7
147/ ICG   7.8 (0) 11.0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
10.4%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.4%)
11.2%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0.6%)
20.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (159.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
26.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (2.0%)
2020: (0.4%)
0.5 13.3%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (60.4x)
2.7%
PS (25.06x)
2023: (23.0x)
2022: (9.2x)
90.2%
PB: (0.5x)
GiáSS : (14.4k)
2023: (14.5k)
2022: (15.4k)
51.6%
Giá 12T trước (8k)
24T (7.0k)
36T (7.0k)
43.0%
Nợ/TổngTàiSản (46.7%)
Nợ/VốnCSH (87.5%)
ThanhToánHiệnHành (135.2%)
ThanhToánNhanh (34.1%)
ThanhToánTiềnMặt (19.2%)
1.2 36.0%
Beta (1.1x)
58.3%
TB12T (12,174)
TB12T/KLNY (0.1%)
44.3%
+/-% 6T (5.4%)
12T (-2.5%)
24T (12.1%)
36T (11.0%)
60T (26.2%)
2.1 1.3
148/ MST   5.5 (0) 54.7%
EPS (1.1k)
2023: (0.9k)
2022: (1.1k)
71.0%
ROA (5%)
2023: (5.6%)
2022: (5.6%)
64.5%
ROE (10%)
2023: (8.2%)
2022: (8.7%)
84.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (222.1%)
2022: (0%)
2021: (35.2%)
2020: (467.0%)
52.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (183.8%)
2020: (109.6%)
3.2 95.6%
PE (5.0x)
2023: (6.8x)
2022: (3.4x)
62.5%
PS (0.32x)
2023: (0.4x)
2022: (0.7x)
90.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.0k)
2023: (10.9k)
2022: (12.2k)
81.0%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (8k)
36T (11.9k)
29.2%
Nợ/TổngTàiSản (48.7%)
Nợ/VốnCSH (94.8%)
ThanhToánHiệnHành (91.1%)
ThanhToánNhanh (90.1%)
ThanhToánTiềnMặt (0.3%)
4.8 85.8%
Beta (2.4x)
96.0%
TB12T (1,229,509)
TB12T/KLNY (1.6%)
26.4%
+/-% 6T (-3.5%)
12T (4.3%)
24T (-31.3%)
36T (-53.6%)
60T (119.4%)
3.4 3.8
149/ CMM   9.9 (0.1) 60.3%
EPS (1.3k)
2023: (0.8k)
2022: (1.9k)
53.0%
ROA (3%)
2023: (1.6%)
2022: (4.8%)
56.6%
ROE (7%)
2023: (4.4%)
2022: (11.1%)
65.4%
TT DOANH THU (4%)
2023: (0%)
2022: (19.2%)
2021: (42.8%)
2020: (0%)
34.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (68.1%)
2021: (13.8%)
2020: (0%)
2.8 89.4%
PE (7.7x)
2023: (8.3x)
2022: (4.3x)
81.5%
PS (0.25x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
90.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (18.3k)
2023: (17.8k)
2022: (17.0k)
46.5%
Giá 12T trước (9.6k)
24T (8.4k)
36T (9.2k)
18.8%
Nợ/TổngTàiSản (63.5%)
Nợ/VốnCSH (174.2%)
ThanhToánHiệnHành (124.9%)
ThanhToánNhanh (55.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.5%)
4.4 79.8%
Beta (2.2x)
62.8%
TB12T (30,527)
TB12T/KLNY (0.1%)
58.3%
+/-% 6T (43.5%)
12T (3.1%)
24T (17.9%)
36T (7.6%)
60T (7.6%)
3.9 3.7
150/ HPX   6.3 (0) 25.1%
EPS (0.6k)
2023: (0.4k)
2022: (0k)
26.5%
ROA (2%)
2023: (1.5%)
2022: (0%)
26.8%
ROE (5%)
2023: (3.6%)
2022: (0%)
66.0%
TT DOANH THU (8%)
2023: (38.8%)
2022: (0%)
2021: (6.6%)
2020: (0%)
51.6%
TT LOI NHUAN (87%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (170.8%)
2020: (0%)
1.3 44.9%
PE (11.0x)
2023: (13.0x)
2022: (0x)
39.9%
PS (1.02x)
2023: (1.0x)
2022: (1.2x)
90.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.9k)
2023: (11.8k)
2022: (11.4k)
77.4%
Giá 12T trước (4.4k)
24T (27.3k)
36T (29.7k)
33.3%
Nợ/TổngTàiSản (58.6%)
Nợ/VốnCSH (141.8%)
ThanhToánHiệnHành (156.3%)
ThanhToánNhanh (88.8%)
ThanhToánTiềnMặt (1.5%)
3.4 48.9%
Beta (1.4x)
97.8%
TB12T (4,191,293)
TB12T/KLNY (1.4%)
21.9%
+/-% 6T (14.7%)
12T (41.3%)
24T (-77.1%)
36T (-78.9%)
60T (-64.1%)
2.4 2.3
151/ SSM   6.7 (0) 25.3%
EPS (0.8k)
2023: (0.3k)
2022: (0k)
24.5%
ROA (2%)
2023: (1.0%)
2022: (0%)
28.2%
ROE (7%)
2023: (2.5%)
2022: (0%)
27.7%
TT DOANH THU (14%)
2023: (0%)
2022: (5.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
19.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (163.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.3 44.8%
PE (8.9x)
2023: (17.8x)
2022: (0x)
86.6%
PS (0.20x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
89.9%
PB: (0.6x)
GiáSS : (11.1k)
2023: (10.8k)
2022: (10.6k)
55.5%
Giá 12T trước (7.1k)
24T (5.6k)
36T (7k)
26.8%
Nợ/TổngTàiSản (69.1%)
Nợ/VốnCSH (223.7%)
ThanhToánHiệnHành (128.4%)
ThanhToánNhanh (53.9%)
ThanhToánTiềnMặt (9.6%)
3.9 8.6%
Beta (0.4x)
23.5%
TB12T (336)
TB12T/KLNY (0.0%)
50.6%
+/-% 6T (39.6%)
12T (-5.6%)
24T (19.6%)
36T (-4.3%)
60T (9.8%)
1.0 2.0
152/ NDX   6.3 (0.2) 38.5%
EPS (0.3k)
2023: (0.4k)
2022: (1.0k)
46.7%
ROA (1%)
2023: (1.8%)
2022: (4.1%)
41.4%
ROE (2%)
2023: (3.3%)
2022: (7.4%)
52.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (47.1%)
2021: (128.4%)
2020: (0%)
39.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (82.5%)
2021: (0%)
2020: (9.9%)
2.1 60.4%
PE (21.8x)
2023: (15.5x)
2022: (5.2x)
61.5%
PS (0.63x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
89.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.4k)
2023: (12.4k)
2022: (12.9k)
66.3%
Giá 12T trước (6.3k)
24T (6.2k)
36T (6.7k)
51.2%
Nợ/TổngTàiSản (45.5%)
Nợ/VốnCSH (83.5%)
ThanhToánHiệnHành (158.6%)
ThanhToánNhanh (153.5%)
ThanhToánTiềnMặt (4.9%)
4.4 10.6%
Beta (0.5x)
70.8%
TB12T (21,574)
TB12T/KLNY (0.2%)
23.3%
+/-% 6T (-3.2%)
12T (-3.2%)
24T (-1.6%)
36T (-9.0%)
60T (-30.5%)
0.9 2.5
153/ RCD   1.7 (0) 12.6%
EPS (0.2k)
2021: (0k)
2020: (0k)
12.9%
ROA (1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
12.8%
ROE (2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2018: (0%)
0.6 37.3%
PE (7.1x)
2021: (0x)
2020: (0x)
5.6%
PS (16.23x)
2021: (12.0x)
2020: (3.5x)
89.8%
PB: (0.2x)
GiáSS : (10.7k)
2021: (10.5k)
2020: (10.8k)
94.0%
Giá 12T trước (2k)
24T (3.3k)
36T (5.2k)
72.6%
Nợ/TổngTàiSản (39.0%)
Nợ/VốnCSH (64.0%)
ThanhToánHiệnHành (1,493.5%)
ThanhToánNhanh (1,493.5%)
ThanhToánTiềnMặt (7.1%)
3.7 61.4%
Beta (1.7x)
49.4%
TB12T (2,697)
TB12T/KLNY (0.1%)
3.0%
+/-% 6T (-15%)
12T (-15%)
24T (-48.5%)
36T (-67.3%)
60T (-88.9%)
0.7 1.7
154/ D11   11.5 (0.4) 58.8%
EPS (0.8k)
2023: (0.7k)
2022: (3.0k)
51.4%
ROA (2%)
2023: (1.4%)
2022: (6.3%)
46.0%
ROE (3%)
2023: (2.6%)
2022: (11.9%)
16.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (58.6%)
2020: (0%)
33.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (33.1%)
2020: (17.5%)
2.5 66.9%
PE (14.8x)
2023: (20.0x)
2022: (3.7x)
31.9%
PS (1.98x)
2023: (2.7x)
2022: (0.6x)
89.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (25.5k)
2023: (25.4k)
2022: (25.0k)
91.4%
Giá 12T trước (15.1k)
24T (15.9k)
36T (22.4k)
58.8%
Nợ/TổngTàiSản (46.0%)
Nợ/VốnCSH (85.1%)
ThanhToánHiệnHành (179.1%)
ThanhToánNhanh (151.7%)
ThanhToánTiềnMặt (19.6%)
4.6 47.1%
Beta (1.4x)
49.2%
TB12T (3,180)
TB12T/KLNY (0.0%)
6.6%
+/-% 6T (-13.3%)
12T (-26.5%)
24T (-30.2%)
36T (-50.5%)
60T (-20.9%)
0.6 2.6
155/ PPY   9.5 (0.3) 67.7%
EPS (1.2k)
2023: (1.1k)
2022: (2.9k)
62.3%
ROA (3%)
2023: (2.7%)
2022: (8.1%)
65.6%
ROE (7%)
2023: (6.8%)
2022: (15.4%)
89.4%
TT DOANH THU (4%)
2023: (4.2%)
2022: (108.7%)
2021: (37.8%)
2020: (0%)
42.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (46.9%)
2021: (72.5%)
2020: (0%)
3.3 93.6%
PE (7.6x)
2023: (7.5x)
2022: (2.3x)
100%
PS (0.02x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
89.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (17.0k)
2023: (16.7k)
2022: (18.5k)
53.2%
Giá 12T trước (9.6k)
24T (7.9k)
36T (9k)
21.0%
Nợ/TổngTàiSản (64.7%)
Nợ/VốnCSH (183.1%)
ThanhToánHiệnHành (106.3%)
ThanhToánNhanh (48.2%)
ThanhToánTiềnMặt (6.1%)
4.8 17.1%
Beta (0.7x)
40.9%
TB12T (2,057)
TB12T/KLNY (0.0%)
42.9%
+/-% 6T (11.2%)
12T (-3.9%)
24T (16.5%)
36T (2.3%)
60T (1.2%)
1.1 3.1
156/ SMT   5.7 (0.1) 22.3%
EPS (0.3k)
2023: (0k)
2022: (0.5k)
21.5%
ROA (1%)
2023: (0%)
2022: (1.4%)
21.0%
ROE (2%)
2023: (0%)
2022: (3.6%)
43.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (12.5%)
2020: (54.3%)
8.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (15.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.1 30.7%
PE (20.7x)
2023: (0x)
2022: (15.0x)
87.4%
PS (0.21x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
89.6%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (13.3k)
2022: (13.1k)
92.9%
Giá 12T trước (7.5k)
24T (12.8k)
36T (8.5k)
49.3%
Nợ/TổngTàiSản (51.1%)
Nợ/VốnCSH (104.7%)
ThanhToánHiệnHành (160.6%)
ThanhToánNhanh (106.3%)
ThanhToánTiềnMặt (14.6%)
4.7 74.9%
Beta (2.0x)
65.3%
TB12T (10,447)
TB12T/KLNY (0.2%)
6.4%
+/-% 6T (0%)
12T (-25.3%)
24T (-56.3%)
36T (-34.1%)
60T (-80.8%)
1.4 2.4
157/ MQB   9 (0) 47.9%
EPS (0.8k)
2022: (0.8k)
2021: (0.7k)
54.0%
ROA (4%)
2022: (3.2%)
2021: (2.4%)
40.5%
ROE (5%)
2022: (4.4%)
2021: (3.3%)
62.3%
TT DOANH THU (3%)
2022: (24.8%)
2021: (0%)
2020: (5.8%)
2019: (0%)
9.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (13.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.3 63.8%
PE (10.8x)
2022: (10.8x)
2021: (12.1x)
55.6%
PS (0.54x)
2022: (0.6x)
2021: (0.7x)
89.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (16.6k)
2022: (19.1k)
2021: (22.5k)
55.8%
Giá 12T trước (9.0k)
24T (9.0k)
36T (8.9k)
78.2%
Nợ/TổngTàiSản (25.7%)
Nợ/VốnCSH (34.6%)
ThanhToánHiệnHành (280.7%)
ThanhToánNhanh (278.0%)
ThanhToánTiềnMặt (34.8%)
4.6 0%
Beta (-0.3x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
36.2%
+/-% 6T (0%)
12T (0.6%)
24T (0.6%)
36T (1.1%)
60T (2.0%)
0.2 2.4
158/ KHG   5.6 (-0.1) 32.5%
EPS (0.2k)
2023: (0.1k)
2022: (1.0k)
45.1%
ROA (1%)
2023: (0.4%)
2022: (6.3%)
35.2%
ROE (2%)
2023: (0.5%)
2022: (8.6%)
76.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (10.7%)
2021: (325.2%)
2020: (121.7%)
78.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (7%)
2021: (327.6%)
2020: (852.2%)
1.8 48.2%
PE (31.6x)
2023: (111.1x)
2022: (4.2x)
13.9%
PS (11.41x)
2023: (7.0x)
2022: (1.3x)
89.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.5k)
2022: (11.4k)
85.2%
Giá 12T trước (6.2k)
24T (7.2k)
36T (14.0k)
64.2%
Nợ/TổngTàiSản (17.9%)
Nợ/VốnCSH (21.8%)
ThanhToánHiệnHành (200.1%)
ThanhToánNhanh (174.4%)
ThanhToánTiềnMặt (1.6%)
3.8 62.7%
Beta (1.8x)
97.2%
TB12T (4,989,902)
TB12T/KLNY (1.1%)
7.5%
+/-% 6T (-8.8%)
12T (-8.2%)
24T (-21.0%)
36T (-59.4%)
60T (-59.4%)
1.9 2.5
159/ HHV   12.9 (-0.1) 51.4%
EPS (0.8k)
2023: (1.0k)
2022: (1.0k)
30.0%
ROA (1%)
2023: (0.9%)
2022: (0.7%)
36.9%
ROE (3%)
2023: (3.7%)
2022: (3.2%)
99.8%
TT DOANH THU (29%)
2023: (28.2%)
2022: (12.5%)
2021: (54.8%)
2020: (152.1%)
72.6%
TT LOI NHUAN (22%)
2023: (22.0%)
2022: (0%)
2021: (96.0%)
2020: (0%)
1.9 56.3%
PE (15.6x)
2023: (15.8x)
2022: (8.3x)
29.5%
PS (1.88x)
2023: (1.9x)
2022: (1.1x)
89.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (23.9k)
2023: (26.5k)
2022: (31.3k)
60.1%
Giá 12T trước (13.9k)
24T (9.7k)
36T (17.6k)
19.9%
Nợ/TổngTàiSản (73.9%)
Nợ/VốnCSH (283.3%)
ThanhToánHiệnHành (52.5%)
ThanhToánNhanh (48.5%)
ThanhToánTiềnMặt (23.0%)
2.5 61.2%
Beta (1.7x)
98.7%
TB12T (7,393,745)
TB12T/KLNY (1.8%)
32.8%
+/-% 6T (-14.2%)
12T (-6.9%)
24T (33.6%)
36T (-26.2%)
60T (45.5%)
3.2 2.5
160/ BHP   5.9 (0) 28.6%
EPS (0.3k)
2022: (0.3k)
2021: (0.2k)
34.8%
ROA (1%)
2022: (1.3%)
2021: (0.9%)
27.6%
ROE (2%)
2022: (1.7%)
2021: (1.2%)
11.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (19.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
68.6%
TT LOI NHUAN (5%)
2022: (43.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (25.5%)
1.5 33.3%
PE (20.3x)
2022: (24.4x)
2021: (50.7x)
68.7%
PS (0.27x)
2022: (0.3x)
2021: (0.5x)
89.3%
PB: (0.4x)
GiáSS : (16.9k)
2022: (16.9k)
2021: (16.9k)
83.9%
Giá 12T trước (7.7k)
24T (9.3k)
36T (6.9k)
51.8%
Nợ/TổngTàiSản (22.1%)
Nợ/VốnCSH (28.3%)
ThanhToánHiệnHành (109.5%)
ThanhToánNhanh (32.4%)
ThanhToánTiềnMặt (16.6%)
4.4 63.1%
Beta (1.8x)
34.0%
TB12T (1,067)
TB12T/KLNY (0.0%)
9.7%
+/-% 6T (-10.3%)
12T (-20.5%)
24T (-34.7%)
36T (-11.2%)
60T (-30.7%)
0.7 2.2
161/ C32   17.2 (0.1) 18.8%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (1.4k)
13.7%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (2.0%)
13.2%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (3.5%)
25.3%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0%)
2022: (10.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
8.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (9.6%)
0.7 22.3%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (12.8x)
61.2%
PS (0.46x)
2023: (0.5x)
2022: (0.5x)
89.2%
PB: (0.5x)
GiáSS : (35.4k)
2023: (35.7k)
2022: (39.1k)
80.4%
Giá 12T trước (19.3k)
24T (22.6k)
36T (21.3k)
52.8%
Nợ/TổngTàiSản (38.4%)
Nợ/VốnCSH (62.3%)
ThanhToánHiệnHành (142.8%)
ThanhToánNhanh (108.1%)
ThanhToánTiềnMặt (8.7%)
4.0 16.1%
Beta (0.7x)
71.8%
TB12T (31,146)
TB12T/KLNY (0.2%)
18.4%
+/-% 6T (1.5%)
12T (-11.2%)
24T (-24.2%)
36T (-19.9%)
60T (-10.9%)
0.8 1.8
162/ PNT   7 (0) 31.7%
EPS (0.3k)
2022: (0.1k)
2021: (0.7k)
35.6%
ROA (1%)
2022: (0.2%)
2021: (3.0%)
30.5%
ROE (2%)
2022: (0.3%)
2021: (4.9%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
61.9%
TT LOI NHUAN (521%)
2022: (0%)
2021: (1,426.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.6 39.1%
PE (24.1x)
2022: (150.3x)
2021: (8.7x)
15.9%
PS (4.10x)
2022: (4.0x)
2021: (2.0x)
89.2%
PB: (0.5x)
GiáSS : (14.2k)
2022: (14.2k)
2021: (15.0k)
51.7%
Giá 12T trước (6.9k)
24T (6.8k)
36T (6.4k)
71.0%
Nợ/TổngTàiSản (39.8%)
Nợ/VốnCSH (66.0%)
ThanhToánHiệnHành (479.9%)
ThanhToánNhanh (275.7%)
ThanhToánTiềnMặt (16.6%)
2.8 9.3%
Beta (0.4x)
35.4%
TB12T (1,235)
TB12T/KLNY (0.0%)
36.7%
+/-% 6T (-5.4%)
12T (1.2%)
24T (3.6%)
36T (8.9%)
60T (13.0%)
0.7 1.7
163/ XLV   9.2 (0) 58.5%
EPS (1.0k)
2022: (1.7k)
2021: (1.0k)
51.5%
ROA (3%)
2022: (3.5%)
2021: (2.1%)
54.7%
ROE (6%)
2022: (9.9%)
2021: (5.9%)
38.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (14.7%)
2021: (29.3%)
2020: (0%)
2019: (0%)
37.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (74.7%)
2021: (10.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.7 82.9%
PE (9.7x)
2022: (3.8x)
2021: (8.8x)
93.2%
PS (0.19x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
89.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (16.7k)
2022: (16.9k)
2021: (16.2k)
32.9%
Giá 12T trước (7.5k)
24T (8.1k)
36T (7.4k)
47.1%
Nợ/TổngTàiSản (52.9%)
Nợ/VốnCSH (112.5%)
ThanhToánHiệnHành (174.5%)
ThanhToánNhanh (149.5%)
ThanhToánTiềnMặt (4.3%)
4.6 6.9%
Beta (0.3x)
16.6%
TB12T (131)
TB12T/KLNY (0.0%)
70.9%
+/-% 6T (29.9%)
12T (23.5%)
24T (13.9%)
36T (25.2%)
60T (59.4%)
1.7 3.0
164/ VLG   8.7 (1.1) 35.8%
EPS (1.4k)
2023: (0.7k)
2022: (0k)
53.1%
ROA (10%)
2023: (5.3%)
2022: (0%)
42.8%
ROE (13%)
2023: (6.7%)
2022: (0%)
19.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (125.5%)
2020: (0%)
43.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (49.2%)
2020: (72.1%)
2.1 70.7%
PE (5.5x)
2023: (5.1x)
2022: (0x)
65.6%
PS (0.79x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
89.0%
PB: (0.7x)
GiáSS : (11.0k)
2023: (10.5k)
2022: (9.8k)
12.7%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (5.7k)
36T (4.8k)
78.8%
Nợ/TổngTàiSản (22.7%)
Nợ/VốnCSH (29.3%)
ThanhToánHiệnHành (234.9%)
ThanhToánNhanh (234.9%)
ThanhToánTiềnMặt (53.4%)
4.2 74.5%
Beta (2.0x)
67.7%
TB12T (21,620)
TB12T/KLNY (0.2%)
88.6%
+/-% 6T (113.9%)
12T (108.1%)
24T (35.5%)
36T (60.5%)
60T (83.9%)
4.7 3.6
165/ ABC   17.7 (2.1) 73.3%
EPS (1.0k)
2023: (1.3k)
2022: (38.1k)
73.8%
ROA (3%)
2023: (4.1%)
2022: (103.4%)
64.8%
ROE (4%)
2023: (5.3%)
2022: (141.2%)
18.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (47.0%)
18.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (223.5%)
2020: (0%)
3.6 78.5%
PE (16.2x)
2023: (10.3x)
2022: (0.2x)
82.6%
PS (0.29x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
89.0%
PB: (0.6x)
GiáSS : (24.5k)
2023: (24.4k)
2022: (27.0k)
27.0%
Giá 12T trước (15.0k)
24T (7.7k)
36T (11.2k)
74.1%
Nợ/TổngTàiSản (25.8%)
Nợ/VốnCSH (34.8%)
ThanhToánHiệnHành (334.8%)
ThanhToánNhanh (334.1%)
ThanhToánTiềnMặt (11.3%)
4.7 49.6%
Beta (1.4x)
68.6%
TB12T (28,614)
TB12T/KLNY (0.1%)
70.4%
+/-% 6T (14.9%)
12T (2.5%)
24T (98.9%)
36T (37.5%)
60T (69.9%)
3.9 4.1
166/ NST   9.5 (-0.7) 52.6%
EPS (1.3k)
2023: (1k)
2022: (0.6k)
58.6%
ROA (6%)
2023: (3.0%)
2022: (2.5%)
48.7%
ROE (8%)
2023: (6.3%)
2022: (4.1%)
66.8%
TT DOANH THU (29%)
2023: (24.0%)
2022: (0%)
2021: (2.4%)
2020: (0%)
76.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (58.3%)
2022: (11.7%)
2021: (615.5%)
2020: (0%)
2.6 81.4%
PE (8.0x)
2023: (7.0x)
2022: (9.1x)
91.8%
PS (0.15x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
88.9%
PB: (0.6x)
GiáSS : (16.5k)
2023: (16.1k)
2022: (15.7k)
14.6%
Giá 12T trước (6.8k)
24T (7.1k)
36T (6.8k)
82.0%
Nợ/TổngTàiSản (23.6%)
Nợ/VốnCSH (30.9%)
ThanhToánHiệnHành (303.4%)
ThanhToánNhanh (211.7%)
ThanhToánTiềnMặt (88.7%)
4.8 46.7%
Beta (1.4x)
47.8%
TB12T (3,698)
TB12T/KLNY (0.0%)
78.2%
+/-% 6T (47.8%)
12T (49.1%)
24T (43.8%)
36T (49.6%)
60T (-10.1%)
3.7 3.7
167/ DQC   15.1 (-0.1) 13.3%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.5k)
11.6%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0.9%)
12.0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (1.5%)
43.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.6%)
2021: (0%)
2020: (14.0%)
10.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (37.0%)
2020: (0%)
0.6 15.7%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (34.0x)
60.9%
PS (0.49x)
2023: (0.5x)
2022: (0.5x)
88.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (32.7k)
2023: (32.7k)
2022: (33.9k)
85.3%
Giá 12T trước (19.1k)
24T (22.0k)
36T (19.4k)
54.7%
Nợ/TổngTàiSản (38.2%)
Nợ/VốnCSH (61.8%)
ThanhToánHiệnHành (189.5%)
ThanhToánNhanh (120.6%)
ThanhToánTiềnMặt (4.5%)
3.9 37.7%
Beta (1.2x)
68.1%
TB12T (38,515)
TB12T/KLNY (0.1%)
12.8%
+/-% 6T (-0.3%)
12T (-20.7%)
24T (-31.2%)
36T (-22.1%)
60T (-7.5%)
0.9 1.8
168/ SVG   5.8 (0.3) 11.4%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0.1k)
18.8%
ROA (0%)
2023: (0.0%)
2022: (0.7%)
18.4%
ROE (0%)
2023: (0.0%)
2022: (1%)
10.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (21.0%)
2020: (0%)
10.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (43.5%)
2020: (0%)
0.8 14.3%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (50.1x)
56.0%
PS (0.68x)
2023: (0.5x)
2022: (0.6x)
88.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.3k)
2023: (10.3k)
2022: (10.4k)
81.6%
Giá 12T trước (6k)
24T (6.5k)
36T (10.5k)
60.1%
Nợ/TổngTàiSản (24.6%)
Nợ/VốnCSH (32.6%)
ThanhToánHiệnHành (158.2%)
ThanhToánNhanh (106.8%)
ThanhToánTiềnMặt (8.5%)
3.8 97.4%
Beta (3.5x)
16.5%
TB12T (413)
TB12T/KLNY (0.0%)
10.3%
+/-% 6T (-5.2%)
12T (-8.3%)
24T (-15.4%)
36T (-47.6%)
60T (-67.8%)
1.0 1.9
169/ NVP   6.8 (0) 33.6%
EPS (0.5k)
2022: (0.4k)
2021: (0.3k)
45.3%
ROA (3%)
2022: (2.2%)
2021: (1.4%)
35.0%
ROE (4%)
2022: (3.2%)
2021: (2.1%)
72.3%
TT DOANH THU (7%)
2022: (8.7%)
2021: (2.9%)
2020: (7.2%)
2019: (0%)
89.0%
TT LOI NHUAN (23%)
2022: (54.8%)
2021: (32.3%)
2020: (4.4%)
2019: (0%)
1.8 49.4%
PE (14.5x)
2022: (17.5x)
2021: (14.0x)
53.9%
PS (0.73x)
2022: (0.8x)
2021: (0.4x)
88.7%
PB: (0.6x)
GiáSS : (12.1k)
2022: (11.9k)
2021: (11.8k)
39.3%
Giá 12T trước (6.8k)
24T (4.9k)
36T (5.6k)
64.0%
Nợ/TổngTàiSản (32.0%)
Nợ/VốnCSH (47.0%)
ThanhToánHiệnHành (178.3%)
ThanhToánNhanh (124%)
ThanhToánTiềnMặt (22.1%)
3.6 0%
Beta (-0.3x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
49.6%
+/-% 6T (0.3%)
12T (0.3%)
24T (38.6%)
36T (20.5%)
60T (20.5%)
0.5 2.0
170/ HVH   8.1 (0.2) 36.0%
EPS (0.5k)
2023: (0.3k)
2022: (0.6k)
50.4%
ROA (3%)
2023: (1.7%)
2022: (3.3%)
37.3%
ROE (4%)
2023: (2.2%)
2022: (4.7%)
14.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (43.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
38.2%
TT LOI NHUAN (2%)
2023: (0%)
2022: (110.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2.0 55.3%
PE (16.9x)
2023: (19.9x)
2022: (7.3x)
52.4%
PS (1.02x)
2023: (0.9x)
2022: (0.4x)
88.6%
PB: (0.6x)
GiáSS : (12.2k)
2023: (12.0k)
2022: (12.9k)
38.4%
Giá 12T trước (5.9k)
24T (5.9k)
36T (10.1k)
80.6%
Nợ/TổngTàiSản (18.9%)
Nợ/VốnCSH (23.3%)
ThanhToánHiệnHành (269.2%)
ThanhToánNhanh (208.8%)
ThanhToánTiềnMặt (51.3%)
4.2 27.9%
Beta (1.0x)
84.8%
TB12T (244,719)
TB12T/KLNY (0.6%)
56.2%
+/-% 6T (44.7%)
12T (34.6%)
24T (35.5%)
36T (-21.4%)
60T (-61.4%)
3.2 3.1
171/ ABS   5.3 (-0.0) 26.2%
EPS (0.2k)
2023: (0.1k)
2022: (0.3k)
30.5%
ROA (1%)
2023: (0.5%)
2022: (1.4%)
27.3%
ROE (2%)
2023: (0.9%)
2022: (2.5%)
70.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.9%)
2021: (8.6%)
2020: (39.6%)
38.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (36.4%)
2020: (45.1%)
1.4 29.5%
PE (29.4x)
2023: (55.9x)
2022: (18.5x)
67.5%
PS (0.43x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
88.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11.5k)
2023: (11.4k)
2022: (11.3k)
96.5%
Giá 12T trước (7.3k)
24T (10.3k)
36T (24.5k)
45.2%
Nợ/TổngTàiSản (42.4%)
Nợ/VốnCSH (73.6%)
ThanhToánHiệnHành (157.2%)
ThanhToánNhanh (156.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
4.4 61.1%
Beta (1.7x)
94.3%
TB12T (1,034,105)
TB12T/KLNY (1.3%)
3.9%
+/-% 6T (-7.3%)
12T (-27.4%)
24T (-48.4%)
36T (-78.4%)
60T (-42.7%)
1.6 2.5
172/ TNA   4.8 (0) 17.6%
EPS (0k)
2023: (0.1k)
2022: (0.3k)
14.6%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (0.6%)
17.1%
ROE (0%)
2023: (0.7%)
2022: (2.7%)
60.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.4%)
2021: (4.1%)
2020: (12.8%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.8 21.7%
PE (0x)
2023: (69.9x)
2022: (19.7x)
97.7%
PS (0.07x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
88.5%
PB: (0.4x)
GiáSS : (11.6k)
2023: (11.7k)
2022: (11.7k)
95.0%
Giá 12T trước (6.6k)
24T (9.4k)
36T (10k)
8.9%
Nợ/TổngTàiSản (75.1%)
Nợ/VốnCSH (301.8%)
ThanhToánHiệnHành (103.8%)
ThanhToánNhanh (38.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
4.1 39.5%
Beta (1.2x)
77.5%
TB12T (134,089)
TB12T/KLNY (0.3%)
3.6%
+/-% 6T (-14.9%)
12T (-27.0%)
24T (-49.0%)
36T (-52.1%)
60T (-46.9%)
0.8 1.9
173/ ONE   8.2 (0.7) 38.7%
EPS (0.6k)
2023: (0.2k)
2022: (0.8k)
32.3%
ROA (2%)
2023: (0.5%)
2022: (1.2%)
40.6%
ROE (5%)
2023: (1.8%)
2022: (6.0%)
61.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (2.9%)
2021: (11.1%)
2020: (64.6%)
33.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (11.3%)
2020: (48.6%)
1.8 58.8%
PE (11.7x)
2023: (24.3x)
2022: (7.4x)
96.0%
PS (0.10x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
88.4%
PB: (0.6x)
GiáSS : (12.8k)
2023: (12.7k)
2022: (12.6k)
25.2%
Giá 12T trước (5.4k)
24T (6.8k)
36T (5.4k)
26.6%
Nợ/TổngTàiSản (67.6%)
Nợ/VốnCSH (208.8%)
ThanhToánHiệnHành (144.3%)
ThanhToánNhanh (101.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
3.6 53.9%
Beta (1.5x)
68.9%
TB12T (16,971)
TB12T/KLNY (0.2%)
79.2%
+/-% 6T (36.4%)
12T (38.9%)
24T (10.6%)
36T (38.7%)
60T (108.9%)
4.2 3.2
174/ CET   7.1 (0.4) 14.7%
EPS (0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.2k)
16.0%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (1.3%)
14.7%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (1.5%)
66.1%
TT DOANH THU (4%)
2023: (0%)
2022: (227.3%)
2021: (4.3%)
2020: (0%)
22.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (675.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
0.7 19.4%
PE (0x)
2023: (329.5x)
2022: (19.5x)
73.0%
PS (0.35x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
88.4%
PB: (0.6x)
GiáSS : (11.1k)
2023: (11.1k)
2022: (11.1k)
65.6%
Giá 12T trước (10.3k)
24T (6.1k)
36T (6.1k)
56.8%
Nợ/TổngTàiSản (42.1%)
Nợ/VốnCSH (72.6%)
ThanhToánHiệnHành (137.3%)
ThanhToánNhanh (95.2%)
ThanhToánTiềnMặt (45%)
3.9 95.3%
Beta (3.1x)
71.9%
TB12T (19,620)
TB12T/KLNY (0.3%)
44.9%
+/-% 6T (13.6%)
12T (-35.0%)
24T (9.8%)
36T (9.8%)
60T (76.3%)
3.9 2.8
175/ ITA   5.3 (0.0) 19.0%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0k)
26.4%
ROA (2%)
2023: (1.7%)
2022: (0%)
19.9%
ROE (2%)
2023: (2.0%)
2022: (0%)
37.5%
TT DOANH THU (1%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (43.7%)
2020: (0%)
10.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (48.5%)
2020: (0%)
1.1 25.6%
PE (23.7x)
2023: (30.0x)
2022: (0x)
5.2%
PS (8.34x)
2023: (10.5x)
2022: (6.3x)
88.3%
PB: (0.5x)
GiáSS : (11k)
2023: (11.0k)
2022: (10.8k)
82.5%
Giá 12T trước (5.6k)
24T (7.6k)
36T (7.3k)
68.2%
Nợ/TổngTàiSản (15.0%)
Nợ/VốnCSH (17.6%)
ThanhToánHiệnHành (403.5%)
ThanhToánNhanh (141.4%)
ThanhToánTiềnMặt (1.0%)
2.9 75.2%
Beta (2.0x)
91.9%
TB12T (4,504,182)
TB12T/KLNY (0.5%)
17.0%
+/-% 6T (-19.7%)
12T (-7.0%)
24T (-31.6%)
36T (-28%)
60T (65.2%)
2.6 2.2
176/ C47   5.7 (0.0) 36.2%
EPS (0.4k)
2023: (0.4k)
2022: (0.5k)
29.2%
ROA (1%)
2023: (0.8%)
2022: (0.8%)
36.7%
ROE (3%)
2023: (3.4%)
2022: (3.4%)
79.7%
TT DOANH THU (25%)
2023: (25.0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (37.8%)
92.9%
TT LOI NHUAN (24%)
2023: (2.1%)
2022: (0%)
2021: (104.0%)
2020: (239.5%)
1.7 51.8%
PE (13.7x)
2023: (17.3x)
2022: (11.6x)
80.0%
PS (0.20x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
88.2%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.1k)
2023: (12.0k)
2022: (15.4k)
89.7%
Giá 12T trước (6.8k)
24T (11.0k)
36T (8k)
12.6%
Nợ/TổngTàiSản (75.7%)
Nợ/VốnCSH (311.2%)
ThanhToánHiệnHành (125.4%)
ThanhToánNhanh (42.2%)
ThanhToánTiềnMặt (1.5%)
4.3 36.7%
Beta (1.2x)
81.1%
TB12T (169,044)
TB12T/KLNY (0.5%)
6.1%
+/-% 6T (-16.0%)
12T (-17.5%)
24T (-49.0%)
36T (-29.6%)
60T (-34.0%)
0.9 2.3
177/ PMT   6.7 (0) 30.7%
EPS (0.1k)
2022: (0.2k)
2021: (0.6k)
34.9%
ROA (0%)
2022: (0.9%)
2021: (2.8%)
28.3%
ROE (1%)
2022: (1.5%)
2021: (3.9%)
5.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (9.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
69.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (10.3%)
2020: (92.3%)
2019: (36.8%)
1.5 30.6%
PE (67x)
2022: (32.8x)
2021: (14.0x)
83.2%
PS (0.19x)
2022: (0.2x)
2021: (0.2x)
88.2%
PB: (0.4x)
GiáSS : (15.9k)
2022: (16.0k)
2021: (16.4k)
74.4%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (9.2k)
36T (6.0k)
85.7%
Nợ/TổngTàiSản (23.9%)
Nợ/VốnCSH (31.3%)
ThanhToánHiệnHành (464.8%)
ThanhToánNhanh (320.2%)
ThanhToánTiềnMặt (99.2%)
4.8 33.3%
Beta (1.1x)
30.9%
TB12T (578)
TB12T/KLNY (0.0%)
23.4%
+/-% 6T (-18.4%)
12T (-15.3%)
24T (-26.8%)
36T (12.7%)
60T (55.1%)
0.6 2.3
178/ PHC   6.8 (-0.0) 28.0%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.4k)
22.5%
ROA (0%)
2023: (0.3%)
2022: (0.8%)
28.2%
ROE (1%)
2023: (1.3%)
2022: (3.0%)
18.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (106.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
23.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (1,005.3%)
2020: (0%)
1.3 31.3%
PE (45.1x)
2023: (39.1x)
2022: (14.4x)
84.6%
PS (0.21x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
88.1%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.3k)
2023: (13.2k)
2022: (13.2k)
75.3%
Giá 12T trước (7.0k)
24T (6.7k)
36T (15.5k)
12.7%
Nợ/TổngTàiSản (77.3%)
Nợ/VốnCSH (339.6%)
ThanhToánHiệnHành (106.1%)
ThanhToánNhanh (75.7%)
ThanhToánTiềnMặt (1.6%)
3.5 62.4%
Beta (1.8x)
86.0%
TB12T (332,346)
TB12T/KLNY (0.7%)
19.0%
+/-% 6T (-0.4%)
12T (-3.6%)
24T (1.4%)
36T (-56.2%)
60T (-21.5%)
2.2 2.4
179/ CH5   9 (0) 64.0%
EPS (1.4k)
2022: (1.7k)
2021: (1.3k)
48.8%
ROA (2%)
2022: (2.6%)
2021: (2.7%)
54.5%
ROE (7%)
2022: (7.8%)
2021: (6.1%)
71.6%
TT DOANH THU (6%)
2022: (207.0%)
2021: (0%)
2020: (15.1%)
2019: (0%)
12.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (31.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.8 87.3%
PE (6.4x)
2022: (2.0x)
2021: (11.4x)
79.7%
PS (0.13x)
2022: (0.1x)
2021: (0.7x)
88.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (21.0k)
2022: (21.1k)
2021: (20.4k)
43.9%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (8.6k)
36T (12.7k)
22.3%
Nợ/TổngTàiSản (68.1%)
Nợ/VốnCSH (213.1%)
ThanhToánHiệnHành (116.2%)
ThanhToánNhanh (68.7%)
ThanhToánTiềnMặt (4.2%)
4.2 25.4%
Beta (0.9x)
7.5%
TB12T (19)
TB12T/KLNY (0.0%)
50.6%
+/-% 6T (-33.3%)
12T (71.0%)
24T (5.0%)
36T (-29.4%)
60T (188.5%)
1.0 2.7
180/ VCX   3.9 (0) 32.4%
EPS (0.5k)
2023: (0.3k)
2022: (0.3k)
38.3%
ROA (2%)
2023: (1.3%)
2022: (1.2%)
40.6%
ROE (6%)
2023: (3.5%)
2022: (3.6%)
10.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (9.7%)
44.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (34.6%)
2020: (173%)
1.8 61.9%
PE (8.5x)
2023: (16.7x)
2022: (11.6x)
90.7%
PS (0.13x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
88.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (8.3k)
2023: (8.2k)
2022: (7.9k)
95.1%
Giá 12T trước (6.4k)
24T (6.8k)
36T (7.7k)
9.9%
Nợ/TổngTàiSản (63.8%)
Nợ/VốnCSH (176.5%)
ThanhToánHiệnHành (46.9%)
ThanhToánNhanh (23.0%)
ThanhToánTiềnMặt (0.7%)
4.7 97.9%
Beta (3.6x)
24.3%
TB12T (855)
TB12T/KLNY (0.0%)
16.1%
+/-% 6T (-2.5%)
12T (-39.1%)
24T (-42.7%)
36T (-49.4%)
60T (129.4%)
1.4 2.6
181/ ALV   8.6 (-0.1) 56.8%
EPS (1.6k)
2022: (0.8k)
2021: (1.0k)
71.2%
ROA (7%)
2022: (3.6%)
2021: (6.3%)
59.9%
ROE (11%)
2022: (6.0%)
2021: (7.8%)
75.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (4.1%)
2021: (0%)
2020: (53.6%)
2019: (803.2%)
86.7%
TT LOI NHUAN (105%)
2022: (0%)
2021: (96.1%)
2020: (0%)
2019: (711.5%)
3.1 92.5%
PE (5.3x)
2022: (3.7x)
2021: (7.6x)
70.3%
PS (0.48x)
2022: (0.2x)
2021: (0.4x)
87.9%
PB: (0.6x)
GiáSS : (15.1k)
2022: (13.4k)
2021: (12.6k)
8.3%
Giá 12T trước (4.3k)
24T (6.7k)
36T (3.1k)
70.3%
Nợ/TổngTàiSản (38.9%)
Nợ/VốnCSH (63.7%)
ThanhToánHiệnHành (198.5%)
ThanhToánNhanh (174.6%)
ThanhToánTiềnMặt (78.9%)
4.4 86.6%
Beta (2.4x)
78.5%
TB12T (37,882)
TB12T/KLNY (0.7%)
95.8%
+/-% 6T (112.2%)
12T (102.3%)
24T (29.9%)
36T (180.7%)
60T (314.3%)
4.9 4.2
182/ C69   6.9 (0) 28.1%
EPS (0.2k)
2023: (0.2k)
2022: (0.4k)
32.5%
ROA (1%)
2023: (0.7%)
2022: (1.9%)
28.6%
ROE (1%)
2023: (1.2%)
2022: (3.4%)
68.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (19.2%)
2022: (210.0%)
2021: (3.3%)
2020: (0%)
76.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (55.8%)
2021: (28.9%)
2020: (161%)
1.5 32.5%
PE (40.6x)
2023: (44.5x)
2022: (13.1x)
69.8%
PS (0.37x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
87.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (13.4k)
2022: (12.7k)
89.4%
Giá 12T trước (9.9k)
24T (9.7k)
36T (10.5k)
63.3%
Nợ/TổngTàiSản (35.1%)
Nợ/VốnCSH (54.2%)
ThanhToánHiệnHành (268.3%)
ThanhToánNhanh (158.1%)
ThanhToánTiềnMặt (9.5%)
4.6 85.7%
Beta (2.4x)
86.3%
TB12T (400,889)
TB12T/KLNY (0.6%)
9.9%
+/-% 6T (1.5%)
12T (-30.3%)
24T (-28.9%)
36T (-33.9%)
60T (-45.7%)
2.4 2.8
183/ LMI   9.5 (0.6) 43.5%
EPS (1.0k)
2022: (0.6k)
2021: (0.5k)
32.9%
ROA (2%)
2022: (0.9%)
2021: (0.7%)
40.2%
ROE (6%)
2022: (3.3%)
2021: (2.7%)
7.1%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (10%)
2019: (0%)
44.3%
TT LOI NHUAN (71%)
2022: (22.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
1.9 58.4%
PE (9.1x)
2022: (13.0x)
2021: (18.1x)
88.2%
PS (0.20x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
87.8%
PB: (0.6x)
GiáSS : (16.0k)
2022: (17.6k)
2021: (17.8k)
22.7%
Giá 12T trước (7.6k)
24T (7.7k)
36T (4.4k)
30.7%
Nợ/TổngTàiSản (70.6%)
Nợ/VốnCSH (240.3%)
ThanhToánHiệnHành (112.3%)
ThanhToánNhanh (61.9%)
ThanhToánTiềnMặt (28.1%)
3.4 28.0%
Beta (1.0x)
43.4%
TB12T (1,831)
TB12T/KLNY (0.0%)
56.2%
+/-% 6T (-8.2%)
12T (18.1%)
24T (16.7%)
36T (102.5%)
60T (24.8%)
2.2 2.5
184/ SVH   6 (0) 74.2%
EPS (1.8k)
2023: (2k)
2022: (2.3k)
80.4%
ROA (6%)
2023: (7.3%)
2022: (10.3%)
85.8%
ROE (13%)
2023: (15.5%)
2022: (21.3%)
11.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (30.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
74.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (32.6%)
2021: (68.8%)
2020: (60.5%)
4.1 99.0%
PE (3.3x)
2023: (3x)
2022: (2.6x)
30.5%
PS (1.62x)
2023: (1.6x)
2022: (1.3x)
87.7%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.6k)
2023: (12.9k)
2022: (10.9k)
59.9%
Giá 12T trước (6k)
24T (6k)
36T (6k)
22.4%
Nợ/TổngTàiSản (55.3%)
Nợ/VốnCSH (123.6%)
ThanhToánHiệnHành (48.2%)
ThanhToánNhanh (48.2%)
ThanhToánTiềnMặt (4.7%)
3.7 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
30.1%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (0%)
36T (0%)
60T (-40%)
0.1 2.6
185/ VBG   4.9 (0) 28.4%
EPS (0.2k)
2022: (0.5k)
2021: (0.1k)
33.2%
ROA (1%)
2022: (2.1%)
2021: (0.4%)
31.3%
ROE (2%)
2022: (4.4%)
2021: (0.7%)
77.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (31.6%)
2021: (0%)
2020: (25.8%)
2019: (38.4%)
81.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (546.1%)
2021: (0%)
2020: (26.3%)
2019: (676.8%)
1.5 39.3%
PE (24.5x)
2022: (11.5x)
2021: (74.6x)
75.5%
PS (0.25x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
87.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.3k)
2022: (10.5k)
2021: (10.2k)
70.6%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (5.3k)
36T (5.3k)
53.0%
Nợ/TổngTàiSản (46.6%)
Nợ/VốnCSH (87.4%)
ThanhToánHiệnHành (180.8%)
ThanhToánNhanh (176.1%)
ThanhToánTiềnMặt (3.8%)
4.3 4.9%
Beta (0.0x)
8.0%
TB12T (41)
TB12T/KLNY (0.0%)
23.2%
+/-% 6T (-0.9%)
12T (-8.3%)
24T (-7.4%)
36T (-7.4%)
60T (-16.4%)
0.1 2.0
186/ H11   6 (0.2) 24.8%
EPS (0.1k)
2022: (0.3k)
2021: (0.1k)
18.6%
ROA (0%)
2022: (0.3%)
2021: (0.1%)
24.9%
ROE (1%)
2022: (2.2%)
2021: (1.0%)
51.8%
TT DOANH THU (0%)
2022: (27.0%)
2021: (142.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
45.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (118.9%)
2021: (0%)
2020: (52.7%)
2019: (0%)
1.1 27.8%
PE (82.9x)
2022: (17.2x)
2021: (59.3x)
95.8%
PS (0.13x)
2022: (0.0x)
2021: (0.1x)
87.6%
PB: (0.5x)
GiáSS : (12.0k)
2022: (11.9k)
2021: (11.6k)
69.9%
Giá 12T trước (6.2k)
24T (7.6k)
36T (5.3k)
19.4%
Nợ/TổngTàiSản (87.5%)
Nợ/VốnCSH (697.6%)
ThanhToánHiệnHành (112.3%)
ThanhToánNhanh (97.5%)
ThanhToánTiềnMặt (8.0%)
3.8 99.3%
Beta (4.6x)
67.2%
TB12T (5,538)
TB12T/KLNY (0.5%)
16.4%
+/-% 6T (-17.1%)
12T (-6.5%)
24T (-23.7%)
36T (9.4%)
60T (-37.0%)
2.6 2.5
187/ KIP   10.9 (0.9) 51.3%
EPS (0.7k)
2022: (1.3k)
2021: (0.9k)
53.3%
ROA (2%)
2022: (4.0%)
2021: (2.7%)
43.7%
ROE (4%)
2022: (6.6%)
2021: (4.6%)
64.2%
TT DOANH THU (9%)
2022: (10.9%)
2021: (20.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
51.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (45.8%)
2021: (390.0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
2.4 68.0%
PE (15.2x)
2022: (6.4x)
2021: (11.4x)
77.2%
PS (0.25x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
87.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (18.8k)
2022: (19.4k)
2021: (19.0k)
47.3%
Giá 12T trước (9.3k)
24T (9.2k)
36T (9.2k)
59.4%
Nợ/TổngTàiSản (34.3%)
Nợ/VốnCSH (52.3%)
ThanhToánHiệnHành (246.9%)
ThanhToánNhanh (75.1%)
ThanhToánTiềnMặt (14.5%)
4.6 93.8%
Beta (2.9x)
27.3%
TB12T (637)
TB12T/KLNY (0.0%)
45.9%
+/-% 6T (2.0%)
12T (8.1%)
24T (8.3%)
36T (8.3%)
60T (21.7%)
2.9 3.3
188/ TIS   5.3 (-0.1) 0%
EPS (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
0%
ROA (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
13.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (34.1%)
2020: (0%)
89.6%
TT LOI NHUAN (168%)
2023: (1,846.5%)
2022: (0%)
2021: (639.6%)
2020: (0%)
0 0%
PE (0x)
2023: (0x)
2022: (0x)
95.2%
PS (0.11x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
87.4%
PB: (0.6x)
GiáSS : (9.0k)
2023: (9.3k)
2022: (10.6k)
81.0%
Giá 12T trước (5.3k)
24T (7.7k)
36T (10.7k)
4.5%
Nợ/TổngTàiSản (84.8%)
Nợ/VốnCSH (559.3%)
ThanhToánHiệnHành (42.5%)
ThanhToánNhanh (10.9%)
ThanhToánTiềnMặt (1.2%)
2.9 60.4%
Beta (1.7x)
63.3%
TB12T (72,563)
TB12T/KLNY (0.0%)
24.7%
+/-% 6T (28.6%)
12T (1.9%)
24T (-29.9%)
36T (-49.5%)
60T (-48.6%)
1.9 1.6
189/ TKA   4.7 (0) 81.8%
EPS (2.8k)
2022: (2.7k)
2021: (2.8k)
90.0%
ROA (12%)
2022: (10.1%)
2021: (11.1%)
92.0%
ROE (20%)
2022: (19.1%)
2021: (20.7%)
63.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (10.3%)
2021: (19.1%)
2020: (0%)
2019: (8.8%)
28.9%
TT LOI NHUAN (6%)
2022: (0%)
2021: (6.0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.5 99.2%
PE (1.7x)
2022: (2.9x)
2021: (2.8x)
89.2%
PS (0.10x)
2022: (0.2x)
2021: (0.2x)
87.4%
PB: (0.3x)
GiáSS : (14.5k)
2022: (14.0k)
2021: (13.7k)
93.3%
Giá 12T trước (7.8k)
24T (7.8k)
36T (7.8k)
62.7%
Nợ/TổngTàiSản (38.2%)
Nợ/VốnCSH (61.8%)
ThanhToánHiệnHành (228.2%)
ThanhToánNhanh (159.2%)
ThanhToánTiềnMặt (13.9%)
5.0 10.8%
Beta (0.5x)
9.2%
TB12T (37)
TB12T/KLNY (0.0%)
7.3%
+/-% 6T (0%)
12T (-39.6%)
24T (-39.6%)
36T (-39.6%)
60T (-39.6%)
0.0 3.2
190/ XMD   5.5 (-0.1) 15.6%
EPS (0k)
2022: (0.8k)
2021: (0k)
15.4%
ROA (0%)
2022: (2.6%)
2021: (0%)
17.4%
ROE (0%)
2022: (7.3%)
2021: (0%)
72.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (39.0%)
2021: (54.7%)
2020: (0%)
2019: (1.5%)
38.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (19.1%)
2020: (0%)
2019: (45.4%)
0.8 29.6%
PE (0x)
2022: (9.1x)
2021: (0x)
87.2%
PS (0.22x)
2022: (0.2x)
2021: (0.1x)
87.3%
PB: (0.6x)
GiáSS : (9.8k)
2022: (10.4k)
2021: (9.6k)
68.9%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (15.6k)
36T (1.9k)
38.8%
Nợ/TổngTàiSản (53.0%)
Nợ/VốnCSH (112.8%)
ThanhToánHiệnHành (147.6%)
ThanhToánNhanh (105.0%)
ThanhToánTiềnMặt (1.8%)
4.1 83.0%
Beta (2.3x)
42.4%
TB12T (1,414)
TB12T/KLNY (0.0%)
35.6%
+/-% 6T (-32.5%)
12T (-29.1%)
24T (-64.1%)
36T (194.7%)
60T (194.7%)
2.5 2.5
191/ PTS   9.5 (0.6) 27.6%
EPS (0k)
2023: (0.1k)
2022: (1.7k)
22.5%
ROA (0%)
2023: (0.2%)
2022: (3.5%)
25.2%
ROE (0%)
2023: (0.4%)
2022: (9.1%)
32.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.0%)
2021: (8.8%)
2020: (0%)
40.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (60.1%)
2020: (38.5%)
1.2 38.4%
PE (0x)
2023: (123.4x)
2022: (5.5x)
92.1%
PS (0.13x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
87.2%
PB: (0.5x)
GiáSS : (17.3k)
2023: (17.1k)
2022: (18.1k)
70.2%
Giá 12T trước (10.2k)
24T (11.2k)
36T (7.6k)
24.7%
Nợ/TổngTàiSản (61.4%)
Nợ/VốnCSH (158.9%)
ThanhToánHiệnHành (55.2%)
ThanhToánNhanh (36.4%)
ThanhToánTiềnMặt (14.6%)
4.1 43.6%
Beta (1.3x)
54.2%
TB12T (4,001)
TB12T/KLNY (0.1%)
43.7%
+/-% 6T (11.3%)
12T (-12.6%)
24T (-20.6%)
36T (17.7%)
60T (117.8%)
2.2 2.5
192/ SD7   3.3 (0) 21.0%
EPS (0k)
2022: (1.4k)
2021: (0k)
23.5%
ROA (0%)
2022: (7.2%)
2021: (0%)
21.9%
ROE (0%)
2022: (11.2%)
2021: (0%)
57.0%
TT DOANH THU (222%)
2022: (0%)
2021: (79.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
15.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (61.6%)
1.1 41.0%
PE (0x)
2022: (2.9x)
2021: (0x)
6.4%
PS (3.67x)
2022: (14.7x)
2021: (19.9x)
87.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (12.9k)
2022: (12.8k)
2021: (11.4k)
87.5%
Giá 12T trước (4.5k)
24T (5k)
36T (4.2k)
73.6%
Nợ/TổngTàiSản (29.5%)
Nợ/VốnCSH (41.8%)
ThanhToánHiệnHành (212.9%)
ThanhToánNhanh (212.9%)
ThanhToánTiềnMặt (40.6%)
3.6 85.1%
Beta (2.4x)
39.1%
TB12T (1,777)
TB12T/KLNY (0.0%)
10.2%
+/-% 6T (-2.9%)
12T (-26.7%)
24T (-34%)
36T (-21.4%)
60T (-23.3%)
1.2 2.0
193/ C21   15.7 (0) 26.7%
EPS (0.7k)
2023: (0.5k)
2022: (0k)
25.9%
ROA (2%)
2023: (1.3%)
2022: (0%)
20.3%
ROE (3%)
2023: (1.7%)
2022: (0%)
76.7%
TT DOANH THU (17%)
2023: (17.0%)
2022: (102.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
19.6%
TT LOI NHUAN (147%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.2 26.5%
PE (22.6x)
2023: (27.7x)
2022: (0x)
6.7%
PS (10,000x)
2023: (3.9x)
2022: (4.1x)
87.1%
PB: (0.6x)
GiáSS : (26.7k)
2023: (26.5k)
2022: (25.6k)
33.0%
Giá 12T trước (12.7k)
24T (13.1k)
36T (13.0k)
69.5%
Nợ/TổngTàiSản (22.8%)
Nợ/VốnCSH (29.5%)
ThanhToánHiệnHành (151.3%)
ThanhToánNhanh (150.9%)
ThanhToánTiềnMặt (29.1%)
1.7 76.2%
Beta (2.1x)
16.0%
TB12T (1,606)
TB12T/KLNY (0%)
53.8%
+/-% 6T (9.9%)
12T (22.8%)
24T (19.1%)
36T (19.8%)
60T (-13.4%)
2.6 1.8
194/ FTI   3.7 (0) 60.5%
EPS (23.9k)
2022: (0.8k)
2021: (0.3k)
77.9%
ROA (69%)
2022: (7.3%)
2021: (2.6%)
73.5%
ROE (74%)
2022: (9.0%)
2021: (6.1%)
58.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0.4%)
2021: (0%)
2020: (0.1%)
2019: (55.1%)
83.0%
TT LOI NHUAN (3,076%)
2022: (148.7%)
2021: (0%)
2020: (50.5%)
2019: (0%)
3.6 87.9%
PE (0.2x)
2022: (4.9x)
2021: (11.6x)
27.9%
PS (1.95x)
2022: (1.6x)
2021: (1.5x)
87.0%
PB: (0.1x)
GiáSS : (32.3k)
2022: (8.3k)
2021: (5k)
67.0%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (4.9k)
36T (3.5k)
95.1%
Nợ/TổngTàiSản (7.1%)
Nợ/VốnCSH (7.6%)
ThanhToánHiệnHành (516.2%)
ThanhToánNhanh (506.3%)
ThanhToánTiềnMặt (195.5%)
4.9 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
34.1%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (-24.5%)
36T (5.7%)
60T (48%)
0.2 2.9
195/ SBL   7.2 (0) 34.2%
EPS (0.2k)
2023: (0.4k)
2022: (0.6k)
43.1%
ROA (1%)
2023: (2.0%)
2022: (2.6%)
32.1%
ROE (1%)
2023: (2.6%)
2022: (3.6%)
4.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (3.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
25.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (3,259.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.7 38.0%
PE (36x)
2023: (19.1x)
2022: (15.4x)
54.1%
PS (0.60x)
2023: (0.6x)
2022: (0.6x)
87.0%
PB: (0.5x)
GiáSS : (15.6k)
2023: (15.6k)
2022: (16.3k)
69.6%
Giá 12T trước (8.0k)
24T (7.2k)
36T (8.5k)
52.1%
Nợ/TổngTàiSản (12.6%)
Nợ/VốnCSH (14.4%)
ThanhToánHiệnHành (99.0%)
ThanhToánNhanh (34.2%)
ThanhToánTiềnMặt (9.0%)
3.8 64.4%
Beta (1.8x)
29.3%
TB12T (865)
TB12T/KLNY (0.0%)
20.8%
+/-% 6T (-2.8%)
12T (-9.7%)
24T (0.1%)
36T (-14.8%)
60T (-36.5%)
1.0 2.2
196/ VTE   5.5 (0) 23.1%
EPS (0.1k)
2023: (0.1k)
2022: (0.1k)
23.7%
ROA (0%)
2023: (0.4%)
2022: (0.5%)
22.1%
ROE (1%)
2023: (0.7%)
2022: (0.9%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
48.0%
TT LOI NHUAN (188%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (27.6%)
1.1 20.0%
PE (68.8x)
2023: (71.3x)
2022: (59.4x)
80.7%
PS (0.22x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
86.9%
PB: (0.5x)
GiáSS : (10.9k)
2023: (10.9k)
2022: (10.9k)
76.9%
Giá 12T trước (5.7k)
24T (8.1k)
36T (6.1k)
61.3%
Nợ/TổngTàiSản (40.3%)
Nợ/VốnCSH (67.5%)
ThanhToánHiệnHành (240.0%)
ThanhToánNhanh (138.1%)
ThanhToánTiềnMặt (12.6%)
4.3 7.1%
Beta (0.3x)
18.6%
TB12T (369)
TB12T/KLNY (0.0%)
24.5%
+/-% 6T (1.4%)
12T (-4.1%)
24T (-32.3%)
36T (-9.1%)
60T (15.5%)
0.2 1.9
197/ CRC   6.3 (0.0) 51.1%
EPS (1.0k)
2023: (1.0k)
2022: (0.8k)
63.3%
ROA (5%)
2023: (4.5%)
2022: (3.7%)
54.7%
ROE (7%)
2023: (7.2%)
2022: (6.4%)
38.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (14.3%)
2021: (0%)
2020: (43.3%)
91.2%
TT LOI NHUAN (15%)
2023: (20.0%)
2022: (7.6%)
2021: (355.6%)
2020: (0%)
2.8 84.8%
PE (6.3x)
2023: (6.7x)
2022: (8.9x)
58.5%
PS (0.53x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
86.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.8k)
2023: (13.4k)
2022: (12.5k)
83.3%
Giá 12T trước (7.1k)
24T (7.7k)
36T (10.3k)
59.7%
Nợ/TổngTàiSản (36.1%)
Nợ/VốnCSH (56.5%)
ThanhToánHiệnHành (155.3%)
ThanhToánNhanh (114.7%)
ThanhToánTiềnMặt (20.2%)
4.9 30.1%
Beta (1.0x)
76.9%
TB12T (93,926)
TB12T/KLNY (0.3%)
10.2%
+/-% 6T (-3.3%)
12T (-11.9%)
24T (-19.0%)
36T (-39.2%)
60T (-59.4%)
0.9 2.8
198/ TA3   5.7 (0) 40.7%
EPS (0.2k)
2022: (1.0k)
2021: (0.7k)
22.3%
ROA (0%)
2022: (0.6%)
2021: (0.4%)
42.2%
ROE (1%)
2022: (7.2%)
2021: (5.3%)
23.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (10.3%)
2021: (3.6%)
2020: (0%)
2019: (0%)
69.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (38.9%)
2021: (13.4%)
2020: (74.8%)
2019: (0%)
1.7 57.7%
PE (35.6x)
2022: (5.7x)
2021: (12.2x)
94.5%
PS (0.09x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
86.8%
PB: (0.4x)
GiáSS : (13.1k)
2022: (13.3k)
2021: (13k)
47.5%
Giá 12T trước (4.3k)
24T (5.2k)
36T (7.8k)
10.4%
Nợ/TổngTàiSản (90.6%)
Nợ/VốnCSH (968.6%)
ThanhToánHiệnHành (104.0%)
ThanhToánNhanh (72.3%)
ThanhToánTiềnMặt (3.5%)
3.7 31.9%
Beta (1.0x)
30.4%
TB12T (361)
TB12T/KLNY (0.0%)
40.9%
+/-% 6T (5.6%)
12T (33.8%)
24T (10.1%)
36T (-27.1%)
60T (-24.3%)
1.1 2.2
199/ SCR   7.0 (-0.1) 20.4%
EPS (0.0k)
2023: (0.0k)
2022: (0.1k)
19.4%
ROA (0%)
2023: (0.1%)
2022: (0.5%)
19.7%
ROE (0%)
2023: (0.2%)
2022: (1.0%)
18.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (83.2%)
2020: (0%)
0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
1.0 16.3%
PE (233.7x)
2023: (335.8x)
2022: (43.4x)
9.2%
PS (7.71x)
2023: (7.9x)
2022: (2.4x)
86.7%
PB: (0.5x)
GiáSS : (13.0k)
2023: (13.0k)
2022: (12.8k)
81.8%
Giá 12T trước (8.1k)
24T (8.4k)
36T (10.6k)
42.5%
Nợ/TổngTàiSản (51.9%)
Nợ/VốnCSH (108.0%)
ThanhToánHiệnHành (205.9%)
ThanhToánNhanh (97.5%)
ThanhToánTiềnMặt (2.2%)
2.0 63.4%
Beta (1.8x)
95.6%
TB12T (3,663,694)
TB12T/KLNY (0.9%)
17.7%
+/-% 6T (-1.7%)
12T (-12.9%)
24T (-16.7%)
36T (-33.6%)
60T (14.7%)
2.5 1.8
200/ PAN   24.5 (-0.1) 72.0%
EPS (2.1k)
2023: (1.9k)
2022: (1.7k)
46.3%
ROA (2%)
2023: (2.0%)
2022: (2.3%)
43.9%
ROE (5%)
2023: (4.9%)
2022: (4.8%)
87.5%
TT DOANH THU (7%)
2023: (0%)
2022: (49.0%)
2021: (10.8%)
2020: (7.0%)
90.9%
TT LOI NHUAN (39%)
2023: (8.5%)
2022: (26.3%)
2021: (57.3%)
2020: (0%)
2.7 67.8%
PE (11.7x)
2023: (10.8x)
2022: (8.7x)
73.5%
PS (0.36x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
86.6%
PB: (0.6x)
GiáSS : (39.3k)
2023: (38.6k)
2022: (36.4k)
42.4%
Giá 12T trước (19.8k)
24T (20.7k)
36T (26.6k)
43.7%
Nợ/TổngTàiSản (57.3%)
Nợ/VốnCSH (134.0%)
ThanhToánHiệnHành (134.9%)
ThanhToánNhanh (104.9%)
ThanhToánTiềnMặt (16.9%)
4.1 54.9%
Beta (1.6x)
92.6%
TB12T (1,725,707)
TB12T/KLNY (0.8%)
56.7%
+/-% 6T (25.9%)
12T (24.0%)
24T (18.6%)
36T (-7.7%)
60T (-0.4%)
3.9 3.6
201/ HC1   7.1 (0) 67.1%
EPS (1.1k)
2022: (2.2k)
2021: (1.6k)
32.5%
ROA (1%)
2022: (1.2%)
2021: (1.2%)
50.4%
ROE (4%)
20