SỨC MẠNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Mã CK EPS ROA ROE TT Doanh Thu TT Lợi Nhuận ĐT hiệu quả PE PS P/B Đáy CP Hệ số nợ ĐT giá trị Beta Thanh khoản Tăng giá % ĐT lướt sóng Điểm TB
1/ SLS   182.5 (8.3) 100%
EPS (52.7k)
2023: (53.4k)
2022: (31.6k)
99.5%
ROA (33%)
2023: (36.4%)
2022: (27.2%)
99.4%
ROE (39%)
2023: (42.9%)
2022: (36.4%)
86.6%
TT DOANH THU (8%)
2023: (29.0%)
2022: (46.5%)
2021: (1.7%)
2020: (0%)
99.9%
TT LOI NHUAN (43%)
2023: (69.2%)
2022: (62.1%)
2021: (52.5%)
2020: (100.5%)
5.0 98.7%
PE (3.3x)
2023: (2.7x)
2022: (3.6x)
41.6%
PS (1.18x)
2023: (0.9x)
2022: (0.9x)
31.3%
PB: (1.3x)
GiáSS : (134.8k)
2023: (124.5k)
2022: (86.7k)
19.8%
Giá 12T trước (156.0k)
24T (107.9k)
36T (103.5k)
80.4%
Nợ/TổngTàiSản (16.1%)
Nợ/VốnCSH (19.2%)
ThanhToánHiệnHành (396.5%)
ThanhToánNhanh (185.3%)
ThanhToánTiềnMặt (25.5%)
3.0 23.0%
Beta (0.9x)
67.3%
TB12T (17,261)
TB12T/KLNY (0.2%)
86.6%
+/-% 6T (23.6%)
12T (11.7%)
24T (61.4%)
36T (68.4%)
60T (570.4%)
4.0 4.0
2/ HLB   251.8 (0) 99.9%
EPS (37.1k)
2022: (42.1k)
2021: (27.3k)
97.6%
ROA (16%)
2022: (24.4%)
2021: (15.9%)
98.3%
ROE (25%)
2022: (33.7%)
2021: (29.2%)
90.8%
TT DOANH THU (7%)
2022: (39.6%)
2021: (38.2%)
2020: (20.9%)
2019: (0%)
65.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (54.4%)
2021: (26.2%)
2020: (9.5%)
2019: (0%)
5.0 93.2%
PE (6.8x)
2022: (5.0x)
2021: (5.9x)
60.7%
PS (0.51x)
2022: (0.5x)
2021: (0.5x)
18.6%
PB: (1.7x)
GiáSS : (146.7k)
2022: (125.1k)
2021: (93.5k)
21.0%
Giá 12T trước (218.2k)
24T (188.2k)
36T (137.8k)
72.3%
Nợ/TổngTàiSản (37.8%)
Nợ/VốnCSH (60.6%)
ThanhToánHiệnHành (221.8%)
ThanhToánNhanh (180.4%)
ThanhToánTiềnMặt (93.7%)
2.8 66.5%
Beta (1.8x)
28.5%
TB12T (357)
TB12T/KLNY (0.0%)
70.1%
+/-% 6T (-12.9%)
12T (15.4%)
24T (33.8%)
36T (82.8%)
60T (226.6%)
3.4 3.7
3/ CMF   218 (0) 99.9%
EPS (28.6k)
2022: (27.4k)
2021: (23.0k)
95.6%
ROA (14%)
2022: (15.5%)
2021: (16.0%)
97.0%
ROE (23%)
2022: (26.7%)
2021: (27.8%)
93.3%
TT DOANH THU (6%)
2022: (28.1%)
2021: (11.0%)
2020: (4.0%)
2019: (11.4%)
95.7%
TT LOI NHUAN (4%)
2022: (19.2%)
2021: (4.1%)
2020: (7.2%)
2019: (66.6%)
4.9 83.2%
PE (7.6x)
2022: (6.8x)
2021: (8.5x)
58.1%
PS (0.52x)
2022: (0.5x)
2021: (0.6x)
15.4%
PB: (1.8x)
GiáSS : (122.9k)
2022: (102.4k)
2021: (82.6k)
29.7%
Giá 12T trước (184.9k)
24T (171.2k)
36T (169.6k)
61.3%
Nợ/TổngTàiSản (38.4%)
Nợ/VốnCSH (62.4%)
ThanhToánHiệnHành (168.7%)
ThanhToánNhanh (121.9%)
ThanhToánTiềnMặt (27.5%)
2.3 20.7%
Beta (0.8x)
23.3%
TB12T (411)
TB12T/KLNY (0.0%)
67.7%
+/-% 6T (8.7%)
12T (17.9%)
24T (27.3%)
36T (28.5%)
60T (103.7%)
2.0 3.1
4/ RAL   131.6 (1.4) 99.8%
EPS (25.3k)
2023: (24.8k)
2022: (21.2k)
79.7%
ROA (7%)
2023: (7.5%)
2022: (7.2%)
90.7%
ROE (19%)
2023: (19.6%)
2022: (18.5%)
97.8%
TT DOANH THU (24%)
2023: (20.3%)
2022: (21.1%)
2021: (16.0%)
2020: (15.6%)
98.9%
TT LOI NHUAN (10%)
2023: (20.3%)
2022: (22.0%)
2021: (18.5%)
2020: (168.5%)
4.6 97.7%
PE (5.1x)
2023: (4.3x)
2022: (3.4x)
74.8%
PS (0.34x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
59.2%
PB: (1.0x)
GiáSS : (134.6k)
2023: (126.3k)
2022: (114.3k)
34.0%
Giá 12T trước (107.0k)
24T (88.9k)
36T (134.7k)
44.5%
Nợ/TổngTàiSản (64.2%)
Nợ/VốnCSH (179.0%)
ThanhToánHiệnHành (147.7%)
ThanhToánNhanh (122.5%)
ThanhToánTiềnMặt (22.4%)
4.0 25.6%
Beta (0.9x)
68.3%
TB12T (30,542)
TB12T/KLNY (0.1%)
75.3%
+/-% 6T (24.5%)
12T (21.7%)
24T (46.4%)
36T (-3.4%)
60T (161.4%)
3.6 4.1
5/ WCS   210 (0) 99.7%
EPS (28.0k)
2023: (26.6k)
2022: (15.2k)
98.4%
ROA (27%)
2023: (23.4%)
2022: (17.5%)
96.4%
ROE (31%)
2023: (32.8%)
2022: (20.0%)
82.6%
TT DOANH THU (29%)
2023: (49.1%)
2022: (71.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
82.2%
TT LOI NHUAN (41%)
2023: (74.5%)
2022: (226.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
5.0 81.8%
PE (7.5x)
2023: (6.5x)
2022: (10.1x)
14.5%
PS (3.62x)
2023: (3.1x)
2022: (4.1x)
12.6%
PB: (2.4x)
GiáSS : (88.9k)
2023: (81.2k)
2022: (76.4k)
24.2%
Giá 12T trước (157.0k)
24T (158.5k)
36T (172.5k)
88.0%
Nợ/TổngTàiSản (13.3%)
Nợ/VốnCSH (15.3%)
ThanhToánHiệnHành (753.3%)
ThanhToánNhanh (753.2%)
ThanhToánTiềnMặt (18.9%)
1.7 25.2%
Beta (0.9x)
34.8%
TB12T (533)
TB12T/KLNY (0.0%)
77.5%
+/-% 6T (23.1%)
12T (33.8%)
24T (32.5%)
36T (21.7%)
60T (110.7%)
3.0 3.2
6/ CLM   83.7 (7.6) 99.7%
EPS (18.9k)
2023: (16.3k)
2022: (30.8k)
87.2%
ROA (7%)
2023: (7.5%)
2022: (35.5%)
99.1%
ROE (30%)
2023: (27.8%)
2022: (66.5%)
94.4%
TT DOANH THU (5%)
2023: (35.5%)
2022: (393.8%)
2021: (0%)
2020: (38.3%)
49.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (1,096.9%)
2021: (0%)
2020: (23.3%)
4.8 99.1%
PE (4.0x)
2023: (3.5x)
2022: (1.5x)
99.0%
PS (0.04x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
40.8%
PB: (1.2x)
GiáSS : (62.8k)
2023: (58.6k)
2022: (46.3k)
6.4%
Giá 12T trước (56.8k)
24T (29.3k)
36T (24.4k)
15.9%
Nợ/TổngTàiSản (77.4%)
Nợ/VốnCSH (342.0%)
ThanhToánHiệnHành (126.2%)
ThanhToánNhanh (66.7%)
ThanhToánTiềnMặt (2.2%)
2.6 20.4%
Beta (0.8x)
30.1%
TB12T (877)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.6%
+/-% 6T (37.6%)
12T (34.1%)
24T (160.0%)
36T (212.6%)
60T (699.2%)
3.6 3.7
7/ TMB   80 (0.9) 99.6%
EPS (23.3k)
2023: (22.1k)
2022: (13.0k)
81.4%
ROA (6%)
2023: (8.4%)
2022: (8.6%)
99.7%
ROE (48%)
2023: (47.7%)
2022: (43.2%)
98.0%
TT DOANH THU (34%)
2023: (49.4%)
2022: (125.2%)
2021: (0.4%)
2020: (1.2%)
94.8%
TT LOI NHUAN (111%)
2023: (70.3%)
2022: (218.6%)
2021: (11.0%)
2020: (0%)
4.8 99.7%
PE (3.4x)
2023: (1.8x)
2022: (1.6x)
99.9%
PS (0.03x)
2023: (0.0x)
2022: (0.0x)
48.4%
PB: (1.6x)
GiáSS : (48.1k)
2023: (46.4k)
2022: (30.0k)
0.3%
Giá 12T trước (25.5k)
24T (17.6k)
36T (12.2k)
8.6%
Nợ/TổngTàiSản (86.8%)
Nợ/VốnCSH (656.9%)
ThanhToánHiệnHành (113.4%)
ThanhToánNhanh (50.2%)
ThanhToánTiềnMặt (0.9%)
2.5 58.0%
Beta (1.6x)
67.7%
TB12T (22,535)
TB12T/KLNY (0.2%)
99.9%
+/-% 6T (100.6%)
12T (210.8%)
24T (349.7%)
36T (548.8%)
60T (1,792.4%)
4.7 4.0
8/ IDP   220 (0) 99.5%
EPS (14.7k)
2023: (15.1k)
2022: (13.8k)
97.8%
ROA (17%)
2023: (17.6%)
2022: (21.1%)
99.1%
ROE (32%)
2023: (30.2%)
2022: (44.9%)
98.5%
TT DOANH THU (13%)
2023: (9.3%)
2022: (26.0%)
2021: (25.2%)
2020: (83.9%)
92.9%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (14.1%)
2022: (0%)
2021: (64.0%)
2020: (344.8%)
5.0 50.6%
PE (15.0x)
2023: (15.7x)
2022: (12.6x)
25.3%
PS (1.89x)
2023: (2.2x)
2022: (1.7x)
4.9%
PB: (4.9x)
GiáSS : (45.2k)
2023: (50.0k)
2022: (30.7k)
35.9%
Giá 12T trước (260.0k)
24T (177.1k)
36T (80.9k)
46.8%
Nợ/TổngTàiSản (47.8%)
Nợ/VốnCSH (91.7%)
ThanhToánHiệnHành (131.8%)
ThanhToánNhanh (115.5%)
ThanhToánTiềnMặt (8.9%)
0.6 41.8%
Beta (1.3x)
13.6%
TB12T (338)
TB12T/KLNY (0.0%)
63.6%
+/-% 6T (-9.0%)
12T (-15.4%)
24T (24.2%)
36T (171.9%)
60T (409.0%)
2.1 2.6
9/ PAT   95.8 (-0.9) 99.5%
EPS (11.0k)
2023: (11.4k)
2022: (38.5k)
99.6%
ROA (29%)
2023: (23.7%)
2022: (80.6%)
100%
ROE (51%)
2023: (54.9%)
2022: (123.4%)
81.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (97.5%)
2021: (26.9%)
2020: (64.7%)
88.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (275.7%)
2021: (203.5%)
2020: (748.6%)
5 91.0%
PE (8.7x)
2023: (8.0x)
2022: (1.7x)
42.2%
PS (1.39x)
2023: (1.3x)
2022: (0.5x)
7.6%
PB: (4.4x)
GiáSS : (21.6k)
2023: (20.8k)
2022: (31.2k)
30.1%
Giá 12T trước (74.5k)
24T (131.9k)
36T (6.2k)
44.0%
Nợ/TổngTàiSản (43.3%)
Nợ/VốnCSH (76.3%)
ThanhToánHiệnHành (147.5%)
ThanhToánNhanh (128.2%)
ThanhToánTiềnMặt (0.4%)
1.5 29.3%
Beta (1.0x)
68.3%
TB12T (31,741)
TB12T/KLNY (0.1%)
76.5%
+/-% 6T (8.3%)
12T (28.5%)
24T (-27.5%)
36T (1,440.8%)
60T (1,440.8%)
3.7 3.4
10/ NDC   156 (0) 99.4%
EPS (16.2k)
2022: (21.9k)
2021: (11.4k)
97.2%
ROA (15%)
2022: (22%)
2021: (16.0%)
94.4%
ROE (19%)
2022: (29.4%)
2021: (20.5%)
66.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (40.9%)
2021: (17.7%)
2020: (13.5%)
2019: (0%)
43.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (91.9%)
2021: (0%)
2020: (41.8%)
2019: (0%)
4.9 79.8%
PE (9.6x)
2022: (5.3x)
2021: (10.2x)
43.2%
PS (1.04x)
2022: (0.7x)
2021: (1.0x)
17.1%
PB: (1.8x)
GiáSS : (86.2k)
2022: (74.7k)
2021: (55.8k)
19.3%
Giá 12T trước (133.0k)
24T (96.1k)
36T (101.4k)
77.1%
Nợ/TổngTàiSản (20.9%)
Nợ/VốnCSH (26.4%)
ThanhToánHiệnHành (220.6%)
ThanhToánNhanh (145.7%)
ThanhToánTiềnMặt (70.5%)
2.0 81.3%
Beta (2.2x)
28.2%
TB12T (528)
TB12T/KLNY (0.0%)
81.0%
+/-% 6T (5.8%)
12T (17.3%)
24T (62.3%)
36T (53.9%)
60T (380.2%)
4.1 3.7
11/ VCF   222 (0) 99.3%
EPS (17.5k)
2023: (16.9k)
2022: (12.0k)
96.8%
ROA (18%)
2023: (16.9%)
2022: (15.2%)
92.7%
ROE (21%)
2023: (21.3%)
2022: (19.2%)
32.1%
TT DOANH THU (8%)
2023: (7.2%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
68.7%
TT LOI NHUAN (28%)
2023: (41%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (6.3%)
4.9 54.5%
PE (12.7x)
2023: (11.2x)
2022: (18.6x)
20.0%
PS (2.44x)
2023: (2.1x)
2022: (2.7x)
9.0%
PB: (2.7x)
GiáSS : (82.8k)
2023: (79.5k)
2022: (62.6k)
54.9%
Giá 12T trước (206.9k)
24T (237.5k)
36T (213.5k)
89.1%
Nợ/TổngTàiSản (14.1%)
Nợ/VốnCSH (16.4%)
ThanhToánHiệnHành (477.3%)
ThanhToánNhanh (409.4%)
ThanhToánTiềnMặt (46.8%)
1.8 20.6%
Beta (0.8x)
18.2%
TB12T (466)
TB12T/KLNY (0.0%)
53.7%
+/-% 6T (20.7%)
12T (7.3%)
24T (-6.5%)
36T (4.0%)
60T (77.8%)
1.2 2.6
12/ NSC   77.1 (0) 99.3%
EPS (12.8k)
2023: (12.7k)
2022: (12.6k)
88.9%
ROA (10%)
2023: (10.1%)
2022: (10.9%)
84.9%
ROE (15%)
2023: (15.5%)
2022: (16.3%)
85.3%
TT DOANH THU (11%)
2023: (8.7%)
2022: (0%)
2021: (16.3%)
2020: (8.4%)
73.4%
TT LOI NHUAN (3%)
2023: (1.3%)
2022: (0.6%)
2021: (15.3%)
2020: (0%)
4.7 94.5%
PE (6.0x)
2023: (5.4x)
2022: (5.4x)
56.2%
PS (0.60x)
2023: (0.5x)
2022: (0.6x)
52.9%
PB: (0.9x)
GiáSS : (83.5k)
2023: (82.2k)
2022: (76.8k)
48.8%
Giá 12T trước (67.5k)
24T (81.0k)
36T (69.3k)
60.9%
Nợ/TổngTàiSản (36.0%)
Nợ/VốnCSH (56.2%)
ThanhToánHiệnHành (184.0%)
ThanhToánNhanh (88.0%)
ThanhToánTiềnMặt (35.5%)
4.1 11.5%
Beta (0.5x)
50.0%
TB12T (5,751)
TB12T/KLNY (0.0%)
47.3%
+/-% 6T (11.4%)
12T (14.2%)
24T (-4.8%)
36T (11.2%)
60T (14.3%)
1.4 3.4
13/ FBC   3.7 (0) 99.2%
EPS (19.6k)
2022: (17.8k)
2021: (9.1k)
92.4%
ROA (16%)
2022: (15.5%)
2021: (9.2%)
99.2%
ROE (48%)
2022: (46.0%)
2021: (29.0%)
39.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (23.0%)
2021: (25.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
72.0%
TT LOI NHUAN (10%)
2022: (94.9%)
2021: (0%)
2020: (49.9%)
2019: (0%)
4.9 41.8%
PE (0.2x)
2022: (0x)
2021: (0x)
33.0%
PS (0.01x)
2022: (1,000x)
2021: (1,000x)
32.5%
PB: (0.1x)
GiáSS : (40.6k)
2022: (38.8k)
2021: (31.5k)
33.3%
Giá 12T trước (3.7k)
24T (3.7k)
36T (0.3k)
40.4%
Nợ/TổngTàiSản (66.7%)
Nợ/VốnCSH (200.5%)
ThanhToánHiệnHành (119.4%)
ThanhToánNhanh (96.7%)
ThanhToánTiềnMặt (37.6%)
0.9 56.9%
Beta (1.6x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
69.8%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (0%)
36T (1,036.7%)
60T (1,487.3%)
2.5 2.8
14/ CAP   55.3 (-0.3) 99.1%
EPS (8.1k)
2023: (10.8k)
2022: (13.5k)
99.5%
ROA (21%)
2023: (33.6%)
2022: (45.5%)
99.6%
ROE (35%)
2023: (39.6%)
2022: (54.6%)
78.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (23.4%)
2021: (41.3%)
2020: (250.8%)
94.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (2.0%)
2022: (83.1%)
2021: (92.4%)
2020: (346.1%)
5.0 96.9%
PE (6.9x)
2023: (4.6x)
2022: (2.5x)
51.8%
PS (1.00x)
2023: (0.8x)
2022: (0.4x)
16.7%
PB: (2.4x)
GiáSS : (23.0k)
2023: (27.2k)
2022: (24.7k)
11.2%
Giá 12T trước (43.9k)
24T (34.0k)
36T (17.4k)
49.0%
Nợ/TổngTàiSản (40.8%)
Nợ/VốnCSH (69.0%)
ThanhToánHiệnHành (224.3%)
ThanhToánNhanh (48.8%)
ThanhToánTiềnMặt (8.5%)
1.8 24.4%
Beta (0.9x)
75.4%
TB12T (37,046)
TB12T/KLNY (0.4%)
90.2%
+/-% 6T (13.3%)
12T (26.8%)
24T (63.4%)
36T (219.2%)
60T (623.5%)
4.2 3.7
15/ BMP   109.3 (0.8) 99.1%
EPS (11.7k)
2023: (12.8k)
2022: (8.5k)
99.3%
ROA (27%)
2023: (32.0%)
2022: (22.8%)
98.4%
ROE (33%)
2023: (38.7%)
2022: (26.5%)
37.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.6%)
2021: (0%)
2020: (8.2%)
93.7%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (49.9%)
2022: (223.9%)
2021: (0%)
2020: (23.6%)
5.0 84.3%
PE (9.3x)
2023: (7.7x)
2022: (5.8x)
35.4%
PS (1.85x)
2023: (1.6x)
2022: (0.7x)
11.3%
PB: (3.1x)
GiáSS : (35.4k)
2023: (33.1k)
2022: (32.3k)
8.3%
Giá 12T trước (82.4k)
24T (45.4k)
36T (43.3k)
90.9%
Nợ/TổngTàiSản (17.8%)
Nợ/VốnCSH (21.6%)
ThanhToánHiệnHành (475.1%)
ThanhToánNhanh (414.8%)
ThanhToánTiềnMặt (163.4%)
1.9 59.6%
Beta (1.7x)
80.0%
TB12T (253,778)
TB12T/KLNY (0.3%)
90.5%
+/-% 6T (14.4%)
12T (31.6%)
24T (139.0%)
36T (150.6%)
60T (251.9%)
4.7 3.8
16/ NTC   225 (2.4) 99.0%
EPS (10.3k)
2023: (10.9k)
2022: (9.3k)
76.3%
ROA (6%)
2023: (6.6%)
2022: (6.3%)
98.7%
ROE (28%)
2023: (31.2%)
2022: (35.9%)
34.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (2.9%)
2020: (35.9%)
82.6%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (16.9%)
2022: (0%)
2021: (1.1%)
2020: (23.0%)
4.7 45.2%
PE (21.8x)
2023: (17.8x)
2022: (12.1x)
2.6%
PS (26.61x)
2023: (22.7x)
2022: (11.5x)
4.4%
PB: (6.1x)
GiáSS : (37.2k)
2023: (34.8k)
2022: (25.9k)
19.2%
Giá 12T trước (165.2k)
24T (158.3k)
36T (170.5k)
41.1%
Nợ/TổngTàiSản (77.6%)
Nợ/VốnCSH (346.4%)
ThanhToánHiệnHành (198.9%)
ThanhToánNhanh (198.9%)
ThanhToánTiềnMặt (8.3%)
0.2 18.4%
Beta (0.8x)
56.2%
TB12T (11,807)
TB12T/KLNY (0.0%)
81.4%
+/-% 6T (18.6%)
12T (36.5%)
24T (42.4%)
36T (32.3%)
60T (148.5%)
3.4 2.8
17/ DTP   128 (0.2) 98.9%
EPS (14.1k)
2023: (13.4k)
2022: (7.7k)
97.0%
ROA (20%)
2023: (20.0%)
2022: (14.0%)
96.0%
ROE (27%)
2023: (27.4%)
2022: (20.9%)
99.3%
TT DOANH THU (27%)
2023: (40.8%)
2022: (36.7%)
2021: (11.4%)
2020: (16.7%)
98.3%
TT LOI NHUAN (53%)
2023: (73.8%)
2022: (15.3%)
2021: (11.4%)
2020: (3.3%)
4.9 69.9%
PE (9.1x)
2023: (10.1x)
2022: (11.5x)
26.0%
PS (1.79x)
2023: (2.0x)
2022: (1.8x)
10.1%
PB: (2.5x)
GiáSS : (52.3k)
2023: (48.7k)
2022: (36.9k)
5.9%
Giá 12T trước (85.1k)
24T (65.5k)
36T (51.3k)
73.2%
Nợ/TổngTàiSản (25.1%)
Nợ/VốnCSH (33.4%)
ThanhToánHiệnHành (304.7%)
ThanhToánNhanh (156.5%)
ThanhToánTiềnMặt (23.4%)
0.9 42.5%
Beta (1.3x)
27.6%
TB12T (879)
TB12T/KLNY (0.0%)
86.6%
+/-% 6T (-4.8%)
12T (51.1%)
24T (96.1%)
36T (150.7%)
60T (651.8%)
3.6 3.1
18/ PDN   117 (-0.5) 98.9%
EPS (8.8k)
2023: (8.0k)
2022: (12.6k)
98.3%
ROA (23%)
2023: (21.7%)
2022: (18.9%)
98.3%
ROE (30%)
2023: (29.4%)
2022: (28.3%)
95.4%
TT DOANH THU (18%)
2023: (9.3%)
2022: (19.6%)
2021: (12.5%)
2020: (7.0%)
98.4%
TT LOI NHUAN (38%)
2023: (25.8%)
2022: (45.7%)
2021: (0.8%)
2020: (16.8%)
5.0 72.7%
PE (13.3x)
2023: (11.8x)
2022: (5.4x)
21.7%
PS (3.47x)
2023: (3.0x)
2022: (1.2x)
10.4%
PB: (4.0x)
GiáSS : (29.3k)
2023: (27.0k)
2022: (44.7k)
16.4%
Giá 12T trước (116.3k)
24T (46.5k)
36T (36.1k)
82.4%
Nợ/TổngTàiSản (23.2%)
Nợ/VốnCSH (30.2%)
ThanhToánHiệnHành (285.2%)
ThanhToánNhanh (285.0%)
ThanhToánTiềnMặt (77.0%)
1.3 56.0%
Beta (1.6x)
25.1%
TB12T (1,054)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.2%
+/-% 6T (26.2%)
12T (1.0%)
24T (152.8%)
36T (225.6%)
60T (272.1%)
3.9 3.4
19/ DGC   130.1 (1.9) 98.8%
EPS (7.8k)
2023: (8.2k)
2022: (14.7k)
98.8%
ROA (21%)
2023: (20.0%)
2022: (41.5%)
98.0%
ROE (24%)
2023: (25.8%)
2022: (51.4%)
80.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (51.3%)
2021: (53.1%)
2020: (22.5%)
82.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (133.0%)
2021: (163.4%)
2020: (60%)
5.0 73.4%
PE (16.4x)
2023: (11.6x)
2022: (3.8x)
18.2%
PS (5.04x)
2023: (3.7x)
2022: (1.5x)
8.9%
PB: (3.9x)
GiáSS : (32.9k)
2023: (31.7k)
2022: (28.5k)
9.0%
Giá 12T trước (62.8k)
24T (105.8k)
36T (34.8k)
81.4%
Nợ/TổngTàiSản (13.5%)
Nợ/VốnCSH (15.6%)
ThanhToánHiệnHành (593.1%)
ThanhToánNhanh (548.7%)
ThanhToánTiềnMặt (5.9%)
1.0 66.3%
Beta (1.8x)
95.0%
TB12T (3,181,077)
TB12T/KLNY (0.8%)
95.0%
+/-% 6T (41.7%)
12T (104.1%)
24T (21.2%)
36T (268.4%)
60T (1,375.2%)
4.9 3.6
20/ SVI   66 (0) 98.7%
EPS (9.7k)
2023: (10.4k)
2022: (9.1k)
88.4%
ROA (10%)
2023: (10.8%)
2022: (9.6%)
84.1%
ROE (15%)
2023: (16.0%)
2022: (16.0%)
23.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (2.2%)
2021: (9.0%)
2020: (0%)
83.8%
TT LOI NHUAN (4%)
2023: (13.6%)
2022: (26.6%)
2021: (0%)
2020: (3.6%)
4.6 92.2%
PE (6.8x)
2023: (5.3x)
2022: (6.2x)
61.7%
PS (0.56x)
2023: (0.5x)
2022: (0.4x)
48.7%
PB: (1.0x)
GiáSS : (66.6k)
2023: (64.9k)
2022: (56.9k)
49.4%
Giá 12T trước (53.1k)
24T (67.6k)
36T (70.0k)
66.5%
Nợ/TổngTàiSản (33.2%)
Nợ/VốnCSH (49.8%)
ThanhToánHiệnHành (239.3%)
ThanhToánNhanh (203.3%)
ThanhToánTiềnMặt (9.4%)
4.2 7.8%
Beta (0.4x)
18.6%
TB12T (351)
TB12T/KLNY (0.0%)
56.8%
+/-% 6T (20.9%)
12T (24.4%)
24T (-2.3%)
36T (-5.8%)
60T (55.3%)
1.1 3.3
21/ MEF   4.2 (0) 98.7%
EPS (8.8k)
2022: (9.1k)
2021: (9.5k)
96.5%
ROA (14%)
2022: (16.1%)
2021: (18.0%)
92.9%
ROE (18%)
2022: (20.5%)
2021: (24.0%)
25.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0.4%)
2021: (18.4%)
2020: (0%)
2019: (0%)
12.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (37.2%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.9 76.6%
PE (0.5x)
2022: (0x)
2021: (0.2x)
67.0%
PS (0.05x)
2022: (1,000x)
2021: (0.0x)
70.5%
PB: (0.1x)
GiáSS : (48.5k)
2022: (44.2k)
2021: (39.5k)
1.1%
Giá 12T trước (0.8k)
24T (0.8k)
36T (1.5k)
84.2%
Nợ/TổngTàiSản (20.8%)
Nợ/VốnCSH (26.2%)
ThanhToánHiệnHành (346.0%)
ThanhToánNhanh (232.1%)
ThanhToánTiềnMặt (105.2%)
3.7 46.6%
Beta (1.4x)
4.2%
TB12T (1)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.1%
+/-% 6T (166.0%)
12T (398.8%)
24T (398.8%)
36T (180%)
60T (98.6%)
3.6 4.1
22/ DSN   56.4 (0.3) 98.6%
EPS (9.0k)
2023: (9.3k)
2022: (8.9k)
99.7%
ROA (34%)
2023: (32.5%)
2022: (38.1%)
99.3%
ROE (38%)
2023: (35.5%)
2022: (43.0%)
44.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (7.2%)
2022: (819.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
42.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (4.4%)
2022: (337.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
5.0 94.3%
PE (6.2x)
2023: (5.7x)
2022: (5.1x)
19.0%
PS (2.76x)
2023: (2.6x)
2022: (2.4x)
12.6%
PB: (2.4x)
GiáSS : (23.9k)
2023: (26.2k)
2022: (20.8k)
24.5%
Giá 12T trước (50.7k)
24T (41.0k)
36T (35.2k)
95.3%
Nợ/TổngTàiSản (11.5%)
Nợ/VốnCSH (13.0%)
ThanhToánHiệnHành (827.4%)
ThanhToánNhanh (824.6%)
ThanhToánTiềnMặt (146.2%)
2.2 8.1%
Beta (0.4x)
67.0%
TB12T (18,921)
TB12T/KLNY (0.2%)
64.7%
+/-% 6T (6.6%)
12T (10.7%)
24T (36.9%)
36T (59.5%)
60T (38.3%)
2.7 3.3
23/ APF   68.7 (0.6) 98.5%
EPS (8.4k)
2023: (6.6k)
2022: (16.6k)
78.8%
ROA (6%)
2023: (5.4%)
2022: (11.6%)
92.4%
ROE (19%)
2023: (15.4%)
2022: (33.5%)
64.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (31.2%)
2021: (9.8%)
2020: (7.6%)
55.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (121.7%)
2021: (0%)
2020: (159.0%)
4.6 90.9%
PE (8.2x)
2023: (8.1x)
2022: (3.0x)
82.0%
PS (0.26x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
31.9%
PB: (1.6x)
GiáSS : (43.7k)
2023: (42.7k)
2022: (49.6k)
10.8%
Giá 12T trước (49.4k)
24T (43.7k)
36T (29.3k)
13.7%
Nợ/TổngTàiSản (70.2%)
Nợ/VốnCSH (235.1%)
ThanhToánHiệnHành (104.5%)
ThanhToánNhanh (36.1%)
ThanhToánTiềnMặt (3.0%)
1.8 13.7%
Beta (0.6x)
58.2%
TB12T (14,381)
TB12T/KLNY (0.1%)
94.8%
+/-% 6T (55.0%)
12T (38.5%)
24T (56.4%)
36T (133.8%)
60T (679.5%)
3.9 3.5
24/ PMC   88 (0) 98.5%
EPS (8.9k)
2023: (9.0k)
2022: (8.9k)
97.8%
ROA (21%)
2023: (19.6%)
2022: (16.9%)
94.6%
ROE (25%)
2023: (24.4%)
2022: (19.5%)
53.5%
TT DOANH THU (5%)
2023: (2.7%)
2022: (14.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
79.0%
TT LOI NHUAN (4%)
2023: (0.2%)
2022: (28.8%)
2021: (0%)
2020: (0.3%)
4.9 76.5%
PE (9.9x)
2023: (9x)
2022: (7.5x)
30.3%
PS (1.70x)
2023: (1.6x)
2022: (1.3x)
14.7%
PB: (2.4x)
GiáSS : (36.3k)
2023: (36.8k)
2022: (45.8k)
10.5%
Giá 12T trước (55.4k)
24T (53.3k)
36T (50.5k)
80.6%
Nợ/TổngTàiSản (15.5%)
Nợ/VốnCSH (18.4%)
ThanhToánHiệnHành (572.6%)
ThanhToánNhanh (445.2%)
ThanhToánTiềnMặt (8.5%)
1.4 38.5%
Beta (1.2x)
44.1%
TB12T (2,670)
TB12T/KLNY (0.0%)
86.8%
+/-% 6T (20.3%)
12T (58.8%)
24T (65.0%)
36T (74.3%)
60T (104.2%)
3.8 3.4
25/ HEC   64.5 (0) 98.4%
EPS (9.3k)
2022: (7.3k)
2021: (9.8k)
80.8%
ROA (9%)
2022: (7.0%)
2021: (7.5%)
78.3%
ROE (13%)
2022: (10.9%)
2021: (15.3%)
41.6%
TT DOANH THU (13%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (25.3%)
2019: (0%)
33.9%
TT LOI NHUAN (27%)
2022: (6.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.4 91.9%
PE (6.9x)
2022: (6.3x)
2021: (5.6x)
37.2%
PS (1.40x)
2022: (1.1x)
2021: (0.9x)
58.8%
PB: (0.9x)
GiáSS : (73.2k)
2022: (67.1k)
2021: (64.3k)
31.8%
Giá 12T trước (51k)
24T (50.7k)
36T (58.8k)
79.2%
Nợ/TổngTàiSản (31.1%)
Nợ/VốnCSH (45.2%)
ThanhToánHiệnHành (257.6%)
ThanhToánNhanh (255.7%)
ThanhToánTiềnMặt (125.0%)
3.7 8.2%
Beta (0.4x)
54.7%
TB12T (4,262)
TB12T/KLNY (0.1%)
77.1%
+/-% 6T (23.9%)
12T (26.3%)
24T (27.0%)
36T (9.6%)
60T (176.6%)
3.0 3.7
26/ NCT   97 (0.4) 98.3%
EPS (8.4k)
2023: (8.3k)
2022: (9.1k)
99.9%
ROA (39%)
2023: (39.1%)
2022: (47.4%)
99.9%
ROE (46%)
2023: (50.0%)
2022: (54.9%)
7.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (10.9%)
2020: (0%)
27.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (6.1%)
2021: (8.2%)
2020: (0%)
5.0 69.0%
PE (11.5x)
2023: (10.7x)
2022: (8.6x)
16.1%
PS (3.43x)
2023: (3.3x)
2022: (2.8x)
4.6%
PB: (5.2x)
GiáSS : (18.5k)
2023: (16.6k)
2022: (16.5k)
25.6%
Giá 12T trước (83.4k)
24T (80.2k)
36T (57.9k)
92.3%
Nợ/TổngTàiSản (15.3%)
Nợ/VốnCSH (18.1%)
ThanhToánHiệnHành (537.7%)
ThanhToánNhanh (533.8%)
ThanhToánTiềnMặt (86.4%)
1.3 9.1%
Beta (0.4x)
51.8%
TB12T (8,080)
TB12T/KLNY (0.0%)
71.8%
+/-% 6T (9.4%)
12T (15.8%)
24T (20.5%)
36T (67.0%)
60T (111.6%)
2.7 3.0
27/ PTG   0.5 (0) 98.3%
EPS (9.4k)
2022: (9.9k)
2021: (7.9k)
95.4%
ROA (15%)
2022: (16.6%)
2021: (13.9%)
97.7%
ROE (27%)
2022: (34.4%)
2021: (24.8%)
25.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (25.2%)
2021: (0.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
43.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (28.7%)
2021: (0%)
2020: (106.1%)
2019: (0%)
4.9 77.6%
PE (0.1x)
2022: (1.6x)
2021: (359.2x)
63.8%
PS (0.01x)
2022: (0.2x)
2021: (34.4x)
63.3%
PB: (0.0x)
GiáSS : (35.1k)
2022: (28.7k)
2021: (31.8k)
91.7%
Giá 12T trước (0.5k)
24T (15.3k)
36T (1,416.1k)
65.9%
Nợ/TổngTàiSản (45.6%)
Nợ/VốnCSH (83.8%)
ThanhToánHiệnHành (191.8%)
ThanhToánNhanh (187.7%)
ThanhToánTiềnMặt (55.1%)
4.8 56.7%
Beta (1.6x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
6.9%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (-96.7%)
36T (-100.0%)
60T (-100%)
0.2 3.3
28/ AGX   60.1 (-1.4) 98.2%
EPS (12.9k)
2022: (12.7k)
2021: (6.5k)
94.1%
ROA (17%)
2022: (18.4%)
2021: (10.6%)
88.6%
ROE (19%)
2022: (22.1%)
2021: (14.2%)
57.8%
TT DOANH THU (0%)
2022: (51.1%)
2021: (5.6%)
2020: (4.6%)
2019: (0%)
67.2%
TT LOI NHUAN (2%)
2022: (95.4%)
2021: (14.0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.8 96.4%
PE (4.8x)
2022: (2.9x)
2021: (5.4x)
57.2%
PS (0.73x)
2022: (0.4x)
2021: (0.6x)
63.0%
PB: (0.9x)
GiáSS : (68.3k)
2022: (57.2k)
2021: (45.5k)
6.3%
Giá 12T trước (37.3k)
24T (32.6k)
36T (28.6k)
95.0%
Nợ/TổngTàiSản (10.8%)
Nợ/VốnCSH (12.1%)
ThanhToánHiệnHành (758.4%)
ThanhToánNhanh (637.8%)
ThanhToánTiềnMặt (132.2%)
4.2 55.7%
Beta (1.6x)
36.6%
TB12T (1,523)
TB12T/KLNY (0.0%)
95.1%
+/-% 6T (81.6%)
12T (65.0%)
24T (89.1%)
36T (115.2%)
60T (189.3%)
4.3 4.4
29/ MCH   219.5 (2.8) 98.1%
EPS (10.1k)
2023: (9.8k)
2022: (7.5k)
97.1%
ROA (18%)
2023: (17.5%)
2022: (16.3%)
96.8%
ROE (26%)
2023: (26.9%)
2022: (24.3%)
86.8%
TT DOANH THU (7%)
2023: (4.5%)
2022: (0%)
2021: (17.1%)
2020: (25.5%)
96.7%
TT LOI NHUAN (30%)
2023: (30.0%)
2022: (0.2%)
2021: (20.4%)
2020: (12.3%)
4.9 58.9%
PE (21.6x)
2023: (8.9x)
2022: (9.4x)
18.2%
PS (5.49x)
2023: (2.2x)
2022: (1.9x)
8.5%
PB: (5.7x)
GiáSS : (38.6k)
2023: (36.3k)
2022: (30.9k)
3.8%
Giá 12T trước (68.7k)
24T (92.0k)
36T (106.6k)
72.4%
Nợ/TổngTàiSản (30.1%)
Nợ/VốnCSH (43.1%)
ThanhToánHiệnHành (199.4%)
ThanhToánNhanh (178.4%)
ThanhToánTiềnMặt (45.2%)
0.5 35.6%
Beta (1.1x)
54.7%
TB12T (71,290)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.0%
+/-% 6T (151.0%)
12T (218.2%)
24T (137.6%)
36T (105.2%)
60T (202.1%)
4.3 3.2
30/ CCM   45 (0) 98.0%
EPS (10.9k)
2022: (8.6k)
2021: (7.5k)
81.0%
ROA (9%)
2022: (7.2%)
2021: (7.4%)
78.4%
ROE (14%)
2022: (12.5%)
2021: (12.0%)
65.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (32.4%)
2021: (0%)
2020: (2.7%)
2019: (14.3%)
90.5%
TT LOI NHUAN (27%)
2022: (13.3%)
2021: (0%)
2020: (18.3%)
2019: (50.7%)
4.4 93.8%
PE (4.1x)
2022: (5.9x)
2021: (6.1x)
76.5%
PS (0.25x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
71.4%
PB: (0.6x)
GiáSS : (76.3k)
2022: (68.2k)
2021: (62.7k)
51.0%
Giá 12T trước (42.9k)
24T (50.0k)
36T (34.3k)
68.5%
Nợ/TổngTàiSản (38.6%)
Nợ/VốnCSH (62.8%)
ThanhToánHiệnHành (248.2%)
ThanhToánNhanh (185.2%)
ThanhToánTiềnMặt (28.7%)
4.8 95.8%
Beta (3.1x)
33.3%
TB12T (840)
TB12T/KLNY (0.0%)
66.8%
+/-% 6T (48.1%)
12T (4.8%)
24T (-9.9%)
36T (31.3%)
60T (123.6%)
4.0 4.4
31/ SGC   100 (0) 98.0%
EPS (9.8k)
2023: (7.2k)
2022: (8.3k)
98.0%
ROA (20%)
2023: (17.3%)
2022: (21.9%)
95.6%
ROE (25%)
2023: (20.3%)
2022: (28.2%)
85.0%
TT DOANH THU (28%)
2023: (2.4%)
2022: (15.9%)
2021: (23.4%)
2020: (0%)
68.9%
TT LOI NHUAN (58%)
2023: (0%)
2022: (87.0%)
2021: (2.9%)
2020: (0%)
4.9 71.2%
PE (10.2x)
2023: (8.9x)
2022: (10.8x)
35.2%
PS (1.36x)
2023: (1x)
2022: (1.4x)
11.4%
PB: (2.5x)
GiáSS : (39.3k)
2023: (35.4k)
2022: (29.5k)
20.8%
Giá 12T trước (72.7k)
24T (81.4k)
36T (68.2k)
64.3%
Nợ/TổngTàiSản (21.5%)
Nợ/VốnCSH (27.3%)
ThanhToánHiệnHành (272.7%)
ThanhToánNhanh (113.1%)
ThanhToánTiềnMặt (4.9%)
1.3 24.3%
Beta (0.9x)
10.6%
TB12T (77)
TB12T/KLNY (0.0%)
71.7%
+/-% 6T (41.0%)
12T (37.6%)
24T (22.9%)
36T (46.7%)
60T (-18%)
2.0 2.7
32/ FOC   108 (1.4) 97.9%
EPS (7.0k)
2023: (6.4k)
2022: (13.4k)
96.7%
ROA (15%)
2023: (13.1%)
2022: (25.8%)
91.9%
ROE (17%)
2023: (16.2%)
2022: (34.3%)
26.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.2%)
2021: (0.9%)
2020: (0%)
27.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (12.4%)
2021: (7.7%)
2020: (0%)
4.8 65.2%
PE (15.3x)
2023: (10.6x)
2022: (7.6x)
19.8%
PS (3.02x)
2023: (2.0x)
2022: (2.4x)
12.2%
PB: (2.7x)
GiáSS : (40.5k)
2023: (39.6k)
2022: (39.0k)
44.7%
Giá 12T trước (83.2k)
24T (116.2k)
36T (96.3k)
90.6%
Nợ/TổngTàiSản (12.1%)
Nợ/VốnCSH (13.7%)
ThanhToánHiệnHành (773.8%)
ThanhToánNhanh (772.5%)
ThanhToánTiềnMặt (29.0%)
1.9 26.0%
Beta (0.9x)
63.8%
TB12T (17,848)
TB12T/KLNY (0.1%)
66.8%
+/-% 6T (60.5%)
12T (29.2%)
24T (-7.5%)
36T (11.6%)
60T (51.5%)
3.1 3.3
33/ FT1   42 (0.7) 97.8%
EPS (8.4k)
2022: (10.7k)
2021: (6.8k)
97.5%
ROA (19%)
2022: (19.1%)
2021: (16.4%)
99.5%
ROE (43%)
2022: (49.4%)
2021: (34.5%)
29.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (36.5%)
2021: (3.7%)
2020: (0%)
2019: (0%)
56.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (57.3%)
2021: (5.3%)
2020: (0.3%)
2019: (0%)
5.0 97.4%
PE (4.9x)
2022: (3.2x)
2021: (4.6x)
75.4%
PS (0.32x)
2022: (0.2x)
2021: (0.3x)
17.8%
PB: (2.1x)
GiáSS : (19.4k)
2022: (21.7k)
2021: (19.8k)
48.4%
Giá 12T trước (40.2k)
24T (36.1k)
36T (39.3k)
37.3%
Nợ/TổngTàiSản (57.1%)
Nợ/VốnCSH (133.1%)
ThanhToánHiệnHành (140.0%)
ThanhToánNhanh (61.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.7%)
3.1 29.5%
Beta (1x)
33.8%
TB12T (917)
TB12T/KLNY (0.0%)
57.6%
+/-% 6T (8.7%)
12T (2.8%)
24T (14.3%)
36T (5.2%)
60T (122.6%)
2.0 3.3
34/ STS   37 (0) 97.8%
EPS (8.3k)
2022: (6.8k)
2021: (8.2k)
91.9%
ROA (12%)
2022: (10.7%)
2021: (14.3%)
81.3%
ROE (13%)
2022: (12.5%)
2021: (17.2%)
50.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (73.2%)
2020: (0%)
2019: (19.2%)
75.2%
TT LOI NHUAN (22%)
2022: (0%)
2021: (66.4%)
2020: (0%)
2019: (39.2%)
4.6 97.6%
PE (4.4x)
2022: (3.5x)
2021: (4.3x)
27.8%
PS (2.62x)
2022: (1.3x)
2021: (1.5x)
81.2%
PB: (0.6x)
GiáSS : (63.0k)
2022: (54.6k)
2021: (47.8k)
53.3%
Giá 12T trước (37k)
24T (35k)
36T (34.5k)
95.4%
Nợ/TổngTàiSản (12.5%)
Nợ/VốnCSH (14.3%)
ThanhToánHiệnHành (719.2%)
ThanhToánNhanh (717.5%)
ThanhToánTiềnMặt (614.3%)
4.8 0%
Beta (0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
51.6%
+/-% 6T (0%)
12T (0%)
24T (5.7%)
36T (7.3%)
60T (164.3%)
0.5 3.3
35/ DVP   81.3 (0.5) 97.7%
EPS (7.1k)
2023: (8.3k)
2022: (7.1k)
98.0%
ROA (18%)
2023: (20.2%)
2022: (18.9%)
93.5%
ROE (20%)
2023: (24.0%)
2022: (20.5%)
30.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (17.4%)
2020: (0%)
56.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (16.7%)
2022: (2.3%)
2021: (16.6%)
2020: (0%)
4.9 79.7%
PE (11.4x)
2023: (8.7x)
2022: (5.7x)
11.6%
PS (5.65x)
2023: (5.2x)
2022: (2.8x)
18.9%
PB: (2.2x)
GiáSS : (35.9k)
2023: (34.4k)
2022: (34.6k)
7.9%
Giá 12T trước (53.9k)
24T (44.9k)
36T (38.1k)
93.7%
Nợ/TổngTàiSản (6.7%)
Nợ/VốnCSH (7.2%)
ThanhToánHiệnHành (1,125.7%)
ThanhToánNhanh (1,116.4%)
ThanhToánTiềnMặt (30.9%)
1.4 19.6%
Beta (0.8x)
62.0%
TB12T (23,145)
TB12T/KLNY (0.1%)
90.9%
+/-% 6T (17.1%)
12T (49.8%)
24T (80.0%)
36T (112.1%)
60T (219.6%)
4.0 3.4
36/ DHG   115.5 (-0.4) 97.6%
EPS (7.0k)
2023: (8.0k)
2022: (7.6k)
96.9%
ROA (15%)
2023: (17.2%)
2022: (19.1%)
93.0%
ROE (18%)
2023: (21.7%)
2022: (23.0%)
55.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (11.3%)
2022: (14.6%)
2021: (7.5%)
2020: (0%)
81.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (6.3%)
2022: (27.2%)
2021: (5.1%)
2020: (16.4%)
4.9 54.1%
PE (16.6x)
2023: (12.9x)
2022: (10.9x)
20.5%
PS (2.59x)
2023: (2.4x)
2022: (2.1x)
8.7%
PB: (3.0x)
GiáSS : (38.8k)
2023: (37.1k)
2022: (32.8k)
40.0%
Giá 12T trước (124.1k)
24T (82.3k)
36T (85.8k)
75.0%
Nợ/TổngTàiSản (18.2%)
Nợ/VốnCSH (22.2%)
ThanhToánHiệnHành (448.9%)
ThanhToánNhanh (316.6%)
ThanhToánTiềnMặt (5.0%)
1.2 26.7%
Beta (0.9x)
56.6%
TB12T (30,299)
TB12T/KLNY (0.0%)
61.0%
+/-% 6T (20.4%)
12T (-6.6%)
24T (40.8%)
36T (35.0%)
60T (35.2%)
2.7 2.9
37/ CST   24.5 (0.4) 97.6%
EPS (7k)
2023: (6.6k)
2022: (8.4k)
90.5%
ROA (9%)
2023: (11.7%)
2022: (15.1%)
98.0%
ROE (25%)
2023: (25.6%)
2022: (36.5%)
44.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (19.4%)
2021: (172.3%)
2020: (0%)
50.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (234.5%)
2021: (86.9%)
2020: (0%)
4.8 99.5%
PE (3.5x)
2023: (2.5x)
2022: (1.5x)
95.0%
PS (0.12x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
73.0%
PB: (0.9x)
GiáSS : (27.8k)
2023: (25.6k)
2022: (22.9k)
8.5%
Giá 12T trước (18.0k)
24T (12.5k)
36T (9.1k)
23.9%
Nợ/TổngTàiSản (64.2%)
Nợ/VốnCSH (179.4%)
ThanhToánHiệnHành (120.4%)
ThanhToánNhanh (104.6%)
ThanhToánTiềnMặt (0.1%)
3.8 32.2%
Beta (1.1x)
76.7%
TB12T (113,875)
TB12T/KLNY (0.3%)
93.3%
+/-% 6T (51.3%)
12T (34.3%)
24T (94.2%)
36T (166.6%)
60T (171.5%)
4.4 4.3
38/ S55   50.3 (0) 97.5%
EPS (7.0k)
2023: (5.8k)
2022: (9.4k)
59.4%
ROA (4%)
2023: (2.6%)
2022: (4.9%)
63.6%
ROE (8%)
2023: (7.0%)
2022: (11.6%)
50.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (122.0%)
2021: (0%)
2020: (14.9%)
47.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (124.1%)
2021: (0%)
2020: (33.1%)
3.7 87.7%
PE (7.2x)
2023: (8.2x)
2022: (5.7x)
54.3%
PS (0.56x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
79.8%
PB: (0.6x)
GiáSS : (83.4k)
2023: (83.9k)
2022: (80.7k)
45.5%
Giá 12T trước (46k)
24T (57.8k)
36T (32.5k)
54.5%
Nợ/TổngTàiSản (53.5%)
Nợ/VốnCSH (114.8%)
ThanhToánHiệnHành (150.0%)
ThanhToánNhanh (143.4%)
ThanhToánTiềnMặt (31.3%)
4.3 32.3%
Beta (1.1x)
64.4%
TB12T (13,441)
TB12T/KLNY (0.1%)
58.0%
+/-% 6T (4.4%)
12T (9.4%)
24T (-12.9%)
36T (54.9%)
60T (126.2%)
2.9 3.6
39/ GVT   82.8 (0) 97.4%
EPS (4.1k)
2022: (12.4k)
2021: (17.5k)
85.5%
ROA (4%)
2022: (12.8%)
2021: (19.7%)
87.6%
ROE (8%)
2022: (25.6%)
2021: (43.3%)
63.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (2.5%)
2021: (46.1%)
2020: (11.8%)
2019: (0%)
77.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (41.7%)
2020: (99.3%)
2019: (91.5%)
4.6 67.5%
PE (20.3x)
2022: (7.7x)
2021: (7.5x)
54.4%
PS (0.59x)
2022: (0.5x)
2021: (0.8x)
13.7%
PB: (1.7x)
GiáSS : (48.7k)
2022: (48.5k)
2021: (40.5k)
68.4%
Giá 12T trước (88.1k)
24T (106.3k)
36T (74.4k)
56.3%
Nợ/TổngTàiSản (49.2%)
Nợ/VốnCSH (96.8%)
ThanhToánHiệnHành (173.0%)
ThanhToánNhanh (108.9%)
ThanhToánTiềnMặt (32.3%)
2.6 94.5%
Beta (3.0x)
33.6%
TB12T (1,175)
TB12T/KLNY (0.0%)
54.7%
+/-% 6T (16.3%)
12T (-5.8%)
24T (-21.9%)
36T (11.5%)
60T (380.3%)
3.4 3.5
40/ DPH   45 (0) 97.4%
EPS (8.7k)
2022: (7.6k)
2021: (5.9k)
85.8%
ROA (10%)
2022: (9.5%)
2021: (8.0%)
74.0%
ROE (12%)
2022: (12%)
2021: (10.3%)
6.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (4.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
65.6%
TT LOI NHUAN (14%)
2022: (28.9%)
2021: (0%)
2020: (20.2%)
2019: (0%)
4.4 90.0%
PE (5.2x)
2022: (4.3x)
2021: (8.9x)
52.2%
PS (0.72x)
2022: (0.5x)
2021: (0.8x)
72.1%
PB: (0.6x)
GiáSS : (70.6k)
2022: (63.4k)
2021: (57.3k)
19.8%
Giá 12T trước (35.5k)
24T (27.5k)
36T (33.6k)
86.2%
Nợ/TổngTàiSản (18.9%)
Nợ/VốnCSH (23.4%)
ThanhToánHiệnHành (494.6%)
ThanhToánNhanh (451.9%)
ThanhToánTiềnMặt (39.9%)
4.2 47.7%
Beta (1.4x)
31.1%
TB12T (439)
TB12T/KLNY (0.0%)
82.9%
+/-% 6T (21.7%)
12T (26.6%)
24T (63.7%)
36T (33.9%)
60T (153.8%)
3.6 4.1
41/ ABT   35 (0) 97.3%
EPS (7.1k)
2023: (6.9k)
2022: (6.9k)
88.2%
ROA (10%)
2023: (9.8%)
2022: (10.3%)
79.5%
ROE (14%)
2023: (13.0%)
2022: (13.7%)
35.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (79.8%)
2021: (3.7%)
2020: (0%)
73.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (90.2%)
2021: (144.0%)
2020: (0%)
4.5 96.3%
PE (4.9x)
2023: (4.8x)
2022: (4.4x)
57.4%
PS (0.61x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
77.4%
PB: (0.7x)
GiáSS : (51.5k)
2023: (52.8k)
2022: (50.7k)
34.1%
Giá 12T trước (29.8k)
24T (33.5k)
36T (23.7k)
66.4%
Nợ/TổngTàiSản (29.1%)
Nợ/VốnCSH (41.1%)
ThanhToánHiệnHành (184.5%)
ThanhToánNhanh (112.2%)
ThanhToánTiềnMặt (29.1%)
4.5 17.8%
Beta (0.7x)
38.3%
TB12T (1,836)
TB12T/KLNY (0.0%)
56.6%
+/-% 6T (7.1%)
12T (17.5%)
24T (4.4%)
36T (47.5%)
60T (18.8%)
1.8 3.6
42/ DP3   62 (-1) 97.2%
EPS (5.7k)
2023: (5.8k)
2022: (12.7k)
98.5%
ROA (22%)
2023: (22.0%)
2022: (21.4%)
97.1%
ROE (25%)
2023: (26.7%)
2022: (26.1%)
11.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
67.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (15.1%)
2022: (17.1%)
2021: (0%)
2020: (37.9%)
4.9 81.8%
PE (11.0x)
2023: (10.8x)
2022: (2.6x)
28.4%
PS (3.38x)
2023: (3.2x)
2022: (0.6x)
26.3%
PB: (2.8x)
GiáSS : (22.8k)
2023: (21.8k)
2022: (48.5k)
17.9%
Giá 12T trước (54.8k)
24T (31.8k)
36T (38.3k)
85.3%
Nợ/TổngTàiSản (13.5%)
Nợ/VốnCSH (15.6%)
ThanhToánHiệnHành (508.2%)
ThanhToánNhanh (441.1%)
ThanhToánTiềnMặt (16.5%)
2.1 34.0%
Beta (1.1x)
58.1%
TB12T (12,335)
TB12T/KLNY (0.1%)
79.5%
+/-% 6T (2.4%)
12T (14.9%)
24T (97.9%)
36T (64.3%)
60T (263.6%)
3.7 3.6
43/ HAT   44 (0) 97.2%
EPS (7.7k)
2023: (8.0k)
2022: (5.9k)
91.1%
ROA (13%)
2023: (12.6%)
2022: (10.6%)
98.5%
ROE (35%)
2023: (36%)
2022: (27.7%)
73.2%
TT DOANH THU (8%)
2023: (14.3%)
2022: (140.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
82.0%
TT LOI NHUAN (59%)
2023: (34.9%)
2022: (1,628.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.8 96.8%
PE (5.7x)
2023: (5.4x)
2022: (3.3x)
94.1%
PS (0.11x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
25.9%
PB: (2.0x)
GiáSS : (22.2k)
2023: (22.1k)
2022: (21.2k)
3.4%
Giá 12T trước (25.8k)
24T (16.3k)
36T (16.7k)
40.8%
Nợ/TổngTàiSản (63.0%)
Nợ/VốnCSH (170.4%)
ThanhToánHiệnHành (131.1%)
ThanhToánNhanh (131.0%)
ThanhToánTiềnMặt (10.4%)
2.6 54.7%
Beta (1.6x)
52.2%
TB12T (2,507)
TB12T/KLNY (0.1%)
84.5%
+/-% 6T (2.3%)
12T (70.5%)
24T (169.6%)
36T (162.8%)
60T (79.6%)
4.2 3.9
44/ IN4   38.4 (0) 97.1%
EPS (7.3k)
2022: (6.1k)
2021: (6.7k)
93.5%
ROA (13%)
2022: (12.4%)
2021: (15.0%)
87.2%
ROE (17%)
2022: (15.4%)
2021: (19.2%)
82.6%
TT DOANH THU (11%)
2022: (13.2%)
2021: (8.6%)
2020: (0%)
2019: (7.8%)
10.9%
TT LOI NHUAN (19%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.7 65.5%
PE (5.3x)
2022: (15.9x)
2021: (14.5x)
32.3%
PS (0.69x)
2022: (1.9x)
2021: (2.2x)
24.1%
PB: (0.9x)
GiáSS : (43.8k)
2022: (39.5k)
2021: (34.9k)
98.7%
Giá 12T trước (97.5k)
24T (97.0k)
36T (95.6k)
85.0%
Nợ/TổngTàiSản (20.6%)
Nợ/VốnCSH (25.9%)
ThanhToánHiệnHành (267.5%)
ThanhToánNhanh (253.0%)
ThanhToánTiềnMặt (194.4%)
4.0 80.2%
Beta (2.2x)
20.1%
TB12T (92)
TB12T/KLNY (0.0%)
0.6%
+/-% 6T (-75.4%)
12T (-60.6%)
24T (-60.4%)
36T (-59.8%)
60T (-66.2%)
0.5 3.1
45/ CKA   49.4 (0) 97.0%
EPS (12.5k)
2022: (6.6k)
2021: (5.2k)
93.8%
ROA (22%)
2022: (12.4%)
2021: (11.4%)
93.3%
ROE (33%)
2022: (21.1%)
2021: (17.4%)
52.3%
TT DOANH THU (48%)
2022: (35.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
71.4%
TT LOI NHUAN (90%)
2022: (27.9%)
2021: (0%)
2020: (21.0%)
2019: (0%)
4.8 96.5%
PE (3.9x)
2022: (4.2x)
2021: (5.2x)
51.4%
PS (0.71x)
2022: (0.6x)
2021: (0.8x)
43.2%
PB: (1.3x)
GiáSS : (37.7k)
2022: (31.3k)
2021: (29.6k)
9.8%
Giá 12T trước (32.0k)
24T (31.8k)
36T (24.8k)
70.0%
Nợ/TổngTàiSản (33.2%)
Nợ/VốnCSH (49.8%)
ThanhToánHiệnHành (246.1%)
ThanhToánNhanh (178.0%)
ThanhToánTiềnMặt (22%)
2.9 52.9%
Beta (1.5x)
17.6%
TB12T (149)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.5%
+/-% 6T (30.3%)
12T (54.4%)
24T (55.4%)
36T (98.9%)
60T (360.1%)
3.9 3.9
46/ BBC   50.2 (0) 97.0%
EPS (6.1k)
2023: (5.2k)
2022: (10.3k)
74.6%
ROA (6%)
2023: (4.1%)
2022: (10.4%)
65.3%
ROE (8%)
2023: (6.8%)
2022: (14.2%)
40.5%
TT DOANH THU (6%)
2023: (0%)
2022: (46.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
77.1%
TT LOI NHUAN (87%)
2023: (0%)
2022: (761.2%)
2021: (0%)
2020: (1.2%)
4.0 84.6%
PE (8.3x)
2023: (9.7x)
2022: (5.0x)
55.1%
PS (0.57x)
2023: (0.6x)
2022: (0.6x)
72.8%
PB: (0.7x)
GiáSS : (76.7k)
2023: (75.7k)
2022: (73.1k)
79.1%
Giá 12T trước (53.4k)
24T (77.1k)
36T (57.5k)
66.7%
Nợ/TổngTàiSản (29.5%)
Nợ/VốnCSH (41.7%)
ThanhToánHiệnHành (164.8%)
ThanhToánNhanh (145.0%)
ThanhToánTiềnMặt (26.7%)
4.8 34.4%
Beta (1.1x)
21.6%
TB12T (551)
TB12T/KLNY (0.0%)
14.5%
+/-% 6T (-5.3%)
12T (-6.0%)
24T (-34.9%)
36T (-12.6%)
60T (-17.2%)
0.3 3.0
47/ TMP   70 (0) 96.9%
EPS (5.4k)
2023: (6.5k)
2022: (8.2k)
98.5%
ROA (21%)
2023: (21.2%)
2022: (25.0%)
98.5%
ROE (28%)
2023: (28.7%)
2022: (34.0%)
50.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (43.0%)
2021: (68.8%)
2020: (0%)
45.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (62.3%)
2021: (97.9%)
2020: (0%)
4.9 77.1%
PE (13.0x)
2023: (9.9x)
2022: (5.0x)
11.3%
PS (6.37x)
2023: (5.3x)
2022: (2.7x)
10.2%
PB: (3.6x)
GiáSS : (19.3k)
2023: (22.7k)
2022: (24.1k)
9.8%
Giá 12T trước (48.2k)
24T (44.8k)
36T (30.8k)
86.5%
Nợ/TổngTàiSản (25.9%)
Nợ/VốnCSH (35.0%)
ThanhToánHiệnHành (516.8%)
ThanhToánNhanh (516.1%)
ThanhToánTiềnMặt (80.4%)
1.1 29.7%
Beta (1x)
29.7%
TB12T (2,258)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.4%
+/-% 6T (18.8%)
12T (45.2%)
24T (56.4%)
36T (127.0%)
60T (217.3%)
3.5 3.2
48/ VFG   75.5 (0.3) 96.8%
EPS (7.6k)
2023: (7.1k)
2022: (5.5k)
88.2%
ROA (12%)
2023: (10.0%)
2022: (8.3%)
94.8%
ROE (25%)
2023: (23.7%)
2022: (20.1%)
87.2%
TT DOANH THU (18%)
2023: (9.4%)
2022: (46.1%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
98.1%
TT LOI NHUAN (32%)
2023: (29.0%)
2022: (39.2%)
2021: (0.8%)
2020: (14.9%)
4.8 89.0%
PE (9.8x)
2023: (4.9x)
2022: (5.6x)
59.9%
PS (0.81x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
26.6%
PB: (2.4x)
GiáSS : (30.7k)
2023: (29.9k)
2022: (27.3k)
3.1%
Giá 12T trước (33.9k)
24T (32.3k)
36T (30.2k)
54.5%
Nợ/TổngTàiSản (49.8%)
Nợ/VốnCSH (99.3%)
ThanhToánHiệnHành (172.0%)
ThanhToánNhanh (111.6%)
ThanhToánTiềnMặt (23.9%)
1.9 30.8%
Beta (1.0x)
64.6%
TB12T (29,984)
TB12T/KLNY (0.1%)
97.7%
+/-% 6T (115.8%)
12T (121.7%)
24T (132.5%)
36T (148.7%)
60T (233.6%)
4.4 3.7
49/ SDN   30 (0) 96.8%
EPS (5.4k)
2023: (5.4k)
2022: (10.4k)
95.8%
ROA (15%)
2023: (15.7%)
2022: (14.9%)
97.4%
ROE (25%)
2023: (25.6%)
2022: (27.9%)
5.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (9.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
97.4%
TT LOI NHUAN (8%)
2023: (4.7%)
2022: (20.7%)
2021: (13.4%)
2020: (80.0%)
4.9 97.6%
PE (5.6x)
2023: (5.1x)
2022: (1.9x)
61.0%
PS (0.78x)
2023: (0.7x)
2022: (0.2x)
47.0%
PB: (1.4x)
GiáSS : (21.3k)
2023: (21.2k)
2022: (37.2k)
18.7%
Giá 12T trước (25.4k)
24T (23.1k)
36T (14.3k)
43.1%
Nợ/TổngTàiSản (39.9%)
Nợ/VốnCSH (66.3%)
ThanhToánHiệnHành (123.1%)
ThanhToánNhanh (68.8%)
ThanhToánTiềnMặt (7.0%)
2.8 18.8%
Beta (0.8x)
31.9%
TB12T (485)
TB12T/KLNY (0.0%)
81.2%
+/-% 6T (12.2%)
12T (18.3%)
24T (30.1%)
36T (109.2%)
60T (188.7%)
2.9 3.5
50/ PNJ   98.6 (1.8) 96.7%
EPS (5.9k)
2023: (6.0k)
2022: (7.4k)
94.2%
ROA (15%)
2023: (13.7%)
2022: (13.6%)
92.3%
ROE (19%)
2023: (20.1%)
2022: (21.4%)
87.9%
TT DOANH THU (7%)
2023: (0%)
2022: (73.4%)
2021: (11.6%)
2020: (3.1%)
68.1%
TT LOI NHUAN (7%)
2023: (8.9%)
2022: (76.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.8 51.4%
PE (16.5x)
2023: (14.2x)
2022: (11.9x)
47.2%
PS (0.89x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
8.1%
PB: (3.1x)
GiáSS : (31.3k)
2023: (29.9k)
2022: (34.3k)
30.3%
Giá 12T trước (74.2k)
24T (92.7k)
36T (70.4k)
76.1%
Nợ/TổngTàiSản (19.2%)
Nợ/VốnCSH (23.8%)
ThanhToánHiệnHành (464.2%)
ThanhToánNhanh (81.2%)
ThanhToánTiềnMặt (66.9%)
1.5 28.1%
Beta (1.0x)
86.1%
TB12T (1,084,018)
TB12T/KLNY (0.3%)
70.0%
+/-% 6T (16.2%)
12T (30.5%)
24T (4.5%)
36T (37.5%)
60T (92.1%)
3.8 3.4
51/ PHN   71 (0) 96.6%
EPS (8.3k)
2023: (7.0k)
2022: (5.1k)
99.4%
ROA (31%)
2023: (29.4%)
2022: (25.0%)
99.0%
ROE (36%)
2023: (34.8%)
2022: (29.3%)
60.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (25.9%)
2021: (5.4%)
2020: (4.5%)
93.5%
TT LOI NHUAN (41%)
2023: (38.9%)
2022: (20.8%)
2021: (0%)
2020: (88.1%)
5.0 87.8%
PE (8.6x)
2023: (6.0x)
2022: (6.4x)
49.6%
PS (1.15x)
2023: (0.7x)
2022: (0.5x)
12.0%
PB: (3.1x)
GiáSS : (23.2k)
2023: (20.2k)
2022: (17.3k)
3.7%
Giá 12T trước (35.7k)
24T (32.6k)
36T (27.8k)
91.3%
Nợ/TổngTàiSản (13.9%)
Nợ/VốnCSH (16.1%)
ThanhToánHiệnHành (610.3%)
ThanhToánNhanh (333.1%)
ThanhToánTiềnMặt (75.4%)
2.2 54.3%
Beta (1.6x)
20.4%
TB12T (313)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.6%
+/-% 6T (51.7%)
12T (99.0%)
24T (118.1%)
36T (155.5%)
60T (460.1%)
4.1 3.8
52/ VHM   37.7 (-0.3) 96.6%
EPS (5.1k)
2023: (7.7k)
2022: (6.6k)
76.9%
ROA (5%)
2023: (7.5%)
2022: (8.0%)
84.3%
ROE (11%)
2023: (18.3%)
2022: (19.4%)
78.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (66.0%)
2022: (0%)
2021: (18.8%)
2020: (38.6%)
67.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (15.8%)
2022: (0%)
2021: (42.0%)
2020: (25.8%)
4.4 88.6%
PE (7.5x)
2023: (5.6x)
2022: (7.3x)
21.3%
PS (2.01x)
2023: (1.8x)
2022: (3.4x)
41.4%
PB: (0.8x)
GiáSS : (45.1k)
2023: (41.9k)
2022: (34.1k)
94.4%
Giá 12T trước (55.4k)
24T (62.1k)
36T (87.3k)
33.6%
Nợ/TổngTàiSản (57.8%)
Nợ/VốnCSH (136.7%)
ThanhToánHiệnHành (118.8%)
ThanhToánNhanh (91.4%)
ThanhToánTiềnMặt (4.4%)
3.2 49.1%
Beta (1.4x)
85.3%
TB12T (6,830,659)
TB12T/KLNY (0.2%)
5.4%
+/-% 6T (-5.7%)
12T (-31.4%)
24T (-38.8%)
36T (-56.5%)
60T (-37.8%)
1.2 2.9
53/ TRA   81.4 (1.4) 96.5%
EPS (5.9k)
2023: (6.4k)
2022: (6.5k)
93.0%
ROA (12%)
2023: (12.4%)
2022: (14.8%)
89.2%
ROE (17%)
2023: (17.7%)
2022: (19.5%)
61.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.1%)
2021: (13.3%)
2020: (11.6%)
64.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (11.4%)
2021: (23.4%)
2020: (27.6%)
4.8 53.3%
PE (13.5x)
2023: (13.7x)
2022: (13.2x)
30.7%
PS (1.49x)
2023: (1.6x)
2022: (1.5x)
10.8%
PB: (2.3x)
GiáSS : (35.2k)
2023: (35.9k)
2022: (33.3k)
59.8%
Giá 12T trước (86.7k)
24T (85.7k)
36T (65.6k)
74.6%
Nợ/TổngTàiSản (26.0%)
Nợ/VốnCSH (35.2%)
ThanhToánHiệnHành (275.0%)
ThanhToánNhanh (179.3%)
ThanhToánTiềnMặt (32.5%)
1.8 26.3%
Beta (0.9x)
35.0%
TB12T (2,777)
TB12T/KLNY (0.0%)
37.2%
+/-% 6T (-3.3%)
12T (-7.7%)
24T (-6.7%)
36T (22.1%)
60T (53.3%)
1.0 2.5
54/ UIC   39.5 (0) 96.4%
EPS (6.2k)
2023: (6.1k)
2022: (6.5k)
86.6%
ROA (9%)
2023: (8.5%)
2022: (10.7%)
77.6%
ROE (12%)
2023: (12.0%)
2022: (14.4%)
23.8%
TT DOANH THU (4%)
2023: (0%)
2022: (3.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
28.6%
TT LOI NHUAN (5%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0.3%)
4.4 93.3%
PE (6.4x)
2023: (5.3x)
2022: (5.8x)
92.3%
PS (0.12x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
66.1%
PB: (0.8x)
GiáSS : (52.2k)
2023: (50.9k)
2022: (44.9k)
51.2%
Giá 12T trước (32.2k)
24T (40.5k)
36T (43.6k)
67.9%
Nợ/TổngTàiSản (23.8%)
Nợ/VốnCSH (31.2%)
ThanhToánHiệnHành (241.9%)
ThanhToánNhanh (142.5%)
ThanhToánTiềnMặt (9.3%)
4.9 17.3%
Beta (0.7x)
49.8%
TB12T (3,421)
TB12T/KLNY (0.0%)
54.5%
+/-% 6T (23.9%)
12T (22.5%)
24T (-2.6%)
36T (-9.6%)
60T (45.1%)
2.0 3.8
55/ NNT   50.9 (0) 96.4%
EPS (7.6k)
2022: (6.3k)
2021: (5.3k)
96.0%
ROA (19%)
2022: (16.2%)
2021: (13.5%)
96.3%
ROE (27%)
2022: (24.9%)
2021: (23.7%)
56.4%
TT DOANH THU (4%)
2022: (5.6%)
2021: (0%)
2020: (10.1%)
2019: (0%)
63.6%
TT LOI NHUAN (21%)
2022: (18.0%)
2021: (0%)
2020: (12.1%)
2019: (0%)
4.9 94.6%
PE (6.7x)
2022: (4.7x)
2021: (5.4x)
28.1%
PS (2.41x)
2022: (1.4x)
2021: (1.5x)
27.8%
PB: (1.8x)
GiáSS : (28.0k)
2022: (25.2k)
2021: (22.4k)
8.1%
Giá 12T trước (33.3k)
24T (30.8k)
36T (23.5k)
79.0%
Nợ/TổngTàiSản (30.1%)
Nợ/VốnCSH (43.1%)
ThanhToánHiệnHành (519.1%)
ThanhToánNhanh (507.4%)
ThanhToánTiềnMặt (23.1%)
2.0 65.5%
Beta (1.8x)
18.3%
TB12T (302)
TB12T/KLNY (0.0%)
94.6%
+/-% 6T (48.2%)
12T (52.7%)
24T (65.2%)
36T (116.7%)
60T (288.2%)
4.1 3.7
56/ LIX   75 (0) 96.3%
EPS (5.9k)
2023: (5.9k)
2022: (6.6k)
96.1%
ROA (15%)
2023: (14.6%)
2022: (17.3%)
94.8%
ROE (21%)
2023: (21.5%)
2022: (25.1%)
76.6%
TT DOANH THU (3%)
2023: (1.2%)
2022: (7.7%)
2021: (0%)
2020: (16.5%)
37.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (27.6%)
2021: (0%)
2020: (28.7%)
4.9 77.2%
PE (13.1x)
2023: (8.8x)
2022: (5.5x)
55.8%
PS (0.84x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
15.6%
PB: (2.8x)
GiáSS : (27.6k)
2023: (27.2k)
2022: (26.2k)
8.4%
Giá 12T trước (44.2k)
24T (37.7k)
36T (47.1k)
73.0%
Nợ/TổngTàiSản (29.6%)
Nợ/VốnCSH (42.1%)
ThanhToánHiệnHành (216.7%)
ThanhToánNhanh (151.4%)
ThanhToánTiềnMặt (63.8%)
1.9 15.5%
Beta (0.7x)
59.5%
TB12T (17,322)
TB12T/KLNY (0.1%)
93.3%
+/-% 6T (57.0%)
12T (74.3%)
24T (104.4%)
36T (63.6%)
60T (158.9%)
3.9 3.6
57/ HPP   70 (4) 96.2%
EPS (11.3k)
2022: (4.1k)
2021: (8.4k)
69.4%
ROA (7%)
2022: (2.7%)
2021: (6.1%)
77.7%
ROE (18%)
2022: (7.5%)
2021: (15.0%)
62.3%
TT DOANH THU (0%)
2022: (18.1%)
2021: (20.6%)
2020: (7.4%)
2019: (0%)
41.8%
TT LOI NHUAN (176%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (21.9%)
2019: (0%)
4.1 76.1%
PE (6.0x)
2022: (13.6x)
2021: (7.9x)
62.2%
PS (0.45x)
2022: (0.4x)
2021: (0.5x)
38.5%
PB: (1.1x)
GiáSS : (62.4k)
2022: (54.9k)
2021: (55.6k)
34.5%
Giá 12T trước (55.7k)
24T (57.3k)
36T (59.2k)
41.2%
Nợ/TổngTàiSản (59.0%)
Nợ/VốnCSH (144.0%)
ThanhToánHiệnHành (129.2%)
ThanhToánNhanh (96.1%)
ThanhToánTiềnMặt (16.1%)
2.4 46.5%
Beta (1.4x)
44.8%
TB12T (2,562)
TB12T/KLNY (0.0%)
67.5%
+/-% 6T (5.8%)
12T (22.0%)
24T (18.6%)
36T (14.6%)
60T (167.5%)
3.2 3.2
58/ HVT   81.5 (-0.5) 96.2%
EPS (4.0k)
2023: (6.2k)
2022: (16.1k)
87.0%
ROA (6%)
2023: (9.0%)
2022: (25.7%)
87.0%
ROE (11%)
2023: (17.0%)
2022: (40.5%)
43.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (67.1%)
2021: (16.8%)
2020: (0%)
51.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (158.8%)
2021: (131.4%)
2020: (0%)
4.6 77.4%
PE (20.6x)
2023: (8.1x)
2022: (2.5x)
63.3%
PS (0.67x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
26.0%
PB: (2.2x)
GiáSS : (37.3k)
2023: (36.3k)
2022: (39.8k)
5.2%
Giá 12T trước (51.6k)
24T (44.5k)
36T (29.1k)
43.5%
Nợ/TổngTàiSản (45%)
Nợ/VốnCSH (81.8%)
ThanhToánHiệnHành (134.5%)
ThanhToánNhanh (103.4%)
ThanhToánTiềnMặt (3.7%)
1.5 53.1%
Beta (1.5x)
66.8%
TB12T (17,544)
TB12T/KLNY (0.2%)
94.6%
+/-% 6T (70.6%)
12T (58.9%)
24T (84.3%)
36T (181.6%)
60T (148.0%)
4.6 3.6
59/ LKW   32.5 (0) 96.1%
EPS (5.3k)
2022: (6.7k)
2021: (6.4k)
97.4%
ROA (14%)
2022: (19.2%)
2021: (21.5%)
93.1%
ROE (16%)
2022: (22.8%)
2021: (25.2%)
46.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (1.2%)
2021: (8.7%)
2020: (8.5%)
2019: (0%)
62.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (3.7%)
2021: (16.2%)
2020: (32.9%)
2019: (0%)
4.8 92.8%
PE (6.1x)
2022: (5.1x)
2021: (6.4x)
25.6%
PS (2.02x)
2022: (1.6x)
2021: (2.0x)
32.7%
PB: (1.0x)
GiáSS : (32.5k)
2022: (29.3k)
2021: (25.5k)
61.3%
Giá 12T trước (30.9k)
24T (39.5k)
36T (30.8k)
84.5%
Nợ/TổngTàiSản (12.4%)
Nợ/VốnCSH (14.1%)
ThanhToánHiệnHành (476.3%)
ThanhToánNhanh (464.9%)
ThanhToánTiềnMặt (13.3%)
3.7 65.4%
Beta (1.8x)
46.7%
TB12T (1,444)
TB12T/KLNY (0.1%)
46.0%
+/-% 6T (8.7%)
12T (5.2%)
24T (-17.7%)
36T (5.6%)
60T (87.4%)
2.7 3.7
60/ DRL   64.8 (0) 96.0%
EPS (5.6k)
2023: (6.1k)
2022: (6.5k)
99.9%
ROA (39%)
2023: (43.2%)
2022: (46.5%)
99.8%
ROE (42%)
2023: (49.5%)
2022: (53.4%)
32.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.6%)
2021: (0%)
2020: (7.6%)
29.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (10.6%)
2021: (0%)
2020: (6.0%)
5.0 68.3%
PE (11.5x)
2023: (10.5x)
2022: (9.0x)
8.2%
PS (6.19x)
2023: (5.8x)
2022: (4.9x)
5.0%
PB: (4.8x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (12.4k)
2022: (12.2k)
30.8%
Giá 12T trước (58.6k)
24T (51.9k)
36T (45.5k)
89.8%
Nợ/TổngTàiSản (6.9%)
Nợ/VốnCSH (7.5%)
ThanhToánHiệnHành (1,045.9%)
ThanhToánNhanh (1,033.2%)
ThanhToánTiềnMặt (13.7%)
1.2 9.9%
Beta (0.4x)
44.9%
TB12T (2,760)
TB12T/KLNY (0.0%)
62.7%
+/-% 6T (1.3%)
12T (10.5%)
24T (24.9%)
36T (42.3%)
60T (94.7%)
2.1 2.8
61/ LBM   48.5 (0) 96.0%
EPS (5.6k)
2023: (6.5k)
2022: (6.3k)
96.2%
ROA (14%)
2023: (16.3%)
2022: (17.0%)
92.1%
ROE (17%)
2023: (20.8%)
2022: (22.7%)
70.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (41.3%)
2021: (30.4%)
2020: (2.6%)
86.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (3.2%)
2022: (48.2%)
2021: (22.3%)
2020: (14.5%)
4.8 86.8%
PE (8.7x)
2023: (7.2x)
2022: (5.9x)
43.6%
PS (1.11x)
2023: (1.0x)
2022: (0.6x)
24.8%
PB: (1.5x)
GiáSS : (32.4k)
2023: (31.1k)
2022: (27.6k)
27.1%
Giá 12T trước (43.9k)
24T (41.7k)
36T (25.6k)
87.2%
Nợ/TổngTàiSản (17.2%)
Nợ/VốnCSH (20.7%)
ThanhToánHiệnHành (438.0%)
ThanhToánNhanh (304.6%)
ThanhToánTiềnMặt (63.6%)
2.9 18.6%
Beta (0.8x)
65.0%
TB12T (20,844)
TB12T/KLNY (0.1%)
75.2%
+/-% 6T (4.0%)
12T (10.5%)
24T (16.4%)
36T (89.4%)
60T (352.2%)
3.3 3.7
62/ TVH   16.3 (0) 95.9%
EPS (6.7k)
2022: (6.0k)
2021: (5.6k)
75.6%
ROA (6%)
2022: (5.9%)
2021: (6.3%)
97.8%
ROE (29%)
2022: (27.2%)
2021: (26.0%)
54.2%
TT DOANH THU (9%)
2022: (9.4%)
2021: (5.4%)
2020: (0%)
2019: (0%)
59.9%
TT LOI NHUAN (11%)
2022: (8.9%)
2021: (0%)
2020: (11.4%)
2019: (0%)
4.6 97.8%
PE (2.4x)
2022: (4.2x)
2021: (4.2x)
49.3%
PS (0.52x)
2022: (0.9x)
2021: (0.9x)
48.6%
PB: (0.7x)
GiáSS : (23.3k)
2022: (22.2k)
2021: (21.3k)
46.9%
Giá 12T trước (12.2k)
24T (18.7k)
36T (15.5k)
12.6%
Nợ/TổngTàiSản (77.7%)
Nợ/VốnCSH (347.5%)
ThanhToánHiệnHành (90.8%)
ThanhToánNhanh (70.7%)
ThanhToánTiềnMặt (3.4%)
2.5 5.5%
Beta (0.2x)
4.5%
TB12T (2)
TB12T/KLNY (0.0%)
70.2%
+/-% 6T (39.9%)
12T (33.9%)
24T (-12.6%)
36T (5.1%)
60T (143.9%)
1.3 2.8
63/ VCB   86.4 (-0.2) 95.8%
EPS (5.8k)
2023: (5.9k)
2022: (6.3k)
42.2%
ROA (2%)
2023: (1.8%)
2022: (1.7%)
92.5%
ROE (19%)
2023: (20.0%)
2022: (22.1%)
93.5%
TT DOANH THU (8%)
2023: (22.7%)
2022: (24.8%)
2021: (2.1%)
2020: (2.2%)
85.3%
TT LOI NHUAN (6%)
2023: (10.5%)
2022: (35.9%)
2021: (19.2%)
2020: (0%)
3.9 55.4%
PE (14.8x)
2023: (13.6x)
2022: (10.7x)
12.4%
PS (4.63x)
2023: (4.2x)
2022: (3.6x)
9.5%
PB: (2.8x)
GiáSS : (31.1k)
2023: (29.5k)
2022: (28.6k)
39.8%
Giá 12T trước (84.7k)
24T (63.3k)
36T (74.5k)
4.4%
Nợ/TổngTàiSản (90.2%)
Nợ/VốnCSH (922.2%)
ThanhToánHiệnHành (3.6%)
ThanhToánNhanh (3.6%)
ThanhToánTiềnMặt (3.4%)
0.2 19.8%
Beta (0.8x)
69.5%
TB12T (1,306,979)
TB12T/KLNY (0.0%)
58.8%
+/-% 6T (7.1%)
12T (2.3%)
24T (36.7%)
36T (16.3%)
60T (74.1%)
2.8 2.3
64/ TDW   46.6 (0) 95.8%
EPS (6.1k)
2023: (6.3k)
2022: (5.6k)
89.6%
ROA (11%)
2023: (11.6%)
2022: (10.3%)
93.7%
ROE (21%)
2023: (23.1%)
2022: (20.2%)
91.4%
TT DOANH THU (1%)
2023: (8.3%)
2022: (13.9%)
2021: (3.1%)
2020: (19.0%)
91.6%
TT LOI NHUAN (8%)
2023: (13.4%)
2022: (48.4%)
2021: (0%)
2020: (58.5%)
4.8 87.4%
PE (7.7x)
2023: (7.0x)
2022: (6.5x)
74.9%
PS (0.31x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
23.5%
PB: (1.6x)
GiáSS : (29.1k)
2023: (27.4k)
2022: (27.7k)
28.0%
Giá 12T trước (39.6k)
24T (38.7k)
36T (32.4k)
40.6%
Nợ/TổngTàiSản (46.2%)
Nợ/VốnCSH (85.9%)
ThanhToánHiệnHành (85.1%)
ThanhToánNhanh (53.5%)
ThanhToánTiềnMặt (23.3%)
2.4 57.2%
Beta (1.6x)
25.6%
TB12T (479)
TB12T/KLNY (0.0%)
69.9%
+/-% 6T (3.2%)
12T (17.8%)
24T (20.5%)
36T (43.9%)
60T (152.1%)
3.1 3.4
65/ BDG   33.5 (0.1) 95.7%
EPS (5.4k)
2023: (5.0k)
2022: (9.1k)
95.2%
ROA (14%)
2023: (12.2%)
2022: (20.9%)
97.0%
ROE (24%)
2023: (22.6%)
2022: (42.9%)
17.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (64.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
20.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (232.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.9 96.7%
PE (6.2x)
2023: (5.6x)
2022: (2.4x)
65.2%
PS (0.53x)
2023: (0.4x)
2022: (0.3x)
31.9%
PB: (1.5x)
GiáSS : (23.0k)
2023: (22.1k)
2022: (21.3k)
15.5%
Giá 12T trước (25.8k)
24T (23.6k)
36T (18.7k)
68.3%
Nợ/TổngTàiSản (40.9%)
Nợ/VốnCSH (69.2%)
ThanhToánHiệnHành (239.9%)
ThanhToánNhanh (153.5%)
ThanhToánTiềnMặt (58.7%)
3.1 17.6%
Beta (0.7x)
48.4%
TB12T (5,808)
TB12T/KLNY (0.0%)
86.1%
+/-% 6T (21.8%)
12T (30%)
24T (41.9%)
36T (78.8%)
60T (177.3%)
3.4 3.8
66/ SIV   38.5 (0) 95.6%
EPS (7.0k)
2022: (4.0k)
2021: (9.7k)
76.1%
ROA (7%)
2022: (4.0%)
2021: (9.3%)
66.7%
ROE (10%)
2022: (5.9%)
2021: (14.3%)
33.5%
TT DOANH THU (1%)
2022: (19.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
37.9%
TT LOI NHUAN (75%)
2022: (0%)
2021: (11.4%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.0 91.1%
PE (5.5x)
2022: (7.9x)
2021: (5.6x)
54.7%
PS (0.55x)
2022: (0.5x)
2021: (0.9x)
79.2%
PB: (0.5x)
GiáSS : (71.9k)
2022: (67.8k)
2021: (67.9k)
48.2%
Giá 12T trước (31.3k)
24T (40.9k)
36T (37.2k)
63.5%
Nợ/TổngTàiSản (29.4%)
Nợ/VốnCSH (41.6%)
ThanhToánHiệnHành (203.8%)
ThanhToánNhanh (134.1%)
ThanhToánTiềnMặt (10.5%)
4.5 57.0%
Beta (1.6x)
38.5%
TB12T (877)
TB12T/KLNY (0.0%)
60.5%
+/-% 6T (33.4%)
12T (23.1%)
24T (-6.0%)
36T (3.4%)
60T (51.9%)
3.0 3.9
67/ VCS   80.7 (0.6) 95.6%
EPS (5.4k)
2023: (5.3k)
2022: (7.2k)
95.0%
ROA (13%)
2023: (13.1%)
2022: (17.4%)
90.5%
ROE (17%)
2023: (17.0%)
2022: (23.6%)
34.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (25.3%)
2020: (1.9%)
28.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (24.1%)
2020: (1.3%)
4.8 67.3%
PE (14.9x)
2023: (10.4x)
2022: (7.3x)
23.5%
PS (2.91x)
2023: (2.0x)
2022: (1.5x)
14.5%
PB: (2.5x)
GiáSS : (32.2k)
2023: (31.2k)
2022: (30.4k)
35.0%
Giá 12T trước (56.0k)
24T (64.1k)
36T (91.8k)
87.2%
Nợ/TổngTàiSản (19.8%)
Nợ/VốnCSH (24.7%)
ThanhToánHiệnHành (441.5%)
ThanhToánNhanh (251.9%)
ThanhToánTiềnMặt (127.8%)
1.8 54.1%
Beta (1.5x)
73.2%
TB12T (177,603)
TB12T/KLNY (0.1%)
70.7%
+/-% 6T (50.6%)
12T (43.1%)
24T (25.0%)
36T (-12.7%)
60T (44.0%)
4.1 3.6
68/ SCS   85.3 (-0.7) 95.5%
EPS (5.6k)
2023: (5.3k)
2022: (6.9k)
99.7%
ROA (32%)
2023: (29.3%)
2022: (41.5%)
99.5%
ROE (36%)
2023: (37.2%)
2022: (45.1%)
24.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (1.4%)
2021: (21.1%)
2020: (0%)
30.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (14.7%)
2021: (21.4%)
2020: (0%)
5.0 57.3%
PE (15.2x)
2023: (12.8x)
2022: (9.8x)
4.4%
PS (10.74x)
2023: (9.1x)
2022: (7.4x)
5.2%
PB: (5.4x)
GiáSS : (15.9k)
2023: (14.2k)
2022: (15.3k)
23.5%
Giá 12T trước (61.3k)
24T (74.2k)
36T (62.5k)
93.7%
Nợ/TổngTàiSản (9.2%)
Nợ/VốnCSH (10.1%)
ThanhToánHiệnHành (769.5%)
ThanhToánNhanh (769.5%)
ThanhToánTiềnMặt (50.5%)
0.9 18.8%
Beta (0.8x)
69.7%
TB12T (84,650)
TB12T/KLNY (0.1%)
74.8%
+/-% 6T (38.6%)
12T (40.2%)
24T (15.9%)
36T (37.7%)
60T (33.4%)
3.4 3.1
69/ SKH   29.6 (0) 95.4%
EPS (5.4k)
2023: (6.4k)
2022: (5.8k)
89.9%
ROA (11%)
2023: (10.8%)
2022: (11.4%)
94.3%
ROE (19%)
2023: (23.6%)
2022: (22.5%)
41.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (4.8%)
2022: (1.1%)
2021: (5.6%)
2020: (0%)
34.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (9.2%)
2022: (33.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.8 97.2%
PE (5.4x)
2023: (4.4x)
2022: (3.8x)
78.7%
PS (0.29x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
46.7%
PB: (1.0x)
GiáSS : (27.7k)
2023: (26.9k)
2022: (25.9k)
26.1%
Giá 12T trước (24.5k)
24T (23.8k)
36T (19.0k)
59.4%
Nợ/TổngTàiSản (43.9%)
Nợ/VốnCSH (78.1%)
ThanhToánHiệnHành (180.6%)
ThanhToánNhanh (93.7%)
ThanhToánTiềnMặt (51.0%)
4.0 23.6%
Beta (0.9x)
55.7%
TB12T (8,118)
TB12T/KLNY (0.1%)
65.9%
+/-% 6T (3.6%)
12T (18.0%)
24T (21.4%)
36T (51.9%)
60T (74.8%)
2.9 3.9
70/ NET   99.9 (0) 95.4%
EPS (9.3k)
2023: (8.0k)
2022: (3.9k)
96.4%
ROA (23%)
2023: (20.0%)
2022: (11.6%)
98.8%
ROE (43%)
2023: (41.1%)
2022: (26.4%)
86.0%
TT DOANH THU (13%)
2023: (18.9%)
2022: (4.1%)
2021: (0%)
2020: (28.8%)
83.7%
TT LOI NHUAN (152%)
2023: (102.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (64.5%)
4.9 72.6%
PE (10.8x)
2023: (8.1x)
2022: (10.2x)
46.0%
PS (1.25x)
2023: (0.8x)
2022: (0.6x)
6.7%
PB: (4.7x)
GiáSS : (21.4k)
2023: (19.4k)
2022: (14.9k)
4.6%
Giá 12T trước (40.5k)
24T (42.0k)
36T (52.0k)
57.4%
Nợ/TổngTàiSản (46.7%)
Nợ/VốnCSH (87.5%)
ThanhToánHiệnHành (150.2%)
ThanhToánNhanh (97.7%)
ThanhToánTiềnMặt (51.7%)
1.0 24.1%
Beta (0.9x)
52.1%
TB12T (7,402)
TB12T/KLNY (0.0%)
96.8%
+/-% 6T (52.1%)
12T (146.5%)
24T (138.0%)
36T (92.3%)
60T (359.4%)
4.1 3.3
71/ REE   63.7 (0) 95.3%
EPS (4.7k)
2023: (5.4k)
2022: (7.6k)
76.6%
ROA (5%)
2023: (6.3%)
2022: (7.9%)
72.7%
ROE (9%)
2023: (10.5%)
2022: (14.0%)
67.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (61.3%)
2021: (3.0%)
2020: (15.3%)
32.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (45.1%)
2021: (13.9%)
2020: (0%)
4.2 72.8%
PE (13.5x)
2023: (9.1x)
2022: (6.9x)
19.6%
PS (3.23x)
2023: (2.3x)
2022: (2.0x)
40.4%
PB: (1.2x)
GiáSS : (51.0k)
2023: (50.8k)
2022: (54.0k)
28.9%
Giá 12T trước (53.5k)
24T (63.2k)
36T (34.6k)
72.4%
Nợ/TổngTàiSản (40.7%)
Nợ/VốnCSH (68.5%)
ThanhToánHiệnHành (248.8%)
ThanhToánNhanh (211.4%)
ThanhToánTiềnMặt (82.7%)
1.9 34.8%
Beta (1.1x)
81.2%
TB12T (787,631)
TB12T/KLNY (0.2%)
81.2%
+/-% 6T (33.4%)
12T (19.1%)
24T (0.8%)
36T (84.4%)
60T (215.1%)
4.2 3.4
72/ CLC   47.1 (0.4) 95.2%
EPS (6.3k)
2023: (5.4k)
2022: (5.4k)
86.5%
ROA (9%)
2023: (9.0%)
2022: (10.1%)
87.4%
ROE (19%)
2023: (16.0%)
2022: (16.7%)
86.8%
TT DOANH THU (34%)
2023: (28.9%)
2022: (7.6%)
2021: (12.8%)
2020: (0%)
52.4%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (0%)
2022: (3.7%)
2021: (5.0%)
2020: (0%)
4.6 91.4%
PE (7.4x)
2023: (6.8x)
2022: (5.2x)
70.1%
PS (0.38x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
38.6%
PB: (1.4x)
GiáSS : (33.5k)
2023: (33.4k)
2022: (32.1k)
11.6%
Giá 12T trước (31.9k)
24T (30.0k)
36T (24.7k)
36.9%
Nợ/TổngTàiSản (51.3%)
Nợ/VốnCSH (105.2%)
ThanhToánHiệnHành (182.4%)
ThanhToánNhanh (53.1%)
ThanhToánTiềnMặt (2.2%)
2.3 12.5%
Beta (0.6x)
50.7%
TB12T (7,472)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.7%
+/-% 6T (37.3%)
12T (46.4%)
24T (55.5%)
36T (88.8%)
60T (117.1%)
3.5 3.5
73/ TED   50.2 (-8.1) 95.2%
EPS (6.2k)
2023: (5.8k)
2022: (5.0k)
71.8%
ROA (6%)
2023: (5.8%)
2022: (4.7%)
92.8%
ROE (21%)
2023: (20.8%)
2022: (19.7%)
63.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (1.0%)
2022: (53.1%)
2021: (10.4%)
2020: (0%)
98.0%
TT LOI NHUAN (8%)
2023: (14.2%)
2022: (42.7%)
2021: (41.5%)
2020: (7.2%)
4.4 85.9%
PE (9.4x)
2023: (6.8x)
2022: (5.9x)
70.3%
PS (0.48x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
24.5%
PB: (2.0x)
GiáSS : (29.4k)
2023: (27.7k)
2022: (25.7k)
2.7%
Giá 12T trước (28.7k)
24T (32.4k)
36T (8.0k)
36.9%
Nợ/TổngTàiSản (70.3%)
Nợ/VốnCSH (236.9%)
ThanhToánHiệnHành (131.7%)
ThanhToánNhanh (98.9%)
ThanhToánTiềnMặt (19.2%)
1.6 60.6%
Beta (1.7x)
37.7%
TB12T (1,784)
TB12T/KLNY (0.0%)
98.2%
+/-% 6T (50.3%)
12T (103.1%)
24T (80.0%)
36T (627.9%)
60T (627.9%)
4.4 3.5
74/ HTG   36.0 (0.1) 95.1%
EPS (4.7k)
2023: (4.8k)
2022: (8.8k)
81.6%
ROA (6%)
2023: (6.9%)
2022: (11%)
95.0%
ROE (19%)
2023: (20.6%)
2022: (29.8%)
39.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.2%)
2021: (18.6%)
2020: (0%)
46.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (39.9%)
2021: (209.9%)
2020: (0%)
4.7 94.9%
PE (7.6x)
2023: (6.3x)
2022: (2.5x)
81.6%
PS (0.28x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
37.7%
PB: (1.5x)
GiáSS : (24.5k)
2023: (23.2k)
2022: (29.5k)
14.7%
Giá 12T trước (24.5k)
24T (30.6k)
36T (15.4k)
38.6%
Nợ/TổngTàiSản (66.5%)
Nợ/VốnCSH (198.8%)
ThanhToánHiệnHành (122.5%)
ThanhToánNhanh (84.5%)
ThanhToánTiềnMặt (35.4%)
2.8 70.5%
Beta (1.9x)
66.5%
TB12T (34,202)
TB12T/KLNY (0.1%)
84.9%
+/-% 6T (16.4%)
12T (46.5%)
24T (17.0%)
36T (132.8%)
60T (168.8%)
4.5 4.0
75/ HDM   32.2 (0.3) 95.0%
EPS (4.5k)
2023: (4.8k)
2022: (9.5k)
86.8%
ROA (9%)
2023: (7.9%)
2022: (12.4%)
97.3%
ROE (23%)
2023: (25.5%)
2022: (35.0%)
31.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.2%)
2021: (38.9%)
2020: (0%)
48.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (29.1%)
2021: (845.2%)
2020: (0%)
4.8 96.2%
PE (7.1x)
2023: (5.6x)
2022: (1.3x)
79.6%
PS (0.37x)
2023: (0.3x)
2022: (0.1x)
44.3%
PB: (1.6x)
GiáSS : (19.8k)
2023: (18.7k)
2022: (27.3k)
5.0%
Giá 12T trước (21.5k)
24T (16.5k)
36T (7.0k)
43.4%
Nợ/TổngTàiSản (61.4%)
Nợ/VốnCSH (159.3%)
ThanhToánHiệnHành (136.1%)
ThanhToánNhanh (105.3%)
ThanhToánTiềnMặt (24.1%)
2.9 19.8%
Beta (0.8x)
62.1%
TB12T (15,993)
TB12T/KLNY (0.1%)
93.1%
+/-% 6T (17.6%)
12T (47.6%)
24T (92.8%)
36T (355.8%)
60T (289%)
4.0 3.9
76/ SMB   39.0 (0) 95.0%
EPS (5.5k)
2023: (5.2k)
2022: (6.2k)
97.0%
ROA (17%)
2023: (15.2%)
2022: (18.9%)
97.9%
ROE (26%)
2023: (25.8%)
2022: (30.5%)
28.1%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0%)
2022: (16.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
8.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (16.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.9 89.4%
PE (7.1x)
2023: (6.9x)
2022: (6.2x)
45.7%
PS (0.83x)
2023: (0.8x)
2022: (0.8x)
16.4%
PB: (1.9x)
GiáSS : (20.8k)
2023: (20.1k)
2022: (20.3k)
35.8%
Giá 12T trước (33.9k)
24T (33.1k)
36T (30.9k)
61.0%
Nợ/TổngTàiSản (33.4%)
Nợ/VốnCSH (50.3%)
ThanhToánHiệnHành (191.6%)
ThanhToánNhanh (119.3%)
ThanhToánTiềnMặt (10.7%)
2.3 6.5%
Beta (0.3x)
56.3%
TB12T (12,470)
TB12T/KLNY (0.0%)
61.7%
+/-% 6T (10.3%)
12T (14.8%)
24T (17.8%)
36T (26.1%)
60T (61.8%)
2.2 3.1
77/ GAS   78.8 (0.6) 94.9%
EPS (4.7k)
2023: (5.1k)
2022: (7.7k)
94.1%
ROA (12%)
2023: (13.2%)
2022: (17.9%)
90.4%
ROE (16%)
2023: (17.8%)
2022: (24.2%)
38.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.5%)
2021: (23.2%)
2020: (0%)
33.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (70.6%)
2021: (10.4%)
2020: (0%)
4.8 52.1%
PE (16.7x)
2023: (14.9x)
2022: (10.6x)
26.6%
PS (1.95x)
2023: (1.9x)
2022: (1.6x)
9.4%
PB: (2.6x)
GiáSS : (29.6k)
2023: (28.4k)
2022: (32.0k)
60.3%
Giá 12T trước (77.2k)
24T (90.4k)
36T (72.0k)
80.9%
Nợ/TổngTàiSản (26.0%)
Nợ/VốnCSH (35.2%)
ThanhToánHiệnHành (404.4%)
ThanhToánNhanh (388.2%)
ThanhToánTiềnMặt (37.0%)
1.9 29.5%
Beta (1x)
71.2%
TB12T (865,239)
TB12T/KLNY (0.0%)
36.9%
+/-% 6T (4.7%)
12T (1.3%)
24T (-13.5%)
36T (8.6%)
60T (2.6%)
1.9 2.8
78/ ACE   36.9 (0.2) 94.8%
EPS (4.9k)
2022: (5.7k)
2021: (6.3k)
87.5%
ROA (9%)
2022: (9.9%)
2021: (10.6%)
95.5%
ROE (21%)
2022: (24.1%)
2021: (26.4%)
64.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (24.7%)
2021: (0%)
2020: (3.2%)
2019: (14.2%)
59.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0.8%)
2020: (24.6%)
2019: (17.5%)
4.7 92.9%
PE (7.3x)
2022: (6.0x)
2021: (5.0x)
68.5%
PS (0.37x)
2022: (0.3x)
2021: (0.4x)
25.4%
PB: (1.5x)
GiáSS : (23.4k)
2022: (23.4k)
2021: (23.9k)
50.2%
Giá 12T trước (35.2k)
24T (35.7k)
36T (29.6k)
43.3%
Nợ/TổngTàiSản (57.4%)
Nợ/VốnCSH (134.8%)
ThanhToánHiệnHành (158.0%)
ThanhToánNhanh (97.8%)
ThanhToánTiềnMặt (11.9%)
3.2 31.2%
Beta (1.0x)
71.1%
TB12T (12,616)
TB12T/KLNY (0.4%)
52.0%
+/-% 6T (0.3%)
12T (1.4%)
24T (0.1%)
36T (20.6%)
60T (131.5%)
2.8 3.6
79/ SGN   83.3 (0) 94.8%
EPS (7.0k)
2023: (6.8k)
2022: (4.1k)
95.8%
ROA (18%)
2023: (17.7%)
2022: (12.8%)
91.4%
ROE (22%)
2023: (22.5%)
2022: (16.0%)
83.2%
TT DOANH THU (29%)
2023: (46.3%)
2022: (103.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
81.2%
TT LOI NHUAN (43%)
2023: (64.8%)
2022: (157.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.8 59.2%
PE (12.0x)
2023: (10.7x)
2022: (14.7x)
26.0%
PS (1.87x)
2023: (1.7x)
2022: (2.0x)
10.4%
PB: (2.6x)
GiáSS : (32.2k)
2023: (30.1k)
2022: (25.7k)
27.6%
Giá 12T trước (70.6k)
24T (63.5k)
36T (62.4k)
90.5%
Nợ/TổngTàiSản (18.8%)
Nợ/VốnCSH (23.2%)
ThanhToánHiệnHành (481.2%)
ThanhToánNhanh (476.6%)
ThanhToánTiềnMặt (151.1%)
1.5 10.7%
Beta (0.5x)
58.6%
TB12T (16,444)
TB12T/KLNY (0.0%)
66.4%
+/-% 6T (24.3%)
12T (17.9%)
24T (31.3%)
36T (33.5%)
60T (4.4%)
2.7 3.0
80/ TCB   24.9 (0.8) 94.7%
EPS (5.7k)
2023: (5.2k)
2022: (5.8k)
48.5%
ROA (2%)
2023: (2.1%)
2022: (2.9%)
84.3%
ROE (15%)
2023: (14.0%)
2022: (18.2%)
98.9%
TT DOANH THU (20%)
2023: (26.7%)
2022: (26.1%)
2021: (22.4%)
2020: (15.9%)
85.6%
TT LOI NHUAN (3%)
2023: (0%)
2022: (11.0%)
2021: (46.4%)
2020: (23.0%)
3.8 92.0%
PE (8.5x)
2023: (6.0x)
2022: (4.3x)
21.6%
PS (2.96x)
2023: (1.9x)
2022: (2.0x)
49.5%
PB: (1.2x)
GiáSS : (38.8k)
2023: (37.0k)
2022: (32.0k)
28.9%
Giá 12T trước (32.2k)
24T (34.5k)
36T (56.3k)
5.7%
Nợ/TổngTàiSản (84.6%)
Nợ/VốnCSH (548.8%)
ThanhToánHiệnHành (5.0%)
ThanhToánNhanh (5.0%)
ThanhToánTiềnMặt (3.2%)
1.1 46.3%
Beta (1.4x)
86.2%
TB12T (6,639,098)
TB12T/KLNY (0.2%)
80.8%
+/-% 6T (62.8%)
12T (50.0%)
24T (40.1%)
36T (-14.1%)
60T (134.9%)
4.4 3.1
81/ THG   41.8 (-0.2) 94.6%
EPS (4.7k)
2023: (5.1k)
2022: (7.1k)
77.1%
ROA (6%)
2023: (6.3%)
2022: (7.7%)
89.0%
ROE (16%)
2023: (17.0%)
2022: (22.2%)
66.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (1.3%)
2022: (25.0%)
2021: (0%)
2020: (37.6%)
36.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (11.0%)
2021: (0%)
2020: (57.1%)
4.4 88.7%
PE (9.0x)
2023: (7.5x)
2022: (4.4x)
61.1%
PS (0.59x)
2023: (0.5x)
2022: (0.4x)
33.0%
PB: (1.4x)
GiáSS : (29.7k)
2023: (30.0k)
2022: (32.1k)
37.1%
Giá 12T trước (34.4k)
24T (34.9k)
36T (38.8k)
34.2%
Nợ/TổngTàiSản (62.1%)
Nợ/VốnCSH (163.8%)
ThanhToánHiệnHành (129.7%)
ThanhToánNhanh (51.2%)
ThanhToánTiềnMặt (15.3%)
2.4 20.0%
Beta (0.8x)
68.8%
TB12T (31,707)
TB12T/KLNY (0.1%)
74.7%
+/-% 6T (25.8%)
12T (21.8%)
24T (20.0%)
36T (8.0%)
60T (172.6%)
3.4 3.4
82/ DMC   63.4 (0) 94.6%
EPS (5.5k)
2023: (5.3k)
2022: (5.8k)
89.0%
ROA (10%)
2023: (9.9%)
2022: (10.9%)
77.1%
ROE (12%)
2023: (12.1%)
2022: (13.7%)
65.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (8.0%)
2022: (1.6%)
2021: (1.7%)
2020: (0.6%)
10.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (25.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.4 72.8%
PE (11.5x)
2023: (10.9x)
2022: (6.9x)
38.6%
PS (1.27x)
2023: (1.2x)
2022: (0.9x)
33.2%
PB: (1.4x)
GiáSS : (45.0k)
2023: (43.8k)
2022: (42.0k)
27.0%
Giá 12T trước (56.2k)
24T (46.3k)
36T (44.7k)
83.2%
Nợ/TổngTàiSản (17.4%)
Nợ/VốnCSH (21.0%)
ThanhToánHiệnHành (522.9%)
ThanhToánNhanh (411.0%)
ThanhToánTiềnMặt (18.7%)
2.4 26.8%
Beta (0.9x)
50.8%
TB12T (8,772)
TB12T/KLNY (0.0%)
64.0%
+/-% 6T (15.3%)
12T (12.8%)
24T (36.9%)
36T (41.9%)
60T (11.3%)
2.7 3.2
83/ A32   35 (0) 94.5%
EPS (5.8k)
2022: (5.4k)
2021: (5.1k)
79.2%
ROA (8%)
2022: (6.7%)
2021: (6.6%)
86.0%
ROE (18%)
2022: (17.0%)
2021: (14.5%)
54.1%
TT DOANH THU (0%)
2022: (10.6%)
2021: (0%)
2020: (5.4%)
2019: (0%)
30.3%
TT LOI NHUAN (8%)
2022: (6.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.4 95.2%
PE (6.0x)
2022: (5.2x)
2021: (5.1x)
74.0%
PS (0.33x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
52.0%
PB: (1.1x)
GiáSS : (32.7k)
2022: (31.7k)
2021: (35.1k)
31.3%
Giá 12T trước (31.0k)
24T (28.9k)
36T (24.9k)
42.4%
Nợ/TổngTàiSản (56.1%)
Nợ/VốnCSH (127.7%)
ThanhToánHiệnHành (135.0%)
ThanhToánNhanh (76.6%)
ThanhToánTiềnMặt (20.1%)
3.6 52.4%
Beta (1.5x)
19.6%
TB12T (275)
TB12T/KLNY (0.0%)
65.5%
+/-% 6T (3.6%)
12T (13.1%)
24T (21.1%)
36T (40.7%)
60T (115.7%)
2.7 3.6
84/ DNC   51.5 (0) 94.4%
EPS (6.1k)
2023: (5.8k)
2022: (4.6k)
98.7%
ROA (22%)
2023: (21.5%)
2022: (23.9%)
98.9%
ROE (35%)
2023: (33.0%)
2022: (30.7%)
89.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (21.8%)
2022: (16.0%)
2021: (43.2%)
2020: (10.8%)
64.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (28.1%)
2022: (10.9%)
2021: (29.0%)
2020: (0%)
4.9 81.5%
PE (8.4x)
2023: (7.4x)
2022: (8.0x)
68.7%
PS (0.39x)
2023: (0.3x)
2022: (0.4x)
9.5%
PB: (3.0x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (17.7k)
2022: (14.8k)
23.3%
Giá 12T trước (37.3k)
24T (43.9k)
36T (37.0k)
59.0%
Nợ/TổngTàiSản (38.0%)
Nợ/VốnCSH (61.3%)
ThanhToánHiệnHành (145.6%)
ThanhToánNhanh (128.2%)
ThanhToánTiềnMặt (20.4%)
2.1 24.5%
Beta (0.9x)
14.9%
TB12T (157)
TB12T/KLNY (0.0%)
82.9%
+/-% 6T (20.2%)
12T (38.1%)
24T (17.2%)
36T (39.1%)
60T (278.5%)
2.7 3.3
85/ DTV   34.5 (0) 94.4%
EPS (6.2k)
2022: (5.4k)
2021: (4.9k)
98.2%
ROA (18%)
2022: (20.4%)
2021: (20.3%)
95.8%
ROE (28%)
2022: (22.8%)
2021: (22.8%)
72.1%
TT DOANH THU (7%)
2022: (6.2%)
2021: (7.2%)
2020: (5.4%)
2019: (0%)
81.3%
TT LOI NHUAN (15%)
2022: (10.0%)
2021: (13.3%)
2020: (10.9%)
2019: (0%)
4.9 92.5%
PE (5.6x)
2022: (6.8x)
2021: (5.6x)
73.4%
PS (0.29x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
24.5%
PB: (1.6x)
GiáSS : (21.8k)
2022: (23.5k)
2021: (21.3k)
62.3%
Giá 12T trước (37.0k)
24T (34.4k)
36T (34.0k)
63.1%
Nợ/TổngTàiSản (35.9%)
Nợ/VốnCSH (56.1%)
ThanhToánHiệnHành (163.1%)
ThanhToánNhanh (133.0%)
ThanhToánTiềnMặt (33.3%)
4.2 19.5%
Beta (0.8x)
16.7%
TB12T (194)
TB12T/KLNY (0.0%)
41.4%
+/-% 6T (-6.7%)
12T (-6.7%)
24T (0.4%)
36T (1.6%)
60T (159.3%)
0.7 3.3
86/ FOX   110.1 (1.8) 94.3%
EPS (5.0k)
2023: (4.8k)
2022: (6.6k)
90.9%
ROA (11%)
2023: (11.8%)
2022: (11.7%)
97.8%
ROE (28%)
2023: (26.3%)
2022: (27.2%)
92.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (7.3%)
2022: (16.1%)
2021: (9.9%)
2020: (10.3%)
96.5%
TT LOI NHUAN (12%)
2023: (10.8%)
2022: (18.2%)
2021: (15.6%)
2020: (16.6%)
4.8 69.1%
PE (22.0x)
2023: (10.4x)
2022: (4.7x)
31.3%
PS (3.36x)
2023: (1.6x)
2022: (0.7x)
12.7%
PB: (6.2x)
GiáSS : (17.8k)
2023: (18.4k)
2022: (24.1k)
2.3%
Giá 12T trước (37.4k)
24T (42.0k)
36T (46.7k)
28.0%
Nợ/TổngTàiSản (59.1%)
Nợ/VốnCSH (144.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.2%)
ThanhToánNhanh (96.2%)
ThanhToánTiềnMặt (2.5%)
0.4 37.3%
Beta (1.2x)
59.8%
TB12T (96,994)
TB12T/KLNY (0.0%)
99.0%
+/-% 6T (117.3%)
12T (192.7%)
24T (160.9%)
36T (134.3%)
60T (574.6%)
4.4 3.2
87/ TTD   68.1 (0) 94.2%
EPS (4.9k)
2023: (5.3k)
2022: (5.9k)
98.9%
ROA (21%)
2023: (21.6%)
2022: (27.1%)
98.2%
ROE (26%)
2023: (27.5%)
2022: (33.6%)
36.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (2.5%)
2022: (68.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
23.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (751.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.9 61.0%
PE (13.8x)
2023: (12.9x)
2022: (8.8x)
34.2%
PS (1.42x)
2023: (1.5x)
2022: (1.1x)
6.9%
PB: (3.5x)
GiáSS : (19.2k)
2023: (19.5k)
2022: (17.6k)
25.4%
Giá 12T trước (64.2k)
24T (47.8k)
36T (42.7k)
86.7%
Nợ/TổngTàiSản (16.6%)
Nợ/VốnCSH (20.0%)
ThanhToánHiệnHành (314.2%)
ThanhToánNhanh (248.4%)
ThanhToánTiềnMặt (109.7%)
1.5 83.3%
Beta (2.3x)
41.8%
TB12T (2,893)
TB12T/KLNY (0.0%)
58.2%
+/-% 6T (-4.4%)
12T (6.2%)
24T (42.5%)
36T (59.5%)
60T (49.2%)
3.5 3.3
88/ VST   3.1 (0) 94.1%
EPS (9.7k)
2023: (8.3k)
2022: (3.4k)
100%
ROA (152%)
2023: (121.6%)
2022: (37.4%)
0%
ROE (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
43.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (54.7%)
2021: (19.4%)
2020: (0%)
79.5%
TT LOI NHUAN (201%)
2023: (160.0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (12.2%)
3.3 99.8%
PE (0.3x)
2023: (0.3x)
2022: (0.8x)
69.9%
PS (0.46x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
0%
PB: (0x)
GiáSS : (0k)
2023: (0k)
2022: (0k)
60.5%
Giá 12T trước (4k)
24T (4.2k)
36T (1.4k)
3.7%
Nợ/TổngTàiSản (291.6%)
Nợ/VốnCSH (0%)
ThanhToánHiệnHành (19.7%)
ThanhToánNhanh (16.6%)
ThanhToánTiềnMặt (2.8%)
1.9 43.1%
Beta (1.3x)
59.9%
TB12T (27,420)
TB12T/KLNY (0.0%)
58.2%
+/-% 6T (10.7%)
12T (-22.5%)
24T (-26.2%)
36T (121.4%)
60T (520%)
3.1 2.8
89/ LHC   63.3 (2.8) 94.1%
EPS (5.1k)
2023: (5.7k)
2022: (5.2k)
79.6%
ROA (7%)
2023: (7.4%)
2022: (7.2%)
73.8%
ROE (10%)
2023: (11.8%)
2022: (12.1%)
72.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (34.3%)
2021: (21.7%)
2020: (14.4%)
66.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (9.8%)
2022: (23.9%)
2021: (0%)
2020: (19.6%)
4.2 68.7%
PE (11.9x)
2023: (9.1x)
2022: (9.6x)
52.9%
PS (0.84x)
2023: (0.7x)
2022: (0.5x)
35.3%
PB: (1.2x)
GiáSS : (49.7k)
2023: (47.9k)
2022: (42.5k)
28.5%
Giá 12T trước (47.2k)
24T (60.7k)
36T (36.2k)
69.9%
Nợ/TổngTàiSản (32.8%)
Nợ/VốnCSH (48.8%)
ThanhToánHiệnHành (207.6%)
ThanhToánNhanh (150.8%)
ThanhToánTiềnMặt (40.3%)
2.5 23.4%
Beta (0.9x)
67.1%
TB12T (20,894)
TB12T/KLNY (0.1%)
79.9%
+/-% 6T (17.6%)
12T (28.2%)
24T (-0.4%)
36T (66.9%)
60T (383.0%)
3.7 3.5
90/ CNT   24.5 (-0.4) 94.0%
EPS (5.8k)
2023: (5.4k)
2022: (4.9k)
98.9%
ROA (27%)
2023: (23.7%)
2022: (20.6%)
99.7%
ROE (37%)
2023: (38.0%)
2022: (55.0%)
70.2%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0%)
2022: (34.4%)
2021: (0%)
2020: (22.7%)
94.8%
TT LOI NHUAN (20%)
2023: (9.2%)
2022: (84.9%)
2021: (0%)
2020: (8,669.5%)
4.9 98.3%
PE (4.2x)
2023: (4.3x)
2022: (2.6x)
24.3%
PS (2.57x)
2023: (2.5x)
2022: (1.2x)
22.6%
PB: (1.6x)
GiáSS : (15.8k)
2023: (14.1k)
2022: (8.9k)
3.6%
Giá 12T trước (13.1k)
24T (12k)
36T (8.5k)
69.6%
Nợ/TổngTàiSản (27.8%)
Nợ/VốnCSH (38.5%)
ThanhToánHiệnHành (350.9%)
ThanhToánNhanh (306.8%)
ThanhToánTiềnMặt (3.9%)
1.6 77.2%
Beta (2.1x)
58.8%
TB12T (18,080)
TB12T/KLNY (0.0%)
93.2%
+/-% 6T (11.4%)
12T (87.0%)
24T (104.2%)
36T (188.2%)
60T (353.7%)
4.7 3.7
91/ NTH   57.9 (0) 93.9%
EPS (4.7k)
2023: (5.1k)
2022: (6.4k)
99.3%
ROA (24%)
2023: (23.5%)
2022: (28.5%)
98.9%
ROE (28%)
2023: (31.0%)
2022: (38.9%)
27.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (27.9%)
2021: (1.5%)
2020: (0%)
62.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (63.0%)
2021: (10.0%)
2020: (1.8%)
4.9 73.7%
PE (12.3x)
2023: (10.3x)
2022: (6.4x)
10.9%
PS (5.71x)
2023: (4.9x)
2022: (3.3x)
7.8%
PB: (3.4x)
GiáSS : (16.8k)
2023: (16.5k)
2022: (16.4k)
20.4%
Giá 12T trước (56.3k)
24T (37.6k)
36T (25.0k)
65.5%
Nợ/TổngTàiSản (13.9%)
Nợ/VốnCSH (16.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.4%)
ThanhToánNhanh (100.3%)
ThanhToánTiềnMặt (38.5%)
0.8 37.9%
Beta (1.2x)
17.1%
TB12T (302)
TB12T/KLNY (0.0%)
80.1%
+/-% 6T (10.4%)
12T (2.9%)
24T (54.2%)
36T (131.8%)
60T (207.1%)
3.0 2.9
92/ WSB   48.2 (0.2) 93.9%
EPS (5.2k)
2023: (5.8k)
2022: (5.0k)
83.9%
ROA (8%)
2023: (9.1%)
2022: (8.5%)
70.7%
ROE (10%)
2023: (10.9%)
2022: (10.0%)
37.1%
TT DOANH THU (11%)
2023: (14.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
32.2%
TT LOI NHUAN (6%)
2023: (16.1%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.2 77.7%
PE (9.2x)
2023: (8.0x)
2022: (8.7x)
46.5%
PS (0.80x)
2023: (0.8x)
2022: (0.8x)
51.7%
PB: (0.9x)
GiáSS : (51.0k)
2023: (52.7k)
2022: (49.5k)
45.7%
Giá 12T trước (44.7k)
24T (43.4k)
36T (41.9k)
81.6%
Nợ/TổngTàiSản (19.6%)
Nợ/VốnCSH (24.4%)
ThanhToánHiệnHành (289.8%)
ThanhToánNhanh (246.2%)
ThanhToánTiềnMặt (46.2%)
3.9 31.1%
Beta (1.0x)
51.6%
TB12T (5,571)
TB12T/KLNY (0.0%)
51.9%
+/-% 6T (4.7%)
12T (7.4%)
24T (10.5%)
36T (14.7%)
60T (58.9%)
2.3 3.4
93/ CSV   71.9 (-0.5) 93.8%
EPS (4.4k)
2023: (4.7k)
2022: (8.0k)
93.9%
ROA (12%)
2023: (12.2%)
2022: (20.6%)
86.1%
ROE (13%)
2023: (14.6%)
2022: (24.8%)
38.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (33.5%)
2021: (17.7%)
2020: (0%)
35.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (69.4%)
2021: (17.1%)
2020: (0%)
4.7 78.7%
PE (16.6x)
2023: (8.7x)
2022: (3.3x)
39.3%
PS (2.07x)
2023: (1.1x)
2022: (0.6x)
31.7%
PB: (2.2x)
GiáSS : (33.6k)
2023: (32.5k)
2022: (32.3k)
3.4%
Giá 12T trước (33.3k)
24T (39.3k)
36T (23.4k)
90.9%
Nợ/TổngTàiSản (11.2%)
Nợ/VốnCSH (12.6%)
ThanhToánHiệnHành (676.5%)
ThanhToánNhanh (464.2%)
ThanhToánTiềnMặt (38.5%)
2.2 77.7%
Beta (2.1x)
93.3%
TB12T (683,678)
TB12T/KLNY (1.5%)
97.4%
+/-% 6T (85.5%)
12T (117.2%)
24T (84.0%)
36T (209.0%)
60T (266.9%)
5.0 4.0
94/ VHC   75.6 (-0.2) 93.7%
EPS (3.8k)
2023: (5.0k)
2022: (10.8k)
86.0%
ROA (7%)
2023: (7.7%)
2022: (17.1%)
79.9%
ROE (10%)
2023: (10.7%)
2022: (25.7%)
45.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (48.6%)
2021: (26.5%)
2020: (0%)
44.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (79.7%)
2021: (52.8%)
2020: (0%)
4.4 66.0%
PE (20.1x)
2023: (12x)
2022: (5.2x)
39.2%
PS (1.59x)
2023: (1.1x)
2022: (0.8x)
23.9%
PB: (2.0x)
GiáSS : (37.1k)
2023: (46.9k)
2022: (42.0k)
18.3%
Giá 12T trước (52.0k)
24T (73.6k)
36T (33.2k)
57.8%
Nợ/TổngTàiSản (31.1%)
Nợ/VốnCSH (45.2%)
ThanhToánHiệnHành (217.3%)
ThanhToánNhanh (111.9%)
ThanhToánTiềnMặt (2.7%)
1.3 55.7%
Beta (1.6x)
87.0%
TB12T (937,243)
TB12T/KLNY (0.4%)
83.7%
+/-% 6T (29.5%)
12T (45.8%)
24T (3.0%)
36T (128.7%)
60T (133.1%)
4.6 3.4
95/ INN   52.6 (0) 93.7%
EPS (5.8k)
2023: (5.5k)
2022: (4.6k)
85.9%
ROA (10%)
2023: (9.1%)
2022: (8.3%)
82.5%
ROE (15%)
2023: (15.1%)
2022: (13.9%)
31.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (11.2%)
2021: (27.1%)
2020: (0%)
84.0%
TT LOI NHUAN (23%)
2023: (20.2%)
2022: (16.4%)
2021: (5.7%)
2020: (0%)
4.5 80.4%
PE (9.1x)
2023: (7.7x)
2022: (7.7x)
61.1%
PS (0.61x)
2023: (0.5x)
2022: (0.4x)
32.6%
PB: (1.4x)
GiáSS : (37.8k)
2023: (36.5k)
2022: (32.9k)
14.3%
Giá 12T trước (33.8k)
24T (43.3k)
36T (26.9k)
70.3%
Nợ/TổngTàiSản (33.0%)
Nợ/VốnCSH (49.2%)
ThanhToánHiệnHành (208.8%)
ThanhToánNhanh (174.0%)
ThanhToánTiềnMặt (32.3%)
2.6 21.9%
Beta (0.8x)
54.5%
TB12T (7,963)
TB12T/KLNY (0.0%)
84.8%
+/-% 6T (27.7%)
12T (55.7%)
24T (21.6%)
36T (95.2%)
60T (96.2%)
3.7 3.6
96/ SFI   33.6 (0) 93.6%
EPS (4.0k)
2023: (4.3k)
2022: (10.1k)
92.2%
ROA (10%)
2023: (10.8%)
2022: (21.3%)
84.2%
ROE (12%)
2023: (13.1%)
2022: (27.3%)
52.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (53.9%)
2020: (42.2%)
75.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (22.5%)
2021: (110.8%)
2020: (84.4%)
4.6 92.1%
PE (8.4x)
2023: (7.3x)
2022: (2.8x)
56.4%
PS (0.79x)
2023: (0.7x)
2022: (0.3x)
51.6%
PB: (1.0x)
GiáSS : (33.8k)
2023: (33.3k)
2022: (36.9k)
35.7%
Giá 12T trước (32.0k)
24T (32.0k)
36T (18.8k)
87.8%
Nợ/TổngTàiSản (19.1%)
Nợ/VốnCSH (23.5%)
ThanhToánHiệnHành (348.6%)
ThanhToánNhanh (320.9%)
ThanhToánTiềnMặt (156.3%)
4.3 15.3%
Beta (0.7x)
52.8%
TB12T (8,412)
TB12T/KLNY (0.0%)
72.4%
+/-% 6T (13.3%)
12T (4.9%)
24T (5.1%)
36T (78.3%)
60T (203.6%)
2.9 3.9
97/ TOS   57 (-1) 93.5%
EPS (6k)
2023: (5.3k)
2022: (4.4k)
68.1%
ROA (5%)
2023: (4.6%)
2022: (5.6%)
81.8%
ROE (16%)
2023: (14.3%)
2022: (13.2%)
85.7%
TT DOANH THU (13%)
2023: (6.0%)
2022: (0%)
2021: (16.3%)
2020: (9.8%)
88.2%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (20.2%)
2022: (0%)
2021: (24.4%)
2020: (15.9%)
4.1 82.7%
PE (9.7x)
2023: (7.0x)
2022: (6.8x)
48.5%
PS (0.99x)
2023: (0.7x)
2022: (0.6x)
38.8%
PB: (1.5x)
GiáSS : (38.0k)
2023: (36.8k)
2022: (33.1k)
10.8%
Giá 12T trước (31.9k)
24T (39.4k)
36T (34.3k)
37.4%
Nợ/TổngTàiSản (69.5%)
Nợ/VốnCSH (227.6%)
ThanhToánHiệnHành (106.9%)
ThanhToánNhanh (94.8%)
ThanhToánTiềnMặt (45.2%)
1.6 51.6%
Beta (1.5x)
58.9%
TB12T (15,903)
TB12T/KLNY (0.1%)
88.6%
+/-% 6T (67.6%)
12T (81.8%)
24T (47.2%)
36T (68.9%)
60T (68.9%)
4.3 3.3
98/ TTP   100 (-1.6) 93.5%
EPS (10.7k)
2023: (10.2k)
2022: (3.1k)
77.7%
ROA (10%)
2023: (9.6%)
2022: (3.1%)
68.7%
ROE (14%)
2023: (13.5%)
2022: (4.6%)
43.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (1.7%)
2021: (6.6%)
2020: (0.8%)
82.6%
TT LOI NHUAN (124%)
2023: (232.7%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (29.8%)
4.1 88.5%
PE (8.9x)
2023: (4.3x)
2022: (7.0x)
66.8%
PS (0.85x)
2023: (0.4x)
2022: (0.2x)
73.6%
PB: (1.2x)
GiáSS : (78.1k)
2023: (75.7k)
2022: (66.9k)
1.6%
Giá 12T trước (26.9k)
24T (28.6k)
36T (39.3k)
81.1%
Nợ/TổngTàiSản (26.8%)
Nợ/VốnCSH (36.7%)
ThanhToánHiệnHành (317.2%)
ThanhToánNhanh (279.1%)
ThanhToánTiềnMặt (72.7%)
4.1 75.3%
Beta (2.0x)
33.4%
TB12T (1,384)
TB12T/KLNY (0.0%)
99.4%
+/-% 6T (117.9%)
12T (253.3%)
24T (232.6%)
36T (141.9%)
60T (621.4%)
4.5 4.2
99/ GMD   83.9 (0.4) 93.4%
EPS (8.4k)
2023: (7.4k)
2022: (3.3k)
91.4%
ROA (18%)
2023: (16.6%)
2022: (7.6%)
89.4%
ROE (25%)
2023: (23.1%)
2022: (12.5%)
63.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (21.6%)
2021: (23.1%)
2020: (0%)
97.2%
TT LOI NHUAN (179%)
2023: (126.4%)
2022: (62.4%)
2021: (65.0%)
2020: (0%)
4.7 66.6%
PE (9.9x)
2023: (9.6x)
2022: (13.4x)
9.6%
PS (6.47x)
2023: (5.6x)
2022: (3.4x)
13.3%
PB: (2.5x)
GiáSS : (34.0k)
2023: (31.8k)
2022: (26.4k)
7.7%
Giá 12T trước (50.6k)
24T (49.2k)
36T (41.1k)
77.9%
Nợ/TổngTàiSản (27.5%)
Nợ/VốnCSH (38.0%)
ThanhToánHiệnHành (214.3%)
ThanhToánNhanh (210.9%)
ThanhToánTiềnMặt (102.0%)
0.7 45.6%
Beta (1.4x)
88.6%
TB12T (1,427,071)
TB12T/KLNY (0.5%)
92.4%
+/-% 6T (22.3%)
12T (65.0%)
24T (69.7%)
36T (103.4%)
60T (267.1%)
4.7 3.4
100/ FPT   134.5 (3) 93.3%
EPS (5.3k)
2023: (5.1k)
2022: (4.8k)
89.2%
ROA (11%)
2023: (10.7%)
2022: (10.3%)
93.6%
ROE (21%)
2023: (21.6%)
2022: (20.9%)
97.4%
TT DOANH THU (20%)
2023: (19.5%)
2022: (23.4%)
2021: (19.2%)
2020: (7.7%)
98.2%
TT LOI NHUAN (22%)
2023: (21.8%)
2022: (22.4%)
2021: (22.6%)
2020: (12.8%)
4.7 42.2%
PE (24.7x)
2023: (18.9x)
2022: (13.5x)
20.9%
PS (3.03x)
2023: (2.3x)
2022: (1.6x)
6.1%
PB: (5.3x)
GiáSS : (25.0k)
2023: (23.6k)
2022: (23.1k)
4.0%
Giá 12T trước (62.8k)
24T (62.5k)
36T (54.9k)
51.9%
Nợ/TổngTàiSản (48.9%)
Nợ/VốnCSH (95.5%)
ThanhToánHiệnHành (129.8%)
ThanhToánNhanh (122.9%)
ThanhToánTiềnMặt (21.8%)
0.2 38.3%
Beta (1.2x)
85.7%
TB12T (2,703,635)
TB12T/KLNY (0.2%)
98.0%
+/-% 6T (61.0%)
12T (109.4%)
24T (110.3%)
36T (139.4%)
60T (564.7%)
4.7 3.2
101/ TJC   16.7 (0) 93.3%
EPS (4.9k)
2023: (4.7k)
2022: (5.7k)
99.0%
ROA (23%)
2023: (20.3%)
2022: (28.4%)
96.2%
ROE (23%)
2023: (22.1%)
2022: (32.4%)
35.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (15.8%)
2021: (40.8%)
2020: (0%)
58.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (186.3%)
2021: (695.7%)
2020: (0%)
4.9 98.6%
PE (3.4x)
2023: (3.2x)
2022: (3.4x)
27.5%
PS (2.83x)
2023: (1.9x)
2022: (1.0x)
55.4%
PB: (0.8x)
GiáSS : (21.1k)
2023: (21.1k)
2022: (17.7k)
19.0%
Giá 12T trước (14.0k)
24T (12.9k)
36T (8.2k)
99.3%
Nợ/TổngTàiSản (2.2%)
Nợ/VốnCSH (2.2%)
ThanhToánHiệnHành (3,589.1%)
ThanhToánNhanh (3,587.0%)
ThanhToánTiềnMặt (206.2%)
3.8 54.0%
Beta (1.5x)
46.8%
TB12T (2,998)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.2%
+/-% 6T (53.3%)
12T (19.2%)
24T (29.7%)
36T (103.8%)
60T (184.2%)
4.2 4.3
102/ VEA   47.2 (-0.1) 93.2%
EPS (4.7k)
2023: (4.7k)
2022: (5.7k)
99.1%
ROA (22%)
2023: (22.9%)
2022: (27.7%)
96.6%
ROE (23%)
2023: (24.1%)
2022: (30.1%)
28.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (18.2%)
2021: (9.6%)
2020: (0%)
29.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (32.1%)
2021: (3.6%)
2020: (0%)
4.9 82.2%
PE (10.0x)
2023: (7.4x)
2022: (6.4x)
3.2%
PS (16.81x)
2023: (12.0x)
2022: (10.2x)
14.4%
PB: (2.3x)
GiáSS : (20.4k)
2023: (19.4k)
2022: (19.0k)
19.2%
Giá 12T trước (33.9k)
24T (35.9k)
36T (34.0k)
94.3%
Nợ/TổngTàiSản (4.1%)
Nợ/VốnCSH (4.3%)
ThanhToánHiệnHành (1,735.0%)
ThanhToánNhanh (1,570.9%)
ThanhToánTiềnMặt (25.9%)
1.5 17.7%
Beta (0.7x)
74.4%
TB12T (830,571)
TB12T/KLNY (0.1%)
77.8%
+/-% 6T (38.7%)
12T (39.8%)
24T (31.8%)
36T (39.2%)
60T (30.5%)
3.7 3.3
103/ IDC   62.7 (0.3) 93.1%
EPS (5.9k)
2023: (4.2k)
2022: (5.4k)
87.4%
ROA (11%)
2023: (7.9%)
2022: (10.4%)
97.2%
ROE (30%)
2023: (22.5%)
2022: (28.8%)
46.8%
TT DOANH THU (11%)
2023: (0%)
2022: (73.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
47.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (289.1%)
2021: (49.2%)
2020: (0%)
4.7 78.2%
PE (10.6x)
2023: (11.6x)
2022: (5.1x)
26.1%
PS (2.41x)
2023: (2.2x)
2022: (1.2x)
12.5%
PB: (3.2x)
GiáSS : (19.7k)
2023: (18.8k)
2022: (18.6k)
8.1%
Giá 12T trước (39.7k)
24T (41.8k)
36T (26.0k)
49.4%
Nợ/TổngTàiSản (62.7%)
Nợ/VốnCSH (167.8%)
ThanhToánHiệnHành (174.7%)
ThanhToánNhanh (121.9%)
ThanhToánTiềnMặt (31.5%)
0.7 58.0%
Beta (1.6x)
94.6%
TB12T (2,768,747)
TB12T/KLNY (0.8%)
94.1%
+/-% 6T (29.8%)
12T (57.3%)
24T (49.3%)
36T (140.2%)
60T (370.6%)
4.8 3.4
104/ SEB   48.3 (0) 93.1%
EPS (4.4k)
2023: (4.9k)
2022: (5.9k)
98.6%
ROA (19%)
2023: (22%)
2022: (25.5%)
96.0%
ROE (20%)
2023: (24.1%)
2022: (28.9%)
67.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (23.4%)
2021: (17.4%)
2020: (12.5%)
63.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (26.4%)
2021: (25.6%)
2020: (7.0%)
4.9 73.2%
PE (11.0x)
2023: (9x)
2022: (8.5x)
10.2%
PS (5.37x)
2023: (4.5x)
2022: (4.2x)
12.1%
PB: (2.2x)
GiáSS : (21.6k)
2023: (20.2k)
2022: (20.3k)
25.2%
Giá 12T trước (39.8k)
24T (36.3k)
36T (35.6k)
96.3%
Nợ/TổngTàiSản (5.2%)
Nợ/VốnCSH (5.5%)
ThanhToánHiệnHành (605.5%)
ThanhToánNhanh (598.3%)
ThanhToánTiềnMặt (158.3%)
1.6 14.9%
Beta (0.7x)
26.6%
TB12T (1,082)
TB12T/KLNY (0.0%)
72.3%
+/-% 6T (10.1%)
12T (21.4%)
24T (33.2%)
36T (35.5%)
60T (115.7%)
2.2 2.9
105/ QNS   49.8 (0.6) 93.0%
EPS (6.7k)
2023: (6.1k)
2022: (3.6k)
95.9%
ROA (18%)
2023: (18.1%)
2022: (12.5%)
94.1%
ROE (27%)
2023: (25.5%)
2022: (17.2%)
86.2%
TT DOANH THU (21%)
2023: (21.2%)
2022: (12.8%)
2021: (13.1%)
2020: (0%)
89.8%
TT LOI NHUAN (69%)
2023: (69.7%)
2022: (2.7%)
2021: (19.1%)
2020: (0%)
4.8 83.3%
PE (7.3x)
2023: (7.0x)
2022: (8.6x)
30.8%
PS (1.68x)
2023: (1.5x)
2022: (1.3x)
18.1%
PB: (2.0x)
GiáSS : (24.6k)
2023: (24.0k)
2022: (20.9k)
28.3%
Giá 12T trước (44.6k)
24T (38.4k)
36T (32.4k)
63.8%
Nợ/TổngTàiSản (35.3%)
Nợ/VốnCSH (54.5%)
ThanhToánHiệnHành (214.3%)
ThanhToánNhanh (173.8%)
ThanhToánTiềnMặt (11.8%)
1.8 31.0%
Beta (1.0x)
83.9%
TB12T (885,596)
TB12T/KLNY (0.2%)
74.5%
+/-% 6T (17.3%)
12T (10.5%)
24T (28.4%)
36T (52.3%)
60T (133.7%)
4.0 3.5
106/ TTT   33.7 (0.2) 92.9%
EPS (3.9k)
2023: (5.4k)
2022: (5.9k)
66.7%
ROA (4%)
2023: (5.1%)
2022: (6.0%)
45.3%
ROE (4%)
2023: (5.7%)
2022: (6.6%)
19.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (123.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
54.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (398.5%)
2021: (137.0%)
2020: (0%)
3.5 86.0%
PE (8.6x)
2023: (5.9x)
2022: (7.1x)
36.9%
PS (1.22x)
2023: (1.0x)
2022: (1.3x)
94.0%
PB: (0.3x)
GiáSS : (98.6k)
2023: (94.4k)
2022: (89.8k)
78.8%
Giá 12T trước (38.8k)
24T (38.9k)
36T (44.1k)
91.3%
Nợ/TổngTàiSản (11.1%)
Nợ/VốnCSH (12.5%)
ThanhToánHiệnHành (863.1%)
ThanhToánNhanh (845.1%)
ThanhToánTiềnMặt (28.3%)
5.0 55.6%
Beta (1.6x)
39.0%
TB12T (1,092)
TB12T/KLNY (0.0%)
20.0%
+/-% 6T (1.5%)
12T (-13.7%)
24T (-13.9%)
36T (-24.0%)
60T (-11.8%)
1.0 3.1
107/ PTB   75.7 (1.7) 92.9%
EPS (4.8k)
2023: (3.9k)
2022: (7.4k)
76.9%
ROA (6%)
2023: (4.9%)
2022: (9.3%)
76.7%
ROE (12%)
2023: (9.3%)
2022: (17.7%)
52.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (6.1%)
2021: (15.9%)
2020: (1.0%)
10.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (42.8%)
2020: (0%)
4.2 66.2%
PE (15.5x)
2023: (14.9x)
2022: (5.3x)
55.2%
PS (0.88x)
2023: (0.7x)
2022: (0.4x)
29.9%
PB: (1.8x)
GiáSS : (41.3k)
2023: (41.5k)
2022: (42.2k)
18.1%
Giá 12T trước (46.4k)
24T (55.1k)
36T (57.4k)
43.2%
Nợ/TổngTàiSản (46.3%)
Nợ/VốnCSH (86.2%)
ThanhToánHiệnHành (123.9%)
ThanhToánNhanh (63.1%)
ThanhToánTiềnMặt (13.4%)
1.4 36.9%
Beta (1.2x)
86.1%
TB12T (417,189)
TB12T/KLNY (0.6%)
81.8%
+/-% 6T (29.8%)
12T (59.5%)
24T (34.3%)
36T (28.9%)
60T (91.5%)
4.3 3.3
108/ EID   25 (0) 92.8%
EPS (4.8k)
2023: (4.8k)
2022: (5.0k)
91.6%
ROA (11%)
2023: (11.2%)
2022: (13.7%)
89.2%
ROE (17%)
2023: (17.2%)
2022: (19.8%)
93.7%
TT DOANH THU (7%)
2023: (3.0%)
2022: (26.6%)
2021: (18.5%)
2020: (2.9%)
35.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (51.0%)
2021: (0%)
2020: (9.9%)
4.7 97.5%
PE (5.2x)
2023: (4.2x)
2022: (3.9x)
72.7%
PS (0.35x)
2023: (0.3x)
2022: (0.3x)
59.8%
PB: (0.9x)
GiáSS : (28.0k)
2023: (27.8k)
2022: (25.1k)
17.1%
Giá 12T trước (19.8k)
24T (18.2k)
36T (13.5k)
70.2%
Nợ/TổngTàiSản (35.1%)
Nợ/VốnCSH (54.1%)
ThanhToánHiệnHành (254.3%)
ThanhToánNhanh (154.1%)
ThanhToánTiềnMặt (38.5%)
4.2 23.2%
Beta (0.9x)
65.8%
TB12T (19,252)
TB12T/KLNY (0.1%)
85.9%
+/-% 6T (26.8%)
12T (26.2%)
24T (37.0%)
36T (85.7%)
60T (174.2%)
3.9 4.3
109/ IDV   39.6 (-0.4) 92.7%
EPS (4.6k)
2023: (5.2k)
2022: (4.6k)
82.4%
ROA (9%)
2023: (8.5%)
2022: (7.3%)
90.5%
ROE (20%)
2023: (19.9%)
2022: (17.4%)
27.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (9.6%)
2022: (12.9%)
2021: (0%)
2020: (0%)
89.6%
TT LOI NHUAN (32%)
2023: (39.4%)
2022: (0%)
2021: (6.4%)
2020: (29.0%)
4.5 91.1%
PE (8.8x)
2023: (6.2x)
2022: (4.5x)
7.4%
PS (9.76x)
2023: (6.3x)
2022: (3.6x)
35.6%
PB: (1.8x)
GiáSS : (22.7k)
2023: (26k)
2022: (26.4k)
28.2%
Giá 12T trước (33.3k)
24T (29.5k)
36T (32.7k)
66.0%
Nợ/TổngTàiSản (56.0%)
Nợ/VốnCSH (127.4%)
ThanhToánHiệnHành (293.5%)
ThanhToánNhanh (292.1%)
ThanhToánTiềnMặt (57.4%)
1.8 21.9%
Beta (0.8x)
62.9%
TB12T (23,226)
TB12T/KLNY (0.1%)
80.0%
+/-% 6T (25.5%)
12T (20.1%)
24T (35.5%)
36T (22.5%)
60T (196.1%)
3.6 3.3
110/ TLG   53 (0.4) 92.7%
EPS (4.4k)
2023: (4.6k)
2022: (5.2k)
93.1%
ROA (12%)
2023: (12.8%)
2022: (14.0%)
88.7%
ROE (16%)
2023: (17.1%)
2022: (20.5%)
12.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (32.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
33.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (45.1%)
2021: (15.4%)
2020: (0%)
4.7 64.4%
PE (11.9x)
2023: (11.2x)
2022: (9.6x)
36.8%
PS (1.23x)
2023: (1.2x)
2022: (1.1x)
15.1%
PB: (1.9x)
GiáSS : (27.7k)
2023: (26.6k)
2022: (25.2k)
45.9%
Giá 12T trước (58.1k)
24T (46.9k)
36T (33.6k)
77.5%
Nợ/TổngTàiSản (24.3%)
Nợ/VốnCSH (32.0%)
ThanhToánHiệnHành (335.9%)
ThanhToánNhanh (202.0%)
ThanhToánTiềnMặt (30.8%)
2.1 24.9%
Beta (0.9x)
69.4%
TB12T (73,305)
TB12T/KLNY (0.1%)
51.2%
+/-% 6T (6.5%)
12T (-9.5%)
24T (12.1%)
36T (56.7%)
60T (41.0%)
2.5 3.1
111/ CAV   70 (-2) 92.6%
EPS (5.0k)
2023: (4.9k)
2022: (4.5k)
86.9%
ROA (10%)
2023: (10.8%)
2022: (8.2%)
96.5%
ROE (28%)
2023: (29.1%)
2022: (21.0%)
30.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.2%)
2021: (0%)
2020: (16.8%)
64.1%
TT LOI NHUAN (19%)
2023: (9.4%)
2022: (14.4%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.7 59.2%
PE (14.5x)
2023: (13.3x)
2022: (8.7x)
61.9%
PS (0.58x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
8.7%
PB: (4.1x)
GiáSS : (17.6k)
2023: (16.7k)
2022: (21.2k)
8.6%
Giá 12T trước (44.2k)
24T (41.4k)
36T (39.0k)
26.8%
Nợ/TổngTàiSản (65.8%)
Nợ/VốnCSH (192.2%)
ThanhToánHiệnHành (118.5%)
ThanhToánNhanh (41.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.3%)
0.6 16.1%
Beta (0.7x)
40.8%
TB12T (6,827)
TB12T/KLNY (0.0%)
87.5%
+/-% 6T (13.5%)
12T (62.8%)
24T (73.8%)
36T (84.6%)
60T (146.1%)
3.3 2.9
112/ CCV   47 (0) 92.5%
EPS (5.2k)
2022: (5.4k)
2021: (4.0k)
56.1%
ROA (4%)
2022: (3.6%)
2021: (2.8%)
93.7%
ROE (23%)
2022: (23.8%)
2021: (18.9%)
15.1%
TT DOANH THU (0%)
2022: (33.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
12.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (33.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.1 93.1%
PE (9.0x)
2022: (4.9x)
2021: (4.0x)
71.4%
PS (0.52x)
2022: (0.3x)
2021: (0.2x)
35.4%
PB: (2.1x)
GiáSS : (22.4k)
2022: (22.6k)
2021: (21.2k)
11.9%
Giá 12T trước (36.4k)
24T (31.6k)
36T (15.0k)
15.2%
Nợ/TổngTàiSản (84.4%)
Nợ/VốnCSH (541.3%)
ThanhToánHiệnHành (114.3%)
ThanhToánNhanh (62.6%)
ThanhToánTiềnMặt (7.0%)
1.8 8.5%
Beta (0.4x)
10.9%
TB12T (34)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.1%
+/-% 6T (51.8%)
12T (29.0%)
24T (48.8%)
36T (212.5%)
60T (136.1%)
2.6 2.8
113/ BTW   39 (0) 92.5%
EPS (5.1k)
2023: (4.7k)
2022: (4.4k)
90.9%
ROA (13%)
2023: (11.8%)
2022: (10.7%)
87.7%
ROE (18%)
2023: (17.8%)
2022: (16.6%)
63.9%
TT DOANH THU (7%)
2023: (13.0%)
2022: (20.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
66.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (6.8%)
2022: (60.0%)
2021: (0%)
2020: (10.9%)
4.6 89.0%
PE (7.6x)
2023: (7.3x)
2022: (5.6x)
55.7%
PS (0.68x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
33.7%
PB: (1.4x)
GiáSS : (28.7k)
2023: (26.1k)
2022: (26.3k)
42.5%
Giá 12T trước (38.0k)
24T (28.8k)
36T (36.3k)
76.8%
Nợ/TổngTàiSản (27.3%)
Nợ/VốnCSH (37.6%)
ThanhToánHiệnHành (198.1%)
ThanhToánNhanh (176.8%)
ThanhToánTiềnMặt (125.2%)
3.7 44.8%
Beta (1.3x)
19.0%
TB12T (318)
TB12T/KLNY (0.0%)
65.8%
+/-% 6T (14.2%)
12T (2.7%)
24T (35.5%)
36T (7.5%)
60T (134.2%)
2.5 3.6
114/ SDV   37.2 (0) 92.4%
EPS (3.1k)
2022: (5.9k)
2021: (6.5k)
74.0%
ROA (4%)
2022: (7.7%)
2021: (7.8%)
86.2%
ROE (11%)
2022: (19.3%)
2021: (22.8%)
49.8%
TT DOANH THU (0%)
2022: (3.4%)
2021: (10.9%)
2020: (10.1%)
2019: (0%)
32.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (23.8%)
2020: (22.7%)
2019: (0%)
4.3 89.8%
PE (11.8x)
2022: (4.6x)
2021: (3.8x)
73.2%
PS (0.40x)
2022: (0.3x)
2021: (0.3x)
44.9%
PB: (1.3x)
GiáSS : (28.9k)
2022: (30.6k)
2021: (28.4k)
15.9%
Giá 12T trước (25.7k)
24T (28.4k)
36T (22.0k)
19.5%
Nợ/TổngTàiSản (67.2%)
Nợ/VốnCSH (204.5%)
ThanhToánHiệnHành (61.1%)
ThanhToánNhanh (58.9%)
ThanhToánTiềnMặt (8.6%)
2.2 30.7%
Beta (1.0x)
52.5%
TB12T (3,383)
TB12T/KLNY (0.1%)
86.0%
+/-% 6T (23.2%)
12T (44.6%)
24T (30.9%)
36T (69.5%)
60T (171.2%)
3.8 3.4
115/ ICN   42.2 (0) 92.3%
EPS (3.2k)
2022: (28.5k)
2021: (4.2k)
76.7%
ROA (5%)
2022: (25.5%)
2021: (3.3%)
98.6%
ROE (24%)
2022: (101.4%)
2021: (33.1%)
46.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (343.4%)
2021: (0%)
2020: (13.3%)
2019: (0%)
71.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (707.2%)
2021: (0%)
2020: (51.1%)
2019: (1.0%)
4.6 85.5%
PE (12.7x)
2022: (1.4x)
2021: (6.4x)
28.0%
PS (3.75x)
2022: (0.8x)
2021: (2.0x)
13.8%
PB: (3.1x)
GiáSS : (13.3k)
2022: (28.1k)
2021: (12.8k)
41.5%
Giá 12T trước (53.3k)
24T (33.7k)
36T (19.9k)
54.7%
Nợ/TổngTàiSản (78.2%)
Nợ/VốnCSH (357.6%)
ThanhToánHiệnHành (358.7%)
ThanhToánNhanh (209%)
ThanhToánTiềnMặt (51.5%)
1.7 19.9%
Beta (0.8x)
45.1%
TB12T (4,084)
TB12T/KLNY (0.0%)
59.0%
+/-% 6T (-3.3%)
12T (-22.5%)
24T (22.5%)
36T (107.9%)
60T (215.5%)
2.2 2.8
116/ DHA   46.2 (0.2) 92.3%
EPS (6.0k)
2023: (5.8k)
2022: (3.5k)
95.0%
ROA (20%)
2023: (18.6%)
2022: (10.7%)
86.8%
ROE (21%)
2023: (21.2%)
2022: (11.8%)
34.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (14.9%)
2021: (0%)
2020: (15.4%)
46.5%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (66.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (44.7%)
4.7 79.5%
PE (7.7x)
2023: (8.4x)
2022: (8.8x)
29.1%
PS (1.81x)
2023: (2.0x)
2022: (1.2x)
25.8%
PB: (1.6x)
GiáSS : (28.0k)
2023: (27.4k)
2022: (29.5k)
23.7%
Giá 12T trước (40.4k)
24T (30.6k)
36T (32.6k)
97.2%
Nợ/TổngTàiSản (7.8%)
Nợ/VốnCSH (8.4%)
ThanhToánHiệnHành (1,210.7%)
ThanhToánNhanh (1,208.5%)
ThanhToánTiềnMặt (158.4%)
2.5 39.0%
Beta (1.2x)
80.3%
TB12T (84,827)
TB12T/KLNY (0.6%)
63.3%
+/-% 6T (-4.0%)
12T (13.8%)
24T (50.1%)
36T (41.2%)
60T (95.6%)
3.7 3.6
117/ PPH   29.2 (0) 92.2%
EPS (4.1k)
2023: (4.2k)
2022: (6.3k)
88.4%
ROA (9%)
2023: (8.8%)
2022: (14.3%)
91.1%
ROE (16%)
2023: (17.5%)
2022: (26.4%)
48.4%
TT DOANH THU (8%)
2023: (0.5%)
2022: (5.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
68.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (24.8%)
2021: (34.7%)
2020: (33.6%)
4.7 95.3%
PE (7.1x)
2023: (5.9x)
2022: (2.7x)
42.0%
PS (1.18x)
2023: (1.1x)
2022: (0.7x)
48.6%
PB: (1.2x)
GiáSS : (25.2k)
2023: (23.8k)
2022: (23.9k)
17.6%
Giá 12T trước (21.4k)
24T (22.8k)
36T (17.7k)
43.0%
Nợ/TổngTàiSản (47.8%)
Nợ/VốnCSH (91.6%)
ThanhToánHiệnHành (152.9%)
ThanhToánNhanh (97.7%)
ThanhToánTiềnMặt (3.6%)
2.3 21.1%
Beta (0.8x)
63.4%
TB12T (39,169)
TB12T/KLNY (0.1%)
84.6%
+/-% 6T (20.8%)
12T (36.6%)
24T (28.2%)
36T (65.2%)
60T (180.7%)
3.8 3.6
118/ HGM   54 (0) 92.1%
EPS (5.0k)
2023: (4.4k)
2022: (4.3k)
99.2%
ROA (31%)
2023: (23.0%)
2022: (25.0%)
98.7%
ROE (39%)
2023: (27.8%)
2022: (29.6%)
74.6%
TT DOANH THU (8%)
2023: (0%)
2022: (30.4%)
2021: (109.0%)
2020: (0%)
94.6%
TT LOI NHUAN (49%)
2023: (1.7%)
2022: (0%)
2021: (502.8%)
2020: (86.5%)
4.9 77.8%
PE (10.7x)
2023: (7.8x)
2022: (7.6x)
18.7%
PS (3.60x)
2023: (2.4x)
2022: (2.0x)
9.8%
PB: (4.1x)
GiáSS : (13.1k)
2023: (15.7k)
2022: (14.5k)
24.5%
Giá 12T trước (44.0k)
24T (51.0k)
36T (27.8k)
88.8%
Nợ/TổngTàiSản (20.3%)
Nợ/VốnCSH (25.4%)
ThanhToánHiệnHành (514.6%)
ThanhToánNhanh (422.0%)
ThanhToánTiềnMặt (86.3%)
1.6 24.6%
Beta (0.9x)
26.0%
TB12T (626)
TB12T/KLNY (0.0%)
75.3%
+/-% 6T (22.6%)
12T (22.6%)
24T (6.0%)
36T (94.6%)
60T (86.1%)
2.6 3.0
119/ GND   28.4 (0.8) 92.1%
EPS (3.8k)
2022: (5.5k)
2021: (4.5k)
86.3%
ROA (8%)
2022: (11.0%)
2021: (9.5%)
76.8%
ROE (10%)
2022: (14.7%)
2021: (13.1%)
11.8%
TT DOANH THU (0%)
2022: (20.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
33.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (21.5%)
2021: (0%)
2020: (24.7%)
2019: (0%)
4.3 93.0%
PE (7.2x)
2022: (4.2x)
2021: (6.1x)
48.8%
PS (1.00x)
2022: (0.6x)
2021: (0.8x)
68.3%
PB: (0.7x)
GiáSS : (38.4k)
2022: (37.1k)
2021: (34.4k)
42.4%
Giá 12T trước (25.2k)
24T (24.2k)
36T (24.3k)
72.2%
Nợ/TổngTàiSản (24.0%)
Nợ/VốnCSH (31.6%)
ThanhToánHiệnHành (322.6%)
ThanhToánNhanh (161.8%)
ThanhToánTiềnMặt (13.3%)
4.3 66.4%
Beta (1.8x)
28.0%
TB12T (653)
TB12T/KLNY (0.0%)
55.4%
+/-% 6T (4.8%)
12T (10.3%)
24T (15.0%)
36T (14.5%)
60T (72.5%)
2.7 3.8
120/ PHR   60.7 (0) 92.0%
EPS (3.5k)
2023: (4.6k)
2022: (6.5k)
88.7%
ROA (8%)
2023: (10.1%)
2022: (14.0%)
86.6%
ROE (12%)
2023: (16.3%)
2022: (25.8%)
10.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (19.3%)
2020: (0%)
53.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (85.4%)
2021: (0%)
2020: (140.5%)
4.6 68.5%
PE (17.6x)
2023: (10.9x)
2022: (5.8x)
11.0%
PS (6.09x)
2023: (5.0x)
2022: (3x)
17.6%
PB: (2.1x)
GiáSS : (28.8k)
2023: (28.2k)
2022: (25.4k)
33.2%
Giá 12T trước (45.6k)
24T (59.9k)
36T (46.5k)
74.2%
Nợ/TổngTàiSản (34.9%)
Nợ/VốnCSH (53.6%)
ThanhToánHiệnHành (423.8%)
ThanhToánNhanh (381.2%)
ThanhToánTiềnMặt (20.4%)
1.3 51.3%
Beta (1.5x)
83.3%
TB12T (478,247)
TB12T/KLNY (0.4%)
66.9%
+/-% 6T (27.8%)
12T (33.2%)
24T (1.4%)
36T (30.7%)
60T (27.6%)
4.1 3.3
121/ TRS   40 (0) 91.9%
EPS (5.1k)
2022: (5.0k)
2021: (3.9k)
69.3%
ROA (7%)
2022: (5.3%)
2021: (3.6%)
69.3%
ROE (12%)
2022: (10.8%)
2021: (8.1%)
52.5%
TT DOANH THU (38%)
2022: (40.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
40.6%
TT LOI NHUAN (21%)
2022: (49.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
3.9 90.7%
PE (7.9x)
2022: (3.6x)
2021: (6.9x)
85.9%
PS (0.21x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
78.3%
PB: (0.9x)
GiáSS : (43.0k)
2022: (46.8k)
2021: (48.0k)
19.1%
Giá 12T trước (31.3k)
24T (26.4k)
36T (29.0k)
54.1%
Nợ/TổngTàiSản (40.8%)
Nợ/VốnCSH (68.8%)
ThanhToánHiệnHành (136.5%)
ThanhToánNhanh (114.5%)
ThanhToánTiềnMặt (14.9%)
4.4 51.0%
Beta (1.5x)
18.4%
TB12T (224)
TB12T/KLNY (0.0%)
74.6%
+/-% 6T (8.1%)
12T (28%)
24T (51.3%)
36T (38%)
60T (102.5%)
3.1 3.8
122/ VGR   58.5 (0.3) 91.9%
EPS (5.0k)
2023: (4.3k)
2022: (4.3k)
98.7%
ROA (24%)
2023: (21.5%)
2022: (21.9%)
95.6%
ROE (25%)
2023: (23.1%)
2022: (23.4%)
75.7%
TT DOANH THU (16%)
2023: (9.5%)
2022: (0.2%)
2021: (9.9%)
2020: (0%)
90.4%
TT LOI NHUAN (25%)
2023: (0%)
2022: (34.1%)
2021: (34.2%)
2020: (13.8%)
4.8 76.2%
PE (11.9x)
2023: (7.9x)
2022: (7.2x)
17.5%
PS (4.00x)
2023: (2.4x)
2022: (2.4x)
13.6%
PB: (3.0x)
GiáSS : (19.9k)
2023: (18.6k)
2022: (18.5k)
4.9%
Giá 12T trước (30.8k)
24T (31.5k)
36T (27.5k)
97.6%
Nợ/TổngTàiSản (6.3%)
Nợ/VốnCSH (6.8%)
ThanhToánHiệnHành (964.2%)
ThanhToánNhanh (940.0%)
ThanhToánTiềnMặt (512.1%)
1.4 91.1%
Beta (2.7x)
41.1%
TB12T (5,905)
TB12T/KLNY (0.0%)
97.1%
+/-% 6T (79%)
12T (94.8%)
24T (90.2%)
36T (118.4%)
60T (374.0%)
4.7 3.6
123/ VDB   0.9 (0) 91.8%
EPS (5.9k)
2022: (5.6k)
2021: (3.3k)
68.3%
ROA (4%)
2022: (9.2%)
2021: (3.4%)
96.8%
ROE (35%)
2022: (33.2%)
2021: (20.8%)
27.2%
TT DOANH THU (0%)
2022: (13.6%)
2021: (9.3%)
2020: (0%)
2019: (0%)
40.9%
TT LOI NHUAN (6%)
2022: (122.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.4 76.8%
PE (0.2x)
2022: (0x)
2021: (0.9x)
33.4%
PS (0.00x)
2022: (1,000x)
2021: (10,000x)
69.5%
PB: (0.1x)
GiáSS : (16.9k)
2022: (16.8k)
2021: (15.8k)
30.1%
Giá 12T trước (0.4k)
24T (0.4k)
36T (2.8k)
4.2%
Nợ/TổngTàiSản (88.8%)
Nợ/VốnCSH (790.7%)
ThanhToánHiệnHành (102%)
ThanhToánNhanh (7.8%)
ThanhToánTiềnMặt (0.0%)
1.5 98.7%
Beta (4.0x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
63.7%
+/-% 6T (128.1%)
12T (128.1%)
24T (128.1%)
36T (-67.7%)
60T (-68.5%)
3.2 3.0
124/ IST   35 (0) 91.7%
EPS (4.6k)
2023: (4.6k)
2022: (4.2k)
90.0%
ROA (12%)
2023: (11.9%)
2022: (10.2%)
96.4%
ROE (25%)
2023: (25.8%)
2022: (25.0%)
92.5%
TT DOANH THU (8%)
2023: (9.3%)
2022: (12.6%)
2021: (6.7%)
2020: (12.1%)
93.5%
TT LOI NHUAN (13%)
2023: (9.8%)
2022: (8.6%)
2021: (12.2%)
2020: (6.1%)
4.7 88.0%
PE (7.6x)
2023: (6.4x)
2022: (6.9x)
42.9%
PS (0.99x)
2023: (0.8x)
2022: (0.9x)
17.7%
PB: (1.9x)
GiáSS : (18.7k)
2023: (17.7k)
2022: (16.6k)
36.0%
Giá 12T trước (27.7k)
24T (35k)
36T (26.1k)
47.5%
Nợ/TổngTàiSản (52.4%)
Nợ/VốnCSH (110.2%)
ThanhToánHiệnHành (103.7%)
ThanhToánNhanh (103.7%)
ThanhToánTiềnMặt (47.0%)
1.9 96.6%
Beta (3.3x)
15.7%
TB12T (257)
TB12T/KLNY (0.0%)
67.6%
+/-% 6T (14.8%)
12T (26.3%)
24T (-0.0%)
36T (33.9%)
60T (112.7%)
3.7 3.4
125/ HUG   36.7 (0) 91.7%
EPS (3.8k)
2023: (3.9k)
2022: (7.0k)
93.3%
ROA (13%)
2023: (11.9%)
2022: (14.7%)
97.2%
ROE (27%)
2023: (24.4%)
2022: (27.6%)
30.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (14.4%)
2021: (21.1%)
2020: (0%)
32.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (38.6%)
2021: (16.8%)
2020: (0%)
4.8 82.3%
PE (9.6x)
2023: (9.9x)
2022: (4.7x)
45.0%
PS (1.04x)
2023: (1.1x)
2022: (0.6x)
15.5%
PB: (2.5x)
GiáSS : (14.4k)
2023: (16.0k)
2022: (25.3k)
27.2%
Giá 12T trước (33.5k)
24T (27.7k)
36T (24.0k)
50.4%
Nợ/TổngTàiSản (49.2%)
Nợ/VốnCSH (96.9%)
ThanhToánHiệnHành (142.9%)
ThanhToánNhanh (133.6%)
ThanhToánTiềnMặt (11.5%)
1.6 85.3%
Beta (2.4x)
13.1%
TB12T (217)
TB12T/KLNY (0.0%)
72.7%
+/-% 6T (13.9%)
12T (9.7%)
24T (32.6%)
36T (53.1%)
60T (111.2%)
3.6 3.3
126/ BAX   41.3 (0) 91.6%
EPS (4.0k)
2023: (3.5k)
2022: (7.9k)
70.5%
ROA (5%)
2023: (4.0%)
2022: (8.4%)
87.8%
ROE (16%)
2023: (13.7%)
2022: (26.4%)
51.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (35.1%)
2021: (0%)
2020: (69.4%)
73.6%
TT LOI NHUAN (86%)
2023: (0%)
2022: (7.2%)
2021: (0%)
2020: (71.2%)
4.2 69.6%
PE (10.3x)
2023: (11.7x)
2022: (8.5x)
14.3%
PS (4.44x)
2023: (4.5x)
2022: (2.4x)
17.9%
PB: (1.6x)
GiáSS : (25.7k)
2023: (25.7k)
2022: (29.9k)
90.2%
Giá 12T trước (56.6k)
24T (72.6k)
36T (56.2k)
64.0%
Nợ/TổngTàiSản (71.0%)
Nợ/VốnCSH (245.1%)
ThanhToánHiệnHành (629.9%)
ThanhToánNhanh (516.6%)
ThanhToánTiềnMặt (73.0%)
2.5 52.9%
Beta (1.5x)
39.1%
TB12T (1,552)
TB12T/KLNY (0.0%)
8.9%
+/-% 6T (-5.3%)
12T (-27.1%)
24T (-43.1%)
36T (-26.5%)
60T (-4.2%)
0.6 2.4
127/ AVC   57.5 (0) 91.5%
EPS (3k)
2023: (4.6k)
2022: (7.6k)
98.3%
ROA (15%)
2023: (21.8%)
2022: (30.8%)
97.4%
ROE (23%)
2023: (26.1%)
2022: (33.2%)
80.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (47.2%)
2021: (29.7%)
2020: (74.0%)
81.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (72.3%)
2021: (78.1%)
2020: (523.0%)
4.8 70.3%
PE (19.2x)
2023: (11.6x)
2022: (3.9x)
11.1%
PS (8.00x)
2023: (5.8x)
2022: (2.2x)
12.4%
PB: (4.3x)
GiáSS : (13.4k)
2023: (17.7k)
2022: (22.9k)
4.5%
Giá 12T trước (37.7k)
24T (24.3k)
36T (19.3k)
48.2%
Nợ/TổngTàiSản (34.8%)
Nợ/VốnCSH (53.3%)
ThanhToánHiệnHành (96.2%)
ThanhToánNhanh (93.7%)
ThanhToánTiềnMặt (11.7%)
0.4 98.6%
Beta (4.0x)
29.2%
TB12T (2,232)
TB12T/KLNY (0.0%)
91.9%
+/-% 6T (15.4%)
12T (52.8%)
24T (136.7%)
36T (198.0%)
60T (186.3%)
4.6 3.3
128/ TCW   33.1 (0.9) 91.5%
EPS (4.6k)
2023: (4.5k)
2022: (4.1k)
95.4%
ROA (16%)
2023: (14.5%)
2022: (14.0%)
95.7%
ROE (24%)
2023: (24.5%)
2022: (23.1%)
79.2%
TT DOANH THU (5%)
2023: (0%)
2022: (16.2%)
2021: (4.1%)
2020: (9.6%)
62.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (9.8%)
2022: (13.9%)
2021: (0%)
2020: (11.2%)
4.8 93.5%
PE (7.0x)
2023: (5.7x)
2022: (5.2x)
57.9%
PS (0.67x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
26.5%
PB: (1.7x)
GiáSS : (19.3k)
2023: (18.3k)
2022: (17.6k)
22.0%
Giá 12T trước (23.9k)
24T (23.8k)
36T (24.7k)
69.5%
Nợ/TổngTàiSản (34.4%)
Nợ/VốnCSH (52.4%)
ThanhToánHiệnHành (213.0%)
ThanhToánNhanh (208.7%)
ThanhToánTiềnMặt (23.3%)
2.9 17.2%
Beta (0.7x)
55.0%
TB12T (8,600)
TB12T/KLNY (0.0%)
84.3%
+/-% 6T (29.5%)
12T (35.1%)
24T (35.7%)
36T (30.6%)
60T (211.3%)
3.5 3.7
129/ SZL   42.2 (0.4) 91.4%
EPS (4.0k)
2023: (4.1k)
2022: (5.5k)
70.1%
ROA (5%)
2023: (5.4%)
2022: (5.0%)
86.4%
ROE (16%)
2023: (16.7%)
2022: (16.7%)
74.3%
TT DOANH THU (10%)
2023: (7.5%)
2022: (5.8%)
2021: (7.9%)
2020: (0%)
7.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (4.4%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.2 81.6%
PE (10.3x)
2023: (9.0x)
2022: (5.4x)
26.2%
PS (2.35x)
2023: (2.1x)
2022: (1.3x)
30.5%
PB: (1.7x)
GiáSS : (25.3k)
2023: (24.3k)
2022: (32.6k)
26.2%
Giá 12T trước (36.1k)
24T (32.4k)
36T (28.1k)
47.7%
Nợ/TổngTàiSản (66.4%)
Nợ/VốnCSH (197.7%)
ThanhToánHiệnHành (164.2%)
ThanhToánNhanh (104.1%)
ThanhToánTiềnMặt (58.2%)
1.4 20.6%
Beta (0.8x)
48.8%
TB12T (6,385)
TB12T/KLNY (0.0%)
71.1%
+/-% 6T (13.6%)
12T (15.7%)
24T (29.0%)
36T (49%)
60T (78.0%)
2.9 2.8
130/ FMC   51.8 (0.1) 91.3%
EPS (4.3k)
2023: (4.2k)
2022: (4.7k)
84.3%
ROA (8%)
2023: (8.2%)
2022: (10.3%)
78.7%
ROE (12%)
2023: (12.4%)
2022: (14.6%)
82.9%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0%)
2022: (9.7%)
2021: (17.4%)
2020: (18.9%)
29.9%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (15.7%)
2021: (18.2%)
2020: (0%)
4.3 74.6%
PE (12.0x)
2023: (10.3x)
2022: (6.3x)
60.9%
PS (0.61x)
2023: (0.6x)
2022: (0.3x)
33.8%
PB: (1.5x)
GiáSS : (35.0k)
2023: (34.2k)
2022: (32.3k)
30.6%
Giá 12T trước (39.7k)
24T (53.9k)
36T (32.6k)
67.2%
Nợ/TổngTàiSản (34.6%)
Nợ/VốnCSH (52.9%)
ThanhToánHiệnHành (193.3%)
ThanhToánNhanh (114.9%)
ThanhToánTiềnMặt (53.4%)
2.8 35.9%
Beta (1.1x)
69.7%
TB12T (66,759)
TB12T/KLNY (0.1%)
75.5%
+/-% 6T (19.8%)
12T (30.1%)
24T (-4.1%)
36T (58.5%)
60T (155.0%)
3.9 3.7
131/ SKV   45.4 (0.2) 91.3%
EPS (4.1k)
2023: (4.5k)
2022: (4.5k)
92.3%
ROA (13%)
2023: (11.6%)
2022: (13.4%)
96.6%
ROE (22%)
2023: (26.0%)
2022: (27.2%)
26.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0.5%)
2022: (20.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
60.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0.8%)
2022: (29.3%)
2021: (0%)
2020: (3.9%)
4.8 76.3%
PE (11.2x)
2023: (11.1x)
2022: (5.5x)
64.0%
PS (0.55x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
13.2%
PB: (2.5x)
GiáSS : (18.1k)
2023: (17.3k)
2022: (16.4k)
6.5%
Giá 12T trước (29.3k)
24T (22.9k)
36T (20.9k)
56.9%
Nợ/TổngTàiSản (43.2%)
Nợ/VốnCSH (76.0%)
ThanhToánHiệnHành (180.2%)
ThanhToánNhanh (90.6%)
ThanhToánTiềnMặt (24.5%)
1.5 30.3%
Beta (1.0x)
59.3%
TB12T (14,296)
TB12T/KLNY (0.1%)
82.0%
+/-% 6T (-6.4%)
12T (55.0%)
24T (98.5%)
36T (116.9%)
60T (158.3%)
3.8 3.4
132/ D17   38 (0) 91.2%
EPS (3.0k)
2022: (6.2k)
2021: (5.1k)
93.5%
ROA (9%)
2022: (18.9%)
2021: (16.8%)
91.1%
ROE (13%)
2022: (26.9%)
2021: (24.0%)
12.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (23.0%)
2021: (0%)
2018: (0%)
: (0%)
11.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (22.3%)
2021: (0%)
2018: (0%)
: (0%)
4.7 88.8%
PE (12.9x)
2022: (3.6x)
2021: (4.4x)
29.7%
PS (3.43x)
2022: (1.0x)
2021: (1.2x)
34.1%
PB: (1.7x)
GiáSS : (22.8k)
2022: (23k)
2021: (21.0k)
8.7%
Giá 12T trước (22k)
24T (22k)
36T (22k)
70.9%
Nợ/TổngTàiSản (29.9%)
Nợ/VốnCSH (42.7%)
ThanhToánHiệnHành (279.6%)
ThanhToánNhanh (141.9%)
ThanhToánTiềnMặt (26.3%)
1.9 94.8%
Beta (3.0x)
13.9%
TB12T (126)
TB12T/KLNY (0.0%)
90.5%
+/-% 6T (72.7%)
12T (72.7%)
24T (72.7%)
36T (72.7%)
60T (72.7%)
4.4 3.7
133/ TCL   36.0 (-0.3) 91.1%
EPS (4.4k)
2023: (4.5k)
2022: (4.1k)
94.6%
ROA (14%)
2023: (14.3%)
2022: (15.3%)
94.5%
ROE (22%)
2023: (22.4%)
2022: (22.4%)
93.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (12.9%)
2022: (14.3%)
2021: (8.8%)
2020: (14.5%)
56.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (7.7%)
2022: (9.8%)
2021: (14.1%)
2020: (0%)
4.8 81.2%
PE (8.2x)
2023: (8.5x)
2022: (7.4x)
50.0%
PS (0.74x)
2023: (0.8x)
2022: (0.7x)
17.2%
PB: (1.8x)
GiáSS : (20.3k)
2023: (19.9k)
2022: (18.4k)
46.6%
Giá 12T trước (36.4k)
24T (30.2k)
36T (30.3k)
62.6%
Nợ/TổngTàiSản (35.5%)
Nợ/VốnCSH (55.0%)
ThanhToánHiệnHành (171.1%)
ThanhToánNhanh (165.6%)
ThanhToánTiềnMặt (16.5%)
2.5 10.4%
Beta (0.5x)
68.1%
TB12T (35,212)
TB12T/KLNY (0.1%)
57.6%
+/-% 6T (-2.2%)
12T (-0.4%)
24T (19.9%)
36T (19.5%)
60T (264.6%)
2.5 3.3
134/ VDP   47.9 (1.8) 91.1%
EPS (4.2k)
2023: (4.4k)
2022: (4.4k)
78.9%
ROA (7%)
2023: (7.3%)
2022: (6.7%)
72.4%
ROE (11%)
2023: (11.0%)
2022: (11.7%)
69.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (32.7%)
2021: (17.3%)
2020: (11.4%)
95.8%
TT LOI NHUAN (4%)
2023: (9.1%)
2022: (22.1%)
2021: (20%)
2020: (12.9%)
4.1 74.8%
PE (10.9x)
2023: (8.6x)
2022: (7.8x)
53.5%
PS (0.80x)
2023: (0.6x)
2022: (0.5x)
44.8%
PB: (1.2x)
GiáSS : (39.7k)
2023: (39.8k)
2022: (37.2k)
20.8%
Giá 12T trước (36.7k)
24T (33.4k)
36T (31.3k)
68.0%
Nợ/TổngTàiSản (35.3%)
Nợ/VốnCSH (54.5%)
ThanhToánHiệnHành (228.5%)
ThanhToánNhanh (137.0%)
ThanhToánTiềnMặt (36.5%)
2.7 27.8%
Beta (1.0x)
47.4%
TB12T (4,582)
TB12T/KLNY (0.0%)
80.2%
+/-% 6T (29.3%)
12T (25.7%)
24T (38.2%)
36T (47.1%)
60T (95.4%)
3.4 3.4
135/ HAH   48.9 (-0.7) 91.0%
EPS (3.1k)
2023: (3.7k)
2022: (12.0k)
82.8%
ROA (6%)
2023: (7.2%)
2022: (16.3%)
81.6%
ROE (10%)
2023: (12.1%)
2022: (28.5%)
77.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (63.9%)
2021: (64.1%)
2020: (7.5%)
77.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (84.5%)
2021: (222.1%)
2020: (13.9%)
4.3 78.1%
PE (16.1x)
2023: (10.3x)
2022: (1.8x)
39.5%
PS (1.96x)
2023: (1.5x)
2022: (0.5x)
45.9%
PB: (1.6x)
GiáSS : (30.9k)
2023: (30.1k)
2022: (42.3k)
15.0%
Giá 12T trước (29.6k)
24T (48.3k)
36T (16.6k)
70.7%
Nợ/TổngTàiSản (43.5%)
Nợ/VốnCSH (77.1%)
ThanhToánHiệnHành (228.2%)
ThanhToánNhanh (218.8%)
ThanhToánTiềnMặt (74.4%)
2.3 70.3%
Beta (1.9x)
98.5%
TB12T (3,021,451)
TB12T/KLNY (2.9%)
91.3%
+/-% 6T (32.5%)
12T (67.6%)
24T (2.5%)
36T (198.2%)
60T (798.0%)
4.9 3.8
136/ EMG   17.9 (0) 90.9%
EPS (4.1k)
2022: (4.4k)
2021: (4.2k)
90.7%
ROA (11%)
2022: (12.0%)
2021: (11.5%)
79.8%
ROE (12%)
2022: (13.9%)
2021: (14.4%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
30.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (4.6%)
2021: (0%)
2020: (34.2%)
2019: (0%)
4.5 97.1%
PE (4.3x)
2022: (5.9x)
2021: (2.9x)
46.8%
PS (0.93x)
2022: (1.2x)
2021: (0.5x)
80.5%
PB: (0.5x)
GiáSS : (33.1k)
2022: (31.3k)
2021: (29.1k)
45.9%
Giá 12T trước (29.7k)
24T (11.9k)
36T (11.9k)
93.9%
Nợ/TổngTàiSản (11.5%)
Nợ/VốnCSH (13.1%)
ThanhToánHiệnHành (932.8%)
ThanhToánNhanh (924.8%)
ThanhToánTiềnMặt (60.0%)
4.9 13.8%
Beta (0.6x)
17.4%
TB12T (139)
TB12T/KLNY (0.0%)
42.6%
+/-% 6T (0%)
12T (-39.7%)
24T (50.4%)
36T (50.4%)
60T (2.1%)
0.7 3.3
137/ CTR   157.3 (-1.2) 90.9%
EPS (4.6k)
2023: (4.5k)
2022: (3.9k)
80.5%
ROA (8%)
2023: (7.5%)
2022: (7.3%)
97.6%
ROE (28%)
2023: (26.0%)
2022: (27.3%)
98.7%
TT DOANH THU (19%)
2023: (20.6%)
2022: (25.8%)
2021: (17.1%)
2020: (25.8%)
98.8%
TT LOI NHUAN (13%)
2023: (16.5%)
2022: (18.0%)
2021: (36.9%)
2020: (51.6%)
4.6 40.1%
PE (34.6x)
2023: (19.9x)
2022: (12.6x)
43.1%
PS (1.57x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
5.4%
PB: (9.6x)
GiáSS : (16.6k)
2023: (17.4k)
2022: (14.2k)
2.0%
Giá 12T trước (70.6k)
24T (59.9k)
36T (57.3k)
30.1%
Nợ/TổngTàiSản (71.5%)
Nợ/VốnCSH (250.8%)
ThanhToánHiệnHành (119.7%)
ThanhToánNhanh (98.6%)
ThanhToánTiềnMặt (9.1%)
0.2 57.7%
Beta (1.6x)
81.5%
TB12T (371,511)
TB12T/KLNY (0.3%)
99.1%
+/-% 6T (81.1%)
12T (124.6%)
24T (164.8%)
36T (176.5%)
60T (1,058.6%)
4.8 3.2
138/ VNM   66 (0.7) 90.8%
EPS (4.4k)
2023: (4.3k)
2022: (4.1k)
97.3%
ROA (18%)
2023: (16.9%)
2022: (17.6%)
96.7%
ROE (26%)
2023: (25.3%)
2022: (26.0%)
71.9%
TT DOANH THU (1%)
2023: (0.7%)
2022: (0%)
2021: (2.2%)
2020: (5.9%)
61.1%
TT LOI NHUAN (14%)
2023: (4.2%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (4.9%)
4.8 47.1%
PE (14.8x)
2023: (15.7x)
2022: (17.9x)
20.3%
PS (2.25x)
2023: (2.3x)
2022: (2.5x)
5.6%
PB: (3.8x)
GiáSS : (17.2k)
2023: (16.8k)
2022: (15.7k)
69.1%
Giá 12T trước (67.7k)
24T (66.7k)
36T (79.7k)
67.7%
Nợ/TổngTàiSản (30.6%)
Nợ/VốnCSH (44.0%)
ThanhToánHiệnHành (228.9%)
ThanhToánNhanh (184.4%)
ThanhToánTiềnMặt (11.7%)
1.4 20.2%
Beta (0.8x)
85.1%
TB12T (3,437,775)
TB12T/KLNY (0.2%)
22.7%
+/-% 6T (-1.4%)
12T (-3.6%)
24T (-2.2%)
36T (-18.1%)
60T (-23.8%)
1.3 2.5
139/ SAF   53 (0) 90.7%
EPS (4.1k)
2023: (4.3k)
2022: (4.3k)
97.9%
ROA (17%)
2023: (19.9%)
2022: (18.8%)
98.1%
ROE (26%)
2023: (28.9%)
2022: (29.4%)
7.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (2.2%)
51.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (4.6%)
2021: (5.7%)
2020: (11.4%)
4.8 58.0%
PE (12.9x)
2023: (11.6x)
2022: (12.9x)
46.7%
PS (0.82x)
2023: (0.7x)
2022: (0.8x)
6.6%
PB: (3.4x)
GiáSS : (15.7k)
2023: (14.7k)
2022: (14.6k)
46.7%
Giá 12T trước (47.4k)
24T (53.1k)
36T (44.4k)
69.9%
Nợ/TổngTàiSản (33.4%)
Nợ/VốnCSH (50.1%)
ThanhToánHiệnHành (273.4%)
ThanhToánNhanh (175.1%)
ThanhToánTiềnMặt (19.8%)
1.8 24.8%
Beta (0.9x)
14.9%
TB12T (231)
TB12T/KLNY (0.0%)
59.9%
+/-% 6T (20.1%)
12T (11.9%)
24T (-0.1%)
36T (19.5%)
60T (75.7%)
1.6 2.7
140/ TQN   19.6 (0) 90.7%
EPS (1.7k)
2022: (13.5k)
2021: (25.1k)
73.1%
ROA (1%)
2022: (8.3%)
2021: (16.5%)
78.6%
ROE (3%)
2022: (21.3%)
2021: (43.1%)
37.9%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (61.3%)
2020: (8.1%)
2019: (0%)
57.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (321.2%)
2020: (302.7%)
2019: (0%)
4.1 94.4%
PE (11.6x)
2022: (1.5x)
2021: (0.8x)
98.0%
PS (0.08x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
96.2%
PB: (0.3x)
GiáSS : (59.8k)
2022: (63.2k)
2021: (58.2k)
56.8%
Giá 12T trước (19.6k)
24T (19.6k)
36T (19.5k)
21.9%
Nợ/TổngTàiSản (61.1%)
Nợ/VốnCSH (157.3%)
ThanhToánHiệnHành (140.6%)
ThanhToánNhanh (34.5%)
ThanhToánTiềnMặt (1.2%)
4.9 0%
Beta (-0.3x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
39.1%
+/-% 6T (0.1%)
12T (0.2%)
24T (0.2%)
36T (0.3%)
60T (27.2%)
0.3 3.1
141/ TDB   42 (0) 90.6%
EPS (4.2k)
2022: (4.4k)
2021: (4.0k)
99.8%
ROA (34%)
2022: (36.9%)
2021: (33.7%)
99.3%
ROE (38%)
2022: (41.2%)
2021: (36.6%)
34.5%
TT DOANH THU (0%)
2022: (14.6%)
2021: (22.1%)
2020: (0%)
2019: (0%)
31.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (8.6%)
2021: (19.9%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.9 78.4%
PE (10.1x)
2022: (8.0x)
2021: (7.5x)
12.3%
PS (4.77x)
2022: (3.9x)
2021: (3.9x)
7.2%
PB: (3.8x)
GiáSS : (11.0k)
2022: (10.6k)
2021: (11.0k)
21.1%
Giá 12T trước (35.9k)
24T (29.2k)
36T (27.0k)
93.0%
Nợ/TổngTàiSản (10.9%)
Nợ/VốnCSH (12.2%)
ThanhToánHiệnHành (526.1%)
ThanhToánNhanh (523.7%)
ThanhToánTiềnMặt (65.3%)
1.4 13.9%
Beta (0.6x)
44.2%
TB12T (2,479)
TB12T/KLNY (0.0%)
74.0%
+/-% 6T (13.0%)
12T (17.0%)
24T (44.1%)
36T (55.4%)
60T (81.8%)
2.7 3.0
142/ SBH   58 (0) 90.5%
EPS (3.8k)
2023: (3.9k)
2022: (5.2k)
99.1%
ROA (22%)
2023: (21.9%)
2022: (26.6%)
97.6%
ROE (32%)
2023: (23.1%)
2022: (28.5%)
67.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (30.9%)
2021: (8.5%)
2020: (15.9%)
65.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (36.5%)
2021: (24.0%)
2020: (13.8%)
4.8 67.9%
PE (15.3x)
2023: (13.6x)
2022: (5.3x)
8.8%
PS (7.77x)
2023: (6.9x)
2022: (3.0x)
10.5%
PB: (4.9x)
GiáSS : (11.8k)
2023: (17k)
2022: (18.2k)
7.3%
Giá 12T trước (34.7k)
24T (33.0k)
36T (29.8k)
71.7%
Nợ/TổngTàiSản (32.1%)
Nợ/VốnCSH (47.3%)
ThanhToánHiệnHành (204.4%)
ThanhToánNhanh (204.1%)
ThanhToánTiềnMặt (34.4%)
0.6 82.6%
Beta (2.3x)
16.1%
TB12T (617)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.6%
+/-% 6T (20.2%)
12T (67.3%)
24T (75.6%)
36T (94.5%)
60T (296.7%)
4.3 3.2
143/ SZB   44.8 (0.3) 90.5%
EPS (6.5k)
2023: (3.9k)
2022: (3.6k)
85.3%
ROA (13%)
2023: (7.8%)
2022: (8.3%)
93.3%
ROE (28%)
2023: (19.7%)
2022: (18.6%)
81.2%
TT DOANH THU (37%)
2023: (5.9%)
2022: (5.9%)
2021: (0%)
2020: (3.0%)
88.3%
TT LOI NHUAN (79%)
2023: (9.0%)
2022: (1.9%)
2021: (0%)
2020: (16.9%)
4.6 86.1%
PE (6.9x)
2023: (8.1x)
2022: (6.8x)
20.2%
PS (2.69x)
2023: (2.5x)
2022: (2.0x)
22.0%
PB: (1.9x)
GiáSS : (22.9k)
2023: (19.7k)
2022: (19.1k)
12.4%
Giá 12T trước (27.6k)
24T (30.6k)
36T (26.5k)
66.8%
Nợ/TổngTàiSản (55.9%)
Nợ/VốnCSH (126.8%)
ThanhToánHiệnHành (239.4%)
ThanhToánNhanh (236.7%)
ThanhToánTiềnMặt (160.2%)
1.3 35.0%
Beta (1.1x)
51.0%
TB12T (8,277)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.3%
+/-% 6T (42.2%)
12T (61.4%)
24T (45.4%)
36T (68.1%)
60T (103.4%)
4.0 3.3
144/ MQN   20.5 (0) 90.4%
EPS (6.5k)
2022: (3.4k)
2021: (4.0k)
77.5%
ROA (8%)
2022: (5.2%)
2021: (6.9%)
74.0%
ROE (16%)
2022: (8.8%)
2021: (10.2%)
90.5%
TT DOANH THU (53%)
2022: (20.2%)
2021: (105.2%)
2020: (1.3%)
2019: (0%)
18.8%
TT LOI NHUAN (117%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.1 89.6%
PE (3.1x)
2022: (7.6x)
2021: (7.1x)
71.2%
PS (0.21x)
2022: (0.4x)
2021: (0.4x)
76.8%
PB: (0.5x)
GiáSS : (40.6k)
2022: (38.8k)
2021: (39.1k)
72.6%
Giá 12T trước (19.5k)
24T (24.5k)
36T (29.2k)
54.6%
Nợ/TổngTàiSản (48.7%)
Nợ/VốnCSH (94.9%)
ThanhToánHiệnHành (218.3%)
ThanhToánNhanh (150.0%)
ThanhToánTiềnMặt (7.7%)
4.9 96.2%
Beta (3.2x)
41.4%
TB12T (1,669)
TB12T/KLNY (0.0%)
28.4%
+/-% 6T (0.5%)
12T (5.3%)
24T (-16.4%)
36T (-29.9%)
60T (17.9%)
2.5 3.8
145/ QHW   37.9 (0.4) 90.3%
EPS (5.3k)
2022: (5.0k)
2021: (3.1k)
94.8%
ROA (15%)
2022: (16.6%)
2021: (12.3%)
85.6%
ROE (17%)
2022: (18.9%)
2021: (13.7%)
25.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (20.1%)
2021: (2.1%)
2020: (0%)
2019: (0%)
36.8%
TT LOI NHUAN (5%)
2022: (61.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.6 89.6%
PE (7.1x)
2022: (4.3x)
2021: (7.6x)
43.3%
PS (1.22x)
2022: (0.7x)
2021: (0.9x)
43.3%
PB: (1.2x)
GiáSS : (30.7k)
2022: (26.6k)
2021: (22.7k)
7.3%
Giá 12T trước (24.3k)
24T (23.4k)
36T (15.1k)
96.0%
Nợ/TổngTàiSản (11.9%)
Nợ/VốnCSH (13.5%)
ThanhToánHiệnHành (956.2%)
ThanhToánNhanh (924.1%)
ThanhToánTiềnMặt (211.5%)
3.2 95.7%
Beta (3.1x)
35.8%
TB12T (1,180)
TB12T/KLNY (0.0%)
92.8%
+/-% 6T (22.2%)
12T (54.3%)
24T (60.1%)
36T (147.7%)
60T (301.2%)
4.6 4.2
146/ DHB   9.8 (0) 90.2%
EPS (3.8k)
2023: (3.2k)
2022: (6.5k)
96.6%
ROA (16%)
2023: (12.7%)
2022: (23.5%)
69.9%
ROE (158%)
2023: (140.3%)
2022: (0%)
49.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (43.2%)
2021: (61.2%)
2020: (0%)
59.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (91,750.6%)
2021: (0%)
2020: (129.0%)
4.4 99.4%
PE (2.6x)
2023: (3.2x)
2022: (1.5x)
57.2%
PS (0.64x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
5.0%
PB: (4.2x)
GiáSS : (2.4k)
2023: (2.3k)
2022: (0k)
26.6%
Giá 12T trước (7.9k)
24T (10.1k)
36T (5k)
13.4%
Nợ/TổngTàiSản (90.0%)
Nợ/VốnCSH (903.2%)
ThanhToánHiệnHành (102.8%)
ThanhToánNhanh (32.4%)
ThanhToánTiềnMặt (15.9%)
1.2 72.4%
Beta (2.0x)
50.1%
TB12T (25,474)
TB12T/KLNY (0.0%)
62.7%
+/-% 6T (12.4%)
12T (26.6%)
24T (-1.0%)
36T (100%)
60T (9.9%)
3.7 3.1
147/ NTP   63.5 (1.9) 90.2%
EPS (4.2k)
2023: (4.3k)
2022: (3.7k)
88.5%
ROA (11%)
2023: (10.3%)
2022: (9.5%)
87.5%
ROE (17%)
2023: (18.0%)
2022: (16.9%)
26.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (16.8%)
2021: (7.5%)
2020: (0%)
93.3%
TT LOI NHUAN (23%)
2023: (16.7%)
2022: (2.5%)
2021: (4.6%)
2020: (9.3%)
4.5 68.3%
PE (14.5x)
2023: (9.0x)
2022: (8.0x)
41.2%
PS (1.61x)
2023: (1.0x)
2022: (0.7x)
18.4%
PB: (2.5x)
GiáSS : (24.9k)
2023: (24.0k)
2022: (21.9k)
8.9%
Giá 12T trước (35.9k)
24T (30.0k)
36T (38.5k)
56.6%
Nợ/TổngTàiSản (37.9%)
Nợ/VốnCSH (60.9%)
ThanhToánHiệnHành (166.1%)
ThanhToánNhanh (99.9%)
ThanhToánTiềnMặt (12.9%)
1.1 44.3%
Beta (1.3x)
69.1%
TB12T (95,212)
TB12T/KLNY (0.1%)
94.8%
+/-% 6T (71.2%)
12T (71.8%)
24T (105.3%)
36T (60.1%)
60T (269.8%)
4.5 3.4
148/ ACB   24.6 (-0.1) 90.1%
EPS (4.1k)
2023: (4.1k)
2022: (4.1k)
46.4%
ROA (2%)
2023: (2.2%)
2022: (2.3%)
94.6%
ROE (21%)
2023: (22.6%)
2022: (23.4%)
96.6%
TT DOANH THU (14%)
2023: (28.6%)
2022: (20.7%)
2021: (5.8%)
2020: (12.5%)
98.7%
TT LOI NHUAN (9%)
2023: (17.2%)
2022: (42.5%)
2021: (25.0%)
2020: (27.8%)
3.9 95.0%
PE (6.1x)
2023: (5.8x)
2022: (4.5x)
27.6%
PS (1.87x)
2023: (1.8x)
2022: (1.5x)
32.0%
PB: (1.3x)
GiáSS : (19.3k)
2023: (18.3k)
2022: (17.3k)
45.5%
Giá 12T trước (22.2k)
24T (20.1k)
36T (25.4k)
4.0%
Nợ/TổngTàiSản (89.7%)
Nợ/VốnCSH (872.4%)
ThanhToánHiệnHành (3.8%)
ThanhToánNhanh (3.8%)
ThanhToánTiềnMặt (2.5%)
1.3 29.1%
Beta (1.0x)
88.2%
TB12T (8,914,326)
TB12T/KLNY (0.2%)
60.8%
+/-% 6T (6.3%)
12T (11.0%)
24T (23.0%)
36T (-2.8%)
60T (158.0%)
3.5 2.9
149/ UPC   25 (0) 90.0%
EPS (4.2k)
2022: (4.3k)
2021: (3.7k)
83.2%
ROA (9%)
2022: (8.3%)
2021: (8.4%)
94.1%
ROE (22%)
2022: (22.9%)
2021: (20.6%)
79.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (16.1%)
2021: (7.6%)
2020: (6.7%)
2019: (11.1%)
81.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (15.7%)
2021: (10.1%)
2020: (5.3%)
2019: (24.0%)
4.6 96.6%
PE (6.0x)
2022: (5.0x)
2021: (3.6x)
77.3%
PS (0.33x)
2022: (0.3x)
2021: (0.2x)
42.8%
PB: (1.3x)
GiáSS : (19.2k)
2022: (18.8k)
2021: (18.1k)
17.4%
Giá 12T trước (18.5k)
24T (18.7k)
36T (15.0k)
34.4%
Nợ/TổngTàiSản (60.9%)
Nợ/VốnCSH (155.9%)
ThanhToánHiệnHành (109.3%)
ThanhToánNhanh (83.9%)
ThanhToánTiềnMặt (11.9%)
2.9 5.6%
Beta (0.2x)
34.2%
TB12T (598)
TB12T/KLNY (0.0%)
79.8%
+/-% 6T (1.2%)
12T (35.1%)
24T (33.6%)
36T (66.2%)
60T (258.7%)
2.6 3.3
150/ SED   21 (0.1) 90.0%
EPS (4.2k)
2023: (4.1k)
2022: (3.8k)
81.8%
ROA (8%)
2023: (7.7%)
2022: (7.7%)
80.6%
ROE (14%)
2023: (13.9%)
2022: (13.7%)
89.0%
TT DOANH THU (16%)
2023: (14.6%)
2022: (32.8%)
2021: (13.1%)
2020: (0%)
55.4%
TT LOI NHUAN (13%)
2023: (8.7%)
2022: (0%)
2021: (1.6%)
2020: (0%)
4.3 97.3%
PE (4.9x)
2023: (4.3x)
2022: (4.1x)
85.2%
PS (0.20x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
79.7%
PB: (0.7x)
GiáSS : (30.1k)
2023: (29.7k)
2022: (27.7k)
31.1%
Giá 12T trước (18.3k)
24T (18k)
36T (14.1k)
44.9%
Nợ/TổngTàiSản (41.9%)
Nợ/VốnCSH (72.1%)
ThanhToánHiệnHành (190.6%)
ThanhToánNhanh (29.1%)
ThanhToánTiềnMặt (9%)
4.6 12.9%
Beta (0.6x)
61.7%
TB12T (10,804)
TB12T/KLNY (0.1%)
69.9%
+/-% 6T (19.3%)
12T (14.4%)
24T (16.1%)
36T (47.9%)
60T (73.5%)
2.9 3.9
151/ MA1   22.4 (0) 89.9%
EPS (7.9k)
2022: (5.9k)
2021: (2.3k)
86.3%
ROA (17%)
2022: (12.6%)
2021: (4.9%)
84.1%
ROE (23%)
2022: (20.7%)
2021: (9.5%)
44.7%
TT DOANH THU (20%)
2022: (21.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
69.7%
TT LOI NHUAN (33%)
2022: (160.7%)
2021: (0%)
2020: (5.5%)
2019: (0%)
4.4 89.3%
PE (2.9x)
2022: (2.4x)
2021: (12.0x)
39.9%
PS (0.97x)
2022: (0.7x)
2021: (1.7x)
66.8%
PB: (0.7x)
GiáSS : (34.2k)
2022: (28.6k)
2021: (23.8k)
33.6%
Giá 12T trước (16.2k)
24T (21.2k)
36T (19.4k)
61.1%
Nợ/TổngTàiSản (26.2%)
Nợ/VốnCSH (35.6%)
ThanhToánHiệnHành (95.2%)
ThanhToánNhanh (94.7%)
ThanhToánTiềnMặt (76.7%)
3.5 6.3%
Beta (0.2x)
4.8%
TB12T (3)
TB12T/KLNY (0.0%)
63.1%
+/-% 6T (40%)
12T (38.1%)
24T (5.6%)
36T (15.7%)
60T (-15.6%)
1.0 3.0
152/ SAB   62.3 (0.3) 89.8%
EPS (3.2k)
2023: (3.2k)
2022: (8.2k)
93.4%
ROA (13%)
2023: (12.1%)
2022: (15.2%)
88.3%
ROE (16%)
2023: (16.2%)
2022: (21.2%)
12.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (32.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
13.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (42.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.7 49.2%
PE (19.2x)
2023: (19.2x)
2022: (9.9x)
22.9%
PS (2.51x)
2023: (2.6x)
2022: (1.5x)
9.3%
PB: (3.0x)
GiáSS : (20.6k)
2023: (19.9k)
2022: (38.4k)
79.9%
Giá 12T trước (76.3k)
24T (73.3k)
36T (77.3k)
88.1%
Nợ/TổngTàiSản (17.7%)
Nợ/VốnCSH (21.5%)
ThanhToánHiệnHành (465.3%)
ThanhToánNhanh (422.8%)
ThanhToánTiềnMặt (60.1%)
2.3 36.7%
Beta (1.2x)
73.9%
TB12T (766,815)
TB12T/KLNY (0.1%)
16.1%
+/-% 6T (3.3%)
12T (-18.8%)
24T (-15.4%)
36T (-19.7%)
60T (-51.1%)
1.1 2.7
153/ PVI   59 (0.3) 89.8%
EPS (4.6k)
2023: (4.1k)
2022: (3.6k)
57.1%
ROA (4%)
2023: (3.6%)
2022: (3.2%)
74.6%
ROE (13%)
2023: (11.8%)
2022: (10.6%)
88.4%
TT DOANH THU (24%)
2023: (9.6%)
2022: (30.6%)
2021: (12.3%)
2020: (0%)
93.7%
TT LOI NHUAN (23%)
2023: (14.8%)
2022: (0.4%)
2021: (2.9%)
2020: (22.5%)
3.7 59.4%
PE (12.8x)
2023: (11.0x)
2022: (12.7x)
47.4%
PS (0.82x)
2023: (0.7x)
2022: (0.8x)
26.1%
PB: (1.6x)
GiáSS : (36.0k)
2023: (34.6k)
2022: (33.6k)
16.7%
Giá 12T trước (45.9k)
24T (42.1k)
36T (32.5k)
27.6%
Nợ/TổngTàiSản (72.5%)
Nợ/VốnCSH (263.8%)
ThanhToánHiệnHành (117.2%)
ThanhToánNhanh (117.2%)
ThanhToánTiềnMặt (4.2%)
0.8 18.4%
Beta (0.8x)
58.4%
TB12T (52,776)
TB12T/KLNY (0.0%)
83.9%
+/-% 6T (31.3%)
12T (27.9%)
24T (39.4%)
36T (80.4%)
60T (104.0%)
3.6 2.7
154/ BCB   0.7 (0) 89.7%
EPS (3.7k)
2022: (3.9k)
2021: (4.5k)
68.8%
ROA (6%)
2022: (4.5%)
2021: (5.5%)
97.5%
ROE (26%)
2022: (24.3%)
2021: (29.3%)
97.0%
TT DOANH THU (19%)
2022: (10.2%)
2021: (62.1%)
2020: (0.9%)
2019: (20.9%)
64.2%
TT LOI NHUAN (6%)
2022: (0%)
2021: (7.0%)
2020: (84.5%)
2019: (0%)
4.3 41.6%
PE (0.2x)
2022: (0x)
2021: (0x)
32.9%
PS (0.00x)
2022: (1,000x)
2021: (1,000x)
32.9%
PB: (0.0x)
GiáSS : (14.0k)
2022: (16.1k)
2021: (15.5k)
8.2%
Giá 12T trước (0.4k)
24T (0.4k)
36T (0.4k)
5.5%
Nợ/TổngTàiSản (78.5%)
Nợ/VốnCSH (364.7%)
ThanhToánHiệnHành (16.0%)
ThanhToánNhanh (14.1%)
ThanhToánTiềnMặt (1.1%)
0.2 21.3%
Beta (0.8x)
0%
TB12T (0)
TB12T/KLNY (0%)
88.8%
+/-% 6T (40%)
12T (75%)
24T (75%)
36T (75%)
60T (75%)
2.6 2.4
155/ VSM   18.1 (0) 89.6%
EPS (3.7k)
2023: (3.5k)
2022: (5.0k)
88.0%
ROA (10%)
2023: (9.0%)
2022: (11.1%)
86.3%
ROE (15%)
2023: (14.3%)
2022: (20.0%)
71.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (25.1%)
2021: (42.1%)
2020: (11.1%)
65.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (15.3%)
2021: (49.1%)
2020: (15.0%)
4.5 97.9%
PE (4.9x)
2023: (4.6x)
2022: (3x)
83.9%
PS (0.23x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
76.1%
PB: (0.7x)
GiáSS : (25.0k)
2023: (24.3k)
2022: (24.9k)
51.2%
Giá 12T trước (17.1k)
24T (19.9k)
36T (14.5k)
74.6%
Nợ/TổngTàiSản (35.2%)
Nợ/VốnCSH (54.4%)
ThanhToánHiệnHành (227.8%)
ThanhToánNhanh (225.6%)
ThanhToánTiềnMặt (99.0%)
4.9 9.8%
Beta (0.4x)
42.2%
TB12T (1,244)
TB12T/KLNY (0.0%)
60.1%
+/-% 6T (14.1%)
12T (6.0%)
24T (-9.1%)
36T (25.2%)
60T (169.6%)
1.8 3.8
156/ MBB   23.4 (0.1) 89.6%
EPS (3.9k)
2023: (4.0k)
2022: (4k)
47.6%
ROA (2%)
2023: (2.2%)
2022: (2.5%)
94.9%
ROE (21%)
2023: (22.7%)
2022: (23.9%)
98.4%
TT DOANH THU (17%)
2023: (31.7%)
2022: (36.5%)
2021: (17.4%)
2020: (5.0%)
98.3%
TT LOI NHUAN (10%)
2023: (16.0%)
2022: (37.3%)
2021: (53.6%)
2020: (6.7%)
3.9 97.0%
PE (6.0x)
2023: (4.5x)
2022: (3.5x)
31.2%
PS (1.81x)
2023: (1.4x)
2022: (1.2x)
42.3%
PB: (1.3x)
GiáSS : (18.4k)
2023: (17.8k)
2022: (16.8k)
26.0%
Giá 12T trước (17.2k)
24T (16.7k)
36T (22.1k)
4.8%
Nợ/TổngTàiSản (89.2%)
Nợ/VốnCSH (825.9%)
ThanhToánHiệnHành (8.3%)
ThanhToánNhanh (8.3%)
ThanhToánTiềnMặt (2.8%)
1.2 38.4%
Beta (1.2x)
89.8%
TB12T (14,823,444)
TB12T/KLNY (0.3%)
80.6%
+/-% 6T (30.1%)
12T (35.6%)
24T (39.2%)
36T (5.5%)
60T (162.1%)
4.4 3.2
157/ ILB   34 (0.3) 89.5%
EPS (4.1k)
2023: (4.0k)
2022: (3.7k)
74.1%
ROA (6%)
2023: (6.2%)
2022: (5.8%)
88.5%
ROE (18%)
2023: (17.8%)
2022: (17.6%)
60.1%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (10.0%)
2021: (16.3%)
2020: (9.0%)
94.5%
TT LOI NHUAN (7%)
2023: (9.0%)
2022: (26.0%)
2021: (12.6%)
2020: (5.9%)
4.3 85.6%
PE (8.2x)
2023: (7.5x)
2022: (6.4x)
34.2%
PS (1.60x)
2023: (1.4x)
2022: (1.0x)
29.4%
PB: (1.5x)
GiáSS : (23.0k)
2023: (22.6k)
2022: (21.0k)
37.5%
Giá 12T trước (30.1k)
24T (32.1k)
36T (22.8k)
36.7%
Nợ/TổngTàiSản (64.8%)
Nợ/VốnCSH (183.7%)
ThanhToánHiệnHành (84.4%)
ThanhToánNhanh (84.4%)
ThanhToánTiềnMặt (49.9%)
1.7 22.5%
Beta (0.9x)
49.2%
TB12T (6,218)
TB12T/KLNY (0.0%)
70.3%
+/-% 6T (17.2%)
12T (12.1%)
24T (5.1%)
36T (47.7%)
60T (137.2%)
2.9 3.0
158/ DHC   42.3 (-0.2) 89.4%
EPS (3.5k)
2023: (3.8k)
2022: (4.7k)
89.7%
ROA (9%)
2023: (10.6%)
2022: (13.2%)
87.8%
ROE (15%)
2023: (16.7%)
2022: (21.7%)
53.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (44.2%)
2020: (101.9%)
40.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (22.8%)
2020: (115.8%)
4.5 74.6%
PE (12.3x)
2023: (9.7x)
2022: (6.4x)
44.9%
PS (1.06x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
21.2%
PB: (1.8x)
GiáSS : (23.7k)
2023: (23.0k)
2022: (21.8k)
69.8%
Giá 12T trước (39.3k)
24T (49.1k)
36T (60.7k)
62.1%
Nợ/TổngTàiSản (35.6%)
Nợ/VốnCSH (55.2%)
ThanhToánHiệnHành (173.9%)
ThanhToánNhanh (120.3%)
ThanhToánTiềnMặt (24.2%)
3.0 41.3%
Beta (1.3x)
82.4%
TB12T (329,015)
TB12T/KLNY (0.4%)
45.7%
+/-% 6T (14.8%)
12T (8.3%)
24T (-13.5%)
36T (-30.0%)
60T (116.6%)
3.0 3.5
159/ X26   26 (0) 89.4%
EPS (3.7k)
2022: (3.7k)
2021: (4.6k)
54.3%
ROA (3%)
2022: (2.8%)
2021: (3.7%)
57.5%
ROE (6%)
2022: (5.7%)
2021: (12.6%)
36.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (20.2%)
2020: (30.0%)
2019: (0%)
9.8%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (35.3%)
2019: (0%)
3.4 96.4%
PE (7.1x)
2022: (4.2x)
2021: (3.4x)
92.9%
PS (0.17x)
2022: (0.1x)
2021: (0.1x)
95.0%
PB: (0.4x)
GiáSS : (64.7k)
2022: (64.6k)
2021: (36.4k)
39.3%
Giá 12T trước (21.5k)
24T (32.1k)
36T (14.8k)
50.2%
Nợ/TổngTàiSản (54.6%)
Nợ/VốnCSH (120.0%)
ThanhToánHiệnHành (140.7%)
ThanhToánNhanh (89.6%)
ThanhToánTiềnMặt (51.2%)
4.9 5.6%
Beta (0.2x)
6.2%
TB12T (14)
TB12T/KLNY (0.0%)
69.5%
+/-% 6T (20.9%)
12T (21.1%)
24T (-18.9%)
36T (75.2%)
60T (122.5%)
1.3 3.2
160/ DP1   38.2 (0) 89.3%
EPS (5.7k)
2023: (5.5k)
2022: (2.4k)
81.2%
ROA (11%)
2023: (10.2%)
2022: (4.4%)
95.8%
ROE (31%)
2023: (33.0%)
2022: (18.6%)
6.2%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (5.9%)
2020: (0%)
86.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (129.6%)
2022: (12.2%)
2021: (8.5%)
2020: (9.7%)
4.5 87.1%
PE (6.7x)
2023: (6.2x)
2022: (7.7x)
75.1%
PS (0.37x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
17.0%
PB: (2.1x)
GiáSS : (18.5k)
2023: (16.8k)
2022: (12.9k)
12.6%
Giá 12T trước (25.6k)
24T (23.2k)
36T (24.2k)
28.4%
Nợ/TổngTàiSản (64.5%)
Nợ/VốnCSH (181.5%)
ThanhToánHiệnHành (133.3%)
ThanhToánNhanh (84.5%)
ThanhToánTiềnMặt (2.4%)
1.6 71.9%
Beta (1.9x)
41.6%
TB12T (3,351)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.0%
+/-% 6T (13.3%)
12T (50.0%)
24T (65.8%)
36T (58.4%)
60T (300.9%)
4.4 3.5
161/ QPH   29 (0) 89.2%
EPS (4.0k)
2023: (3.9k)
2022: (4.0k)
94.4%
ROA (14%)
2023: (13.7%)
2022: (15.0%)
88.1%
ROE (16%)
2023: (16.4%)
2022: (19.9%)
30.5%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (6.0%)
2020: (9.0%)
61.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (5.8%)
2021: (6.2%)
2020: (52.1%)
4.7 89.8%
PE (7.3x)
2023: (6.5x)
2022: (6.2x)
11.8%
PS (4.85x)
2023: (4.2x)
2022: (3.8x)
35.5%
PB: (1.2x)
GiáSS : (24.7k)
2023: (23.8k)
2022: (20k)
43.1%
Giá 12T trước (26.7k)
24T (28.9k)
36T (21.0k)
80.7%
Nợ/TổngTàiSản (15.1%)
Nợ/VốnCSH (17.7%)
ThanhToánHiệnHành (495.8%)
ThanhToánNhanh (495.8%)
ThanhToánTiềnMặt (8.4%)
2.6 34.1%
Beta (1.1x)
27.2%
TB12T (932)
TB12T/KLNY (0.0%)
55.5%
+/-% 6T (7.4%)
12T (8.6%)
24T (0.5%)
36T (38.2%)
60T (65.0%)
1.8 3.0
162/ QHD   37.9 (0) 89.2%
EPS (4.4k)
2023: (4.3k)
2022: (3.3k)
93.7%
ROA (15%)
2023: (14.4%)
2022: (11.4%)
91.5%
ROE (20%)
2023: (20.8%)
2022: (17.9%)
79.8%
TT DOANH THU (6%)
2023: (3.7%)
2022: (9.7%)
2021: (0%)
2020: (13.1%)
95.6%
TT LOI NHUAN (32%)
2023: (29.5%)
2022: (55.4%)
2021: (0%)
2020: (146.5%)
4.7 74.2%
PE (8.6x)
2023: (8.5x)
2022: (11.0x)
53.1%
PS (0.66x)
2023: (0.6x)
2022: (0.7x)
16.6%
PB: (1.7x)
GiáSS : (21.7k)
2023: (20.7k)
2022: (18.5k)
54.0%
Giá 12T trước (34.1k)
24T (46.7k)
36T (32.2k)
80.8%
Nợ/TổngTàiSản (24.1%)
Nợ/VốnCSH (31.8%)
ThanhToánHiệnHành (366.1%)
ThanhToánNhanh (191.8%)
ThanhToánTiềnMặt (67.5%)
3.2 0%
Beta (-0.0x)
9.7%
TB12T (52)
TB12T/KLNY (0.0%)
57.4%
+/-% 6T (9.3%)
12T (11.1%)
24T (-18.8%)
36T (17.7%)
60T (192.7%)
0.8 2.9
163/ VRG   31.1 (0) 89.1%
EPS (7.5k)
2023: (7.2k)
2022: (1.9k)
90.7%
ROA (19%)
2023: (16.0%)
2022: (7.1%)
95.2%
ROE (48%)
2023: (40.7%)
2022: (15.6%)
88.4%
TT DOANH THU (347%)
2023: (346.8%)
2022: (589.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
89.8%
TT LOI NHUAN (281%)
2023: (273.8%)
2022: (1,048.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.7 86.9%
PE (4.1x)
2023: (3.7x)
2022: (12.7x)
26.3%
PS (1.46x)
2023: (1.3x)
2022: (5.2x)
16.7%
PB: (2.0x)
GiáSS : (15.6k)
2023: (17.7k)
2022: (12.3k)
22.4%
Giá 12T trước (19.8k)
24T (29.0k)
36T (21.3k)
69.1%
Nợ/TổngTàiSản (60.7%)
Nợ/VốnCSH (154.5%)
ThanhToánHiệnHành (573.0%)
ThanhToánNhanh (573.0%)
ThanhToánTiềnMặt (60.5%)
1.7 68.4%
Beta (1.9x)
65.9%
TB12T (25,616)
TB12T/KLNY (0.1%)
79.8%
+/-% 6T (18.5%)
12T (57.0%)
24T (6.9%)
36T (45.3%)
60T (150.1%)
4.4 3.6
164/ DVW   25.2 (0) 89.0%
EPS (4.0k)
2022: (4.2k)
2021: (3.6k)
93.7%
ROA (14%)
2022: (14.7%)
2021: (11.5%)
90.2%
ROE (18%)
2022: (19.6%)
2021: (18.2%)
8.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (21.5%)
2020: (0%)
2019: (0%)
39.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (19.2%)
2021: (48.6%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.7 97.8%
PE (6.3x)
2022: (3.8x)
2021: (2.6x)
50.5%
PS (1.33x)
2022: (0.8x)
2021: (0.4x)
64.2%
PB: (1.2x)
GiáSS : (21.8k)
2022: (21.6k)
2021: (19.5k)
3.2%
Giá 12T trước (9.7k)
24T (12.9k)
36T (9.2k)
86.9%
Nợ/TổngTàiSản (21.2%)
Nợ/VốnCSH (27.0%)
ThanhToánHiệnHành (343.6%)
ThanhToánNhanh (338.6%)
ThanhToánTiềnMặt (155.4%)
3.8 10.9%
Beta (0.5x)
5.9%
TB12T (7)
TB12T/KLNY (0.0%)
94.2%
+/-% 6T (159.3%)
12T (159.3%)
24T (95.5%)
36T (172.6%)
60T (73.3%)
2.7 3.7
165/ DPG   59 (-0.8) 89.0%
EPS (3.3k)
2023: (3.2k)
2022: (6.1k)
62.0%
ROA (3%)
2023: (3.0%)
2022: (6.2%)
72.3%
ROE (9%)
2023: (8.6%)
2022: (17.4%)
84.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (3.9%)
2022: (30.4%)
2021: (20.2%)
2020: (7.4%)
63.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (12.1%)
2021: (75.4%)
2020: (0.8%)
3.8 68.8%
PE (18.0x)
2023: (12.3x)
2022: (4.6x)
49.2%
PS (1.08x)
2023: (0.7x)
2022: (0.5x)
39.5%
PB: (1.5x)
GiáSS : (38.9k)
2023: (37.3k)
2022: (35.0k)
11.8%
Giá 12T trước (33.3k)
24T (46.5k)
36T (29.0k)
43.4%
Nợ/TổngTàiSản (62.1%)
Nợ/VốnCSH (163.5%)
ThanhToánHiệnHành (138.1%)
ThanhToánNhanh (87.9%)
ThanhToánTiềnMặt (39.7%)
1.4 76.7%
Beta (2.1x)
95.6%
TB12T (1,045,009)
TB12T/KLNY (1.7%)
91.7%
+/-% 6T (57.6%)
12T (79.7%)
24T (28.7%)
36T (106.4%)
60T (150.6%)
4.9 3.4
166/ CLH   23.5 (0.5) 88.9%
EPS (3.1k)
2023: (3.9k)
2022: (4.7k)
96.0%
ROA (14%)
2023: (15.5%)
2022: (17.6%)
95.4%
ROE (19%)
2023: (24.0%)
2022: (27.6%)
48.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (10.6%)
2021: (2.9%)
2020: (3.4%)
59.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (2.8%)
2021: (18.9%)
2020: (19.7%)
4.8 92.3%
PE (7.3x)
2023: (6.0x)
2022: (5.2x)
65.0%
PS (0.45x)
2023: (0.4x)
2022: (0.4x)
25.3%
PB: (1.4x)
GiáSS : (16.4k)
2023: (16.4k)
2022: (16.9k)
54.1%
Giá 12T trước (24.9k)
24T (25.9k)
36T (15.1k)
78.5%
Nợ/TổngTàiSản (26.1%)
Nợ/VốnCSH (35.3%)
ThanhToánHiệnHành (244.8%)
ThanhToánNhanh (185.0%)
ThanhToánTiềnMặt (96.2%)
4.1 14.2%
Beta (0.6x)
54.5%
TB12T (6,259)
TB12T/KLNY (0.1%)
51.4%
+/-% 6T (-0.9%)
12T (-7.7%)
24T (-11.1%)
36T (52.2%)
60T (242.8%)
1.8 3.6
167/ PJC   29.7 (0) 88.8%
EPS (4k)
2023: (4.3k)
2022: (3.4k)
92.0%
ROA (13%)
2023: (13.7%)
2022: (10.9%)
90.6%
ROE (19%)
2023: (20.8%)
2022: (17.9%)
61.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0.3%)
2022: (51.9%)
2021: (8.7%)
2020: (0%)
87.6%
TT LOI NHUAN (11%)
2023: (28.0%)
2022: (19.5%)
2021: (21.3%)
2020: (0%)
4.6 91.2%
PE (7.4x)
2023: (5.1x)
2022: (6.3x)
89.2%
PS (0.18x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
33.6%
PB: (1.4x)
GiáSS : (21.6k)
2023: (20.8k)
2022: (18.9k)
13.5%
Giá 12T trước (19.7k)
24T (22.7k)
36T (15.7k)
70.7%
Nợ/TổngTàiSản (31.3%)
Nợ/VốnCSH (45.5%)
ThanhToánHiệnHành (177.9%)
ThanhToánNhanh (161.3%)
ThanhToánTiềnMặt (52.4%)
3.7 19.2%
Beta (0.8x)
17.7%
TB12T (254)
TB12T/KLNY (0.0%)
84.9%
+/-% 6T (40.0%)
12T (50.8%)
24T (30.8%)
36T (88.7%)
60T (59.0%)
2.8 3.7
168/ IMP   73.4 (1.5) 88.8%
EPS (4.1k)
2023: (4.3k)
2022: (3.4k)
89.8%
ROA (11%)
2023: (12.5%)
2022: (9.8%)
78.7%
ROE (13%)
2023: (14.4%)
2022: (11.8%)
73.5%
TT DOANH THU (18%)
2023: (26.1%)
2022: (28.8%)
2021: (0%)
2020: (0%)
90.3%
TT LOI NHUAN (9%)
2023: (34.0%)
2022: (18.2%)
2021: (0%)
2020: (29.1%)
4.4 47.3%
PE (17.8x)
2023: (13.2x)
2022: (16.9x)
22.4%
PS (2.31x)
2023: (1.9x)
2022: (2.3x)
13.5%
PB: (2.3x)
GiáSS : (30.7k)
2023: (29.8k)
2022: (28.4k)
29.0%
Giá 12T trước (54.7k)
24T (55.9k)
36T (66.5k)
83.1%
Nợ/TổngTàiSản (13.2%)
Nợ/VốnCSH (15.2%)
ThanhToánHiệnHành (402.8%)
ThanhToánNhanh (186.0%)
ThanhToánTiềnMặt (33.3%)
1.1 26.1%
Beta (0.9x)
58.7%
TB12T (25,182)
TB12T/KLNY (0.0%)
75.8%
+/-% 6T (26.1%)
12T (31.4%)
24T (28.7%)
36T (8.1%)
60T (120.4%)
3.4 3.0
169/ PMS   31.1 (-0.9) 88.7%
EPS (4.3k)
2023: (4.1k)
2022: (3.3k)
80.2%
ROA (8%)
2023: (7.0%)
2022: (7.2%)
85.7%
ROE (17%)
2023: (17.3%)
2022: (14.5%)
32.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (71.4%)
2021: (0.2%)
2020: (0%)
87.0%
TT LOI NHUAN (11%)
2023: (22.9%)
2022: (0%)
2021: (14.4%)
2020: (23.3%)
4.3 89.2%
PE (7.5x)
2023: (6.9x)
2022: (6.0x)
91.3%
PS (0.16x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
37.8%
PB: (1.3x)
GiáSS : (24.6k)
2023: (23.7k)
2022: (23.0k)
12.8%
Giá 12T trước (23.5k)
24T (21.4k)
36T (15.9k)
44.7%
Nợ/TổngTàiSản (52.4%)
Nợ/VốnCSH (110.1%)
ThanhToánHiệnHành (134.1%)
ThanhToánNhanh (108%)
ThanhToánTiềnMặt (11.5%)
3.1 57.5%
Beta (1.6x)
48.4%
TB12T (3,006)
TB12T/KLNY (0.0%)
88.2%
+/-% 6T (15.1%)
12T (36.2%)
24T (49.7%)
36T (101.9%)
60T (294.1%)
4.3 3.9
170/ MSH   47.5 (-0.4) 88.6%
EPS (3.5k)
2023: (3.3k)
2022: (5k)
82.9%
ROA (7%)
2023: (7.1%)
2022: (11.4%)
84.7%
ROE (14%)
2023: (13.5%)
2022: (21.8%)
33.4%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (16.3%)
2021: (24.4%)
2020: (0%)
14.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (90.8%)
2020: (0%)
4.4 71.0%
PE (13.8x)
2023: (11.1x)
2022: (6.2x)
56.0%
PS (0.77x)
2023: (0.6x)
2022: (0.4x)
21.7%
PB: (1.9x)
GiáSS : (25.6k)
2023: (24.1k)
2022: (22.9k)
26.4%
Giá 12T trước (33.1k)
24T (44.8k)
36T (35.3k)
57.8%
Nợ/TổngTàiSản (47.4%)
Nợ/VốnCSH (90.1%)
ThanhToánHiệnHành (192.6%)
ThanhToánNhanh (129.8%)
ThanhToánTiềnMặt (18.4%)
1.9 58.8%
Beta (1.7x)
78.3%
TB12T (197,932)
TB12T/KLNY (0.3%)
74.4%
+/-% 6T (32.7%)
12T (44.6%)
24T (6.9%)
36T (35.6%)
60T (58.4%)
4.3 3.5
171/ BID   45.9 (-0.3) 88.6%
EPS (3.9k)
2023: (3.9k)
2022: (3.6k)
30.9%
ROA (1%)
2023: (1.0%)
2022: (0.9%)
89.9%
ROE (18%)
2023: (18.6%)
2022: (18.5%)
82.7%
TT DOANH THU (13%)
2023: (26.1%)
2022: (19.9%)
2021: (0.3%)
2020: (0%)
91.4%
TT LOI NHUAN (10%)
2023: (19.3%)
2022: (69.9%)
2021: (50.1%)
2020: (0%)
3.5 65.0%
PE (11.7x)
2023: (11.3x)
2022: (9.4x)
29.3%
PS (1.77x)
2023: (1.6x)
2022: (1.4x)
14.2%
PB: (2.1x)
GiáSS : (21.8k)
2023: (20.7k)
2022: (19.7k)
22.3%
Giá 12T trước (39.4k)
24T (29.7k)
36T (32.8k)
2.7%
Nợ/TổngTàiSản (94.7%)
Nợ/VốnCSH (1,778.6%)
ThanhToánHiệnHành (2.9%)
ThanhToánNhanh (2.9%)
ThanhToánTiềnMặt (2.5%)
0.3 40.8%
Beta (1.3x)
70.6%
TB12T (1,527,938)
TB12T/KLNY (0.0%)
72.6%
+/-% 6T (8.6%)
12T (17.1%)
24T (55.1%)
36T (40.7%)
60T (96.5%)
3.9 2.6
172/ CMN   74.8 (0) 88.5%
EPS (4.4k)
2022: (4.4k)
2021: (3.0k)
78.5%
ROA (7%)
2022: (8.0%)
2021: (5.6%)
77.2%
ROE (14%)
2022: (14.1%)
2021: (10.2%)
65.2%
TT DOANH THU (14%)
2022: (10.5%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (3.9%)
14.0%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (48.6%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
4.1 51.1%
PE (17.2x)
2022: (10.6x)
2021: (18.0x)
62.8%
PS (0.50x)
2022: (0.4x)
2021: (0.5x)
16.1%
PB: (2.3x)
GiáSS : (32.0k)
2022: (31.1k)
2021: (29.1k)
13.9%
Giá 12T trước (52.6k)
24T (36.1k)
36T (53.4k)
65.4%
Nợ/TổngTàiSản (47.2%)
Nợ/VốnCSH (89.5%)
ThanhToánHiệnHành (200.9%)
ThanhToánNhanh (179.6%)
ThanhToánTiềnMặt (59.6%)
1.4 39.7%
Beta (1.2x)
19.4%
TB12T (225)
TB12T/KLNY (0.0%)
85.5%
+/-% 6T (21.1%)
12T (42.3%)
24T (107.1%)
36T (40.1%)
60T (127.9%)
3.3 2.9
173/ FHS   23.5 (0) 88.4%
EPS (4.5k)
2023: (4.4k)
2022: (2.9k)
58.2%
ROA (4%)
2023: (4.0%)
2022: (2.8%)
95.9%
ROE (26%)
2023: (27.7%)
2022: (20.8%)
33.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0.6%)
2022: (40.2%)
2021: (0%)
2020: (0%)
41.4%
TT LOI NHUAN (21%)
2023: (54.3%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.1 90.1%
PE (5.3x)
2023: (5.2x)
2022: (8.2x)
96.5%
PS (0.07x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
23.6%
PB: (1.4x)
GiáSS : (17.1k)
2023: (15.9k)
2022: (13.7k)
38.3%
Giá 12T trước (24.2k)
24T (20.4k)
36T (12.9k)
10.2%
Nợ/TổngTàiSản (84.3%)
Nợ/VốnCSH (535.6%)
ThanhToánHiệnHành (112.1%)
ThanhToánNhanh (49.2%)
ThanhToánTiềnMặt (2.9%)
2.5 48.8%
Beta (1.4x)
13.7%
TB12T (209)
TB12T/KLNY (0.0%)
57.8%
+/-% 6T (3.1%)
12T (-2.8%)
24T (15.2%)
36T (81.6%)
60T (70.6%)
2.0 2.9
174/ CTG   32.4 (-0.2) 88.4%
EPS (3.8k)
2023: (4.2k)
2022: (3.5k)
31.3%
ROA (1%)
2023: (1.0%)
2022: (0.9%)
85.0%
ROE (16%)
2023: (16.0%)
2022: (15.7%)
93.9%
TT DOANH THU (13%)
2023: (26.8%)
2022: (23.7%)
2021: (1.1%)
2020: (1.1%)
97.6%
TT LOI NHUAN (19%)
2023: (19.1%)
2022: (18.4%)
2021: (3.3%)
2020: (45.2%)
3.5 85.3%
PE (8.6x)
2023: (6.5x)
2022: (7.0x)
37.6%
PS (1.34x)
2023: (1.0x)
2022: (1.1x)
35.1%
PB: (1.3x)
GiáSS : (24.2k)
2023: (26.0k)
2022: (22.4k)
36.5%
Giá 12T trước (26.2k)
24T (23.4k)
36T (35.4k)
1.9%
Nợ/TổngTàiSản (93.8%)
Nợ/VốnCSH (1,502.1%)
ThanhToánHiệnHành (1.7%)
ThanhToánNhanh (1.7%)
ThanhToánTiềnMặt (1.6%)
1.1 46.5%
Beta (1.4x)
83.8%
TB12T (7,111,388)
TB12T/KLNY (0.1%)
71.8%
+/-% 6T (22.9%)
12T (24.2%)
24T (38.9%)
36T (-8.2%)
60T (124.5%)
4.2 2.9
175/ ACV   134 (4.4) 88.3%
EPS (4.5k)
2023: (3.9k)
2022: (3.3k)
92.7%
ROA (15%)
2023: (12.6%)
2022: (11.8%)
87.4%
ROE (19%)
2023: (16.8%)
2022: (16.2%)
83.9%
TT DOANH THU (27%)
2023: (44.6%)
2022: (191.1%)
2021: (0%)
2020: (0%)
77.4%
TT LOI NHUAN (25%)
2023: (19.4%)
2022: (797.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
4.6 36.4%
PE (29.2x)
2023: (17.0x)
2022: (26x)
3.8%
PS (13.64x)
2023: (7.2x)
2022: (13.3x)
6.1%
PB: (5.4x)
GiáSS : (24.4k)
2023: (23.2k)
2022: (20.1k)
9.5%
Giá 12T trước (77.7k)
24T (79k)
36T (77k)
90.3%
Nợ/TổngTàiSản (21.0%)
Nợ/VốnCSH (26.5%)
ThanhToánHiệnHành (1,033.8%)
ThanhToánNhanh (1,022.9%)
ThanhToánTiềnMặt (65.1%)
0.4 27.2%
Beta (1.0x)
57.5%
TB12T (213,340)
TB12T/KLNY (0.0%)
89.5%
+/-% 6T (112.1%)
12T (69.8%)
24T (67.0%)
36T (71.3%)
60T (60.4%)
4.0 3.0
176/ LAI   67.8 (0) 88.2%
EPS (4.4k)
2022: (4.1k)
2021: (3.1k)
58.2%
ROA (3%)
2022: (3.9%)
2021: (3.6%)
90.8%
ROE (19%)
2022: (21.1%)
2021: (17.8%)
18.6%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (88.8%)
2019: (0%)
97.1%
TT LOI NHUAN (7%)
2022: (32.8%)
2021: (31.4%)
2020: (10.0%)
2019: (12.6%)
4.0 53.9%
PE (15.7x)
2022: (18.7x)
2021: (8.6x)
27.0%
PS (2.77x)
2022: (2.6x)
2021: (0.9x)
10.9%
PB: (2.9x)
GiáSS : (23.7k)
2022: (19.6k)
2021: (17.4k)
2.8%
Giá 12T trước (37.5k)
24T (32.8k)
36T (21.5k)
17.9%
Nợ/TổngTàiSản (82.6%)
Nợ/VốnCSH (475.3%)
ThanhToánHiệnHành (131.9%)
ThanhToánNhanh (22.7%)
ThanhToánTiềnMặt (12.3%)
0.2 72.8%
Beta (2.0x)
52.7%
TB12T (4,563)
TB12T/KLNY (0.1%)
98.4%
+/-% 6T (61.4%)
12T (85.1%)
24T (111.7%)
36T (222.9%)
60T (514.1%)
4.7 2.9
177/ ABI   26.5 (0.1) 88.2%
EPS (3.4k)
2023: (3.5k)
2022: (4.4k)
74.4%
ROA (6%)
2023: (6.2%)
2022: (6.2%)
83.3%
ROE (15%)
2023: (15.4%)
2022: (15.1%)
49.8%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.2%)
2021: (2.7%)
2020: (9.4%)
64.0%
TT LOI NHUAN (3%)
2023: (11.1%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (20.8%)
4.2 88.2%
PE (7.7x)
2023: (7.6x)
2022: (5.7x)
46.6%
PS (0.94x)
2023: (0.9x)
2022: (0.6x)
40.6%
PB: (1.1x)
GiáSS : (23.2k)
2023: (22.5k)
2022: (29.2k)
62.4%
Giá 12T trước (26.0k)
24T (28.3k)
36T (28.1k)
65.1%
Nợ/TổngTàiSản (58.9%)
Nợ/VốnCSH (143.4%)
ThanhToánHiệnHành (588.9%)
ThanhToánNhanh (588.2%)
ThanhToánTiềnMặt (20.6%)
3.8 19.4%
Beta (0.8x)
65.2%
TB12T (44,572)
TB12T/KLNY (0.1%)
43.8%
+/-% 6T (2.7%)
12T (2.0%)
24T (-6.2%)
36T (-5.6%)
60T (106.4%)
1.8 3.3
178/ CNC   30.5 (0) 88.1%
EPS (3.5k)
2022: (4.0k)
2021: (3.8k)
92.7%
ROA (11%)
2022: (12.8%)
2021: (15.5%)
96.2%
ROE (22%)
2022: (25.9%)
2021: (26.6%)
61.7%
TT DOANH THU (0%)
2022: (7%)
2021: (10.2%)
2020: (39.7%)
2019: (0%)
60.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (4.5%)
2021: (23.1%)
2020: (14.8%)
2019: (0%)
4.7 85.1%
PE (8.8x)
2022: (6.6x)
2021: (6.9x)
56.3%
PS (0.67x)
2022: (0.5x)
2021: (0.5x)
16.8%
PB: (1.9x)
GiáSS : (15.9k)
2022: (15.3k)
2021: (14.2k)
32.1%
Giá 12T trước (27.8k)
24T (23.6k)
36T (22.4k)
47.7%
Nợ/TổngTàiSản (50.6%)
Nợ/VốnCSH (102.4%)
ThanhToánHiệnHành (142.8%)
ThanhToánNhanh (72.3%)
ThanhToánTiềnMặt (31.4%)
2.1 22.2%
Beta (0.8x)
50.0%
TB12T (4,289)
TB12T/KLNY (0.0%)
68.8%
+/-% 6T (8.5%)
12T (9.8%)
24T (29.2%)
36T (36.3%)
60T (139.7%)
2.8 3.2
179/ CTB   22.4 (-0.1) 88.0%
EPS (3.8k)
2023: (3.7k)
2022: (3.6k)
82.7%
ROA (12%)
2023: (8.7%)
2022: (5.7%)
90.0%
ROE (18%)
2023: (17.7%)
2022: (19.2%)
71.8%
TT DOANH THU (2%)
2023: (0%)
2022: (67.3%)
2021: (32.0%)
2020: (0%)
89.4%
TT LOI NHUAN (6%)
2023: (2.0%)
2022: (93.5%)
2021: (0%)
2020: (17.2%)
4.4 96.6%
PE (5.9x)
2023: (5.0x)
2022: (3.6x)
78.1%
PS (0.32x)
2023: (0.3x)
2022: (0.2x)
54.3%
PB: (1.1x)
GiáSS : (21.2k)
2023: (20.9k)
2022: (19.0k)
50.5%
Giá 12T trước (19.7k)
24T (21.5k)
36T (23.8k)
50.0%
Nợ/TổngTàiSản (35.7%)
Nợ/VốnCSH (55.5%)
ThanhToánHiệnHành (169.0%)
ThanhToánNhanh (97.3%)
ThanhToánTiềnMặt (2.4%)
4.4 26.6%
Beta (0.9x)
19.2%
TB12T (382)
TB12T/KLNY (0.0%)
43.4%
+/-% 6T (12.5%)
12T (14.3%)
24T (4.5%)
36T (-5.6%)
60T (-14.2%)
1.0 3.3
180/ KTS   46.8 (1.8) 88.0%
EPS (6.8k)
2023: (7.1k)
2022: (1.8k)
66.9%
ROA (7%)
2023: (7.0%)
2022: (2.0%)
75.6%
ROE (16%)
2023: (18.0%)
2022: (5.4%)
99.5%
TT DOANH THU (47%)
2023: (97.4%)
2022: (24.2%)
2021: (9.3%)
2020: (32.0%)
97.9%
TT LOI NHUAN (93%)
2023: (287.9%)
2022: (91.0%)
2021: (64.1%)
2020: (0%)
3.9 86.8%
PE (6.6x)
2023: (6.6x)
2022: (7.9x)
65.6%
PS (0.51x)
2023: (0.5x)
2022: (0.3x)
54.7%
PB: (1.1x)
GiáSS : (41.2k)
2023: (39.2k)
2022: (33.6k)
2.2%
Giá 12T trước (24.9k)
24T (16.5k)
36T (15.4k)
26.7%
Nợ/TổngTàiSản (57.9%)
Nợ/VốnCSH (137.4%)
ThanhToánHiệnHành (115.8%)
ThanhToánNhanh (45.5%)
ThanhToánTiềnMặt (4.7%)
2.0 58.8%
Beta (1.7x)
60.9%
TB12T (6,998)
TB12T/KLNY (0.1%)
85.3%
+/-% 6T (-2.2%)
12T (81.0%)
24T (172%)
36T (192.8%)
60T (131.0%)
4.4 3.4
181/ VFR   12 (-0.1) 87.9%
EPS (6.3k)
2023: (5.0k)
2022: (2.2k)
95.2%
ROA (26%)
2023: (23.2%)
2022: (9.5%)
93.5%
ROE (32%)
2023: (26.1%)
2022: (15.3%)
0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
98.9%
TT LOI NHUAN (824%)
2023: (131.0%)
2022: (230.6%)
2021: (0%)
2020: (41.3%)
4.7 98.8%
PE (1.9x)
2023: (2.5x)
2022: (3.7x)
26.5%
PS (2.45x)
2023: (2.4x)
2022: (1.1x)
80.6%
PB: (0.6x)
GiáSS : (20.0k)
2023: (19.2k)
2022: (14.2k)
5.7%
Giá 12T trước (8k)
24T (6.5k)
36T (4.6k)
87.4%
Nợ/TổngTàiSản (17.3%)
Nợ/VốnCSH (20.9%)
ThanhToánHiệnHành (400.9%)
ThanhToánNhanh (400.7%)
ThanhToánTiềnMặt (59.7%)
3.7 94.9%
Beta (3.0x)
49.5%
TB12T (4,928)
TB12T/KLNY (0.0%)
83.4%
+/-% 6T (-5.4%)
12T (52.5%)
24T (87.7%)
36T (165.2%)
60T (183.7%)
4.6 4.4
182/ VSH   50.2 (0.7) 87.8%
EPS (2.3k)
2023: (4.4k)
2022: (5.5k)
85.0%
ROA (6%)
2023: (10.4%)
2022: (13.0%)
88.0%
ROE (11%)
2023: (21.6%)
2022: (25.2%)
57.7%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (91.4%)
2021: (373.1%)
2020: (0%)
78.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (226.6%)
2021: (105.7%)
2020: (18.4%)
4.4 67.9%
PE (21.8x)
2023: (10.3x)
2022: (5.3x)
14.4%
PS (5.57x)
2023: (4.0x)
2022: (2.2x)
15.9%
PB: (2.5x)
GiáSS : (20.1k)
2023: (20.1k)
2022: (22.0k)
18.4%
Giá 12T trước (40.7k)
24T (41.6k)
36T (19.3k)
55.0%
Nợ/TổngTàiSản (50.3%)
Nợ/VốnCSH (101.2%)
ThanhToánHiệnHành (144.3%)
ThanhToánNhanh (132.9%)
ThanhToánTiềnMặt (30.7%)
0.7 11.8%
Beta (0.5x)
51.2%
TB12T (24,824)
TB12T/KLNY (0.0%)
82.2%
+/-% 6T (11.7%)
12T (21.7%)
24T (19.2%)
36T (157.0%)
60T (212.5%)
3.2 2.8
183/ TIX   35 (0) 87.8%
EPS (3.7k)
2023: (3.8k)
2022: (3.6k)
84.9%
ROA (9%)
2023: (9.1%)
2022: (8.8%)
78.2%
ROE (13%)
2023: (13.0%)
2022: (12.5%)
22.3%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (456.3%)
2020: (0%)
70.9%
TT LOI NHUAN (15%)
2023: (4.9%)
2022: (0%)
2021: (424.8%)
2020: (0%)
4.2 76.4%
PE (9.4x)
2023: (8.5x)
2022: (8.6x)
12.1%
PS (4.72x)
2023: (4.3x)
2022: (3.8x)
36.5%
PB: (1.2x)
GiáSS : (29.2k)
2023: (29.2k)
2022: (29.1k)
35.2%
Giá 12T trước (32.5k)
24T (28.1k)
36T (26k)
78.5%
Nợ/TổngTàiSản (31.3%)
Nợ/VốnCSH (45.7%)
ThanhToánHiệnHành (358.5%)
ThanhToánNhanh (355.4%)
ThanhToánTiềnMặt (43.1%)
2.1 11.9%
Beta (0.5x)
20.0%
TB12T (562)
TB12T/KLNY (0.0%)
60.3%
+/-% 6T (5.8%)
12T (7.6%)
24T (24.4%)
36T (34.6%)
60T (72.4%)
1.4 2.6
184/ VBC   19.5 (0) 87.7%
EPS (3.8k)
2023: (3.7k)
2022: (3.6k)
77.7%
ROA (7%)
2023: (7.2%)
2022: (5.9%)
88.4%
ROE (17%)
2023: (17.8%)
2022: (18.2%)
7.9%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (12.2%)
2020: (0%)
51.2%
TT LOI NHUAN (8%)
2023: (3.0%)
2022: (0%)
2021: (1.6%)
2020: (0%)
4.3 94.6%
PE (5.2x)
2023: (5.4x)
2022: (5.7x)
86.9%
PS (0.17x)
2023: (0.2x)
2022: (0.2x)
47.3%
PB: (0.9x)
GiáSS : (22.0k)
2023: (21.0k)
2022: (20.0k)
56.5%
Giá 12T trước (17.5k)
24T (28.2k)
36T (15.6k)
37.9%
Nợ/TổngTàiSản (58.3%)
Nợ/VốnCSH (139.7%)
ThanhToánHiệnHành (140.6%)
ThanhToánNhanh (106.8%)
ThanhToánTiềnMặt (4.0%)
4.3 23.7%
Beta (0.9x)
41.2%
TB12T (1,824)
TB12T/KLNY (0.0%)
48.6%
+/-% 6T (16.7%)
12T (11.2%)
24T (-30.9%)
36T (25.1%)
60T (53.1%)
1.6 3.4
185/ LBC   16.1 (0) 87.6%
EPS (4.7k)
2022: (3.7k)
2021: (3.2k)
84.9%
ROA (10%)
2022: (8.5%)
2021: (8.4%)
80.1%
ROE (15%)
2022: (13.2%)
2021: (12.5%)
27.6%
TT DOANH THU (4%)
2022: (4.3%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
83.1%
TT LOI NHUAN (27%)
2022: (15.8%)
2021: (2.5%)
2020: (19.1%)
2019: (0%)
4.3 96.8%
PE (3.5x)
2022: (4.1x)
2021: (5.2x)
87.7%
PS (0.15x)
2022: (0.2x)
2021: (0.2x)
83.4%
PB: (0.5x)
GiáSS : (31.3k)
2022: (27.8k)
2021: (25.3k)
21.6%
Giá 12T trước (11.0k)
24T (14.7k)
36T (10.3k)
68.8%
Nợ/TổngTàiSản (34.0%)
Nợ/VốnCSH (51.6%)
ThanhToánHiệnHành (245.2%)
ThanhToánNhanh (141.5%)
ThanhToánTiềnMặt (28.8%)
4.8 7.2%
Beta (0.3x)
11.6%
TB12T (34)
TB12T/KLNY (0.0%)
61.9%
+/-% 6T (-12.5%)
12T (47.0%)
24T (9.3%)
36T (56.1%)
60T (89.2%)
1.1 3.4
186/ PIA   28 (0) 87.6%
EPS (3.6k)
2023: (3.4k)
2022: (4.1k)
95.7%
ROA (15%)
2023: (13.9%)
2022: (16.4%)
93.2%
ROE (21%)
2023: (19.0%)
2022: (23.6%)
40.0%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (25.8%)
2021: (29.1%)
2020: (0%)
58.1%
TT LOI NHUAN (16%)
2023: (0%)
2022: (14.5%)
2021: (4.8%)
2020: (0%)
4.7 87.6%
PE (7.8x)
2023: (8.1x)
2022: (5.4x)
50.4%
PS (0.89x)
2023: (0.9x)
2022: (0.5x)
24.4%
PB: (1.6x)
GiáSS : (17.5k)
2023: (17.8k)
2022: (17.4k)
39.6%
Giá 12T trước (23.2k)
24T (27.0k)
36T (23.0k)
84.8%
Nợ/TổngTàiSản (24.8%)
Nợ/VốnCSH (33.1%)
ThanhToánHiệnHành (362.6%)
ThanhToánNhanh (276.6%)
ThanhToánTiềnMặt (143.9%)
3.4 73.7%
Beta (2x)
22.7%
TB12T (272)
TB12T/KLNY (0.0%)
52.8%
+/-% 6T (2.6%)
12T (20.5%)
24T (3.5%)
36T (21.8%)
60T (39.3%)
2.6 3.6
187/ BWE   45.1 (-0.1) 87.5%
EPS (3.7k)
2023: (3.5k)
2022: (3.9k)
75.2%
ROA (6%)
2023: (5.6%)
2022: (7.4%)
82.4%
ROE (14%)
2023: (13.6%)
2022: (16.4%)
90.9%
TT DOANH THU (6%)
2023: (1.2%)
2022: (11.1%)
2021: (3.6%)
2020: (18.8%)
63.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (39.8%)
2020: (12.4%)
4.2 63.5%
PE (12.3x)
2023: (10.3x)
2022: (11.0x)
21.1%
PS (2.39x)
2023: (2.0x)
2022: (2.3x)
19.9%
PB: (1.7x)
GiáSS : (26.1k)
2023: (25.7k)
2022: (23.5k)
32.3%
Giá 12T trước (38.7k)
24T (43.5k)
36T (28.1k)
39.7%
Nợ/TổngTàiSản (58.0%)
Nợ/VốnCSH (138.3%)
ThanhToánHiệnHành (121.5%)
ThanhToánNhanh (71.3%)
ThanhToánTiềnMặt (23.1%)
0.7 16.0%
Beta (0.7x)
74.6%
TB12T (233,815)
TB12T/KLNY (0.1%)
74.4%
+/-% 6T (28.5%)
12T (16.7%)
24T (3.9%)
36T (60.8%)
60T (113.7%)
3.5 2.8
188/ SSC   36.5 (0) 87.4%
EPS (3.9k)
2023: (3.7k)
2022: (3.4k)
87.0%
ROA (9%)
2023: (10.0%)
2022: (9.6%)
81.1%
ROE (15%)
2023: (14.1%)
2022: (13.4%)
25.6%
TT DOANH THU (3%)
2023: (0.5%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
66.1%
TT LOI NHUAN (24%)
2023: (8.0%)
2022: (0%)
2021: (35.9%)
2020: (0%)
4.3 79.0%
PE (9.4x)
2023: (8.1x)
2022: (7.6x)
32.5%
PS (1.62x)
2023: (1.4x)
2022: (1.2x)
34.9%
PB: (1.4x)
GiáSS : (26.8k)
2023: (26.3k)
2022: (25.6k)
39.1%
Giá 12T trước (29.0k)
24T (32.7k)
36T (34.2k)
58.4%
Nợ/TổngTàiSản (38.6%)
Nợ/VốnCSH (62.9%)
ThanhToánHiệnHành (173.8%)
ThanhToánNhanh (114.5%)
ThanhToánTiềnMặt (15.6%)
2.2 39.4%
Beta (1.2x)
25.8%
TB12T (677)
TB12T/KLNY (0.0%)
54.7%
+/-% 6T (26.7%)
12T (25.8%)
24T (11.5%)
36T (6.8%)
60T (-35.5%)
1.9 2.8
189/ NTL   48.8 (0.2) 87.4%
EPS (6.3k)
2023: (6.2k)
2022: (1.8k)
90.6%
ROA (22%)
2023: (17.9%)
2022: (6.3%)
85.2%
ROE (25%)
2023: (24.9%)
2022: (8.5%)
59.2%
TT DOANH THU (108%)
2023: (133.6%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
84.1%
TT LOI NHUAN (389%)
2023: (242.0%)
2022: (0%)
2021: (0%)
2020: (26.3%)
4.5 89.5%
PE (7.7x)
2023: (4.1x)
2022: (7.4x)
21.8%
PS (3.23x)
2023: (1.7x)
2022: (2.0x)
44.0%
PB: (1.9x)
GiáSS : (25.1k)
2023: (25.1k)
2022: (21.6k)
4.2%
Giá 12T trước (21.7k)
24T (21.8k)
36T (22.6k)
91.8%
Nợ/TổngTàiSản (13.1%)
Nợ/VốnCSH (15.1%)
ThanhToánHiệnHành (770.9%)
ThanhToánNhanh (305.4%)
ThanhToánTiềnMặt (76.1%)
2.4 70.1%
Beta (1.9x)
96.2%
TB12T (1,077,098)
TB12T/KLNY (1.8%)
96.4%
+/-% 6T (80.6%)
12T (124.3%)
24T (122.5%)
36T (115.6%)
60T (195.8%)
4.9 3.9
190/ BDW   23.7 (0) 87.3%
EPS (3.6k)
2023: (3.6k)
2022: (3.7k)
88.0%
ROA (10%)
2023: (9.6%)
2022: (10.5%)
91.9%
ROE (18%)
2023: (19.0%)
2022: (22.2%)
89.8%
TT DOANH THU (5%)
2023: (4.7%)
2022: (17.0%)
2021: (2.3%)
2020: (4.9%)
66.4%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (68.7%)
2021: (10.4%)
2020: (18.2%)
4.6 91.3%
PE (6.6x)
2023: (5.5x)
2022: (6.6x)
40.1%
PS (1.07x)
2023: (0.9x)
2022: (1.2x)
32.2%
PB: (1.2x)
GiáSS : (19.8k)
2023: (19.1k)
2022: (16.5k)
32.0%
Giá 12T trước (22.1k)
24T (20.8k)
36T (14.5k)
45.8%
Nợ/TổngTàiSản (46.8%)
Nợ/VốnCSH (87.9%)
ThanhToánHiệnHành (88.5%)
ThanhToánNhanh (74.7%)
ThanhToánTiềnMặt (53.3%)
2.1 85.5%
Beta (2.4x)
26.1%
TB12T (630)
TB12T/KLNY (0.0%)
76.2%
+/-% 6T (28.5%)
12T (8.4%)
24T (15.1%)
36T (64.8%)
60T (142.5%)
4.0 3.6
191/ NJC   21.5 (0) 87.2%
EPS (2.1k)
2022: (7.0k)
2021: (4.0k)
60.4%
ROA (2%)
2022: (7.2%)
2021: (4.2%)
85.4%
ROE (9%)
2022: (28.4%)
2021: (20.1%)
54.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (64.1%)
2021: (0%)
2020: (64.1%)
2019: (0%)
35.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (74.9%)
2021: (6.8%)
2020: (0%)
2019: (0%)
3.9 88.0%
PE (10.2x)
2022: (2.2x)
2021: (7.0x)
88.9%
PS (0.12x)
2022: (0.1x)
2021: (0.2x)
50.6%
PB: (0.9x)
GiáSS : (23.5k)
2022: (24.6k)
2021: (19.8k)
20.4%
Giá 12T trước (17.3k)
24T (18.5k)
36T (10.3k)
18.7%
Nợ/TổngTàiSản (83.0%)
Nợ/VốnCSH (489.1%)
ThanhToánHiệnHành (115.7%)
ThanhToánNhanh (54.5%)
ThanhToánTiềnMặt (12.9%)
2.8 60.5%
Beta (1.7x)
45.6%
TB12T (1,513)
TB12T/KLNY (0.0%)
68.1%
+/-% 6T (11.4%)
12T (24.3%)
24T (16%)
36T (109.5%)
60T (19.6%)
3.6 3.4
192/ M10   25 (0.7) 87.2%
EPS (3.5k)
2023: (3.3k)
2022: (4.1k)
67.5%
ROA (5%)
2023: (4.5%)
2022: (5.4%)
93.9%
ROE (21%)
2023: (19.3%)
2022: (25.3%)
56.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (31.2%)
2021: (0.4%)
2020: (3.1%)
34.6%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (63.3%)
2021: (15.1%)
2020: (0%)
4.2 94.8%
PE (7.1x)
2023: (5.9x)
2022: (3.7x)
89.9%
PS (0.18x)
2023: (0.2x)
2022: (0.1x)
35.8%
PB: (1.5x)
GiáSS : (16.8k)
2023: (16.8k)
2022: (16.2k)
15.4%
Giá 12T trước (16.6k)
24T (17.7k)
36T (15.7k)
25.6%
Nợ/TổngTàiSản (75.8%)
Nợ/VốnCSH (314.0%)
ThanhToánHiệnHành (114.0%)
ThanhToánNhanh (72.9%)
ThanhToánTiềnMặt (14.5%)
2.6 27.5%
Beta (1.0x)
45.4%
TB12T (5,269)
TB12T/KLNY (0.0%)
83.3%
+/-% 6T (26.0%)
12T (47.2%)
24T (37.6%)
36T (55.6%)
60T (93.0%)
3.5 3.4
193/ VTR   24 (0.4) 87.1%
EPS (2.9k)
2023: (2.8k)
2022: (6.1k)
62.1%
ROA (3%)
2023: (3.4%)
2022: (5.7%)
95.1%
ROE (19%)
2023: (18.5%)
2022: (86.9%)
84.7%
TT DOANH THU (33%)
2023: (55.6%)
2022: (316.7%)
2021: (0%)
2020: (0%)
18.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (0%)
2021: (256.6%)
2020: (0%)
4.1 91.3%
PE (8.4x)
2023: (7.0x)
2022: (3.9x)
93.1%
PS (0.11x)
2023: (0.1x)
2022: (0.1x)
19.8%
PB: (1.6x)
GiáSS : (15.3k)
2023: (14.9k)
2022: (7k)
76.5%
Giá 12T trước (24.8k)
24T (28.9k)
36T (33k)
20.4%
Nợ/TổngTàiSản (82.7%)
Nợ/VốnCSH (477.9%)
ThanhToánHiệnHành (115.4%)
ThanhToánNhanh (115.4%)
ThanhToánTiềnMặt (3.8%)
3.8 33.9%
Beta (1.1x)
70.2%
TB12T (41,124)
TB12T/KLNY (0.1%)
26.1%
+/-% 6T (23.1%)
12T (-3.2%)
24T (-17.0%)
36T (-27.3%)
60T (-57.1%)
1.4 3.1
194/ TUG   18.7 (0) 87.0%
EPS (3.2k)
2022: (4.9k)
2021: (3k)
94.9%
ROA (12%)
2022: (19.5%)
2021: (14.8%)
91.7%
ROE (16%)
2022: (26.0%)
2021: (19.2%)
46.0%
TT DOANH THU (0%)
2022: (0.3%)
2021: (14.5%)
2020: (3.7%)
2019: (0%)
65.7%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (64.3%)
2021: (5.3%)
2020: (33.4%)
2019: (0%)
4.7 94.2%
PE (5.8x)
2022: (3x)
2021: (6.8x)
60.0%
PS (0.53x)
2022: (0.4x)
2021: (0.6x)
47.6%
PB: (0.9x)
GiáSS : (20.5k)
2022: (18.9k)
2021: (15.6k)
35.5%
Giá 12T trước (15.1k)
24T (17.6k)
36T (14.9k)
85.4%
Nợ/TổngTàiSản (26.8%)
Nợ/VốnCSH (36.6%)
ThanhToánHiệnHành (354.6%)
ThanhToánNhanh (349.8%)
ThanhToánTiềnMặt (247.3%)
4.3 64.8%
Beta (1.8x)
31.9%
TB12T (450)
TB12T/KLNY (0.0%)
77.2%
+/-% 6T (25.5%)
12T (24.2%)
24T (6.0%)
36T (25.3%)
60T (234.6%)
3.7 4.2
195/ VIB   22 (0) 87.0%
EPS (3.3k)
2023: (3.4k)
2022: (4.0k)
46.0%
ROA (2%)
2023: (2.1%)
2022: (2.5%)
95.4%
ROE (22%)
2023: (22.6%)
2022: (25.9%)
99.0%
TT DOANH THU (12%)
2023: (29.3%)
2022: (31.2%)
2021: (20.3%)
2020: (25.8%)
89.2%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (1.1%)
2022: (32.1%)
2021: (38.1%)
2020: (42.1%)
3.8 95.8%
PE (6.6x)
2023: (5.5x)
2022: (3.5x)
33.9%
PS (1.63x)
2023: (1.3x)
2022: (1.1x)
35.4%
PB: (1.5x)
GiáSS : (15.1k)
2023: (15.0k)
2022: (15.5k)
43.2%
Giá 12T trước (18.8k)
24T (15.8k)
36T (27.4k)
2.3%
Nợ/TổngTàiSản (90.7%)
Nợ/VốnCSH (977.4%)
ThanhToánHiệnHành (1.7%)
ThanhToánNhanh (1.7%)
ThanhToánTiềnMặt (1.7%)
1.4 42.8%
Beta (1.3x)
86.3%
TB12T (5,162,712)
TB12T/KLNY (0.2%)
74.0%
+/-% 6T (24.3%)
12T (17.1%)
24T (39.1%)
36T (-19.6%)
60T (332.7%)
4.2 3.1
196/ YTC   39.1 (0) 86.9%
EPS (2.1k)
2022: (10.4k)
2021: (3.5k)
40.8%
ROA (1%)
2022: (3.5%)
2021: (1.4%)
96.9%
ROE (17%)
2022: (98.7%)
2021: (49.0%)
34.4%
TT DOANH THU (0%)
2022: (12.2%)
2021: (0%)
2020: (17.6%)
2019: (0%)
20.1%
TT LOI NHUAN (0%)
2022: (200.0%)
2021: (0%)
2020: (0%)
2019: (0%)
3.8 73.5%
PE (18.4x)
2022: (5.2x)
2021: (7.8x)
83.3%
PS (0.22x)
2022: (0.2x)
2021: (0.1x)
6.3%
PB: (3.1x)
GiáSS : (12.7k)
2022: (10.5k)
2021: (7.1k)
23.9%
Giá 12T trước (28.8k)
24T (32.0k)
36T (29.8k)
11.8%
Nợ/TổngTàiSản (95.9%)
Nợ/VốnCSH (2,312.2%)
ThanhToánHiệnHành (100.1%)
ThanhToánNhanh (91.2%)
ThanhToánTiềnMặt (5%)
1.2 96.9%
Beta (3.4x)
33.2%
TB12T (530)
TB12T/KLNY (0.0%)
48.1%
+/-% 6T (-29.1%)
12T (35.9%)
24T (22.4%)
36T (31.4%)
60T (5.6%)
3.2 2.7
197/ HDB   23.7 (-0.1) 86.8%
EPS (3.9k)
2023: (3.6k)
2022: (3.3k)
43.2%
ROA (2%)
2023: (1.7%)
2022: (2.0%)
95.2%
ROE (24%)
2023: (23.2%)
2022: (22.2%)
99.6%
TT DOANH THU (51%)
2023: (58.0%)
2022: (27.3%)
2021: (13.1%)
2020: (17.9%)
99.3%
TT LOI NHUAN (35%)
2023: (25.9%)
2022: (27.2%)
2021: (38.9%)
2020: (15.6%)
3.8 95.6%
PE (6.0x)
2023: (5.7x)
2022: (4.0x)
38.0%
PS (1.22x)
2023: (1.1x)
2022: (1.0x)
34.2%
PB: (1.4x)
GiáSS : (16.5k)
2023: (15.5k)
2022: (14.8k)
18.9%
Giá 12T trước (16.3k)
24T (15.8k)
36T (19.8k)
6.2%
Nợ/TổngTàiSản (92.1%)
Nợ/VốnCSH (1,164.1%)
ThanhToánHiệnHành (8.9%)
ThanhToánNhanh (8.9%)
ThanhToánTiềnMặt (5.9%)
1.1 28.9%
Beta (1.0x)
87.6%
TB12T (6,484,061)
TB12T/KLNY (0.2%)
84.3%
+/-% 6T (25.1%)
12T (45.8%)
24T (49.6%)
36T (20.0%)
60T (184.3%)
4.3 3.1
198/ STB   30.8 (-0.1) 86.8%
EPS (4.2k)
2023: (4.1k)
2022: (2.7k)
32.1%
ROA (1%)
2023: (1.1%)
2022: (0.9%)
83.6%
ROE (17%)
2023: (16.9%)
2022: (13.1%)
92.2%
TT DOANH THU (24%)
2023: (49.6%)
2022: (25.9%)
2021: (0%)
2020: (10.2%)
99.4%
TT LOI NHUAN (40%)
2023: (53.1%)
2022: (47.8%)
2021: (27.2%)
2020: (9.3%)
3.4 84.0%
PE (7.3x)
2023: (6.8x)
2022: (8.4x)
40.0%
PS (1.07x)
2023: (0.9x)
2022: (1.1x)
35.0%
PB: (1.2x)
GiáSS : (25.4k)
2023: (24.3k)
2022: (20.5k)
44.2%
Giá 12T trước (29.5k)
24T (21.5k)
36T (32.6k)
4.6%
Nợ/TổngTàiSản (93.1%)
Nợ/VốnCSH (1,347.6%)
ThanhToánHiệnHành (4.3%)
ThanhToánNhanh (4.3%)
ThanhToánTiềnMặt (4.3%)
1.3 53.6%
Beta (1.5x)
98.0%
TB12T (19,258,086)
TB12T/KLNY (1.0%)
66.3%
+/-% 6T (13.6%)
12T (4.8%)
24T (43.7%)
36T (-5.2%)
60T (171.1%)
4.3 3.0
199/ VTK   93.2 (3.2) 86.7%
EPS (2.8k)
2022: (4.3k)
2021: (3.6k)
91.1%
ROA (14%)
2022: (11.0%)
2021: (10.7%)
86.9%
ROE (19%)
2022: (16.7%)
2021: (15.0%)
97.6%
TT DOANH THU (31%)
2022: (58.0%)
2021: (20.4%)
2020: (0.7%)
2019: (22.2%)
63.9%
TT LOI NHUAN (26%)
2022: (21.4%)
2021: (0%)
2020: (8.0%)
2019: (0%)
4.5 78.9%
PE (33.6x)
2022: (4.2x)
2021: (3.9x)
47.8%
PS (3.09x)
2022: (0.4x)
2021: (0.5x)
48.2%
PB: (6.5x)
GiáSS : (14.4k)
2022: (25.8k)
2021: (23.8k)
0.1%
Giá 12T trước (17.2k)
24T (17.8k)
36T (12.8k)
77.9%
Nợ/TổngTàiSản (27.4%)
Nợ/VốnCSH (37.7%)
ThanhToánHiệnHành (271.8%)
ThanhToánNhanh (254.7%)
ThanhToánTiềnMặt (50.1%)
2.4 83.3%
Beta (2.3x)
76.8%
TB12T (43,823)
TB12T/KLNY (0.5%)
99.9%
+/-% 6T (215.3%)
12T (439.6%)
24T (423.0%)
36T (626.8%)
60T (740.8%)
4.9 3.9
200/ S4A   43 (0) 86.6%
EPS (3.0k)
2023: (3.3k)
2022: (4.1k)
94.7%
ROA (13%)
2023: (13.7%)
2022: (17.2%)
96.1%
ROE (23%)
2023: (23.3%)
2022: (27.1%)
27.6%
TT DOANH THU (0%)
2023: (0%)
2022: (8.1%)
2021: (22.2%)
2020: (0%)
36.3%
TT LOI NHUAN (0%)
2023: (0%)
2022: (23.3%)
2021: (63.6%)
2020: (0%)
4.7 70.2%
PE (14.1x)
2023: (9.9x)
2022: (7.1x)
9.3%
PS (6.54x)
2023: (4.7x)
2022: (4.0x)