CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (tig)

14.70
-1.30
(-8.12%)
✓ Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng Công thức tính Ngày GDKHQ

Lịch sự kiện - TIG

Sự kiện Ngày GDKHQ Cổ tức/Quyền
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 24/11/2023
29/01/2024
10/1
Phát hành thêm: 17,600,649 (929)
Cổ phiếu sau phát hành: 193,606,205

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

29/01/2024 00:00 TIG: Ngày 02/02/2024, giao dịch 17.599.720cp niêm yết bổ sung
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 03/10/2022
28/12/2022
10/1
Phát hành thêm: 16,000,683 (1032)
Cổ phiếu sau phát hành: 176,006,485

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

TIG: Ngày 28/12/2022, giao dịch đầu tiên 15.999.651 cổ phiếu niêm yết bổ sung (12/12/2022 03:53)
Phát hành hiện hữu 17/03/2022
15/07/2022
4.33356/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 30,000,008 (8)
Cổ phiếu sau phát hành: 160,006,834

TIG: Ngày 15/07/2022, giao dịch đầu tiên 30.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (13/07/2022 07:35)
Phát hành khác 13/10/2021
13/10/2021
Phát hành thêm: 30,000,000

13/10/2021 ## TIG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu
27/10/2021 ## TIG: Ngày 06/09/2022, giao dịch đầu tiên 30.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
08/09/2021 ## TIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 130.006.834 cp
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 08/07/2021
01/09/2021
10/1
Phát hành thêm: 9,091,530
Cổ phiếu sau phát hành: 100,006,834

Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

01/09/2021 ## TIG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 9.091.530 cổ phiếu
16/09/2021 ## TIG: Ngày 21/09/2021, giao dịch đầu tiên 9.091.530 cổ phiếu niêm yết bổ sung
24/07/2021 ## TIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 100.006.834 cp
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 28/10/2020
13/11/2020
10/1
Phát hành thêm: 8,265,028 (1)
Cổ phiếu sau phát hành: 90,915,304

Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

13/11/2020 ## TIG: Đã phát hành 8.265.027 cp trả cổ tức

TIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 90.915.304 cp (13/11/2020 07:09)
Cổ tức bằng tiền 14/10/2019
25/10/2019
5%
500 đồng/cổ phiếu

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 30/10/2018
05/12/2018
100/7
Phát hành thêm: 5,407,028 (1)
Cổ phiếu sau phát hành: 82,650,277

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 01/08/2017
26/09/2017
20/1
Phát hành thêm: 3,678,250
Cổ phiếu sau phát hành: 77,243,250

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1


TIG: Ngày 26/09/2017, giao dịch đầu tiên 3.678.250 cổ phiếu niêm yết bổ sung (22/09/2017 14:30)
TIG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 3.678.250 cổ phiếu (13/09/2017 14:56)
TIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 77.243.250 cp (09/08/2017 17:09)
Cổ tức bằng tiền 07/10/2016
21/10/2016
5%
500 đồng/cổ phiếu

Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2016
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 07/10/2016
22/11/2016
10/1
Phát hành thêm: 6,800,000 (1235000)
Cổ phiếu sau phát hành: 73,565,000

Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2016

TIG: Ngày 22/11/2016, ngày giao dịch đầu tiên 5.565.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (16/11/2016 00:00)
TIG: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 5.565.000 cổ phiếu (08/11/2016 00:00)
TIG: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 73.565.000 cp (18/10/2016 08:46)
Phát hành khác 08/06/2016
08/06/2016
Phát hành thêm: 12,350,000

TIG: 08/06/2016, ngày giao dịch 12.350.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (02/06/2016 09:15)
TIG: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 12.350.000 cổ phiếu (25/05/2016 00:00)
TIG: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 68.000.000 cp (20/04/2016 10:42)
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 03/07/2015
10/09/2015
10/1
Phát hành thêm: 2,650,000
Cổ phiếu sau phát hành: 29,150,000

Trả cổ tức bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2015
Phát hành hiện hữu 03/07/2015
10/09/2015
1/1
(giá: 10,000)
Phát hành thêm: 26,500,000
Cổ phiếu sau phát hành: 55,650,000

Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 1:1. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2015
Ngày nộp tiền: 15/07/2015-03/08/2015
--

TIG: Chấp thuận niêm yết bổ sung 29.150.000 cổ phiếu (10/09/2015 00:00)
Phát hành khác 10/10/2014
10/10/2014
Phát hành thêm: 10,000,000

- Số lượng cổ phiếu TĐĐKNY: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu);
- Giá trị cổ phiếu TĐĐKNY (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 26.500.000 cổ phiếu (Hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn cổ phiếu);
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 265.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng);
- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 10/10/2014.
Lưu ý: Toàn bộ số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày 18/8/2014 đến ngày 18/8/2015.
Cổ phiếu thưởng / Chia tách cổ phiếu 06/07/2011
19/09/2011
10/1
Phát hành thêm: 1,500,000
Cổ phiếu sau phát hành: 16,500,000

Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2011
--------------------------------------------------------------
TIG: 19/09, giao dịch 1.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |