CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (tig)

15.10
-0.20
(-1.31%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - TIG

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
24/11/2023 Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)11.80 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 10.73 (O) 1.1 (C)
1.1 x 1
= 1.1 (aC)
10.73 (O)
(11.80) (LC)
C=11.80/10.73
10.70
-0.03
-0.25%
10.70
=
10.70 / 1
03/10/2022 Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)11.80 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 10.73 (O) 1.1 (C)
1.1 x 1.1
= 1.21 (aC)
10.73 (O)
(11.80) (LC)
C=11.80/10.73
10.20
-0.53
-4.92%
9.27
=
10.20 / 1.10000
17/03/2022 Rights 4.33356/1 Price 10 (Volume + 23.08%, Ratio=0.23)24.20 (LC) + 0.23*10 (3) / 1 + 0.23 (3) = 21.54 (O) 1.12362 (C)
1.12362 x 1.21
= 1.35958 (aC)
21.54 (O)
(24.20) (LC)
C=24.20/21.54
22.90
+1.36
+6.33%
18.93
=
22.90 / 1.21000
08/07/2021 Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)13.90 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 12.64 (O) 1.1 (C)
1.1 x 1.35958
= 1.49553 (aC)
12.64 (O)
(13.90) (LC)
C=13.90/12.64
12.90
+0.26
+2.09%
9.49
=
12.90 / 1.35958
28/10/2020 Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)6.40 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 5.82 (O) 1.1 (C)
1.1 x 1.49553
= 1.64509 (aC)
5.82 (O)
(6.40) (LC)
C=6.40/5.82
5.90
+0.08
+1.41%
3.95
=
5.90 / 1.49553
14/10/2019 Cash 5%4.40 (LC) - 0.5 (1) = 3.90 (O) 1.12821 (C)
1.12821 x 1.64509
= 1.85599 (aC)
3.90 (O)
(4.40) (LC)
C=4.40/3.90
4.10
+0.20
+5.13%
2.49
=
4.10 / 1.64509
30/10/2018 Split-Bonus 100/7 (Volume + 7%, Ratio=0.07)2.90 (LC) / 1 + 0.07 (2) = 2.71 (O) 1.07 (C)
1.07 x 1.85599
= 1.98591 (aC)
2.71 (O)
(2.90) (LC)
C=2.90/2.71
2.80
+0.09
+3.31%
1.51
=
2.80 / 1.85599
01/08/2017 Split-Bonus 20/1 (Volume + 5%, Ratio=0.05)4.40 (LC) / 1 + 0.05 (2) = 4.19 (O) 1.05 (C)
1.05 x 1.98591
= 2.08521 (aC)
4.19 (O)
(4.40) (LC)
C=4.40/4.19
4.30
+0.11
+2.61%
2.17
=
4.30 / 1.98591
07/10/2016 Cash 5%Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)6.30 (LC) - 0.5 (1) / 1 + 0.10 (2) = 5.27 (O) 1.19483 (C)
1.19483 x 2.08521
= 2.49147 (aC)
5.27 (O)
(6.30) (LC)
C=6.30/5.27
5.40
+0.13
+2.41%
2.59
=
5.40 / 2.08521
03/07/2015 Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)Rights 1/1 Price 10 (Volume + 100%, Ratio=1)11.20 (LC) + 1*10 (3) / 1 + 0.10 (2) + 1 (3) = 10.10 (O) 1.10943 (C)
1.10943 x 2.49147
= 2.76412 (aC)
10.10 (O)
(11.20) (LC)
C=11.20/10.10
10.40
+0.30
+3.02%
4.17
=
10.40 / 2.49147
06/07/2011 Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)7.30 (LC) / 1 + 0.10 (2) = 6.64 (O) 1.1 (C)
1.1 x 2.76412
= 3.04053 (aC)
6.64 (O)
(7.30) (LC)
C=7.30/6.64
6.20
-0.44
-6.58%
2.24
=
6.20 / 2.76412

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |