CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (dmc)

66.50
-3
(-4.32%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - DMC

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
21/09/2023 Cash 25%69.60 (LC) - 2.5 (1) = 67.10 (O) 1.03726 (C)
1.03726 x 1
= 1.03726 (aC)
67.10 (O)
(69.60) (LC)
C=69.60/67.10
70
+2.90
+4.32%
70
=
70 / 1
14/09/2022 Cash 25%51.60 (LC) - 2.5 (1) = 49.10 (O) 1.05092 (C)
1.05092 x 1.03726
= 1.09007 (aC)
49.10 (O)
(51.60) (LC)
C=51.60/49.10
48.85
-0.25
-0.51%
47.10
=
48.85 / 1.03726
25/10/2021 Cash 25%61 (LC) - 2.5 (1) = 58.50 (O) 1.04274 (C)
1.04274 x 1.09007
= 1.13666 (aC)
58.50 (O)
(61.00) (LC)
C=61.00/58.50
58.50
0
0%
53.67
=
58.50 / 1.09007
08/10/2020 Cash 25%62.20 (LC) - 2.5 (1) = 59.70 (O) 1.04188 (C)
1.04188 x 1.13666
= 1.18425 (aC)
59.70 (O)
(62.20) (LC)
C=62.20/59.70
59.60
-0.10
-0.17%
52.43
=
59.60 / 1.13666
09/09/2019 Cash 25%75 (LC) - 2.5 (1) = 72.50 (O) 1.03448 (C)
1.03448 x 1.18425
= 1.22509 (aC)
72.50 (O)
(75.00) (LC)
C=75.00/72.50
72.90
+0.40
+0.55%
61.56
=
72.90 / 1.18425
21/08/2018 Cash 10%87 (LC) - 1 (1) = 86 (O) 1.01163 (C)
1.01163 x 1.22509
= 1.23934 (aC)
86.00 (O)
(87.00) (LC)
C=87.00/86.00
84
-2
-2.33%
68.57
=
84 / 1.22509
27/12/2017 Cash 15%119 (LC) - 1.5 (1) = 117.50 (O) 1.01277 (C)
1.01277 x 1.23934
= 1.25516 (aC)
117.50 (O)
(119.00) (LC)
C=119.00/117.50
118
+0.50
+0.43%
95.21
=
118 / 1.23934
13/07/2017 Cash 20%138 (LC) - 2 (1) = 136 (O) 1.01471 (C)
1.01471 x 1.25516
= 1.27362 (aC)
136.00 (O)
(138.00) (LC)
C=138.00/136.00
136
0
0%
108.35
=
136 / 1.25516
16/06/2016 Split-Bonus 10/3 (Volume + 30%, Ratio=0.30)74 (LC) / 1 + 0.30 (2) = 56.92 (O) 1.3 (C)
1.3 x 1.27362
= 1.6557 (aC)
56.92 (O)
(74.00) (LC)
C=74.00/56.92
60.50
+3.58
+6.28%
47.50
=
60.50 / 1.27362
31/05/2016 Cash 20%67 (LC) - 2 (1) = 65 (O) 1.03077 (C)
1.03077 x 1.6557
= 1.70664 (aC)
65.00 (O)
(67.00) (LC)
C=67.00/65.00
64.50
-0.50
-0.77%
38.96
=
64.50 / 1.65570
09/09/2015 Cash 10%39.50 (LC) - 1 (1) = 38.50 (O) 1.02597 (C)
1.02597 x 1.70664
= 1.75097 (aC)
38.50 (O)
(39.50) (LC)
C=39.50/38.50
39.40
+0.90
+2.34%
23.09
=
39.40 / 1.70664
04/03/2015 Cash 8%44 (LC) - 0.8 (1) = 43.20 (O) 1.01852 (C)
1.01852 x 1.75097
= 1.7834 (aC)
43.20 (O)
(44.00) (LC)
C=44.00/43.20
43
-0.20
-0.46%
24.56
=
43 / 1.75097
28/07/2014 Cash 7%42.90 (LC) - 0.7 (1) = 42.20 (O) 1.01659 (C)
1.01659 x 1.7834
= 1.81298 (aC)
42.20 (O)
(42.90) (LC)
C=42.90/42.20
41.70
-0.50
-1.18%
23.38
=
41.70 / 1.78340
17/01/2014 Split-Bonus 2/1 (Volume + 50%, Ratio=0.50)58 (LC) / 1 + 0.50 (2) = 38.67 (O) 1.5 (C)
1.5 x 1.81298
= 2.71947 (aC)
38.67 (O)
(58.00) (LC)
C=58.00/38.67
41.30
+2.63
+6.81%
22.78
=
41.30 / 1.81298
12/11/2013 Cash 15%45.90 (LC) - 1.5 (1) = 44.40 (O) 1.03378 (C)
1.03378 x 2.71947
= 2.81135 (aC)
44.40 (O)
(45.90) (LC)
C=45.90/44.40
44.80
+0.40
+0.90%
16.47
=
44.80 / 2.71947
07/05/2013 Cash 7%30.20 (LC) - 0.7 (1) = 29.50 (O) 1.02373 (C)
1.02373 x 2.81135
= 2.87806 (aC)
29.50 (O)
(30.20) (LC)
C=30.20/29.50
29.90
+0.40
+1.36%
10.64
=
29.90 / 2.81135
22/11/2012 Cash 15%28.50 (LC) - 1.5 (1) = 27 (O) 1.05556 (C)
1.05556 x 2.87806
= 3.03795 (aC)
27.00 (O)
(28.50) (LC)
C=28.50/27.00
26.80
-0.20
-0.74%
9.31
=
26.80 / 2.87806
25/06/2012 Cash 12%29.20 (LC) - 1.2 (1) = 28 (O) 1.04286 (C)
1.04286 x 3.03795
= 3.16814 (aC)
28.00 (O)
(29.20) (LC)
C=29.20/28.00
28.20
+0.20
+0.71%
9.28
=
28.20 / 3.03795
10/01/2012 Cash 10%23.70 (LC) - 1 (1) = 22.70 (O) 1.04405 (C)
1.04405 x 3.16814
= 3.30771 (aC)
22.70 (O)
(23.70) (LC)
C=23.70/22.70
23
+0.30
+1.32%
7.26
=
23 / 3.16814
20/06/2011 Cash 12%21.30 (LC) - 1.2 (1) = 20.10 (O) 1.0597 (C)
1.0597 x 3.30771
= 3.50519 (aC)
20.10 (O)
(21.30) (LC)
C=21.30/20.10
19.70
-0.40
-1.99%
5.96
=
19.70 / 3.30771
23/02/2011 Cash 10%27 (LC) - 1 (1) = 26 (O) 1.03846 (C)
1.03846 x 3.50519
= 3.64 (aC)
26.00 (O)
(27.00) (LC)
C=27.00/26.00
25
-1
-3.85%
7.13
=
25 / 3.50519
10/06/2010 Cash 10%41.50 (LC) - 1 (1) = 40.50 (O) 1.02469 (C)
1.02469 x 3.64
= 3.72988 (aC)
40.50 (O)
(41.50) (LC)
C=41.50/40.50
41
+0.50
+1.23%
11.26
=
41 / 3.64000
24/08/2009 Cash 10%Split-Bonus 10/3 (Volume + 30%, Ratio=0.30)78.50 (LC) - 1 (1) / 1 + 0.30 (2) = 59.62 (O) 1.31677 (C)
1.31677 x 3.72988
= 4.91141 (aC)
59.62 (O)
(78.50) (LC)
C=78.50/59.62
62.50
+2.88
+4.84%
16.76
=
62.50 / 3.72988
23/04/2009 Cash 10%45 (LC) - 1 (1) = 44 (O) 1.02273 (C)
1.02273 x 4.91141
= 5.02303 (aC)
44.00 (O)
(45.00) (LC)
C=45.00/44.00
44
0
0%
8.96
=
44 / 4.91141
26/11/2008 Cash 10%52 (LC) - 1 (1) = 51 (O) 1.01961 (C)
1.01961 x 5.02303
= 5.12152 (aC)
51.00 (O)
(52.00) (LC)
C=52.00/51.00
51.50
+0.50
+0.98%
10.25
=
51.50 / 5.02303
22/04/2008 Cash 10%116 (LC) - 1 (1) = 115 (O) 1.0087 (C)
1.0087 x 5.12152
= 5.16605 (aC)
115.00 (O)
(116.00) (LC)
C=116.00/115.00
116
+1
+0.87%
22.65
=
116 / 5.12152
02/10/2007 Cash 8%154 (LC) - 0.8 (1) = 153.20 (O) 1.00522 (C)
1.00522 x 5.16605
= 5.19303 (aC)
153.20 (O)
(154.00) (LC)
C=154.00/153.20
160
+6.80
+4.44%
30.97
=
160 / 5.16605
30/05/2007 Split-Bonus 10/1 (Volume + 10%, Ratio=0.10)Rights 20/1 Price 35 (Volume + 5%, Ratio=0.05)118 (LC) + 0.05*35 (3) / 1 + 0.10 (2) + 0.05 (3) = 104.13 (O) 1.13319 (C)
1.13319 x 5.19303
= 5.88471 (aC)
104.13 (O)
(118.00) (LC)
C=118.00/104.13
109
+4.87
+4.68%
20.99
=
109 / 5.19303

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |