Chỉ báo trung bình động

Mã CK Giá SMA10 SMA20 SMA50 SMA100 SMA200 EMA10 EMA20 EMA30 EMA50 EMA60
a32 27.17 51.76
Bán
44.11
Bán
36.44
Bán
33.06
Bán
31.91
Bán
46.05
Bán
44.43
Bán
42.07
Bán
38.85
Bán
37.80
Bán
aaa 11.40 11.12
Mua
10.86
Mua
10.04
Mua
9.54
Mua
10.29
Mua
11.09
Mua
10.83
Mua
10.60
Mua
10.28
Mua
10.21
Mua
aam 10.75 9.37
Mua
9.19
Mua
9.29
Mua
9.58
Mua
10.15
Mua
9.39
Mua
9.30
Mua
9.30
Mua
9.36
Mua
9.40
Mua
aas 9.83 8.61
Mua
8.45
Mua
8.47
Mua
8.34
Mua
9.08
Mua
8.62
Mua
8.53
Mua
8.49
Mua
8.50
Mua
8.48
Mua
aat 5.97 5.36
Mua
5.30
Mua
5.22
Mua
5.08
Mua
5.42
Mua
5.36
Mua
5.34
Mua
5.31
Mua
5.26
Mua
5.24
Mua
aav 5.90 3.93
Mua
3.86
Mua
3.96
Mua
4.12
Mua
4.99
Mua
3.90
Mua
3.88
Mua
3.92
Mua
4.01
Mua
4.04
Mua
abb 9 8.38
Mua
8.31
Mua
8.21
Mua
8.06
Mua
8.44
Mua
8.37
Mua
8.34
Mua
8.30
Mua
8.25
Mua
8.25
Mua
abc 14.94 13.19
Mua
13.18
Mua
13.45
Mua
13.68
Mua
14.88
Mua
13.11
Mua
13.21
Mua
13.30
Mua
13.44
Mua
13.51
Mua
abi 27.23 25.72
Mua
25.78
Mua
25.68
Mua
25.95
Mua
28.83
Bán
25.72
Mua
25.74
Mua
25.72
Mua
25.81
Mua
25.90
Mua
abr 12.35 12.89
Bán
13
Bán
13.35
Bán
14.11
Bán
13.84
Bán
12.89
Bán
13.01
Bán
13.12
Bán
13.35
Bán
13.42
Bán
abs 7.10 6.02
Mua
5.96
Mua
5.95
Mua
5.82
Mua
6.55
Mua
5.98
Mua
5.98
Mua
5.97
Mua
5.94
Mua
5.96
Mua
abt 30.40 35.49
Bán
35.46
Bán
35.72
Bán
35.09
Bán
33.90
Bán
35.58
Bán
35.55
Bán
35.55
Bán
35.52
Bán
35.46
Bán
acb 22.10 27.68
Bán
27.26
Bán
25.71
Bán
23.98
Bán
23.03
Bán
27.65
Bán
27.23
Bán
26.77
Bán
25.96
Bán
25.62
Bán
acc 13.45 12.13
Mua
11.98
Mua
12.10
Mua
11.84
Mua
12.61
Mua
12.11
Mua
12.06
Mua
12.04
Mua
12.04
Mua
12.01
Mua
ace 36.11 36.43
Bán
36.54
Bán
36.53
Bán
35.85
Mua
35.72
Mua
36.46
Bán
36.47
Bán
36.49
Bán
36.40
Bán
36.31
Bán
acl 13.80 12.83
Mua
12.43
Mua
12.14
Mua
12.38
Mua
12.92
Mua
12.91
Mua
12.60
Mua
12.45
Mua
12.37
Mua
12.37
Mua
acm 0.80 0.74
Mua
0.75
Mua
0.76
Mua
0.72
Mua
0.72
Mua
0.72
Mua
0.75
Mua
0.73
Mua
0.69
Mua
0.72
Mua
acs 7.60 6.31
Mua
6.94
Mua
7.45
Mua
7.62
Bán
9.10
Bán
6.78
Mua
6.89
Mua
7.05
Mua
7.25
Mua
7.31
Mua
acv 79.40 82.58
Bán
80.26
Bán
71.15
Mua
70.89
Mua
74.35
Mua
82.20
Bán
79.59
Bán
77.32
Mua
74.64
Mua
73.93
Mua
adc 16.70 18.67
Bán
18.61
Bán
18.52
Bán
18.36
Bán
17.92
Bán
18.67
Bán
18.61
Bán
18.55
Bán
18.50
Bán
18.47
Bán
adg 34.20 19.88
Mua
19.94
Mua
20.91
Mua
22.63
Mua
27.79
Mua
19.87
Mua
20.07
Mua
20.35
Mua
20.99
Mua
21.36
Mua
adp 19.37 23.12
Bán
22.45
Bán
20.76
Bán
19.60
Bán
19.45
Bán
23.10
Bán
22.51
Bán
21.98
Bán
21.23
Bán
20.95
Bán
ads 16.45 13.06
Mua
12.97
Mua
13.10
Mua
13.28
Mua
14.12
Mua
13.02
Mua
13.02
Mua
13.05
Mua
13.12
Mua
13.16
Mua
afx 12.30 8.99
Mua
8.86
Mua
8.84
Mua
9.18
Mua
10.19
Mua
8.97
Mua
8.91
Mua
8.91
Mua
8.98
Mua
9.05
Mua
ag1 7 7.77
Bán
7.63
Bán
7.60
Bán
7.36
Bán
7.05
Bán
7.76
Bán
7.69
Bán
7.65
Bán
7.57
Bán
7.52
Bán
age 15.80 13.43
Mua
14.06
Mua
13.71
Mua
12.29
Mua
12.30
Mua
12.21
Mua
13.32
Mua
13.53
Mua
13.41
Mua
13.28
Mua
agf 2.50 2.74
Bán
2.87
Bán
2.70
Bán
2.54
Bán
2.49
Mua
2.77
Bán
2.76
Bán
2.76
Bán
2.71
Bán
2.67
Bán
agg 30.40 24.33
Mua
24.33
Mua
24.90
Mua
25.66
Mua
28.07
Mua
24.24
Mua
24.39
Mua
24.53
Mua
24.91
Mua
25.09
Mua
agm 5.95 6.28
Bán
6.28
Bán
6.28
Bán
6.28
Bán
6.71
Bán
6.30
Bán
6.33
Bán
6.35
Bán
6.40
Bán
6.43
Bán
agp 25.60 28.35
Bán
27.64
Bán
26.41
Bán
25.55
Mua
25.09
Mua
28.39
Bán
27.80
Bán
27.37
Bán
26.75
Bán
26.53
Bán
agr 14.46 17.34
Bán
17.17
Bán
16.66
Bán
15.89
Bán
15.44
Bán
17.40
Bán
17.20
Bán
17.01
Bán
16.74
Bán
16.62
Bán
agx 38 37.84
Mua
36.71
Mua
37.58
Mua
38.04
Bán
37.79
Mua
37.65
Mua
37.34
Mua
37.28
Mua
37.41
Mua
37.48
Mua
aic 10.50 13.95
Bán
14.51
Bán
14.71
Bán
13.12
Bán
11.66
Bán
13.95
Bán
14.26
Bán
14.36
Bán
14.22
Bán
14.09
Bán
alt 12.32 13.59
Bán
13.66
Bán
13.51
Bán
13.51
Bán
13.50
Bán
13.64
Bán
13.61
Bán
13.59
Bán
13.56
Bán
13.52
Bán
alv 4.70 3.94
Mua
3.90
Mua
3.89
Mua
3.96
Mua
4.23
Mua
3.92
Mua
3.89
Mua
3.92
Mua
3.92
Mua
3.95
Mua
amc 20.03 17.56
Mua
17.55
Mua
17.42
Mua
17.51
Mua
18.85
Mua
17.59
Mua
17.56
Mua
17.53
Mua
17.52
Mua
17.55
Mua
amd 1.11 1.11
Bán
1.11
Bán
1.11
Bán
1.11
Bán
1.15
Bán
1.13
Bán
1.16
Bán
1.18
Bán
1.23
Bán
1.26
Bán
ame 9.30 8.18
Mua
8.22
Mua
8.35
Mua
8.48
Mua
8.81
Mua
8.21
Mua
8.25
Mua
8.27
Mua
8.32
Mua
8.35
Mua
amp 14.40 22.33
Bán
19.82
Bán
16.48
Bán
12.49
Mua
11.61
Mua
23.31
Bán
20.89
Bán
19.37
Bán
17.24
Bán
16.48
Bán
ams 10.50 10.53
Bán
10.42
Mua
10.27
Mua
10.28
Mua
10.56
Bán
10.50
Bán
10.45
Mua
10.40
Mua
10.37
Mua
10.35
Mua
amv 4.90 4
Mua
3.95
Mua
3.91
Mua
3.84
Mua
4.33
Mua
3.96
Mua
3.95
Mua
3.93
Mua
3.91
Mua
3.96
Mua
ant 9.48 9.88
Bán
9.73
Bán
9.72
Bán
9.08
Mua
10.21
Bán
9.93
Bán
9.83
Bán
9.76
Bán
9.61
Bán
9.56
Bán
anv 35.26 32.60
Mua
31.49
Mua
30.99
Mua
31.12
Mua
32.99
Mua
33
Mua
32.05
Mua
31.65
Mua
31.34
Mua
31.34
Mua
apc 12.45 7.95
Mua
7.83
Mua
8.71
Mua
9.31
Mua
10.77
Mua
7.96
Mua
8.06
Mua
8.24
Mua
8.59
Mua
8.72
Mua
apf 60.15 60.02
Mua
59.48
Mua
57.19
Mua
56.21
Mua
58.17
Mua
60.25
Bán
59.53
Mua
58.92
Mua
58.02
Mua
57.79
Mua
apg 8.68 14.28
Bán
14.04
Bán
12.89
Bán
11.23
Bán
10.09
Bán
14.27
Bán
13.98
Bán
13.63
Bán
12.97
Bán
12.70
Bán
aph 8.94 8.56
Mua
8.42
Mua
7.95
Mua
7.74
Mua
8.38
Mua
8.52
Mua
8.40
Mua
8.27
Mua
8.13
Mua
8.06
Mua
api 6.10 5.32
Mua
5.31
Mua
5.50
Mua
5.71
Mua
7.36
Bán
5.28
Mua
5.33
Mua
5.38
Mua
5.50
Mua
5.58
Mua
apl 20.10 18.72
Mua
20.27
Bán
23.68
Bán
22.70
Bán
23.15
Bán
18.43
Mua
20.20
Bán
21.29
Bán
22.18
Bán
22.37
Bán
app 4.50 4.40
Mua
4.40
Mua
4.47
Mua
4.66
Bán
4.77
Bán
4.41
Mua
4.42
Mua
4.45
Mua
4.49
Mua
4.52
Bán
aps 6.40 6.28
Mua
6.28
Mua
6.49
Bán
6.66
Bán
8.32
Bán
6.26
Mua
6.30
Mua
6.37
Mua
6.48
Bán
6.58
Bán
apt 2.60 2.66
Bán
3.10
Bán
2.97
Bán
2.75
Bán
2.61
Bán
2.87
Bán
2.95
Bán
2.97
Bán
2.92
Bán
2.88
Bán
arm 29.40 25.02
Mua
24.79
Mua
26.80
Mua
26.93
Mua
27.73
Mua
25.37
Mua
25.03
Mua
25.21
Mua
25.76
Mua
25.98
Mua
art 1.30 1.30
Bán
1.30
Bán
1.30
Bán
1.30
Bán
1.35
Bán
1.32
Bán
1.35
Bán
1.37
Bán
1.42
Bán
1.45
Bán
asa 12.60 12.60
Bán
12.60
Bán
12.60
Bán
12.60
Bán
12.60
Bán
12.62
Bán
12.65
Bán
12.53
Mua
12.48
Mua
12.45
Mua
asg 21.09 21.26
Bán
21.08
Mua
20.26
Mua
20.42
Mua
21.09
Mua
21.19
Bán
21.01
Mua
20.83
Mua
20.64
Mua
20.58
Mua
asm 11.35 11.17
Mua
10.81
Mua
10.56
Mua
9.94
Mua
10.34
Mua
11.22
Mua
10.95
Mua
10.79
Mua
10.58
Mua
10.51
Mua
asp 6.40 5.01
Mua
4.99
Mua
4.99
Mua
5.18
Mua
5.68
Mua
5
Mua
5
Mua
5.01
Mua
5.09
Mua
5.13
Mua
ast 60.70 58.11
Mua
57.73
Mua
54.99
Mua
54.59
Mua
57.18
Mua
57.96
Mua
57.54
Mua
56.95
Mua
56.08
Mua
55.84
Mua
ata 1.10 1.04
Mua
1.09
Mua
1.28
Bán
1.23
Bán
1.15
Bán
1.06
Mua
1.12
Bán
1.17
Bán
1.20
Bán
1.19
Bán
atb 0.70 0.75
Bán
0.73
Bán
0.78
Bán
0.75
Bán
0.81
Bán
0.76
Bán
0.75
Bán
0.77
Bán
0.78
Bán
0.75
Bán
atg 2.40 2.67
Bán
2.62
Bán
2.81
Bán
2.30
Mua
2.39
Mua
2.83
Bán
2.73
Bán
2.73
Bán
2.64
Bán
2.61
Bán
ats 13.50 13.28
Mua
13.73
Bán
17.19
Bán
14.27
Bán
12.79
Mua
13.20
Mua
14.13
Bán
14.79
Bán
15.16
Bán
15.11
Bán
aum 10.50 10.50
Bán
10.50
Bán
10.50
Bán
10.50
Bán
10.50
Bán
10.50
Bán
10.47
Mua
10.45
Mua
10.40
Mua
10.37
Mua
avc 49 57.41
Bán
57.18
Bán
56.48
Bán
54.30
Bán
49.95
Bán
57.51
Bán
57.33
Bán
57
Bán
56.16
Bán
55.74
Bán
avf 0.70 0.69
Mua
0.67
Mua
0.68
Mua
0.62
Mua
0.62
Mua
0.67
Mua
0.65
Mua
0.67
Mua
0.68
Mua
0.65
Mua
b82 0.70 0.69
Mua
0.65
Mua
0.70
Bán
0.64
Mua
0.63
Mua
0.67
Mua
0.65
Mua
0.67
Mua
0.68
Mua
0.65
Mua
bab 13.30 12.64
Mua
12.59
Mua
12.32
Mua
12.18
Mua
12.81
Mua
12.60
Mua
12.55
Mua
12.51
Mua
12.41
Mua
12.38
Mua
baf 24 25.59
Bán
25.37
Bán
25.56
Bán
25.08
Bán
23.89
Mua
25.90
Bán
25.64
Bán
25.57
Bán
25.42
Bán
25.35
Bán
bal 7.20 6.81
Mua
7.04
Mua
7.22
Bán
7.13
Mua
6.95
Mua
6.85
Mua
7.03
Mua
7.09
Mua
7.14
Mua
7.14
Mua
bax 58.83 41.97
Mua
41.92
Mua
42.03
Mua
43.49
Mua
49.25
Mua
42.03
Mua
41.99
Mua
42.04
Mua
42.39
Mua
42.71
Mua
bbc 57.10 51.47
Mua
51.48
Mua
51.20
Mua
52.37
Mua
55.19
Mua
51.65
Mua
51.44
Mua
51.40
Mua
51.62
Mua
51.79
Mua
bbh 10.90 11.64
Bán
12.13
Bán
11.85
Bán
12.12
Bán
13.01
Bán
11.04
Bán
11.57
Bán
11.71
Bán
11.84
Bán
11.94
Bán
bbm 9.70 10.60
Bán
11.42
Bán
10.67
Bán
10.24
Bán
9.57
Mua
10.93
Bán
11.06
Bán
11.02
Bán
10.79
Bán
10.70
Bán
bbs 10.88 10
Mua
10.05
Mua
10.63
Mua
10.76
Mua
10.91
Bán
10.02
Mua
10.13
Mua
10.26
Mua
10.45
Mua
10.50
Mua
bbt 15.60 9.37
Mua
8.78
Mua
8.81
Mua
10.12
Mua
9.69
Mua
9.72
Mua
9.16
Mua
9.01
Mua
9.06
Mua
9.16
Mua
bca 4.70 21.65
Bán
15.77
Bán
10.12
Bán
7.71
Bán
6.50
Bán
21.53
Bán
17.53
Bán
15.04
Bán
12.20
Bán
11.34
Bán
bcb 0.40 0.50
Bán
0.47
Bán
0.43
Bán
0.41
Bán
0.41
Bán
0.48
Bán
0.45
Bán
0.47
Bán
0.52
Bán
0.55
Bán
bcc 13.25 9.88
Mua
9.73
Mua
9.58
Mua
9.69
Mua
11.31
Mua
9.82
Mua
9.75
Mua
9.70
Mua
9.71
Mua
9.75
Mua
bce 7.09 6.04
Mua
5.91
Mua
5.82
Mua
5.80
Mua
6.22
Mua
6
Mua
5.94
Mua
5.92
Mua
5.88
Mua
5.87
Mua
bcf 31.08 28.75
Mua
29.15
Mua
29.83
Mua
29.20
Mua
30.52
Mua
29.03
Mua
29.28
Mua
29.43
Mua
29.53
Mua
29.53
Mua
bcg 9.64 8.52
Mua
8.39
Mua
8.49
Mua
8.53
Mua
9.42
Mua
8.49
Mua
8.45
Mua
8.46
Mua
8.52
Mua
8.56
Mua
bcm 79.02 63.92
Mua
64.05
Mua
62.30
Mua
61.87
Mua
68.47
Mua
63.67
Mua
63.50
Mua
63.22
Mua
62.87
Mua
62.89
Mua
bcp 9.30 9.91
Bán
9.41
Bán
9.08
Mua
9.50
Bán
9.84
Bán
9.73
Bán
9.52
Bán
9.41
Bán
9.37
Bán
9.40
Bán
bcv 21.50 21.50
Bán
21.50
Bán
21.50
Bán
21.50
Bán
21.50
Bán
21.48
Mua
21.45
Mua
21.43
Mua
21.38
Mua
21.35
Mua
bdb 13.60 12.39
Mua
12.25
Mua
10.61
Mua
10.34
Mua
11.33
Mua
12.27
Mua
11.99
Mua
11.66
Mua
11.17
Mua
11.05
Mua
bdg 26.58 30.39
Bán
29.90
Bán
28.84
Bán
27.95
Bán
27.88
Bán
30.31
Bán
29.93
Bán
29.60
Bán
29.08
Bán
28.93
Bán
bdt 19.65 13.08
Mua
13.20
Mua
13.28
Mua
13.71
Mua
15.41
Mua
13.07
Mua
13.14
Mua
13.20
Mua
13.37
Mua
13.48
Mua
bdw 22.05 22.16
Bán
21.75
Mua
20.57
Mua
20.96
Mua
20.98
Mua
21.91
Mua
21.64
Mua
21.41
Mua
21.11
Mua
21.05
Mua
bed 38.60 33
Mua
33
Mua
26.51
Mua
30.07
Mua
33.88
Mua
32.95
Mua
32.27
Mua
31.29
Mua
30.24
Mua
30.13
Mua
bel 11 10.95
Mua
10.98
Mua
10.98
Mua
11.24
Bán
11.17
Bán
10.93
Mua
11
Bán
11.03
Bán
11.10
Bán
11.13
Bán
bfc 18.77 26.58
Bán
26.31
Bán
25.69
Bán
23.43
Bán
20.84
Bán
26.63
Bán
26.38
Bán
26.14
Bán
25.50
Bán
25.15
Bán
bgw 17 16.60
Mua
16.80
Mua
17.28
Bán
16.04
Mua
15.77
Mua
16.46
Mua
16.71
Mua
16.79
Mua
16.70
Mua
16.61
Mua
bha 15.50 15.77
Bán
15.07
Mua
15.29
Mua
15.00
Mua
14.69
Mua
15.61
Bán
15.40
Mua
15.30
Mua
15.21
Mua
15.18
Mua
bhc 2.40 1.92
Mua
2.09
Mua
2.25
Mua
2.18
Mua
2.26
Mua
1.95
Mua
2.05
Mua
2.09
Mua
2.16
Mua
2.15
Mua
bhg 13.50 13.50
Bán
13.50
Bán
13.50
Bán
13.50
Bán
13.50
Bán
13.48
Mua
13.45
Mua
13.43
Mua
13.38
Mua
13.35
Mua
bhk 7.30 11.55
Bán
11.23
Bán
10.44
Bán
10.93
Bán
11.16
Bán
12.21
Bán
11.37
Bán
11.02
Bán
10.83
Bán
10.84
Bán
bhn 41.77 39
Mua
39.01
Mua
39.29
Mua
39.55
Mua
40.99
Mua
38.98
Mua
39.06
Mua
39.14
Mua
39.32
Mua
39.41
Mua
bhp 7.77 6.77
Mua
6.86
Mua
7.21
Mua
7.57
Mua
7.56
Mua
6.77
Mua
6.85
Mua
6.94
Mua
7.12
Mua
7.22
Mua
bht 12.80 12.80
Bán
12.80
Bán
12.80
Bán
12.80
Bán
13.42
Bán
12.82
Bán
12.85
Bán
12.87
Bán
12.92
Bán
12.95
Bán
bic 27.35 28.47
Bán
28.27
Bán
26.91
Mua
26.08
Mua
26.79
Mua
28.38
Bán
28.13
Bán
27.81
Bán
27.30
Mua
27.13
Mua
bid 41.31 51.72
Bán
50.01
Bán
47.10
Bán
42.59
Bán
42.48
Bán
52
Bán
50.57
Bán
49.44
Bán
47.56
Bán
46.85
Bán
big 7.20 8.19
Bán
8.40
Bán
8.60
Bán
9.11
Bán
8.34
Bán
8.14
Bán
8.30
Bán
8.42
Bán
8.61
Bán
8.68
Bán
bii 1.10 1.05
Mua
1.10
Bán
1.13
Bán
1.28
Bán
1.70
Bán
1.05
Mua
1.10
Bán
1.12
Bán
1.17
Bán
1.20
Bán
bio 18.40 19.15
Bán
19.51
Bán
19.95
Bán
19.69
Bán
19.96
Bán
19.07
Bán
19.39
Bán
19.53
Bán
19.65
Bán
19.66
Bán
bkc 8 7.33
Mua
7.23
Mua
7.14
Mua
7.15
Mua
7.41
Mua
7.27
Mua
7.25
Mua
7.24
Mua
7.22
Mua
7.18
Mua
bkg 4.74 4.47
Mua
4.42
Mua
4.43
Mua
4.45
Mua
4.56
Mua
4.53
Mua
4.47
Mua
4.47
Mua
4.50
Mua
4.53
Mua
bkh 27 27
Bán
27
Bán
27
Bán
27.06
Bán
27.67
Bán
27.02
Bán
27.05
Bán
27.07
Bán
27.12
Bán
27.15
Bán
blf 3.20 3.75
Bán
3.65
Bán
3.55
Bán
3.37
Bán
3.29
Bán
3.72
Bán
3.67
Bán
3.63
Bán
3.58
Bán
3.55
Bán
bli 12.70 10.95
Mua
11.27
Mua
11.13
Mua
11.61
Mua
12.12
Mua
11.02
Mua
11.12
Mua
11.16
Mua
11.26
Mua
11.32
Mua
bln 8.50 6.45
Mua
6.64
Mua
7.75
Mua
8.56
Bán
8.23
Mua
6.67
Mua
6.81
Mua
7.09
Mua
7.54
Mua
7.68
Mua
blt 35 38.21
Bán
37.21
Bán
35.70
Bán
35.19
Bán
34.95
Mua
37.95
Bán
37.36
Bán
36.87
Bán
36.28
Bán
36.10
Bán
blw 10 9.86
Mua
10.32
Bán
10.17
Bán
10.71
Bán
13.46
Bán
10.07
Bán
10.13
Bán
10.20
Bán
10.36
Bán
10.43
Bán
bmc 14 19.58
Bán
19.62
Bán
17.98
Bán
16.27
Bán
15.35
Bán
19.58
Bán
19.39
Bán
19.04
Bán
18.30
Bán
17.98
Bán
bmd 11.22 12.13
Bán
12.52
Bán
12.08
Bán
11.25
Bán
11.54
Bán
11.70
Bán
12.14
Bán
12.18
Bán
12
Bán
11.90
Bán
bmf 11.97 8.99
Mua
8.73
Mua
8.30
Mua
8.88
Mua
15.49
Bán
8.94
Mua
8.77
Mua
8.66
Mua
8.71
Mua
8.87
Mua
bmg 20 20.05
Bán
20.03
Bán
19.74
Mua
18.96
Mua
19.91
Mua
19.38
Mua
19.77
Mua
19.81
Mua
19.69
Mua
19.63
Mua
bmi 23.32 22.92
Mua
22.47
Mua
21.90
Mua
21.80
Mua
23.02
Mua
22.86
Mua
22.57
Mua
22.37
Mua
22.16
Mua
22.15
Mua
bmj 13.50 11.94
Mua
10.96
Mua
10.89
Mua
11.85
Mua
13.25
Mua
12.09
Mua
11.51
Mua
11.30
Mua
11.30
Mua
11.41
Mua
bmn 8.70 8.28
Mua
8.39
Mua
8.53
Mua
8.34
Mua
8.33
Mua
8.36
Mua
8.39
Mua
8.42
Mua
8.42
Mua
8.42
Mua
bmp 94.72 111.99
Bán
108.65
Bán
105.77
Bán
95.66
Bán
90.35
Mua
112.97
Bán
110.39
Bán
108.55
Bán
105.24
Bán
103.71
Bán
bms 10.28 10.72
Bán
10.57
Bán
10.91
Bán
10.77
Bán
10.65
Bán
10.78
Bán
10.69
Bán
10.74
Bán
10.77
Bán
10.80
Bán
bmv 53 10.57
Mua
9.61
Mua
28.19
Mua
40.75
Mua
41.44
Mua
11.09
Mua
12.83
Mua
16.57
Mua
23.67
Mua
26.43
Mua
bna 13.40 12.08
Mua
12.15
Mua
11.39
Mua
10.74
Mua
11.94
Mua
12.01
Mua
11.99
Mua
11.83
Mua
11.58
Mua
11.50
Mua
bnw 8.70 9.70
Bán
9.65
Bán
9.15
Bán
8.93
Bán
8.81
Bán
9.80
Bán
9.63
Bán
9.48
Bán
9.24
Bán
9.16
Bán
bot 4.70 3.09
Mua
2.95
Mua
2.94
Mua
3.18
Mua
3.97
Mua
3.06
Mua
3.01
Mua
3.01
Mua
3.04
Mua
3.06
Mua
bpc 9.78 8.96
Mua
9.14
Mua
9.48
Mua
9.27
Mua
9.31
Mua
8.99
Mua
9.13
Mua
9.22
Mua
9.27
Mua
9.29
Mua
bqb 3.60 3.51
Mua
3.50
Mua
3.49
Mua
3.59
Mua
3.59
Mua
3.51
Mua
3.48
Mua
3.50
Mua
3.52
Mua
3.55
Mua
brc 12.50 13.71
Bán
13.50
Bán
12.76
Bán
12.22
Mua
11.99
Mua
13.62
Bán
13.44
Bán
13.26
Bán
12.93
Bán
12.82
Bán
brr 19.80 17.63
Mua
18.21
Mua
17.33
Mua
17.90
Mua
19.17
Mua
17.82
Mua
17.78
Mua
17.72
Mua
17.72
Mua
17.78
Mua
brs 23.90 19.89
Mua
20.19
Mua
21.24
Mua
22.24
Mua
22.00
Mua
20.13
Mua
20.40
Mua
20.73
Mua
21.14
Mua
21.28
Mua
bsa 16.34 19.47
Bán
19.16
Bán
18.73
Bán
17.90
Bán
17.34
Bán
19.74
Bán
19.34
Bán
19.11
Bán
18.76
Bán
18.60
Bán
bsc 12 12
Bán
12
Bán
12
Bán
12
Bán
12.02
Bán
12.02
Bán
12.05
Bán
12.07
Bán
12.12
Bán
12.15
Bán
bsd 26 19.20
Mua
22.60
Mua
24.60
Mua
25.10
Mua
25.37
Mua
17.63
Mua
20.71
Mua
22.14
Mua
23.47
Mua
23.80
Mua
bsg 12.20 11.53
Mua
11.64
Mua
11.94
Mua
11.87
Mua
12.13
Mua
11.47
Mua
11.61
Mua
11.68
Mua
11.75
Mua
11.79
Mua
bsh 20.70 20.15
Mua
20.55
Mua
22.21
Bán
21.19
Bán
21.58
Bán
20.15
Mua
20.50
Mua
20.81
Bán
21.12
Bán
21.19
Bán
bsi 32 54.14
Bán
53.39
Bán
50.06
Bán
45.88
Bán
39.65
Bán
54.41
Bán
53.31
Bán
52.33
Bán
50.50
Bán
49.68
Bán
bsl 9.60 9.77
Bán
9.74
Bán
9.63
Bán
9.60
Bán
9.61
Bán
9.81
Bán
9.73
Bán
9.70
Bán
9.66
Bán
9.68
Bán
bsp 11.30 10.35
Mua
11.19
Mua
10.85
Mua
10.95
Mua
11.24
Mua
10.47
Mua
10.77
Mua
10.86
Mua
10.88
Mua
10.91
Mua
bsq 28 18.92
Mua
19.10
Mua
19.49
Mua
20.29
Mua
22.28
Mua
18.99
Mua
19.12
Mua
19.24
Mua
19.50
Mua
19.68
Mua
bsr 17.25 19.73
Bán
19.24
Bán
18.85
Bán
19.08
Bán
18.90
Bán
19.65
Bán
19.37
Bán
19.21
Bán
19.09
Bán
19.07
Bán
bst 16.64 16.23
Mua
16.41
Mua
16.82
Bán
15.72
Mua
16.34
Mua
15.84
Mua
16.23
Mua
16.39
Mua
16.42
Mua
16.35
Mua
bt1 13 13.77
Bán
13.26
Bán
11.89
Mua
13.04
Bán
13.62
Bán
13.37
Bán
13.28
Bán
13.04
Bán
12.83
Mua
12.83
Mua
bt6 3.60 4.18
Bán
4.13
Bán
3.87
Bán
3.63
Bán
3.67
Bán
3.89
Bán
4.01
Bán
3.99
Bán
3.91
Bán
3.87
Bán
btb 5.70 5.44
Mua
5.52
Mua
5.83
Bán
5.82
Bán
6.03
Bán
5.40
Mua
5.50
Mua
5.56
Mua
5.69
Mua
5.70
Bán
btd 22.07 22.10
Bán
22.30
Bán
21.51
Mua
21.70
Mua
23.02
Bán
22.26
Bán
22.14
Bán
22.02
Mua
21.92
Mua
21.89
Mua
btg 8.30 7.16
Mua
6.67
Mua
8.10
Mua
8.11
Mua
8.20
Mua
7.21
Mua
7.22
Mua
7.39
Mua
7.71
Mua
7.79
Mua
bth 11.10 16.22
Bán
14.78
Bán
12.57
Bán
10.73
Mua
13.46
Bán
16.03
Bán
14.99
Bán
14.20
Bán
13.15
Bán
12.84
Bán
btn 3.80 2.85
Mua
3.12
Mua
3.39
Mua
3.42
Mua
3.56
Mua
2.89
Mua
3.04
Mua
3.16
Mua
3.29
Mua
3.30
Mua
btp 14.20 17.66
Bán
17.14
Bán
16.46
Bán
15.07
Bán
14.91
Bán
17.71
Bán
17.29
Bán
16.97
Bán
16.48
Bán
16.24
Bán
bts 6.19 5.55
Mua
5.52
Mua
5.52
Mua
5.56
Mua
5.85
Mua
5.52
Mua
5.53
Mua
5.53
Mua
5.55
Mua
5.58
Mua
btt 32 31.50
Mua
30.98
Mua
30.49
Mua
30.72
Mua
30.74
Mua
31.39
Mua
31.11
Mua
30.93
Mua
30.76
Mua
30.76
Mua
btu 13.39 14.52
Bán
13.06
Mua
12.72
Mua
11.94
Mua
10.99
Mua
14.63
Bán
13.70
Bán
13.24
Mua
12.78
Mua
12.61
Mua
btv 11 11.74
Bán
11.48
Bán
11.16
Bán
11.34
Bán
11.92
Bán
11.72
Bán
11.51
Bán
11.40
Bán
11.29
Bán
11.29
Bán
btw 38.18 33.50
Mua
33.50
Mua
34.37
Mua
35.14
Mua
35.68
Mua
33.52
Mua
33.63
Mua
33.82
Mua
34.18
Mua
34.34
Mua
bvb 10.90 11.03
Bán
10.95
Bán
10.88
Mua
10.64
Mua
10.77
Mua
11.07
Bán
11
Bán
10.97
Bán
10.90
Bán
10.85
Mua
bvg 2.90 2.32
Mua
2.26
Mua
2.23
Mua
2.35
Mua
2.58
Mua
2.33
Mua
2.29
Mua
2.30
Mua
2.31
Mua
2.34
Mua
bvh 45.79 42.52
Mua
41.86
Mua
40.87
Mua
40.35
Mua
42.41
Mua
42.38
Mua
41.99
Mua
41.68
Mua
41.27
Mua
41.20
Mua
bvl 14.10 15.14
Bán
13.98
Mua
12.79
Mua
14.06
Mua
13.49
Mua
14.67
Bán
14.15
Bán
13.79
Mua
13.54
Mua
13.57
Mua
bvn 15.90 12.64
Mua
11.99
Mua
12.40
Mua
13.12
Mua
12.99
Mua
13.25
Mua
12.62
Mua
12.51
Mua
12.63
Mua
12.68
Mua
bvs 25.12 26.68
Bán
26.45
Bán
25.90
Bán
25.39
Bán
25.28
Bán
26.84
Bán
26.51
Bán
26.31
Bán
26.04
Bán
25.94
Bán
bwa 9.20 8.12
Mua
8.22
Mua
8.78
Mua
8.80
Mua
9.55
Bán
8.54
Mua
8.39
Mua
8.46
Mua
8.58
Mua
8.61
Mua
bwe 45.95 43.19
Mua
42.99
Mua
41.83
Mua
42.81
Mua
44.29
Mua
42.97
Mua
42.83
Mua
42.64
Mua
42.54
Mua
42.57
Mua
bws 27.80 31.01
Bán
31.63
Bán
30.39
Bán
28.90
Bán
27.94
Bán
31.23
Bán
31.13
Bán
30.91
Bán
30.41
Bán
30.18
Bán
bxh 13.33 18
Bán
18
Bán
17.91
Bán
17.70
Bán
15.96
Bán
18.02
Bán
17.95
Bán
17.93
Bán
17.84
Bán
17.74
Bán
c12 4 3.88
Mua
3.94
Mua
3.98
Mua
3.99
Mua
3.99
Mua
3.81
Mua
3.93
Mua
3.99
Mua
4.06
Bán
4.10
Bán
c21 12.50 13.68
Bán
13.75
Bán
13.09
Bán
13.02
Bán
12.37
Mua
13.73
Bán
13.65
Bán
13.53
Bán
13.35
Bán
13.26
Bán
c22 14.30 17.25
Bán
16.73
Bán
15.11
Bán
14.42
Bán
13.80
Mua
16.72
Bán
16.42
Bán
16.03
Bán
15.50
Bán
15.33
Bán
c32 19.50 18.41
Mua
17.80
Mua
17.30
Mua
17.13
Mua
17.97
Mua
18.37
Mua
18.01
Mua
17.77
Mua
17.51
Mua
17.50
Mua
c47 7.32 6.87
Mua
6.84
Mua
6.85
Mua
6.63
Mua
6.95
Mua
6.83
Mua
6.83
Mua
6.85
Mua
6.83
Mua
6.81
Mua
c4g 13.49 11.70
Mua
11.65
Mua
11.74
Mua
11.74
Mua
12.76
Mua
11.67
Mua
11.66
Mua
11.71
Mua
11.74
Mua
11.80
Mua
c69 10.80 7.57
Mua
7.20
Mua
7.06
Mua
7.12
Mua
8.10
Mua
7.53
Mua
7.34
Mua
7.24
Mua
7.19
Mua
7.19
Mua
c92 4.20 2.99
Mua
2.96
Mua
2.97
Mua
3.10
Mua
3.55
Mua
2.98
Mua
2.96
Mua
2.97
Mua
3.01
Mua
3.05
Mua
cab 12.88 11.54
Mua
11.54
Mua
11.78
Mua
12.39
Mua
13.04
Bán
11.41
Mua
11.49
Mua
11.56
Mua
11.79
Mua
11.91
Mua
cad 0.80 0.79
Mua
0.75
Mua
0.78
Mua
0.73
Mua
0.77
Mua
0.77
Mua
0.75
Mua
0.77
Mua
0.78
Mua
0.75
Mua
cag 8.20 7.25
Mua
7.12
Mua
7.10
Mua
7.13
Mua
7.68
Mua
7.33
Mua
7.22
Mua
7.18
Mua
7.17
Mua
7.19
Mua
can 43 58.14
Bán
59.12
Bán
64.45
Bán
67.37
Bán
58.52
Bán
59.79
Bán
60.27
Bán
61.40
Bán
63.10
Bán
63.52
Bán
cap 69.90 84.76
Bán
81.69
Bán
79.52
Bán
77.57
Bán
74.53
Bán
84.93
Bán
82.84
Bán
81.63
Bán
80.17
Bán
79.66
Bán
car 18.38 22.37
Bán
22.15
Bán
21.51
Bán
20.20
Bán
21.98
Bán
22.34
Bán
22.15
Bán
21.92
Bán
21.48
Bán
21.31
Bán
cat 15.53 17.01
Bán
16.64
Bán
16.11
Bán
15.96
Bán
16.31
Bán
16.94
Bán
16.68
Bán
16.49
Bán
16.28
Bán
16.25
Bán
cav 54.91 70.48
Bán
70.57
Bán
69.63
Bán
67.80
Bán
62.81
Bán
70.53
Bán
70.43
Bán
70.19
Bán
69.55
Bán
69.18
Bán
cbi 7.30 6.93
Mua
6.91
Mua
6.81
Mua
7.07
Mua
7.31
Bán
6.92
Mua
6.91
Mua
6.93
Mua
6.94
Mua
6.96
Mua
cbs 34.46 31.52
Mua
30.40
Mua
29.22
Mua
29.43
Mua
32.87
Mua
31.22
Mua
30.65
Mua
30.24
Mua
29.91
Mua
29.92
Mua
cc1 11.93 15.46
Bán
15.37
Bán
15.66
Bán
15.54
Bán
15.26
Bán
15.38
Bán
15.43
Bán
15.47
Bán
15.58
Bán
15.65
Bán
cc4 13.20 15.09
Bán
14.42
Bán
14.26
Bán
15.84
Bán
18
Bán
15.37
Bán
14.82
Bán
14.64
Bán
14.73
Bán
14.88
Bán
cca 15.20 14.01
Mua
13.94
Mua
15.10
Mua
15.01
Mua
15.08
Mua
14.21
Mua
14.26
Mua
14.43
Mua
14.68
Mua
14.75
Mua
cci 23.40 23.96
Bán
24.01
Bán
23.37
Mua
22.18
Mua
22.55
Mua
23.54
Bán
23.67
Bán
23.58
Bán
23.29
Mua
23.14
Mua
ccl 6.79 8.97
Bán
8.16
Bán
7.57
Bán
7.08
Bán
7.11
Bán
8.88
Bán
8.40
Bán
8.10
Bán
7.76
Bán
7.66
Bán
ccm 43.90 31.39
Mua
31.64
Mua
34.10
Mua
36.39
Mua
43.82
Mua
31.50
Mua
31.89
Mua
32.48
Mua
33.75
Mua
34.37
Mua
ccp 14.40 15.34
Bán
17.13
Bán
19.85
Bán
15.75
Bán
15.53
Bán
16.26
Bán
17.17
Bán
17.79
Bán
17.95
Bán
17.80
Bán
ccr 12.10 10.94
Mua
10.96
Mua
11.05
Mua
11.08
Mua
11.43
Mua
10.91
Mua
10.95
Mua
11
Mua
11.06
Mua
11.06
Mua
cct 7.10 8.81
Bán
7.79
Bán
7.17
Bán
7.84
Bán
9.52
Bán
8.35
Bán
8.12
Bán
7.90
Bán
7.71
Bán
7.70
Bán
ccv 40 33.22
Mua
35.11
Mua
38.04
Mua
31.85
Mua
30.07
Mua
33
Mua
34.57
Mua
35.31
Mua
35.26
Mua
34.92
Mua
cdc 18.20 20.17
Bán
20.20
Bán
20.17
Bán
20.07
Bán
19.42
Bán
20.13
Bán
20.18
Bán
20.19
Bán
20.15
Bán
20.11
Bán
cdg 2.50 2.50
Bán
2.50
Bán
2.50
Bán
2.50
Bán
2.50
Bán
2.48
Mua
2.45
Mua
2.43
Mua
2.38
Mua
2.35
Mua
cdh 2.10 2.10
Bán
2.10
Bán
2.10
Bán
2.10
Bán
2.10
Bán
2.08
Mua
2.05
Mua
2.03
Mua
1.98
Mua
1.95
Mua
cdn 26.40 28.19
Bán
27.62
Bán
27.24
Bán
26.74
Bán
26.51
Bán
27.95
Bán
27.75
Bán
27.57
Bán
27.34
Bán
27.23
Bán
cdo 1.90 1.06
Mua
1.12
Mua
1.35
Mua
1.36
Mua
1.23
Mua
1.12
Mua
1.15
Mua
1.21
Mua
1.30
Mua
1.29
Mua
cdp 11.40 11.23
Mua
11.16
Mua
11.02
Mua
11.22
Mua
11.36
Mua
11.26
Mua
11.19
Mua
11.14
Mua
11.14
Mua
11.10
Mua
cdr 6.28 5.75
Mua
5.45
Mua
5.48
Mua
5.85
Mua
6.10
Mua
5.58
Mua
5.54
Mua
5.51
Mua
5.57
Mua
5.59
Mua
ce1 9 10.86
Bán
9.98
Bán
9.39
Bán
9.20
Bán
9.09
Bán
10.95
Bán
10.31
Bán
9.97
Bán
9.58
Bán
9.47
Bán
ceg 4.60 8.85
Bán
8.08
Bán
5.94
Bán
4.04
Mua
3.12
Mua
9.14
Bán
8.22
Bán
7.50
Bán
6.42
Bán
6
Bán
cen 6.90 5.48
Mua
5.42
Mua
5.62
Mua
5.65
Mua
6.15
Mua
5.43
Mua
5.46
Mua
5.51
Mua
5.58
Mua
5.61
Mua
ceo 16.80 21.86
Bán
21.66
Bán
22.10
Bán
21.86
Bán
21.35
Bán
21.95
Bán
21.85
Bán
21.88
Bán
21.97
Bán
21.98
Bán
cet 8.20 5.47
Mua
5.49
Mua
5.70
Mua
6.50
Mua
7.14
Mua
5.39
Mua
5.49
Mua
5.57
Mua
5.80
Mua
5.92
Mua
cfm 12.30 9.33
Mua
9.63
Mua
9.24
Mua
9.34
Mua
9.11
Mua
9.53
Mua
9.47
Mua
9.46
Mua
9.41
Mua
9.43
Mua
cfv 27.70 22.89
Mua
22.94
Mua
25.04
Mua
25.93
Mua
25.57
Mua
22.73
Mua
23.15
Mua
23.58
Mua
24.27
Mua
24.53
Mua
cgv 3 3
Bán
3.08
Bán
2.81
Mua
2.84
Mua
2.83
Mua
2.96
Mua
2.95
Mua
2.93
Mua
2.90
Mua
2.89
Mua
ch5 7.30 9.88
Bán
8.59
Bán
7.53
Bán
6.38
Mua
5.25
Mua
10.76
Bán
9.37
Bán
8.67
Bán
7.85
Bán
7.55
Bán
chc 2.60 3.60
Bán
3.50
Bán
2.96
Bán
2.78
Bán
2.69
Bán
3.58
Bán
3.42
Bán
3.28
Bán
3.05
Bán
2.96
Bán
chp 22.38 28.02
Bán
27.14
Bán
26.13
Bán
24.72
Bán
23.76
Bán
28.11
Bán
27.44
Bán
26.99
Bán
26.28
Bán
26
Bán
chs 9.80 10.32
Bán
10.22
Bán
9.98
Bán
9.98
Bán
9.59
Mua
10.31
Bán
10.21
Bán
10.17
Bán
10.08
Bán
10.04
Bán
ci5 6.90 7.35
Bán
7.47
Bán
7.46
Bán
7.84
Bán
9.18
Bán
7.61
Bán
7.48
Bán
7.48
Bán
7.56
Bán
7.66
Bán
cia 11.50 11.16
Mua
11.30
Mua
10.72
Mua
10.34
Mua
10.78
Mua
11.10
Mua
11.11
Mua
11.04
Mua
10.87
Mua
10.80
Mua
cid 9.40 10.07
Bán
9.71
Bán
9.24
Mua
9.27
Mua
8.72
Mua
10.32
Bán
9.95
Bán
9.74
Bán
9.54
Bán
9.47
Bán
cig 6.58 6.16
Mua
6.11
Mua
6.23
Mua
6.33
Mua
6.60
Bán
6.14
Mua
6.14
Mua
6.16
Mua
6.25
Mua
6.28
Mua
cii 18.88 18.85
Mua
18.69
Mua
18.03
Mua
17.38
Mua
18.37
Mua
18.75
Mua
18.64
Mua
18.49
Mua
18.23
Mua
18.19
Mua
cip 3.40 2.93
Mua
2.77
Mua
2.80
Mua
3.06
Mua
2.84
Mua
2.91
Mua
2.85
Mua
2.85
Mua
2.87
Mua
2.86
Mua
cjc 21.90 25.80
Bán
25.80
Bán
25.80
Bán
25.80
Bán
24.33
Bán
25.78
Bán
25.75
Bán
25.73
Bán
25.68
Bán
25.65
Bán
cka 35.70 41.86
Bán
40.18
Bán
39.51
Bán
37.02
Bán
34.58
Mua
39.05
Bán
39.99
Bán
39.89
Bán
39.19
Bán
38.83
Bán
ckd 24.03 25.41
Bán
24.98
Bán
24.38
Bán
24.61
Bán
25.36
Bán
25.21
Bán
25
Bán
24.81
Bán
24.69
Bán
24.68
Bán
ckg 26 20.87
Mua
20.67
Mua
20.98
Mua
21.61
Mua
23.43
Mua
20.83
Mua
20.77
Mua
20.83
Mua
21.08
Mua
21.24
Mua
ckv 12.50 14.41
Bán
13.78
Bán
13.31
Bán
13.15
Bán
13.03
Bán
14.45
Bán
13.99
Bán
13.74
Bán
13.45
Bán
13.35
Bán
clc 33.68 38.72
Bán
38.64
Bán
37.43
Bán
35.66
Bán
34.68
Bán
38.66
Bán
38.51
Bán
38.18
Bán
37.51
Bán
37.21
Bán
clg 0.80 0.80
Bán
0.80
Bán
0.83
Bán
0.76
Mua
0.89
Bán
0.82
Bán
0.85
Bán
0.83
Bán
0.78
Mua
0.75
Mua
clh 26.13 26.68
Bán
26.53
Bán
25.98
Mua
24.83
Mua
25.38
Mua
26.63
Bán
26.49
Bán
26.32
Bán
25.96
Mua
25.78
Mua
cll 33.92 41.21
Bán
40.18
Bán
38.60
Bán
37.03
Bán
35.54
Bán
41.17
Bán
40.44
Bán
39.86
Bán
38.99
Bán
38.63
Bán
clm 58 68.43
Bán
67.78
Bán
63.38
Bán
61.30
Bán
59.85
Bán
68.76
Bán
67.50
Bán
66.34
Bán
64.56
Bán
63.94
Bán
clw 30.56 35
Bán
35
Bán
35.66
Bán
34.71
Bán
32.74
Bán
35.02
Bán
35.13
Bán
35.22
Bán
35.21
Bán
35.15
Bán
clx 15.30 14.59
Mua
14.54
Mua
14.28
Mua
14.14
Mua
14.60
Mua
14.57
Mua
14.51
Mua
14.46
Mua
14.38
Mua
14.35
Mua
cmc 6.90 5.95
Mua
6.14
Mua
5.97
Mua
6.00
Mua
6.28
Mua
6.01
Mua
6.02
Mua
5.98
Mua
6.01
Mua
6.05
Mua
cmd 16.86 18.18
Bán
18.06
Bán
18.53
Bán
17.33
Bán
17.25
Bán
18.19
Bán
18.17
Bán
18.19
Bán
18.07
Bán
18.01
Bán
cmf 184 195.69
Bán
190.50
Bán
188.15
Bán
187.43
Bán
184.51
Bán
198.88
Bán
194.05
Bán
191.91
Bán
189.81
Bán
189.15
Bán
cmg 45.14 40.25
Mua
40.49
Mua
40.60
Mua
41.91
Mua
43.49
Mua
40.36
Mua
40.39
Mua
40.51
Mua
40.83
Mua
41.01
Mua
cmi 2.50 1.36
Mua
1.71
Mua
2.05
Mua
2.40
Mua
2.52
Bán
1.41
Mua
1.62
Mua
1.77
Mua
2
Mua
2.06
Mua
cmk 8.80 8.80
Bán
8.80
Bán
8.80
Bán
8.80
Bán
8.41
Mua
8.78
Mua
8.75
Mua
8.73
Mua
8.68
Mua
8.65
Mua
cmn 61.70 70.76
Bán
69.05
Bán
64.39
Bán
60.86
Mua
58.34
Mua
71.96
Bán
69.25
Bán
67.62
Bán
65.42
Bán
64.60
Bán
cmp 8.10 8.10
Bán
8.10
Bán
8.10
Bán
8.10
Bán
8.10
Bán
8.08
Mua
8.05
Mua
8.03
Mua
7.98
Mua
7.95
Mua
cms 7.60 16.24
Bán
16.34
Bán
17.86
Bán
19.77
Bán
16.30
Bán
16.26
Bán
16.56
Bán
16.93
Bán
17.64
Bán
17.88
Bán
cmt 12.10 23.12
Bán
22.40
Bán
22.17
Bán
17.05
Bán
14.64
Bán
22.82
Bán
22.60
Bán
22.22
Bán
21.08
Bán
20.52
Bán
cmv 9.10 8.92
Mua
8.92
Mua
8.90
Mua
9.00
Mua
9.15
Bán
8.94
Mua
8.95
Mua
8.94
Mua
8.93
Mua
8.95
Mua
cmw 7.80 10.91
Bán
10.80
Bán
9.77
Bán
11.32
Bán
11.10
Bán
10.31
Bán
10.41
Bán
10.40
Bán
10.48
Bán
10.52
Bán
cmx 10.45 8.88
Mua
8.70
Mua
8.67
Mua
8.71
Mua
9.50
Mua
8.85
Mua
8.76
Mua
8.71
Mua
8.72
Mua
8.75
Mua
cna 43.90 43.90
Bán
43.90
Bán
43.90
Bán
43.90
Bán
43.90
Bán
43.88
Mua
43.85
Mua
43.83
Mua
43.78
Mua
43.75
Mua
cnc 28.35 29.39
Bán
29.20
Bán
28.80
Bán
28.25
Mua
28.47
Bán
29.31
Bán
29.20
Bán
29.06
Bán
28.86
Bán
28.77
Bán
cng 29.50 29.31
Mua
29.30
Mua
28.38
Mua
28.46
Mua
28.25
Mua
29.23
Mua
29.10
Mua
28.94
Mua
28.73
Mua
28.68
Mua
cnn 50.75 39.31
Mua
39.35
Mua
40.90
Mua
45.57
Mua
39.81
Mua
39.44
Mua
39.63
Mua
40.03
Mua
40.92
Mua
41.26
Mua
cnt 16.60 20.65
Bán
20.92
Bán
21.71
Bán
21.60
Bán
19.62
Bán
21.08
Bán
21.06
Bán
21.21
Bán
21.40
Bán
21.44
Bán
com 33.90 35.61
Bán
35.54
Bán
35.84
Bán
33.08
Mua
32.61
Mua
35.67
Bán
35.74
Bán
35.67
Bán
35.17
Bán
34.92
Bán
cpa 8.30 6.45
Mua
5.80
Mua
6.15
Mua
7.22
Mua
7.36
Mua
6.26
Mua
6.07
Mua
6.07
Mua
6.24
Mua
6.35
Mua
cpc 17.90 16.35
Mua
16.44
Mua
16.76
Mua
16.49
Mua
16.55
Mua
16.39
Mua
16.45
Mua
16.53
Mua
16.57
Mua
16.55
Mua
cph 0.30 0.30
Bán
0.30
Bán
0.30
Bán
0.30
Bán
0.30
Bán
0.32
Bán
0.35
Bán
0.37
Bán
0.42
Bán
0.45
Bán
cpi 2.70 2.86
Bán
2.68
Mua
2.65
Mua
2.66
Mua
2.71
Bán
2.85
Bán
2.75
Bán
2.71
Bán
2.70
Bán
2.71
Bán
cqn 26.50 28.28
Bán
29.23
Bán
29.67
Bán
28.95
Bán
26.36
Mua
28.57
Bán
28.93
Bán
29.14
Bán
29.25
Bán
29.20
Bán
cqt 12 10.09
Mua
10.01
Mua
10.41
Mua
11.01
Mua
11.39
Mua
10.24
Mua
10.16
Mua
10.21
Mua
10.39
Mua
10.49
Mua
crc 6.85 7.32
Bán
6.90
Bán
6.32
Mua
5.92
Mua
6.06
Mua
7.20
Bán
6.97
Bán
6.80
Mua
6.51
Mua
6.42
Mua
cre 8.89 8.75
Mua
8.61
Mua
8.49
Mua
8.13
Mua
8.71
Mua
8.67
Mua
8.61
Mua
8.57
Mua
8.49
Mua
8.46
Mua
csc 33.60 28.59
Mua
28.63
Mua
28.48
Mua
28.72
Mua
31.75
Mua
28.52
Mua
28.55
Mua
28.54
Mua
28.67
Mua
28.77
Mua
csi 54.70 30.05
Mua
29.13
Mua
29.54
Mua
31.03
Mua
41.43
Mua
30.31
Mua
29.76
Mua
29.66
Mua
30.10
Mua
30.59
Mua
csm 13.54 12.75
Mua
12.76
Mua
12.32
Mua
12.26
Mua
12.91
Mua
12.78
Mua
12.66
Mua
12.56
Mua
12.46
Mua
12.44
Mua
cst 19.80 21.23
Bán
20.57
Bán
18.89
Mua
17.44
Mua
17.89
Mua
21.14
Bán
20.58
Bán
20.03
Bán
19.28
Mua
18.97
Mua
csv 34.55 57.09
Bán
56.01
Bán
48.38
Bán
43.54
Bán
39.38
Bán
57.08
Bán
55.23
Bán
53.30
Bán
50.20
Bán
49.01
Bán
ct3 7.30 7.30
Bán
7.30
Bán
7.30
Bán
6.96
Mua
6.08
Mua
7.28
Mua
7.25
Mua
7.23
Mua
7.18
Mua
7.15
Mua
ct6 5 6.51
Bán
6.05
Bán
5.47
Bán
5.31
Bán
5.53
Bán
6.72
Bán
6.21
Bán
5.95
Bán
5.68
Bán
5.61
Bán
cta 1.40 1.40
Bán
1.40
Bán
1.40
Bán
1.40
Bán
1.46
Bán
1.40
Bán
1.45
Bán
1.47
Bán
1.52
Bán
1.55
Bán
ctb 19.04 23.06
Bán
22.29
Bán
21.27
Bán
20.81
Bán
20.49
Bán
22.95
Bán
22.44
Bán
22.05
Bán
21.59
Bán
21.45
Bán
ctc 2.80 1.54
Mua
1.84
Mua
2.34
Mua
2.64
Mua
2.26
Mua
1.55
Mua
1.78
Mua
1.95
Mua
2.17
Mua
2.24
Mua
ctd 58.50 67.43
Bán
67.24
Bán
67.40
Bán
62.96
Bán
60.17
Bán
67.38
Bán
67.33
Bán
67.19
Bán
66.39
Bán
65.83
Bán
ctf 26.79 30.11
Bán
30.38
Bán
31.15
Bán
30.44
Bán
30.91
Bán
30.11
Bán
30.39
Bán
30.55
Bán
30.68
Bán
30.67
Bán
ctg 26.80 35.60
Bán
34.49
Bán
31.36
Bán
28.75
Bán
28.49
Bán
35.40
Bán
34.52
Bán
33.64
Bán
32.18
Bán
31.65
Bán
cti 16.30 16.22
Mua
16.17
Mua
15.51
Mua
15.18
Mua
15.35
Mua
16.13
Mua
16.04
Mua
15.90
Mua
15.66
Mua
15.58
Mua
ctn 0.80 0.75
Mua
0.79
Mua
0.81
Bán
0.84
Bán
0.96
Bán
0.77
Mua
0.79
Mua
0.81
Bán
0.83
Bán
0.86
Bán
ctp 4.90 3.88
Mua
4.10
Mua
4.25
Mua
4.41
Mua
4.46
Mua
3.96
Mua
4.04
Mua
4.11
Mua
4.21
Mua
4.24
Mua
ctr 72.82 100.48
Bán
97.67
Bán
92.56
Bán
86.44
Bán
79.77
Bán
101.17
Bán
98.42
Bán
96.51
Bán
93.55
Bán
92.31
Bán
cts 22.85 31.32
Bán
30.92
Bán
29.33
Bán
27.41
Bán
25.75
Bán
31.56
Bán
30.92
Bán
30.40
Bán
29.58
Bán
29.27
Bán
ctt 15.87 17.30
Bán
17.31
Bán
17.19
Bán
17.18
Bán
17.43
Bán
17.38
Bán
17.30
Bán
17.25
Bán
17.18
Bán
17.19
Bán
ctw 16.30 15.99
Mua
15.99
Mua
16.50
Bán
17.09
Bán
20.22
Bán
16.04
Mua
16.12
Mua
16.22
Mua
16.51
Bán
16.62
Bán
ctx 7.60 7.60
Bán
7.60
Bán
7.60
Bán
7.60
Bán
7.60
Bán
7.58
Mua
7.55
Mua
7.53
Mua
7.72
Bán
7.75
Bán
cvn 3.90 3.44
Mua
3.37
Mua
3.35
Mua
3.31
Mua
3.57
Mua
3.46
Mua
3.40
Mua
3.38
Mua
3.39
Mua
3.36
Mua
cvp 10 10
Bán
10
Bán
10
Bán
10
Bán
10
Bán
9.98
Mua
9.95
Mua
9.93
Mua
9.88
Mua
9.85
Mua
cvt 30.85 31.80
Bán
31.86
Bán
31.58
Bán
33.00
Bán
35.18
Bán
31.38
Bán
31.62
Bán
31.66
Bán
31.94
Bán
32.09
Bán
cx8 8.60 8.82
Bán
8.79
Bán
8.02
Mua
7.22
Mua
5.97
Mua
8.74
Bán
8.65
Bán
8.48
Mua
8.12
Mua
7.93
Mua
cyc 2.50 2.40
Mua
2.30
Mua
2.39
Mua
2.42
Mua
2.71
Bán
2.40
Mua
2.36
Mua
2.35
Mua
2.35
Mua
2.36
Mua
d11 12.80 12.67
Mua
12.69
Mua
12.84
Bán
12.97
Bán
13.80
Bán
12.67
Mua
12.72
Mua
12.76
Mua
12.83
Bán
12.90
Bán
d2d 35.45 35.12
Mua
33.98
Mua
29.01
Mua
27.16
Mua
27.68
Mua
34.92
Mua
33.55
Mua
32.25
Mua
30.50
Mua
29.93
Mua
dac 7.40 7.40
Bán
7.40
Bán
7.40
Bán
7.00
Mua
7.09
Mua
7.42
Bán
7.45
Bán
7.33
Mua
7.28
Mua
7.25
Mua
dad 18.70 18.79
Bán
19.12
Bán
19.28
Bán
18.93
Bán
19.00
Bán
18.79
Bán
18.98
Bán
19.07
Bán
19.14
Bán
19.11
Bán
dae 13.80 13.90
Bán
13.87
Bán
14.00
Bán
15.00
Bán
16.84
Bán
13.86
Bán
13.90
Bán
13.95
Bán
14.16
Bán
14.28
Bán
dag 3.19 3.21
Bán
3.19
Bán
3.20
Bán
3.27
Bán
4.13
Bán
3.19
Bán
3.20
Bán
3.21
Bán
3.25
Bán
3.28
Bán
dah 4.35 4.33
Mua
4.26
Mua
4.32
Mua
4.26
Mua
4.53
Bán
4.32
Mua
4.31
Mua
4.30
Mua
4.29
Mua
4.31
Mua
dan 29.90 27.40
Mua
27.58
Mua
29.14
Mua
27.21
Mua
27.63
Mua
27.75
Mua
28
Mua
28.22
Mua
28.24
Mua
28.14
Mua
das 16.60 13.55
Mua
13.75
Mua
11.56
Mua
10.36
Mua
9.10
Mua
14.72
Mua
13.78
Mua
13.17
Mua
12.27
Mua
11.95
Mua
dat 9.70 9.65
Mua
9.42
Mua
9.27
Mua
9.49
Mua
10.26
Bán
9.61
Mua
9.49
Mua
9.43
Mua
9.38
Mua
9.42
Mua
dbc 30.20 29.68
Mua
28.46
Mua
27.10
Mua
24.87
Mua
23.92
Mua
29.41
Mua
28.67
Mua
28.08
Mua
27.22
Mua
26.86
Mua
dbd 55 54.47
Mua
54.05
Mua
54.01
Mua
56.02
Bán
53.45
Mua
54.70
Mua
54.34
Mua
54.27
Mua
54.48
Mua
54.57
Mua
dbm 26.10 28.17
Bán
29.35
Bán
31.04
Bán
31.54
Bán
32.28
Bán
28.21
Bán
29.05
Bán
29.65
Bán
30.36
Bán
30.62
Bán
dbt 12.30 12.38
Bán
12.35
Bán
12.24
Mua
12.15
Mua
12.67
Bán
12.34
Bán
12.35
Bán
12.30
Bán
12.26
Mua
12.28
Mua
dbw 10 10
Bán
10
Bán
10
Bán
10
Bán
10
Bán
9.98
Mua
9.95
Mua
9.93
Mua
9.88
Mua
9.85
Mua
dc1 6.60 6.76
Bán
6.83
Bán
6.66
Bán
6.85
Bán
6.70
Bán
6.75
Bán
6.76
Bán
6.74
Bán
6.75
Bán
6.74
Bán
dc2 4.60 4.66
Bán
4.63
Bán
4.63
Bán
4.75
Bán
4.86
Bán
4.67
Bán
4.66
Bán
4.65
Bán
4.68
Bán
4.70
Bán
dc4 11.35 11.28
Mua
11.39
Bán
10.75
Mua
10.34
Mua
10.40
Mua
11.30
Mua
11.30
Mua
11.22
Mua
10.98
Mua
10.91
Mua
dcf 44.20 47.62
Bán
66.47
Bán
72.34
Bán
69.06
Bán
61.26
Bán
49.54
Bán
59.24
Bán
64.13
Bán
67.75
Bán
68.20
Bán
dcg 18.70 20.64
Bán
20.82
Bán
18.58
Mua
21.72
Bán
25.29
Bán
19.70
Bán
20.09
Bán
19.94
Bán
19.97
Bán
20.19
Bán
dch 11.10 10.32
Mua
10.01
Mua
9.18
Mua
8.64
Mua
7.47
Mua
10.52
Mua
10.13
Mua
9.85
Mua
9.42
Mua
9.26
Mua
dcl 24.40 24.46
Bán
24.58
Bán
24.45
Bán
23.58
Mua
23.56
Mua
24.50
Bán
24.54
Bán
24.49
Bán
24.32
Mua
24.21
Mua
dcm 34.05 33.99
Mua
33.41
Mua
32.37
Mua
32.19
Mua
29.89
Mua
33.81
Mua
33.40
Mua
33.09
Mua
32.69
Mua
32.53
Mua
dcr 6.30 6.14
Mua
6
Mua
6.27
Mua
6.22
Mua
6.14
Mua
5.95
Mua
6.07
Mua
6.11
Mua
6.18
Mua
6.18
Mua
dcs 0.70 0.67
Mua
0.68
Mua
0.72
Bán
0.69
Mua
0.72
Bán
0.70
Bán
0.71
Bán
0.69
Mua
0.72
Bán
0.75
Bán
dct 0.70 0.65
Mua
0.69
Mua
0.75
Bán
0.72
Bán
0.82
Bán
0.67
Mua
0.69
Mua
0.71
Bán
0.72
Bán
0.75
Bán
ddg 5.30 5.34
Bán
5.31
Bán
5.53
Bán
5.93
Bán
7.22
Bán
5.31
Bán
5.35
Bán
5.43
Bán
5.58
Bán
5.68
Bán
ddh 16.50 18.53
Bán
20.49
Bán
21.85
Bán
22.21
Bán
19.98
Bán
18.46
Bán
19.76
Bán
20.49
Bán
21.18
Bán
21.34
Bán
ddm 1.10 1.10
Bán
1.18
Bán
1.54
Bán
1.81
Bán
2.14
Bán
1.17
Bán
1.25
Bán
1.33
Bán
1.49
Bán
1.55
Bán
ddn 7.80 7.93
Bán
8.07
Bán
8.04
Bán
8.24
Bán
8.69
Bán
7.94
Bán
8.01
Bán
8.03
Bán
8.08
Bán
8.12
Bán
ddv 11.70 11.27
Mua
11.00
Mua
10.22
Mua
10.10
Mua
10.28
Mua
11.29
Mua
11
Mua
10.77
Mua
10.52
Mua
10.45
Mua
dfc 17.90 17.96
Bán
17.60
Mua
18.16
Bán
18.50
Bán
16.60
Mua
17.85
Mua
17.85
Mua
17.91
Bán
18.02
Bán
18.04
Bán
dff 9.70 9.57
Mua
9.57
Mua
9.73
Bán
9.62
Mua
10.85
Bán
9.67
Mua
9.66
Mua
9.70
Bán
9.71
Bán
9.74
Bán
dgc 110.50 105.33
Mua
98.94
Mua
94.91
Mua
92.32
Mua
81.32
Mua
106.43
Mua
101.66
Mua
99.18
Mua
96.45
Mua
95.45
Mua
dgt 5.30 5.49
Bán
5.36
Bán
5.32
Bán
5.42
Bán
6.83
Bán
5.43
Bán
5.38
Bán
5.38
Bán
5.42
Bán
5.45
Bán
dgw 55.40 56.13
Bán
55.84
Bán
54.59
Mua
53.22
Mua
50.59
Mua
56.29
Bán
55.88
Bán
55.49
Bán
54.85
Mua
54.58
Mua
dha 50.10 50.50
Bán
50.85
Bán
50.25
Bán
48.63
Mua
46.16
Mua
50.40
Bán
50.56
Bán
50.47
Bán
50.08
Mua
49.86
Mua
dhb 9.90 9.48
Mua
8.30
Mua
8.37
Mua
8.28
Mua
8.77
Mua
9.12
Mua
8.77
Mua
8.59
Mua
8.45
Mua
8.39
Mua
dhc 42.20 42
Mua
41.83
Mua
40.37
Mua
40.26
Mua
40.50
Mua
41.99
Mua
41.73
Mua
41.42
Mua
40.98
Mua
40.85
Mua
dhd 26 25.74
Mua
25.25
Mua
24.35
Mua
23.17
Mua
21.18
Mua
25.99
Mua
25.43
Mua
25.04
Mua
24.47
Mua
24.23
Mua
dhg 108.20 109.02
Bán
107.74
Mua
106.01
Mua
106.55
Mua
113.57
Bán
108.59
Bán
108.01
Mua
107.52
Mua
107.04
Mua
107.05
Mua
dhm 10.80 9.19
Mua
8.49
Mua
8.09
Mua
7.90
Mua
8.03
Mua
9.54
Mua
8.89
Mua
8.59
Mua
8.32
Mua
8.23
Mua
dhn 21 21.38
Bán
21.24
Bán
21.76
Bán
21.93
Bán
22.12
Bán
21.38
Bán
21.43
Bán
21.52
Bán
21.69
Bán
21.71
Bán
dhp 11.20 11.20
Bán
11.20
Bán
11.17
Mua
11.11
Mua
11.26
Bán
11.22
Bán
11.25
Bán
11.27
Bán
11.20
Bán
11.19
Mua
dht 27.90 27.19
Mua
26.89
Mua
24.79
Mua
23.24
Mua
22.99
Mua
27.30
Mua
26.72
Mua
26.18
Mua
25.29
Mua
24.98
Mua
dic 1.30 1.26
Mua
1.36
Bán
1.60
Bán
1.54
Bán
1.46
Bán
1.28
Mua
1.36
Bán
1.42
Bán
1.49
Bán
1.50
Bán
did 4.20 4.19
Mua
4.16
Mua
4.11
Mua
4.27
Bán
4.49
Bán
4.18
Mua
4.15
Mua
4.16
Mua
4.18
Mua
4.21
Bán
dig 27 27.11
Bán
27.24
Bán
26.84
Mua
25.28
Mua
24.68
Mua
27.18
Bán
27.15
Bán
27.04
Bán
26.72
Mua
26.58
Mua
dih 23.80 23.94
Bán
23.82
Bán
24.57
Bán
25.49
Bán
27.71
Bán
23.94
Bán
23.99
Bán
24.14
Bán
24.56
Bán
24.80
Bán
dkc 1.30 1.35
Bán
1.33
Bán
1.31
Bán
1.31
Bán
1.30
Bán
1.41
Bán
1.39
Bán
1.40
Bán
1.43
Bán
1.46
Bán
dl1 4.60 4.64
Bán
4.59
Mua
4.43
Mua
4.28
Mua
4.75
Bán
4.62
Bán
4.56
Mua
4.53
Mua
4.48
Mua
4.49
Mua
dld 7.50 5.93
Mua
6.97
Mua
7.59
Bán
8.20
Bán
9.62
Bán
6.34
Mua
6.75
Mua
7.05
Mua
7.43
Mua
7.57
Bán
dlg 2.30 2.32
Bán
2.32
Bán
2.42
Bán
2.32
Bán
2.65
Bán
2.32
Bán
2.35
Bán
2.37
Bán
2.38
Bán
2.41
Bán
dlr 8.50 8.84
Bán
8.67
Bán
8.57
Bán
8.53
Bán
8.56
Bán
9.13
Bán
8.87
Bán
8.78
Bán
8.75
Bán
8.76
Bán
dlt 17.10 16.88
Mua
16.99
Mua
17.12
Bán
16.41
Mua
15.81
Mua
16.75
Mua
16.94
Mua
17.02
Mua
16.90
Mua
16.89
Mua
dm7 16.50 17.83
Bán
16.63
Bán
18.26
Bán
17.89
Bán
18.19
Bán
18.16
Bán
17.75
Bán
17.78
Bán
17.89
Bán
17.95
Bán
dmc 56.90 57
Bán
56.62
Mua
57.28
Bán
59.61
Bán
59.93
Bán
56.75
Mua
56.94
Bán
57.16
Bán
57.67
Bán
57.93
Bán
dmn 4.60 5.06
Bán
5.17
Bán
5.33
Bán
5.91
Bán
5.66
Bán
4.91
Bán
5.09
Bán
5.20
Bán
5.38
Bán
5.47
Bán
dna 24 23.32
Mua
21.83
Mua
21.39
Mua
20.51
Mua
19.86
Mua
22.76
Mua
22.18
Mua
21.83
Mua
21.39
Mua
21.26
Mua
dnc 44.60 44.60
Bán
43.76
Mua
43.56
Mua
42.97
Mua
40.17
Mua
44.44
Mua
44.02
Mua
43.79
Mua
43.50
Mua
43.33
Mua
dnd 14.90 15.15
Bán
15.27
Bán
16.29
Bán
18.55
Bán
18.40
Bán
15.44
Bán
15.46
Bán
15.74
Bán
16.46
Bán
16.78
Bán
dne 9.90 9.06
Mua
8.91
Mua
8.85
Mua
8.99
Mua
8.75
Mua
9.14
Mua
9.01
Mua
8.96
Mua
8.94
Mua
8.93
Mua
dnh 52 49.11
Mua
48.37
Mua
44.35
Mua
41.42
Mua
40.55
Mua
49.32
Mua
48.21
Mua
47.08
Mua
45.31
Mua
44.60
Mua
dnl 29.30 29.80
Bán
29.22
Mua
26.30
Mua
25.31
Mua
21.94
Mua
29.27
Mua
28.77
Mua
28.18
Mua
27.24
Mua
26.83
Mua
dnm 15.10 16.41
Bán
16.79
Bán
16.44
Bán
16.78
Bán
16.92
Bán
16.75
Bán
16.57
Bán
16.51
Bán
16.58
Bán
16.65
Bán
dnn 0.20 0.20
Bán
0.20
Bán
0.20
Bán
0.20
Bán
0.20
Bán
0.22
Bán
0.25
Bán
0.27
Bán
0.32
Bán
0.35
Bán
dnp 20.70 20.79
Bán
20.71
Bán
21.22
Bán
21.68
Bán
22.91
Bán
20.78
Bán
20.84
Bán
20.94
Bán
21.16
Bán
21.29
Bán
dnt 33.60 33.80
Bán
32.58
Mua
28.58
Mua
57.67
Bán
73.72
Bán
33.69
Bán
32.48
Mua
32.54
Mua
36.60
Bán
39.47
Bán
dnw 29.50 29.32
Mua
29.26
Mua
28.03
Mua
27.22
Mua
26.33
Mua
29.10
Mua
28.99
Mua
28.73
Mua
28.25
Mua
28.06
Mua
doc 8.10 8.23
Bán
8.05
Mua
7.95
Mua
8.43
Bán
8.49
Bán
8.15
Bán
8.12
Bán
8.06
Mua
8.09
Mua
8.13
Bán
dop 14.90 12.07
Mua
11.46
Mua
10.92
Mua
10.43
Mua
10.24
Mua
12.41
Mua
11.81
Mua
11.51
Mua
11.15
Mua
11.04
Mua
dp1 36.60 36.86
Bán
37.46
Bán
35.75
Mua
32.97
Mua
30.04
Mua
37.01
Bán
36.98
Bán
36.65
Bán
35.73
Mua
35.26
Mua
dp2 4.30 4.85
Bán
4.88
Bán
4.64
Bán
4.68
Bán
5.26
Bán
4.77
Bán
4.82
Bán
4.79
Bán
4.74
Bán
4.79
Bán
dp3 73 72.18
Mua
72.27
Mua
69.88
Mua
66.30
Mua
63.41
Mua
72.18
Mua
71.93
Mua
71.37
Mua
70.11
Mua
69.55
Mua
dpc 10.50 11.05
Bán
11.33
Bán
11.73
Bán
12.19
Bán
11.37
Bán
10.91
Bán
11.20
Bán
11.37
Bán
11.60
Bán
11.67
Bán
dpd 17.90 17.90
Bán
17.90
Bán
17.90
Bán
17.90
Bán
17.81
Mua
17.88
Mua
17.85
Mua
17.83
Mua
17.78
Mua
17.75
Mua
dpg 40.40 40.95
Bán
40.84
Bán
39.78
Mua
38.67
Mua
38.15
Mua
40.78
Bán
40.63
Bán
40.41
Bán
39.98
Mua
39.83
Mua
dph 43.20 39.99
Mua
38.47
Mua
38.13
Mua
37.60
Mua
36.61
Mua
40.93
Mua
39.52
Mua
38.94
Mua
38.38
Mua
38.20
Mua
dpm 34.90 34.65
Mua
34.05
Mua
33.49
Mua
33.71
Mua
34.07
Mua
34.54
Mua
34.18
Mua
33.96
Mua
33.82
Mua
33.81
Mua
dpp 22.70 22.53
Mua
21.97
Mua
21.67
Mua
20.44
Mua
17.54
Mua
22.47
Mua
22.18
Mua
21.93
Mua
21.56
Mua
21.33
Mua
dpr 35.20 34.73
Mua
34.35
Mua
32.16
Mua
31.67
Mua
30.69
Mua
34.67
Mua
34.08
Mua
33.53
Mua
32.82
Mua
32.56
Mua
dps 0.60 0.60
Bán
0.60
Bán
0.63
Bán
0.58
Mua
0.62
Bán
0.62
Bán
0.65
Bán
0.63
Bán
0.58
Mua
0.61
Bán
dqc 16.35 16.09
Mua
15.69
Mua
15.35
Mua
15.69
Mua
17.77
Bán
16.09
Mua
15.82
Mua
15.68
Mua
15.59
Mua
15.68
Mua
drc 32.40 32.38
Mua
31.88
Mua
28.78
Mua
25.65
Mua
23.72
Mua
32.32
Mua
31.52
Mua
30.67
Mua
29.17
Mua
28.61
Mua
drg 6.80 6.62
Mua
6.57
Mua
6.58
Mua
6.82
Bán
7.00
Bán
6.64
Mua
6.60
Mua
6.61
Mua
6.66
Mua
6.69
Mua
drh 4.74 4.81
Bán
4.82
Bán
4.91
Bán
4.85
Bán
5.73
Bán
4.79
Bán
4.82
Bán
4.85
Bán
4.90
Bán
4.93
Bán
dri 8.60 8.49
Mua
8.27
Mua
7.67
Mua
7.31
Mua
7.55
Mua
8.46
Mua
8.25
Mua
8.07
Mua
7.83
Mua
7.73
Mua
drl 66.20 66.90
Bán
66.12
Mua
65.81
Mua
64.78
Mua
63.15
Mua
66.61
Bán
66.33
Bán
66.11
Mua
65.74
Mua
65.57
Mua
ds3 5 4.94
Mua
4.89
Mua
4.98
Mua
5.19
Bán
5.30
Bán
4.93
Mua
4.91
Mua
4.93
Mua
5.01
Bán
5.04
Bán
dsc 21 20.96
Mua
20.72
Mua
20.02
Mua
18.59
Mua
20.31
Mua
20.90
Mua
20.69
Mua
20.44
Mua
20
Mua
19.85
Mua
dsd 24 22.98
Mua
23.49
Mua
23.33
Mua
24.15
Bán
24.86
Bán
22.25
Mua
23.02
Mua
23.29
Mua
23.69
Mua
23.81
Mua
dsg 6 5.85
Mua
5.12
Mua
4.55
Mua
4.38
Mua
4.87
Mua
5.73
Mua
5.33
Mua
5.07
Mua
4.79
Mua
4.77
Mua
dsn 54.90 54.83
Mua
54.82
Mua
54.66
Mua
53.14
Mua
52.74
Mua
54.87
Mua
54.81
Mua
54.71
Mua
54.38
Mua
54.21
Mua
dsp 11 11.50
Bán
11.15
Bán
13.16
Bán
12.14
Bán
11.74
Bán
11.39
Bán
11.58
Bán
11.86
Bán
12.16
Bán
12.20
Bán
dst 4.20 4.21
Bán
4.03
Mua
3.92
Mua
3.98
Mua
4.52
Bán
4.22
Bán
4.09
Mua
4.04
Mua
4.03
Mua
4.02
Mua
dsv 7.90 8.06
Bán
7.98
Bán
7.93
Bán
7.87
Mua
6.66
Mua
8.17
Bán
8.01
Bán
7.94
Bán
7.85
Mua
7.81
Mua
dta 5.15 5.18
Bán
5.12
Mua
5.27
Bán
5.75
Bán
6.62
Bán
5.17
Bán
5.19
Bán
5.22
Bán
5.35
Bán
5.45
Bán
dtb 12.60 14.45
Bán
15.03
Bán
13.29
Bán
13.27
Bán
11.68
Mua
14.33
Bán
14.51
Bán
14.31
Bán
13.88
Bán
13.69
Bán
dtc 4 4.07
Bán
4.14
Bán
4.27
Bán
4.42
Bán
5.27
Bán
4.07
Bán
4.13
Bán
4.17
Bán
4.27
Bán
4.31
Bán
dtd 28.60 28.57
Mua
28.18
Mua
26.18
Mua
24.70
Mua
25.58
Mua
28.46
Mua
27.91
Mua
27.37
Mua
26.58
Mua
26.31
Mua
dte 3.40 3.99
Bán
4.81
Bán
4.58
Bán
5.07
Bán
6.93
Bán
4.08
Bán
4.44
Bán
4.56
Bán
4.73
Bán
4.79
Bán
dtg 30.50 31.87
Bán
31.30
Bán
26.61
Mua
23.44
Mua
23.68
Mua
32.14
Bán
30.73
Bán
29.48
Mua
27.61
Mua
26.95
Mua
dth 13.60 14
Bán
13.80
Bán
13.68
Bán
13.44
Mua
13.34
Mua
14.09
Bán
13.89
Bán
13.78
Bán
13.64
Bán
13.59
Mua
dti 3.40 3.33
Mua
3.26
Mua
3.18
Mua
3.27
Mua
4.34
Bán
3.29
Mua
3.28
Mua
3.27
Mua
3.28
Mua
3.31
Mua
dtk 11 11.05
Bán
10.97
Mua
10.97
Mua
10.96
Mua
10.92
Mua
11.03
Bán
10.99
Mua
10.98
Mua
10.98
Mua
10.96
Mua
dtl 14.60 14.40
Mua
14.30
Mua
15.00
Bán
15.66
Bán
22.10
Bán
14.47
Mua
14.46
Mua
14.58
Mua
14.99
Bán
15.29
Bán
dtp 120.50 122.79
Bán
129.28
Bán
120.16
Mua
106.18
Mua
94.64
Mua
122.51
Bán
125
Bán
124.32
Bán
120.16
Mua
117.91
Mua
dtt 21 21
Bán
21
Bán
21.84
Bán
20.43
Mua
17.40
Mua
21.02
Bán
21.11
Bán
21.20
Bán
21.12
Bán
20.92
Mua
dtv 38.50 38.20
Mua
36.70
Mua
36.82
Mua
38.30
Mua
40.11
Bán
38.27
Mua
37.42
Mua
37.17
Mua
37.29
Mua
37.42
Mua
dus 12.50 12.72
Bán
12.61
Bán
12.54
Bán
16.34
Bán
18.32
Bán
12.86
Bán
12.74
Bán
12.90
Bán
13.61
Bán
14.02
Bán
dvc 11 11.30
Bán
11.58
Bán
11.79
Bán
11.93
Bán
11.51
Bán
11.41
Bán
11.58
Bán
11.70
Bán
11.76
Bán
11.77
Bán
dvg 3.30 3.32
Bán
3.25
Mua
3.16
Mua
3.11
Mua
3.47
Bán
3.29
Mua
3.25
Mua
3.23
Mua
3.18
Mua
3.18
Mua
dvm 11.70 11.72
Bán
11.59
Mua
11.61
Mua
12.69
Bán
13.72
Bán
11.71
Bán
11.67
Mua
11.67
Mua
11.87
Bán
11.99
Bán
dvn 18.70 18.68
Mua
18.60
Mua
18.40
Mua
18.37
Mua
18.81
Bán
18.62
Mua
18.57
Mua
18.51
Mua
18.48
Mua
18.49
Mua
dvp 68.90 68.84
Mua
68.40
Mua
68.15
Mua
64.16
Mua
59.44
Mua
69.07
Bán
68.59
Mua
68.18
Mua
67.24
Mua
66.70
Mua
dvw 10.80 11.23
Bán
11.02
Bán
10.89
Bán
10.84
Bán
13.13
Bán
11.60
Bán
11.25
Bán
11.14
Bán
11.08
Bán
11.09
Bán
dwc 10.10 10.02
Mua
9.94
Mua
10.96
Bán
11.79
Bán
11.80
Bán
10.02
Mua
10.14
Bán
10.35
Bán
10.73
Bán
10.89
Bán
dws 13.50 13.18
Mua
13.08
Mua
12.26
Mua
11.83
Mua
11.31
Mua
13.16
Mua
12.99
Mua
12.79
Mua
12.46
Mua
12.33
Mua
dxg 18.05 18.39
Bán
18.50
Bán
18.84
Bán
18.27
Bán
17.45
Mua
18.34
Bán
18.49
Bán
18.58
Bán
18.63
Bán
18.60
Bán
dxl 5.90 7.94
Bán
8.78
Bán
9.32
Bán
9.28
Bán
6.87
Bán
7.31
Bán
8.22
Bán
8.63
Bán
8.91
Bán
8.93
Bán
dxp 14.30 14.41
Bán
14.21
Mua
13.21
Mua
12.98
Mua
12.09
Mua
14.26
Mua
14.07
Mua
13.83
Mua
13.49
Mua
13.36
Mua
dxs 7 7.04
Bán
7.08
Bán
7.29
Bán
7.08
Bán
7.37
Bán
7.03
Bán
7.10
Bán
7.14
Bán
7.20
Bán
7.20
Bán
dxv 3.70 3.74
Bán
3.72
Bán
3.87
Bán
3.84
Bán
3.95
Bán
3.73
Bán
3.73
Bán
3.77
Bán
3.78
Bán
3.81
Bán
dzm 2.90 2.90
Bán
2.90
Bán
2.90
Bán
2.90
Bán
3.33
Bán
2.92
Bán
2.95
Bán
2.97
Bán
3.02
Bán
3.05
Bán
e12 4.80 5.16
Bán
5.19
Bán
5.06
Bán
5.73
Bán
5.82
Bán
5.15
Bán
5.14
Bán
5.14
Bán
5.20
Bán
5.29
Bán
e29 4.10 4.32
Bán
4.32
Bán
4.83
Bán
5.03
Bán
4.80
Bán
4.33
Bán
4.38
Bán
4.49
Bán
4.65
Bán
4.72
Bán
ebs 12.20 11.83
Mua
11.72
Mua
11.62
Mua
12.15
Mua
11.65
Mua
11.92
Mua
11.81
Mua
11.77
Mua
11.79
Mua
11.82
Mua
eci 24.50 24.50
Bán
24.50
Bán
24.50
Bán
24.50
Bán
24.86
Bán
24.52
Bán
24.55
Bán
24.57
Bán
24.62
Bán
24.65
Bán
efi 1.50 1.63
Bán
1.62
Bán
1.90
Bán
1.95
Bán
2.05
Bán
1.58
Bán
1.65
Bán
1.72
Bán
1.81
Bán
1.86
Bán
eib 18.30 18.43
Bán
18.64
Bán
18.81
Bán
18.45
Bán
18.50
Bán
18.40
Bán
18.60
Bán
18.70
Bán
18.73
Bán
18.73
Bán
eic 23.40 23.51
Bán
23.66
Bán
24.11
Bán
23.35
Mua
22.37
Mua
23.51
Bán
23.69
Bán
23.77
Bán
23.76
Bán
23.70
Bán
eid 22 22.20
Bán
21.71
Mua
21.17
Mua
20.76
Mua
20.82
Mua
22.17
Bán
21.83
Mua
21.60
Mua
21.34
Mua
21.25
Mua
ein 3.60 3.58
Mua
3.54
Mua
3.57
Mua
3.75
Bán
4.13
Bán
3.55
Mua
3.55
Mua
3.58
Mua
3.61
Bán
3.64
Bán
elc 22.20 21.70
Mua
21.48
Mua
20.48
Mua
18.96
Mua
15.91
Mua
21.81
Mua
21.40
Mua
21.06
Mua
20.49
Mua
20.20
Mua
emc 12.15 12.15
Bán
12.15
Bán
11.35
Mua
10.68
Mua
11.12
Mua
12.13
Mua
12.04
Mua
11.85
Mua
11.52
Mua
11.39
Mua
eme 30 41.96
Bán
43.53
Bán
39.71
Bán
31.75
Bán
25.84
Mua
41.58
Bán
42.33
Bán
41.76
Bán
39.26
Bán
37.93
Bán
emg 29.70 28.52
Mua
29.11
Mua
29.46
Mua
29.58
Mua
27.88
Mua
27.54
Mua
28.53
Mua
28.87
Mua
29.12
Mua
29.17
Mua
ems 22.50 22.24
Mua
21.85
Mua
20.76
Mua
20.69
Mua
19.60
Mua
22.19
Mua
21.81
Mua
21.51
Mua
21.16
Mua
21.01
Mua
epc 9 8.70
Mua
9.54
Bán
10.99
Bán
11.39
Bán
14.55
Bán
8.94
Mua
9.77
Bán
10.29
Bán
10.76
Bán
10.94
Bán
eph 13 13.10
Bán
12.79
Mua
13.00
Mua
12.25
Mua
11.04
Mua
13.07
Bán
12.97
Mua
12.90
Mua
12.76
Mua
12.64
Mua
eve 14.15 14.25
Bán
14.33
Bán
14.74
Bán
14.80
Bán
16.01
Bán
14.26
Bán
14.36
Bán
14.47
Bán
14.61
Bán
14.69
Bán
evf 18.80 18.24
Mua
17.14
Mua
16.80
Mua
15.32
Mua
12.68
Mua
18.33
Mua
17.65
Mua
17.29
Mua
16.77
Mua
16.49
Mua
evg 5.36 5.33
Mua
5.24
Mua
5.36
Mua
5.26
Mua
5.88
Bán
5.30
Mua
5.30
Mua
5.29
Mua
5.31
Mua
5.31
Mua
evs 8.20 8.16
Mua
8.08
Mua
8.26
Bán
8.32
Bán
8.92
Bán
8.17
Mua
8.16
Mua
8.19
Mua
8.28
Bán
8.34
Bán
fba 0.90 0.90
Bán
0.90
Bán
0.90
Bán
0.90
Bán
0.90
Bán
0.88
Mua
0.85
Mua
0.87
Mua
0.92
Bán
0.95
Bán
fbc 3.70 3.70
Bán
3.70
Bán
3.70
Bán
3.70
Bán
3.70
Bán
3.72
Bán
3.75
Bán
3.77
Bán
3.82
Bán
3.85
Bán
fcc 10 10
Bán
10
Bán
10
Bán
9.60
Mua
8.55
Mua
9.98
Mua
9.95
Mua
9.93
Mua
9.88
Mua
9.85
Mua
fcm 4.65 4.54
Mua
4.50
Mua
4.59
Mua
4.81
Bán
5.04
Bán
4.54
Mua
4.54
Mua
4.57
Mua
4.63
Mua
4.66
Bán
fcn 14.20 14.42
Bán
14.33
Bán
14.35
Bán
14.14
Mua
15.15
Bán
14.35
Bán
14.33
Bán
14.33
Bán
14.32
Bán
14.35
Bán
fcs 7.20 7.74
Bán
7.56
Bán
7.54
Bán
7.89
Bán
8.52
Bán
7.63
Bán
7.65
Bán
7.67
Bán
7.73
Bán
7.79
Bán
fdc 14.90 14.05
Mua
14.33
Mua
16.97
Bán
15.03
Bán
15.51
Bán
14.47
Mua
14.76
Mua
15.15
Bán
15.48
Bán
15.54
Bán
fgl 12.50 12.50
Bán
12.50
Bán
12.50
Bán
12.50
Bán
12.50
Bán
12.48
Mua
12.45
Mua
12.43
Mua
12.38
Mua
12.35
Mua
fhn 14.40 14.40
Bán
14.40
Bán
14.40
Bán
14.50
Bán
14.76
Bán
14.42
Bán
14.45
Bán
14.47
Bán
14.52
Bán
14.55
Bán
fhs 29.50 28.47
Mua
26.69
Mua
25.42
Mua
26.27
Mua
27.38
Mua
28.60
Mua
27.37
Mua
26.73
Mua
26.26
Mua
26.22
Mua
fic 14.10 13.24
Mua
12.96
Mua
13.43
Mua
13.33
Mua
18.42
Bán
13.36
Mua
13.22
Mua
13.22
Mua
13.30
Mua
13.39
Mua
fid 3.10 2.74
Mua
2.51
Mua
2.35
Mua
2.36
Mua
2.61
Mua
2.79
Mua
2.60
Mua
2.52
Mua
2.46
Mua
2.46
Mua
fir 9.96 10.07
Bán
9.69
Mua
13.38
Bán
17.54
Bán
23.29
Bán
9.96
Bán
10.33
Bán
11.13
Bán
12.90
Bán
13.73
Bán
fit 5.01 4.92
Mua
4.74
Mua
4.61
Mua
4.56
Mua
5.27
Bán
4.89
Mua
4.79
Mua
4.74
Mua
4.70
Mua
4.71
Mua
flc 3.50 3.50
Bán
3.50
Bán
3.53
Bán
3.55
Bán
3.56
Bán
3.52
Bán
3.55
Bán
3.57
Bán
3.62
Bán
3.65
Bán
fmc 47.30 47.11
Mua
46.19
Mua
45.23
Mua
45.71
Mua
45.86
Mua
47.13
Mua
46.42
Mua
46
Mua
45.76
Mua
45.69
Mua
foc 79 78.84
Mua
76.41
Mua
71.71
Mua
72.06
Mua
76.41
Mua
78.64
Mua
76.71
Mua
75.24
Mua
73.74
Mua
73.43
Mua
fox 59.60 59.30
Mua
59.02
Mua
54.74
Mua
51.53
Mua
45.98
Mua
59.08
Mua
58.33
Mua
57.31
Mua
55.53
Mua
54.73
Mua
fpt 108.50 106.79
Mua
103.93
Mua
99.05
Mua
95.56
Mua
88.66
Mua
107.11
Mua
104.54
Mua
102.69
Mua
100.26
Mua
99.35
Mua
frc 23.90 23.37
Mua
23.30
Mua
23.54
Mua
23.93
Bán
26.14
Bán
23.39
Mua
23.38
Mua
23.42
Mua
23.59
Mua
23.69
Mua
frm 5.80 6.20
Bán
5.95
Bán
5.80
Bán
7.12
Bán
10.05
Bán
6.27
Bán
6.09
Bán
6.03
Bán
6.26
Bán
6.44
Bán
frt 136.30 132.30
Mua
125.75
Mua
111.27
Mua
104.74
Mua
89.10
Mua
133.75
Mua
126.61
Mua
121.69
Mua
115.36
Mua
113.04
Mua
fso 11 11
Bán
11
Bán
11
Bán
11
Bán
11.08
Bán
11.02
Bán
11.05
Bán
11.07
Bán
11.12
Bán
11.15
Bán
ft1 40 39.75
Mua
39.80
Mua
38.36
Mua
39.58
Mua
40.38
Bán
39.80
Mua
39.55
Mua
39.29
Mua
39.08
Mua
39.09
Mua
fti 3.70 3.70
Bán
3.70
Bán
3.70
Bán
3.70
Bán
3.92
Bán
3.72
Bán
3.75
Bán
3.77
Bán
3.82
Bán
3.85
Bán
ftm 1 0.99
Mua
1.00
Mua
1.05
Bán
1.05
Bán
1.31
Bán
1
Bán
1.04
Bán
1.06
Bán
1.07
Bán
1.09
Bán
fts 53.30 52.65
Mua
50.25
Mua
46.63
Mua
43.88
Mua
38.68
Mua
53.21
Mua
50.92
Mua
49.47
Mua
47.55
Mua
46.81
Mua
g20 0.80 0.83
Bán
0.82
Bán
0.87
Bán
0.75
Mua
0.76
Mua
0.80
Bán
0.84
Bán
0.82
Bán
0.79
Mua
0.79
Mua
g36 8.30 8.17
Mua
8.00
Mua
7.75
Mua
7.45
Mua
8.39
Bán
8.16
Mua
8.05
Mua
7.96
Mua
7.84
Mua
7.80
Mua
gab 196.40 196.40
Bán
196.40
Bán
196.40
Bán
196.40
Bán
196.40
Bán
196.38
Mua
196.35
Mua
196.33
Mua
196.28
Mua
196.25
Mua
gas 78 77.67
Mua
76.74
Mua
76.17
Mua
78.01
Bán
79.25
Bán
77.29
Mua
76.94
Mua
76.77
Mua
76.93
Mua
77.12
Mua
gcb 17.50 16.36
Mua
15.50
Mua
14.40
Mua
15.26
Mua
16.76
Mua
16.61
Mua
15.83
Mua
15.43
Mua
15.18
Mua
15.16
Mua
gdt 25.70 24.82
Mua
24.32
Mua
23.41
Mua
23.23
Mua
25.38
Mua
24.95
Mua
24.49
Mua
24.15
Mua
23.81
Mua
23.77
Mua
gdw 26.60 25.74
Mua
26.75
Bán
27.73
Bán
29.23
Bán
30.81
Bán
25.58
Mua
26.37
Mua
26.89
Bán
27.62
Bán
27.92
Bán
ge2 29.10 29.10
Bán
29.10
Bán
29.10
Bán
29.10
Bán
29.23
Bán
29.08
Mua
29.05
Mua
29.03
Mua
28.98
Mua
28.95
Mua
gee 28 28.19
Bán
27.59
Mua
28.17
Bán
27.68
Mua
26.22
Mua
28.08
Bán
27.97
Mua
27.96
Mua
27.91
Mua
27.84
Mua
geg 13.20 13.32
Bán
13.23
Bán
13.10
Mua
13.24
Bán
14.04
Bán
13.24
Bán
13.20
Bán
13.18
Mua
13.19
Mua
13.24
Bán
ger 7.70 8.40
Bán
9.64
Bán
9.39
Bán
9.14
Bán
8.41
Bán
9.05
Bán
9.26
Bán
9.34
Bán
9.31
Bán
9.26
Bán
gex 22.55 22.31
Mua
21.97
Mua
22.11
Mua
21.70
Mua
21.13
Mua
22.32
Mua
22.12
Mua
22.07
Mua
22.03
Mua
21.97
Mua
ggg 2 2.05
Bán
2.84
Bán
4.82
Bán
4.53
Bán
4.51
Bán
2.34
Bán
2.93
Bán
3.44
Bán
3.99
Bán
4.15
Bán
gh3 5.60 5.88
Bán
5.94
Bán
6.88
Bán
9.34
Bán
10.02
Bán
6.13
Bán
6.20
Bán
6.46
Bán
7.12
Bán
7.44
Bán
ghc 28.50 28.13
Mua
27.76
Mua
27.03
Mua
26.17
Mua
25.31
Mua
28.15
Mua
27.81
Mua
27.53
Mua
27.13
Mua
26.96
Mua
gic 15.20 15.10
Mua
15
Mua
15.00
Mua
15.03
Mua
14.84
Mua
15.08
Mua
15.06
Mua
15.04
Mua
15.04
Mua
15.05
Mua
gil 32.10 31.81
Mua
30.40
Mua
27.60
Mua
27.06
Mua
28.26
Mua
31.57
Mua
30.52
Mua
29.67
Mua
28.70
Mua
28.44
Mua
gkm 31 31.10
Bán
31.46
Bán
32.76
Bán
32.99
Bán
34.34
Bán
31.21
Bán
31.53
Bán
31.86
Bán
32.29
Bán
32.49
Bán
glc 10 10
Bán
10
Bán
10
Bán
10
Bán
10
Bán
10.02
Bán
10.05
Bán
10.07
Bán
10.12
Bán
10.15
Bán
glt 17.50 17.20
Mua
17.17
Mua
17.87
Bán
18.57
Bán
19.76
Bán
17.35
Mua
17.40
Mua
17.54
Bán
17.88
Bán
18.04
Bán
glw 10 9.78
Mua
8.91
Mua
7.82
Mua
8.05
Mua
7.60
Mua
9.61
Mua
9.03
Mua
8.65
Mua
8.27
Mua
8.18
Mua
gma 48.80 48.80
Bán
48.80
Bán
47.92
Mua
46.16
Mua
45.28
Mua
48.78
Mua
48.72
Mua
48.49
Mua
47.94
Mua
47.67
Mua
gmc 9.21 8.97
Mua
8.95
Mua
8.36
Mua
8.23
Mua
8.78
Mua
8.99
Mua
8.85
Mua
8.71
Mua
8.57
Mua
8.51
Mua
gmd 75 73.52
Mua
71.36
Mua
70.70
Mua
68.83
Mua
61.86
Mua
74.30
Mua
72.54
Mua
71.76
Mua
70.78
Mua
70.30
Mua
gmh 9.70 9.77
Bán
9.74
Bán
9.68
Mua
9.87
Bán
9.91
Bán
9.76
Bán
9.72
Bán
9.72
Bán
9.72
Bán
9.74
Bán
gmx 18.70 18.78
Bán
18.66
Mua
18.60
Mua
18.60
Mua
19.13
Bán
18.74
Bán
18.68
Mua
18.65
Mua
18.64
Mua
18.66
Mua
gnd 27.90 26.78
Mua
26.45
Mua
27.29
Mua
27.12
Mua
26.55
Mua
27.18
Mua
26.90
Mua
26.92
Mua
26.99
Mua
27
Mua
gsm 19.60 18.97
Mua
18.40
Mua
18.71
Mua
18.05
Mua
15.84
Mua
18.88
Mua
18.67
Mua
18.65
Mua
18.58
Mua
18.46
Mua
gsp 12 11.98
Mua
11.94
Mua
11.87
Mua
11.78
Mua
11.47
Mua
11.98
Mua
11.95
Mua
11.92
Mua
11.85
Mua
11.83
Mua
gta 13.40 13.49
Bán
14.07
Bán
14.39
Bán
14.99
Bán
15.28
Bán
13.57
Bán
13.85
Bán
14.05
Bán
14.34
Bán
14.43
Bán
gtd 9.30 9.37
Bán
9.42
Bán
10.09
Bán
11.27
Bán
11.09
Bán
9.34
Bán
9.60
Bán
9.78
Bán
10.11
Bán
10.23
Bán
gth 2.50 2.50
Bán
2.50
Bán
2.50
Bán
2.51
Bán
3.41
Bán
2.52
Bán
2.55
Bán
2.57
Bán
2.62
Bán
2.65
Bán
gts 11 10.80
Mua
10.41
Mua
10.21
Mua
9.94
Mua
9.60
Mua
11.13
Bán
10.67
Mua
10.50
Mua
10.27
Mua
10.18
Mua
gtt 0.60 0.60
Bán
0.60
Bán
0.60
Bán
0.58
Mua
0.60
Bán
0.59
Mua
0.56
Mua
0.58
Mua
0.62
Bán
0.65
Bán
gvr 28.90 28.30
Mua
26.33
Mua
23.00
Mua
21.28
Mua
20.57
Mua
28.04
Mua
26.57
Mua
25.45
Mua
24.02
Mua
23.54
Mua
gvt 88 77.82
Mua
75.37
Mua
77.31
Mua
80.29
Mua
85.08
Mua
76.68
Mua
76.77
Mua
76.91
Mua
77.51
Mua
77.90
Mua
h11 4.80 4.84
Bán
5.04
Bán
5.85
Bán
6.69
Bán
6.78
Bán
4.89
Bán
5.09
Bán
5.31
Bán
5.70
Bán
5.84
Bán
hac 11 10.31
Mua
9.75
Mua
9.38
Mua
9.30
Mua
8.69
Mua
10.37
Mua
10
Mua
9.80
Mua
9.59
Mua
9.51
Mua
had 16 15.40
Mua
15.18
Mua
16.17
Bán
16.88
Bán
16.74
Bán
15.54
Mua
15.44
Mua
15.56
Mua
15.89
Mua
16.06
Bán
haf 18.60 20.17
Bán
20.38
Bán
20.17
Bán
22.07
Bán
20.98
Bán
20.42
Bán
20.39
Bán
20.36
Bán
20.46
Bán
20.57
Bán
hag 12.55 12.65
Bán
13.24
Bán
13.44
Bán
11.52
Mua
9.98
Mua
12.77
Bán
13.03
Bán
13.12
Bán
12.91
Bán
12.71
Bán
hah 42.70 41.87
Mua
40.53
Mua
39.04
Mua
37.00
Mua
34.66
Mua
41.84
Mua
40.95
Mua
40.28
Mua
39.29
Mua
38.88
Mua
hai 1.50 1.50
Bán
1.50
Bán
1.50
Bán
1.52
Bán
1.55
Bán
1.52
Bán
1.55
Bán
1.57
Bán
1.62
Bán
1.65
Bán
ham 26.10 26.56
Bán
26.15
Bán
25.52
Mua
25.16
Mua
24.74
Mua
26.76
Bán
26.28
Bán
26.03
Mua
25.70
Mua
25.59
Mua
han 10.20 10.10
Mua
10.08
Mua
10.19
Mua
10.37
Bán
11.26
Bán
10.09
Mua
10.12
Mua
10.15
Mua
10.25
Bán
10.33
Bán
hap 4.84 4.85
Bán
4.76
Mua
4.76
Mua
4.72
Mua
4.84
Bán
4.84
Bán
4.80
Mua
4.80
Mua
4.77
Mua
4.77
Mua
har 4.28 4.27
Mua
4.23
Mua
4.29
Bán
4.05
Mua
4.32
Bán
4.25
Mua
4.25
Mua
4.27
Mua
4.25
Mua
4.23
Mua
has 7.50 7.43
Mua
7.55
Bán
7.33
Mua
7.16
Mua
7.92
Bán
7.42
Mua
7.47
Mua
7.42
Mua
7.37
Mua
7.35
Mua
hat 45 46.15
Bán
45.58
Bán
43.48
Mua
40.35
Mua
35.59
Mua
45.94
Bán
45.35
Bán
44.67
Mua
43.45
Mua
42.89
Mua
hav 3.20 3.09
Mua
3.15
Mua
3.17
Mua
3.27
Bán
3.27
Bán
3.06
Mua
3.11
Mua
3.11
Mua
3.15
Mua
3.18
Mua
hax 14.55 14.61
Bán
14.40
Mua
14.25
Mua
14.15
Mua
14.77
Bán
14.53
Mua
14.44
Mua
14.38
Mua
14.32
Mua
14.31
Mua
hbc 8.69 8.73
Bán
8.70
Bán
8.36
Mua
8.03
Mua
8.68
Mua
8.67
Mua
8.64
Mua
8.59
Mua
8.46
Mua
8.43
Mua
hbd 16.90 16.44
Mua
15.97
Mua
16.63
Mua
17.66
Bán
16.92
Bán
16.59
Mua
16.40
Mua
16.44
Mua
16.68
Mua
16.79
Mua
hbh 6.50 6.57
Bán
6.35
Mua
6.64
Bán
7.46
Bán
7.31
Bán
6.57
Bán
6.50
Bán
6.56
Bán
6.71
Bán
6.82
Bán
hbs 8.40 8.13
Mua
7.94
Mua
7.98
Mua
7.93
Mua
8.60
Bán
8.14
Mua
8.05
Mua
8
Mua
8.02
Mua
8.05
Mua
hc1 9 9.37
Bán
9.69
Bán
9.87
Bán
10.64
Bán
12.82
Bán
8.98
Mua
9.46
Bán
9.66
Bán
9.92
Bán
10.10
Bán
hc3 21.30 23.05
Bán
25.76
Bán
28.64
Bán
29.89
Bán
30.32
Bán
24.06
Bán
25.35
Bán
26.41
Bán
27.69
Bán
28.13
Bán
hcb 23 18.94
Mua
18.17
Mua
17.79
Mua
17.77
Mua
18.57
Mua
19.54
Mua
18.71
Mua
18.35
Mua
18.07
Mua
18.01
Mua
hcc 10.50 10.49
Mua
10.43
Mua
10.44
Mua
10.15
Mua
10.29
Mua
10.50
Bán
10.47
Mua
10.45
Mua
10.39
Mua
10.36
Mua
hcd 10.10 10.16
Bán
9.97
Mua
8.72
Mua
8.12
Mua
7.79
Mua
10.02
Mua
9.78
Mua
9.50
Mua
9.05
Mua
8.89
Mua
hci 8.90 10.18
Bán
10.74
Bán
11.08
Bán
13.62
Bán
17.67
Bán
10.15
Bán
10.53
Bán
10.82
Bán
11.47
Bán
11.82
Bán
hcm 28.50 27.48
Mua
27.19
Mua
25.32
Mua
22.80
Mua
21.70
Mua
27.69
Mua
27.11
Mua
26.53
Mua
25.52
Mua
25.10
Mua
hct 9.70 9.70
Bán
9.70
Bán
9.59
Mua
9.65
Mua
8.22
Mua
9.68
Mua
9.65
Mua
9.63
Mua
9.58
Mua
9.55
Mua
hd2 28.90 28.56
Mua
28.28
Mua
28.37
Mua
27.70
Mua
27.63
Mua
28.98
Bán
28.56
Mua
28.39
Mua
28.17
Mua
28.10
Mua
hd6 18.10 18.19
Bán
18.36
Bán
19.80
Bán
19.75
Bán
21.23
Bán
18.32
Bán
18.66
Bán
19.01
Bán
19.42
Bán
19.55
Bán
hd8 8.60 8.57
Mua
8.63
Bán
8.71
Bán
8.82
Bán
8.54
Mua
8.57
Mua
8.62
Bán
8.67
Bán
8.69
Bán
8.69
Bán
hda 4.70 4.71
Bán
4.74
Bán
4.83
Bán
4.95
Bán
5.22
Bán
4.72
Bán
4.75
Bán
4.78
Bán
4.83
Bán
4.86
Bán
hdb 23.20 23.11
Mua
22.82
Mua
21.22
Mua
19.65
Mua
18.18
Mua
23.04
Mua
22.67
Mua
22.26
Mua
21.49
Mua
21.16
Mua
hdc 30.80 31.09
Bán
31.03
Bán
31.54
Bán
31.99
Bán
32.29
Bán
30.98
Bán
31.09
Bán
31.22
Bán
31.51
Bán
31.62
Bán
hdg 26.65 26.77
Bán
26.66
Bán
26.76
Bán
27.06
Bán
28.68
Bán
26.89
Bán
26.70
Bán
26.69
Bán
26.81
Bán
26.89
Bán
hdm 28.40 27.95
Mua
27.72
Mua
27.18
Mua
25.76
Mua
24.26
Mua
28.17
Mua
27.79
Mua
27.53
Mua
27.08
Mua
26.88
Mua
hdo 0.70 0.69
Mua
0.70
Mua
0.70
Bán
0.65
Mua
0.69
Mua
0.67
Mua
0.65
Mua
0.67
Mua
0.68
Mua
0.65
Mua
hdp 16.30 16.35
Bán
16.03
Mua
15.60
Mua
15.60
Mua
14.77
Mua
16.38
Bán
16.15
Mua
15.99
Mua
15.83
Mua
15.77
Mua
hdw 12.60 12.57
Mua
12.45
Mua
12.38
Mua
12.66
Bán
12.86
Bán
12.41
Mua
12.43
Mua
12.45
Mua
12.46
Mua
12.51
Mua
hec 54 52.28
Mua
51.34
Mua
50.83
Mua
50.47
Mua
48.97
Mua
52.67
Mua
51.86
Mua
51.48
Mua
51.06
Mua
50.94
Mua
hej 11.30 11.15
Mua
11.17
Mua
11.29
Mua
11.91
Bán
12.94
Bán
11.23
Mua
11.20
Mua
11.25
Mua
11.40
Bán
11.49
Bán
hem 17 16.91
Mua
16.89
Mua
17.35
Bán
16.60
Mua
16.65
Mua
17.06
Bán
17.10
Bán
17.16
Bán
17.12
Bán
17.07
Bán
hep 13 12.22
Mua
12.28
Mua
12.40
Mua
13.56
Bán
17.48
Bán
12.47
Mua
12.36
Mua
12.39
Mua
12.59
Mua
12.76
Mua
hes 23.90 18.87
Mua
18.62
Mua
20.60
Mua
20.02
Mua
21.59
Mua
18.87
Mua
18.98
Mua
19.32
Mua
19.80
Mua
19.91
Mua
hev 30 30
Bán
30
Bán
30
Bán
30
Bán
31.56
Bán
30.02
Bán
30.05
Bán
30.07
Bán
30.12
Bán
30.15
Bán
hfb 9.20 9.58
Bán
9.71
Bán
9.40
Bán
10.18
Bán
15.72
Bán
9.45
Bán
9.59
Bán
9.62
Bán
9.76
Bán
9.95
Bán
hfc 7.40 9.42
Bán
11.21
Bán
12.40
Bán
11.61
Bán
9.29
Bán
8.84
Bán
10.34
Bán
11.04
Bán
11.54
Bán
11.60
Bán
hfx 4 3.12
Mua
2.63
Mua
5.97
Bán
7.28
Bán
7.94
Bán
3.58
Mua
3.65
Mua
4.18
Bán
5.13
Bán
5.49
Bán
hgm 46 49.40
Bán
47.67
Bán
42.52
Mua
43.22
Mua
43.12
Mua
47.79
Bán
46.90
Bán
45.81
Mua
44.53
Mua
44.18
Mua
hgt 8.30 8.30
Bán
8.30
Bán
8.30
Bán
8.59
Bán
9.72
Bán
8.32
Bán
8.35
Bán
8.37
Bán
8.42
Bán
8.45
Bán
hgw 11 10.44
Mua
10.16
Mua
9.61
Mua
10.27
Mua
9.75
Mua
10.59
Mua
10.28
Mua
10.12
Mua
9.98
Mua
9.97
Mua
hhc 91.50 94.39
Bán
90.68
Mua
101.07
Bán
103.33
Bán
110.08
Bán
93.44
Bán
93.83
Bán
95.36
Bán
98.46
Bán
99.76
Bán
hhg 2.10 2.04
Mua
2.01
Mua
1.97
Mua
2.02
Mua
2.26
Bán
2.03
Mua
2.01
Mua
2.02
Mua
2.03
Mua
2.05
Mua
hhn 4.40 6.61
Bán
7.66
Bán
8.28
Bán
8.49
Bán
8.60
Bán
5.66
Bán
6.96
Bán
7.50
Bán
8.01
Bán
8.13
Bán
hhp 10.35 10.48
Bán
10.34
Mua
9.99
Mua
9.90
Mua
10.15
Mua
10.41
Bán
10.31
Mua
10.22
Mua
10.08
Mua
10.06
Mua
hhr 0.50 0.50
Bán
0.50
Bán
0.46
Mua
0.43
Mua
0.42
Mua
0.48
Mua
0.45
Mua
0.43
Mua
0.52
Bán
0.55
Bán
hhs 8.50 8.59
Bán
8.43
Mua
7.73
Mua
6.98
Mua
6.39
Mua
8.52
Bán
8.33
Mua
8.15
Mua
7.80
Mua
7.66
Mua
hhv 15.50 15.56
Bán
15.56
Bán
15.54
Bán
15.02
Mua
14.65
Mua
15.54
Bán
15.55
Bán
15.54
Bán
15.43
Mua
15.38
Mua
hid 3.01 3.02
Bán
3.00
Mua
3.05
Bán
3.10
Bán
3.36
Bán
3.01
Bán
3.02
Bán
3.03
Bán
3.08
Bán
3.11
Bán
hig 8.30 8.35
Bán
8.44
Bán
8.42
Bán
8.30
Bán
7.96
Mua
8.37
Bán
8.38
Bán
8.39
Bán
8.38
Bán
8.38
Bán
hii 6.18 6.24
Bán
6.13
Mua
5.67
Mua
5.43
Mua
5.45
Mua
6.17
Mua
6.08
Mua
5.94
Mua
5.77
Mua
5.72
Mua
hjc 6.10 6.49
Bán
6.51
Bán
6.62
Bán
6.87
Bán
7.34
Bán
6.37
Bán
6.47
Bán
6.54
Bán
6.62
Bán
6.66
Bán
hjs 34.40 34.37
Mua
33.60
Mua
35.79
Bán
34.82
Bán
34.57
Bán
34.46
Bán
34.17
Mua
34.28
Mua
34.52
Bán
34.59
Bán
hkb 0.90 0.94
Bán
0.96
Bán
0.92
Bán
0.77
Mua
0.74
Mua
0.92
Bán
0.94
Bán
0.92
Bán
0.88
Mua
0.85
Mua
hkp 31.20 31.20
Bán
31.20
Bán
31.20
Bán
31.20
Bán
31.20
Bán
31.18
Mua
31.16
Mua
31.13
Mua
31.08
Mua
31.05
Mua
hkt 4.30 4.42
Bán
4.72
Bán
4.73
Bán
4.23
Mua
5.00
Bán
4.45
Bán
4.60
Bán
4.64
Bán
4.61
Bán
4.59
Bán
hla 0.70 0.64
Mua
0.64
Mua
0.66
Mua
0.59
Mua
0.59
Mua
0.64
Mua
0.64
Mua
0.62
Mua
0.58
Mua
0.57
Mua
hlb 300 299.28
Mua
298.85
Mua
267.93
Mua
252.08
Mua
245.94
Mua
299.56
Mua
294.73
Mua
287.77
Mua
276.20
Mua
272.03
Mua
hlc 12.60 12.46
Mua
12.39
Mua
12.31
Mua
11.91
Mua
11.66
Mua
12.44
Mua
12.40
Mua
12.35
Mua
12.24
Mua
12.17
Mua
hld 25.90 26.68
Bán
25.88
Mua
25.69
Mua
25.86
Mua
28.87
Bán
26.50
Bán
26.15
Bán
25.98
Bán
25.92
Bán
25.99
Bán
hlg 8.50 8.50
Bán
8.50
Bán
8.50
Bán
8.50
Bán
7.60
Mua
8.48
Mua
8.45
Mua
8.43
Mua
8.38
Mua
8.35
Mua
hlr 15.30 14.32
Mua
13.47
Mua
13.89
Mua
13.57
Mua
14.10
Mua
14.87
Mua
14.08
Mua
13.83
Mua
13.71
Mua
13.72
Mua
hls 22 21.48
Mua
20.45
Mua
18.80
Mua
18.61
Mua
17.17
Mua
20.53
Mua
20.38
Mua
19.96
Mua
19.39
Mua
19.23
Mua
hlt 6.50 11.16
Bán
14.63
Bán
16.95
Bán
17.73
Bán
18.11
Bán
10.41
Bán
13.05
Bán
14.45
Bán
15.79
Bán
16.14
Bán
hly 8.80 10.64
Bán
15.62
Bán
18.79
Bán
19.22
Bán
17.39
Bán
11.18
Bán
13.98
Bán
15.60
Bán
17.16
Bán
17.53
Bán
hmc 12.30 12.29
Mua
12.26
Mua
11.85
Mua
11.00
Mua
10.84
Mua
12.28
Mua
12.23
Mua
12.11
Mua
11.83
Mua
11.71
Mua
hmg 13.30 10.05
Mua
9.78
Mua
9.61
Mua
9.56
Mua
10.08
Mua
10.24
Mua
9.99
Mua
9.88
Mua
9.81
Mua
9.81
Mua
hmh 15.40 14.84
Mua
14.75
Mua
14.38
Mua
12.86
Mua
11.67
Mua
14.87
Mua
14.69
Mua
14.50
Mua
14.10
Mua
13.91
Mua
hmr 8.50 8.67
Bán
8.97
Bán
8.54
Bán
7.77
Mua
7.33
Mua
8.74
Bán
8.77
Bán
8.72
Bán
8.50
Bán
8.36
Mua
hms 40.70 40.40
Mua
39.47
Mua
37.01
Mua
34.37
Mua
33.06
Mua
40.43
Mua
39.56
Mua
38.79
Mua
37.51
Mua
37.02
Mua
hna 22.50 22.43
Mua
22.19
Mua
20.62
Mua
18.98
Mua
17.91
Mua
22.30
Mua
22.05
Mua
21.68
Mua
20.90
Mua
20.58
Mua
hnb 16.70 15.08
Mua
13.83
Mua
12.85
Mua
13.59
Mua
14.31
Mua
15.20
Mua
14.39
Mua
13.92
Mua
13.56
Mua
13.48
Mua
hnd 13.90 13.81
Mua
13.73
Mua
13.58
Mua
13.31
Mua
13.51
Mua
13.79
Mua
13.73
Mua
13.69
Mua
13.62
Mua
13.59
Mua
hnf 21 20.28
Mua
20.44
Mua
21.09
Bán
21.23
Bán
19.45
Mua
20.31
Mua
20.47
Mua
20.62
Mua
20.82
Mua
20.90
Mua
hng 4.16 4.16
Mua
4.23
Bán
4.49
Bán
4.12
Mua
4.06
Mua
4.17
Bán
4.26
Bán
4.33
Bán
4.33
Bán
4.29
Bán
hni 20.60 21.63
Bán
21.34
Bán
20.99
Bán
20.66
Bán
21.30
Bán
21.41
Bán
21.33
Bán
21.24
Bán
21.10
Bán
21.06
Bán
hnm 9.40 9.51
Bán
9.56
Bán
9.71
Bán
9.51
Bán
9.79
Bán
9.53
Bán
9.59
Bán
9.62
Bán
9.63
Bán
9.62
Bán
hnp 20.90 20.90
Bán
20.90
Bán
20.90
Bán
21.26
Bán
20.88
Mua
20.92
Bán
20.95
Bán
20.97
Bán
21.02
Bán
21.05
Bán
hnr 12 12
Bán
12
Bán
12
Bán
12
Bán
12
Bán
12.02
Bán
12.05
Bán
12.07
Bán
12.12
Bán
12.15
Bán
hom 4.70 4.72
Bán
4.68
Mua
4.77
Bán
4.92
Bán
5.23
Bán
4.71
Bán
4.71
Bán
4.74
Bán
4.82
Bán
4.85
Bán
hot 16.80 16.80
Bán
16.80
Bán
16.85
Bán
17.92
Bán
21.34
Bán
16.82
Bán
16.85
Bán
16.91
Bán
17.20
Bán
17.42
Bán
hpb 17.20 16.51
Mua
16.56
Mua
16.54
Mua
15.50
Mua
16.28
Mua
16.63
Mua
16.55
Mua
16.50
Mua
16.33
Mua
16.27
Mua
hpd 25 24.88
Mua
24.69
Mua
23.92
Mua
22.81
Mua
21.35
Mua
24.85
Mua
24.65
Mua
24.42
Mua
23.95
Mua
23.75
Mua
hpg 30.60 29.58
Mua
28.84
Mua
28.11
Mua
27.01
Mua
26.45
Mua
29.79
Mua
29.15
Mua
28.80
Mua
28.28
Mua
28.10
Mua
hph 14.60 12.87
Mua
14.19
Mua
14.81
Bán
14.91
Bán
15.41
Bán
13.55
Mua
13.89
Mua
14.18
Mua
14.48
Mua
14.54
Mua
hpi 16.20 19.38
Bán
22.89
Bán
23.08
Bán
20.03
Bán
24.86
Bán
19.54
Bán
21.44
Bán
22.13
Bán
22.27
Bán
22.28
Bán
hpm 12.50 13.64
Bán
14.57
Bán
15.05
Bán
16.24
Bán
19.89
Bán
13.29
Bán
14.12
Bán
14.52
Bán
15.01
Bán
15.20
Bán
hpp 63.90 63.36
Mua
63.30
Mua
61.83
Mua
59.92
Mua
56.72
Mua
63.38
Mua
63.06
Mua
62.72
Mua
61.95
Mua
61.57
Mua
hpt 14.60 14.53
Mua
14.06
Mua
13.45
Mua
13.46
Mua
12.96
Mua
14.54
Mua
14.17
Mua
13.95
Mua
13.69
Mua
13.65
Mua
hpw 16 16.28
Bán
16.09
Bán
16.07
Bán
16.42
Bán
16.11
Bán
16.16
Bán
16.13
Bán
16.11
Bán
16.15
Bán
16.15
Bán
hpx 5.46 5.46
Bán
5.46
Bán
5.46
Bán
5.46
Bán
5.11
Mua
5.48
Bán
5.51
Bán
5.53
Bán
5.58
Bán
5.49
Bán
hqc 4.16 4.20
Bán
4.17
Bán
4.20
Bán
3.89
Mua
4.16
Mua
4.19
Bán
4.19
Bán
4.16
Bán
4.10
Mua
4.08
Mua
hrb 64.60 64.60
Bán
64.60
Bán
64.60
Bán
54.45
Mua
40.29
Mua
64.58
Mua
64.50
Mua
64.02
Mua
61.90
Mua
60.57
Mua
hrc 47.70 49.28
Bán
48.90
Bán
49.82
Bán
51
Bán
51.35
Bán
48.52
Bán
48.96
Bán
49.26
Bán
49.71
Bán
49.87
Bán
hrt 7.10 6.84
Mua
6.85
Mua
7.09
Mua
6.90
Mua
6.07
Mua
6.91
Mua
6.95
Mua
6.99
Mua
7
Mua
6.97
Mua
hsa 28.80 31.29
Bán
31.22
Bán
34.86
Bán
43.28
Bán
47.49
Bán
31.65
Bán
31.72
Bán
32.63
Bán
35.22
Bán
36.44
Bán
hsg 22.90 22.78
Mua
22.93
Bán
22.51
Mua
21.30
Mua
19.73
Mua
22.83
Mua
22.82
Mua
22.73
Mua
22.44
Mua
22.27
Mua
hsi 1.40 1.35
Mua
1.29
Mua
1.28
Mua
1.18
Mua
1.13
Mua
1.38
Mua
1.32
Mua
1.30
Mua
1.27
Mua
1.24
Mua
hsl 6.30 6.29
Mua
6.29
Mua
7.84
Bán
8.54
Bán
7.76
Bán
6.28
Mua
6.50
Bán
6.85
Bán
7.35
Bán
7.53
Bán
hsm 6.80 7.31
Bán
7.33
Bán
6.99
Bán
6.82
Bán
6.90
Bán
7.20
Bán
7.23
Bán
7.16
Bán
7.07
Bán
7.03
Bán
hsp 13.50 13.30
Mua
13.23
Mua
13.17
Mua
12.54
Mua
11.51
Mua
13.35
Mua
13.27
Mua
13.22
Mua
13.02
Mua
12.97
Mua
hsv 8.10 8.26
Bán
8.18
Bán
8.14
Bán
6.68
Mua
5.51
Mua
8.24
Bán
8.20
Bán
8.14
Bán
7.85
Mua
7.68
Mua
ht1 13.40 13.34
Mua
13.08
Mua
12.65
Mua
12.41
Mua
13.68
Bán
13.25
Mua
13.11
Mua
12.97
Mua
12.83
Mua
12.80
Mua
htc 19.80 19.35
Mua
19.92
Bán
21.17
Bán
21.19
Bán
20.99
Bán
19.66
Mua
20
Bán
20.33
Bán
20.70
Bán
20.79
Bán
hte 4.10 4.09
Mua
4
Mua
4.04
Mua
4.04
Mua
4.23
Bán
4.08
Mua
4.04
Mua
4.03
Mua
4.05
Mua
4.05
Mua
hth 19.30 19.30
Bán
19.30
Bán
19.30
Bán
19.30
Bán
19.30
Bán
19.32
Bán
19.35
Bán
19.37
Bán
19.42
Bán
19.45
Bán
hti 16.95 16.89
Mua
16.70
Mua
16.60
Mua
16.63
Mua
16.64
Mua
16.90
Mua
16.78
Mua
16.71
Mua
16.66
Mua
16.69
Mua
htl 15.90 15.71
Mua
14.82
Mua
12.54
Mua
12.53
Mua
13.46
Mua
15.39
Mua
14.75
Mua
14.15
Mua
13.46
Mua
13.26
Mua
htm 12.20 12.09
Mua
12.26
Bán
12
Mua
11.59
Mua
12.66
Bán
12.03
Mua
12.13
Mua
12.12
Mua
12.01
Mua
11.97
Mua
htn 14.90 15.08
Bán
15.01
Bán
15.35
Bán
15.74
Bán
16.18
Bán
15.01
Bán
15.05
Bán
15.15
Bán
15.34
Bán
15.44
Bán
htp 13.40 13.13
Mua
12.91
Mua
14.65
Bán
19.13
Bán
25.01
Bán
13.18
Mua
13.25
Mua
13.69
Bán
14.97
Bán
15.68
Bán
htr 11.10 11.10
Bán
10.95
Mua
10.62
Mua
10.46
Mua
9.92
Mua
11.07
Mua
10.94
Mua
10.82
Mua
10.67
Mua
10.59
Mua
htt 1.10 1.12
Bán
1.12
Bán
1.11
Bán
1.16
Bán
1.17
Bán
1.15
Bán
1.16
Bán
1.15
Bán
1.16
Bán
1.17
Bán
htv 9.40 9.64
Bán
9.66
Bán
9.68
Bán
9.50
Bán
9.51
Bán
9.56
Bán
9.64
Bán
9.66
Bán
9.63
Bán
9.59
Bán
htw 10 10
Bán
10
Bán
10
Bán
10
Bán
10
Bán
9.98
Mua
9.95
Mua
9.93
Mua
9.88
Mua
9.85
Mua
hu1 6.30 6.31
Bán
6.37
Bán
6.68
Bán
7.20
Bán
7.46
Bán
6.31
Bán
6.40
Bán
6.51
Bán
6.67
Bán
6.75
Bán
hu3 4.70 4.70
Bán
4.70
Bán
4.70
Bán
4.64
Mua
4.96
Bán
4.68
Mua
4.65
Mua
4.64
Mua
4.66
Mua
4.68
Mua
hu4 11.70 11.65
Mua
11.74
Bán
11.86
Bán
11.97
Bán
11.38
Mua
11.68
Mua
11.73
Bán
11.77
Bán
11.87
Bán
11.91
Bán
hu6 5.60 6.06
Bán
5.86
Bán
5.80
Bán
5.86
Bán
5.88
Bán
6.02
Bán
5.93
Bán
5.87
Bán
5.83
Bán
5.85
Bán
hub 18.45 17.65
Mua
17.32
Mua
16.59
Mua
16.19
Mua
16.06
Mua
17.82
Mua
17.40
Mua
17.13
Mua
16.79
Mua
16.69
Mua
hug 37.30 36.72
Mua
36.64
Mua
36.57
Mua
36.19
Mua
35.21
Mua
36.80
Mua
36.65
Mua
36.57
Mua
36.49
Mua
36.44
Mua
hut 18.90 18.96
Bán
19.04
Bán
19.51
Bán
19.98
Bán
20.88
Bán
18.97
Bán
19.09
Bán
19.23
Bán
19.50
Bán
19.62
Bán
hva 7.50 7.38
Mua
7.07
Mua
5.45
Mua
4.98
Mua
4.52
Mua
7.22
Mua
6.90
Mua
6.52
Mua
5.95
Mua
5.75
Mua
hvg 1.40 1.40
Bán
1.40
Bán
1.40
Bán
1.40
Bán
1.49
Bán
1.42
Bán
1.45
Bán
1.47
Bán
1.52
Bán
1.55
Bán
hvh 5.24 5.19
Mua
5.12
Mua
5.24
Mua
5.45
Bán
5.77
Bán
5.21
Mua
5.17
Mua
5.19
Mua
5.23
Mua
5.28
Bán
hvn 12.65 12.71
Bán
12.61
Mua
12.35
Mua
11.73
Mua
12.38
Mua
12.68
Bán
12.61
Mua
12.52
Mua
12.37
Mua
12.29
Mua
hvt 62 63.45
Bán
64.70
Bán
58.43
Mua
53.18
Mua
52.63
Mua
63.23
Bán
63.14
Bán
62.04
Bán
59.63
Mua
58.62
Mua
hvx 2.95 2.95
Mua
2.94
Mua
2.98
Bán
3.07
Bán
3.33
Bán
2.94
Mua
2.96
Bán
2.98
Bán
3.03
Bán
3.06
Bán
hws 14.60 14.40
Mua
14.22
Mua
14.29
Mua
13.26
Mua
12.60
Mua
14.51
Mua
14.34
Mua
14.25
Mua
14.05
Mua
13.93
Mua
ibc 1.77 1.77
Bán
1.77
Bán
1.77
Bán
2.00
Bán
2.31
Bán
1.79
Bán
1.82
Bán
1.84
Bán
1.89
Bán
1.92
Bán
ibd 10 9.93
Mua
9.97
Mua
9.99
Mua
10.39
Bán
11.02
Bán
9.89
Mua
9.98
Mua
10.02
Bán
10.08
Bán
10.12
Bán
ibn 12 12
Bán
12
Bán
12
Bán
12
Bán
12
Bán
11.98
Mua
11.95
Mua
11.93
Mua
11.88
Mua
11.85
Mua
icc 30.80 27.67
Mua
26.11
Mua
25.07
Mua
24.83
Mua
24.74
Mua
27.62
Mua
26.64
Mua
26.10
Mua
25.57
Mua
25.40
Mua
icf 2.40 2.51
Bán
2.40
Bán
2.41
Bán
2.39
Mua
2.57
Bán
2.58
Bán
2.48
Bán
2.45
Bán
2.45
Bán
2.46
Bán
icg 7.90 7.94
Bán
7.91
Bán
7.59
Mua
7.34
Mua
7.43
Mua
7.92
Bán
7.86
Mua
7.79
Mua
7.65
Mua
7.59
Mua
ici 6.90 6.94
Bán
7.00
Bán
6.17
Mua
5.84
Mua
5.85
Mua
7.03
Bán
6.82
Mua
6.62
Mua
6.35
Mua
6.27
Mua
icn 41.90 41.61
Mua
41.57
Mua
42.09
Bán
43.24
Bán
46.22
Bán
41.58
Mua
41.63
Mua
41.77
Mua
42.16
Bán
42.39
Bán
ict 11.75 11.75
Mua
11.59
Mua
11.42
Mua
11.50
Mua
11.69
Mua
11.72
Mua
11.62
Mua
11.57
Mua
11.52
Mua
11.52
Mua
idc 58.70 57.51
Mua
56.22
Mua
52.77
Mua
50.06
Mua
45.98
Mua
57.68
Mua
56.27
Mua
55.16
Mua
53.47
Mua
52.81
Mua
idi 12.50 12.14
Mua
11.73
Mua
11.65
Mua
11.67
Mua
12.57
Bán
12.21
Mua
11.93
Mua
11.80
Mua
11.75
Mua
11.76
Mua
idj 6.10 6.18
Bán
6.08
Mua
6.09
Mua
6.11
Bán
7.58
Bán
6.10
Bán
6.06
Mua
6.07
Mua
6.11
Bán
6.15
Bán
idp 259 245.40
Mua
243.08
Mua
235.83
Mua
234.18
Mua
215.11
Mua
248.75
Mua
243.89
Mua
240.91
Mua
237.45
Mua
236.16
Mua
idv 44.20 42.81
Mua
41.44
Mua
39.11
Mua
37.77
Mua
37.00
Mua
42.99
Mua
41.75
Mua
40.91
Mua
39.82
Mua
39.44
Mua
ifs 33.50 31.62
Mua
30.19
Mua
29.14
Mua
27.77
Mua
26.19
Mua
32.02
Mua
30.82
Mua
30.21
Mua
29.43
Mua
29.10
Mua
ihk 16 15.99
Mua
16.00
Mua
16.00
Mua
14.56
Mua
13.53
Mua
15.97
Mua
15.95
Mua
15.93
Mua
15.67
Mua
15.52
Mua
ijc 14.70 13.98
Mua
13.79
Mua
13.12
Mua
12.65
Mua
12.94
Mua
14.23
Mua
13.86
Mua
13.63
Mua
13.33
Mua
13.25
Mua
ila 5 5.13
Bán
4.79
Mua
4.28
Mua
3.94
Mua
4.04
Mua
5.02
Bán
4.82
Mua
4.68
Mua
4.43
Mua
4.33
Mua
ilb 30.40 30.43
Bán
30.24
Mua
29.60
Mua
29.60
Mua
29.84
Mua
30.41
Bán
30.19
Mua
30.03
Mua
29.84
Mua
29.76
Mua
ilc 6.30 6.10
Mua
6.22
Mua
6.40
Bán
7.01
Bán
7.78
Bán
6.27
Mua
6.24
Mua
6.27
Mua
6.44
Bán
6.54
Bán
ils 10.90 11.39
Bán
11.56
Bán
11.69
Bán
11.33
Bán
13.44
Bán
11.41
Bán
11.48
Bán
11.51
Bán
11.54
Bán
11.59
Bán
ime 141 141
Bán
141
Bán
141
Bán
141
Bán
141
Bán
140.98
Mua
140.95
Mua
140.93
Mua
140.88
Mua
140.85
Mua
imp 66.30 65.72
Mua
63.99
Mua
61.62
Mua
59.94
Mua
60.46
Mua
65.55
Mua
64.48
Mua
63.61
Mua
62.40
Mua
62.03
Mua
in4 57.40 61.28
Bán
63.60
Bán
87.40
Bán
93.20
Bán
99.33
Bán
59.39
Bán
66.97
Bán
73.15
Bán
80.91
Bán
83.42
Bán
inc 20.50 20.25
Mua
20.13
Mua
19.97
Mua
18.58
Mua
18.53
Mua
20.30
Mua
20.17
Mua
20.07
Mua
19.76
Mua
19.60
Mua
inn 49 48.95
Mua
48.50
Mua
47.05
Mua
44.96
Mua
41.75
Mua
48.89
Mua
48.48
Mua
48.02
Mua
47.11
Mua
46.70
Mua
ipa 15.90 16.18
Bán
15.94
Bán
15.71
Mua
15.44
Mua
16.18
Bán
16.18
Bán
15.99
Bán
15.90
Bán
15.80
Mua
15.79
Mua
irc 8.20 8.20
Bán
8.20
Bán
8.20
Bán
8.20
Bán
8.20
Bán
8.22
Bán
8.25
Bán
8.27
Bán
8.32
Bán
8.35
Bán
isg 5.10 3.71
Mua
3.01
Mua
3.10
Mua
4.01
Mua
5.31
Bán
3.94
Mua
3.44
Mua
3.31
Mua
3.37
Mua
3.49
Mua
ish 23.20 23.19
Mua
23.17
Mua
22.65
Mua
21.54
Mua
20.05
Mua
23.30
Bán
23.16
Mua
22.98
Mua
22.60
Mua
22.42
Mua
ist 35 33.83
Mua
32.67
Mua
30.85
Mua
30.56
Mua
29.01
Mua
33.84
Mua
32.91
Mua
32.27
Mua
31.54
Mua
31.31
Mua
ita 6.18 6.36
Bán
6.38
Bán
6.45
Bán
6.16
Mua
5.89
Mua
6.30
Bán
6.35
Bán
6.37
Bán
6.36
Bán
6.33
Bán
itc 10.90 11.14
Bán
11.15
Bán
10.86
Mua
10.43
Mua
11.50
Bán
11.12
Bán
11.07
Bán
11.01
Bán
10.91
Bán
10.86
Mua
itd 9.89 9.68
Mua
9.62
Mua
9.75
Mua
9.83
Mua
10.62
Bán
9.75
Mua
9.71
Mua
9.70
Mua
9.77
Mua
9.79
Mua
itq 3.20 3.07
Mua
2.90
Mua
2.75
Mua
2.70
Mua
2.92
Mua
3.07
Mua
2.96
Mua
2.89
Mua
2.84
Mua
2.83
Mua
its 3.70 3.71
Bán
3.73
Bán
3.73
Bán
3.86
Bán
4.05
Bán
3.72
Bán
3.75
Bán
3.76
Bán
3.82
Bán
3.85
Bán
ivs 12.10 11.36
Mua
10.72
Mua
10.42
Mua
10.05
Mua
10.37
Mua
11.52
Mua
11.03
Mua
10.78
Mua
10.56
Mua
10.51
Mua
jos 1.10 1.15
Bán
1.17
Bán
1.16
Bán
1.12
Bán
1.18
Bán
1.14
Bán
1.15
Bán
1.17
Bán
1.17
Bán
1.16
Bán
jvc 3.69 3.67
Mua
3.62
Mua
3.47
Mua
3.38
Mua
3.73
Bán
3.66
Mua
3.61
Mua
3.58
Mua
3.55
Mua
3.54
Mua
kac 21 21
Bán
21
Bán
21
Bán
21
Bán
21.57
Bán
21.02
Bán
21.05
Bán
21.07
Bán
21.12
Bán
21.15
Bán
kbc 31.20 31.31
Bán
31.14
Mua
31.19
Mua
30.99
Mua
30.95
Mua
31.15
Mua
31.15
Mua
31.17
Mua
31.16
Mua
31.20
Bán
kcb 7.90 7.73
Mua
7.66
Mua
7.60
Mua
7.81
Mua
6.91
Mua
7.73
Mua
7.69
Mua
7.69
Mua
7.66
Mua
7.67
Mua
kce 7.60 8.26
Bán
8.89
Bán
8.96
Bán
9.56
Bán
9.72
Bán
8.17
Bán
8.54
Bán
8.72
Bán
8.97
Bán
9.07
Bán
kdc 63.40 63.16
Mua
62.46
Mua
62.14
Mua
62.15
Mua
62.60
Mua
63.07
Mua
62.72
Mua
62.51
Mua
62.35
Mua
62.34
Mua
kdh 32.40 32.63
Bán
31.82
Mua
31.09
Mua
30.92
Mua
30.33
Mua
32.90
Bán
32.19
Mua
31.84
Mua
31.48
Mua
31.36
Mua
kdm 19.80 19.50
Mua
19.64
Mua
20.64
Bán
20.30
Bán
16.93
Mua
19.63
Mua
19.77
Mua
19.98
Bán
20.09
Bán
20.03
Bán
kgm 7.50 7.34
Mua
7.31
Mua
7.37
Mua
8.31
Bán
9.21
Bán
7.41
Mua
7.38
Mua
7.42
Mua
7.62
Bán
7.74
Bán
kha 8.50 8.50
Bán
8.50
Bán
8.50
Bán
9.06
Bán
10.98
Bán
8.52
Bán
8.55
Bán
8.57
Bán
8.65
Bán
8.77
Bán
khd 7.50 7.53
Bán
7.13
Mua
6.87
Mua
7.07
Mua
7.18
Mua
7.39
Mua
7.21
Mua
7.11
Mua
7.06
Mua
7.05
Mua
khg 6.12 6.20
Bán
6.15
Bán
6.20
Bán
6.11
Mua
6.42
Bán
6.16
Bán
6.17
Bán
6.18
Bán
6.19
Bán
6.20
Bán
khl 0.80 0.80
Bán
0.78
Mua
0.78
Mua
0.76
Mua
0.84
Bán
0.78
Mua
0.75
Mua
0.77
Mua
0.82
Bán
0.85
Bán
khp 9.66 9.67
Bán
9.58
Mua
9.37
Mua
9.25
Mua
9.59
Mua
9.64
Mua
9.58
Mua
9.50
Mua
9.46
Mua
9.45
Mua
khs 10.30 10
Mua
10.26
Mua
9.72
Mua
10.65
Bán
14.15
Bán
10.05
Mua
10.04
Mua
10
Mua
10.18
Mua
10.34
Bán
khw 28.10 28.11
Bán
24.29
Mua
24.57
Mua
24.02
Mua
20.24
Mua
28.41
Bán
26.38
Mua
25.56
Mua
24.89
Mua
24.63
Mua
kip 9.80 8.89
Mua
9.46
Mua
9.64
Mua
9.01
Mua
8.58
Mua
9.15
Mua
9.30
Mua
9.42
Mua
9.41
Mua
9.38
Mua
kkc 6 6.08
Bán
6.24
Bán
6.51
Bán
6.47
Bán
6.46
Bán
6.09
Bán
6.22
Bán
6.32
Bán
6.39
Bán
6.41
Bán
klb 12.30 12.21
Mua
12.13
Mua
11.96
Mua
11.81
Mua
12.68
Bán
12.19
Mua
12.15
Mua
12.10
Mua
12.04
Mua
12.05
Mua
klf 0.80 0.80
Bán
0.80
Bán
0.80
Bán
0.80
Bán
0.82
Bán
0.82
Bán
0.85
Bán
0.87
Bán
0.92
Bán
0.95
Bán
klm 9.20 9.20
Bán
9.20
Bán
9.20
Bán
9.20
Bán
8.14
Mua
9.18
Mua
9.15
Mua
9.13
Mua
9.08
Mua
9.05
Mua
kmr 3.59 3.57
Mua
3.54
Mua
3.52
Mua
3.53
Mua
3.69
Bán
3.57
Mua
3.55
Mua
3.54
Mua
3.58
Mua
3.61
Bán
kmt 10 9.97
Mua
9.94
Mua
9.83
Mua
9.08
Mua
9.29
Mua
9.97
Mua
9.92
Mua
9.85
Mua
9.67
Mua
9.60
Mua
kos 40.05 39.93
Mua
39.71
Mua
39.45
Mua
38.93
Mua
38.84
Mua
39.94
Mua
39.76
Mua
39.61
Mua
39.43
Mua
39.34
Mua
kpf 4.61 4.71
Bán
4.69
Bán
5.00
Bán
5.16
Bán
6.58
Bán
4.66
Bán
4.72
Bán
4.80
Bán
4.95
Bán
5.02
Bán
ksb 25.90 25.91
Bán
25.42
Mua
24.19
Mua
22.92
Mua
23.98
Mua
25.86
Mua
25.45
Mua
25.09
Mua
24.49
Mua
24.32
Mua
ksd 3.80 3.83
Bán
3.86
Bán
3.75
Mua
4.12
Bán
5.08
Bán
3.82
Bán
3.85
Bán
3.83
Bán
3.91
Bán
3.95
Bán
ksf 40.50 40.47
Mua
40.63
Bán
40.85
Bán
40.67
Bán
40.45
Mua
40.51
Bán
40.60
Bán
40.66
Bán
40.70
Bán
40.68
Bán
ksh 0.90 0.86
Mua
0.88
Mua
0.83
Mua
0.76
Mua
0.77
Mua
0.87
Mua
0.85
Mua
0.84
Mua
0.80
Mua
0.77
Mua
ksq 3.60 3.84
Bán
3.86
Bán
2.77
Mua
2.41
Mua
2.42
Mua
3.79
Bán
3.64
Bán
3.42
Mua
3.08
Mua
2.96
Mua
kst 12.20 12.28
Bán
12.44
Bán
12.76
Bán
12.48
Bán
12.59
Bán
12.46
Bán
12.49
Bán
12.54
Bán
12.58
Bán
12.64
Bán
ksv 30.80 29.93
Mua
28.76
Mua
28.99
Mua
31.26
Bán
29.66
Mua
30.20
Mua
29.42
Mua
29.24
Mua
29.45
Mua
29.62
Mua
ktc 8 9.77
Bán
10.64
Bán
10.88
Bán
10.56
Bán
9.38
Bán
9.27
Bán
10.11
Bán
10.41
Bán
10.61
Bán
10.59
Bán
ktl 28.80 30.99
Bán
27.11
Mua